Yehova Şahİtlerİnİn Yanilgilari Nelerdİr?

 • Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24150
  Anonim
  Pasif

  YEHOVA ŞAHİTLERİNİN YANILGILARI NELERDİR?

  Yehova Şahitleri, Adventist bir grubun parçalanması sonucunda 1879′ da Taze Russel tarafından Amerika’da kuruldu.

  1.Dayanakları, Kutsal Kitap, Sadık ve Basiretli Köle, Tarassut Kulesi, Uyanın gibi dergi ve kitaplar. Kutsal Kitap onlara göre tek yeterli yetki değildir.

  2. Kutsal Kitap’ı en doğru şekilde anlayıp yorumlayabilen yalnızca basiretli köle olduğu görüşleri.

  ‘Mesih İsa`ya iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazılar`ı da çocukluğundan beri biliyorsun. Kutsal Yazılar`ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

  ‘Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur’ (2. Timoteos 3:15 -17).


  ‘ Ne var ki yazılanlar, İsa`nın, Tanrı`nın Oğlu Mesih* olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O`nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır’ (Yuhanna 20: 31).


  3. Sadık ve basiretli köle sınıfı, onlara göre İsa Mesih’in yeryüzünde kullandığı tek görünür temsilcisi, peygamberi ve kanalıdır. Bu cemiyetin dışında kurtuluş yoktur.

  4. Onlara göre İsa Mesih 1914 yılında görünmez bir şekilde gelip krallığını kurmuştur.

  ‘Sizi Mesih`in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye böylesine çarçabuk dönmenize şaşıyorum’ (Galatyalılar 1 6).

  5. 1914, 1918, 1925 ve 1975 yılında dünyanın sonunun geleceğini bildirdiler. Ama bu gerçekleşmedi. Kutsal Kitap’ta Tesniye 18:21-22’ye göre sahte peygamberlerdir.

  ‘Bir sözün RAB`den olup olmadığını nasıl bilebiliriz? diye düşünebilirsiniz.

  Eğer bir peygamber RAB`bin adına konuşur, ama konuştuğu söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse, o söz RAB`den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın’ ( Yasa’nın Tekrarı 18: 21-22).

  6. Tarih boyunca öğretilerini Rab’den geldiğine inandıkları yeni ışıklarla sürekli değiştirmişlerdir ve hala da değiştirmektedirler.

  ‘Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası`ndan gelir’ (Yakup 1:17).

  ‘Sevgili kardeşlerim, size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum’ (Yahuda ayet 3).

  ‘Yeter ki, duyduğunuz Müjde`nin verdiği umuttan kopmadan, imanda temellenip yerleşmiş olarak kalın. Ben Pavlus, göğün altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu Müjde`nin hizmetkârı oldum’ (Koloselilere Mekt. 1:23).

  7. Tam telaffuzu kaybolan Tanrı’nın (YHWH) isminin ‘Yehova’ olduğunu ve kurtuluş için de bunun kullanılmasının şart olduğunu vurgularlar.

  ‘Oğullar olduğunuz için Tanrı öz Oğlu`nun “Abba! Baba!” diye seslenen Ruhu`nu yüreklerinize gönderdi’ (Galatyalılar 4:6).

  ‘Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, “Abba, Baba!” diye sesleniriz’ (Romalılar 8: 15 ).


  8. İsa Mesih’in bedenen ölümden dirilişini inkar edip, O’nun ruhen dirildiğini ileri sürerler.

  ‘İsa şu yanıtı verdi: “Bu tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden kuracağım.”

  Yahudi yetkililer, “Bu tapınak kırk altı yılda yapıldı, sen onu üç günde mi kuracaksın?” dediler.

  Ama İsa`nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi.

  İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğKuini hatırladılar, Kutsal Yazı`ya ve İsa`nın söylediği bu söze iman ettiler’ Yuhanna ( 2: 19 -22).


  9. İsa Mesih’in yeryüzüne gözle görülecek olan ikinci gelişini inkar ederler.

  ‘O zaman İnsanoğlu`nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu`nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler’ (Matta 24: 30 ).

  ‘Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz? diye sordular. “Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir’ ( Elçilerin İşleri 1: 11).

  ‘İşte bulutlarla geliyor! Her göz O`nu görecek, O`nun bedenini deşmiş olanlar bile. O`nun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle olacak! Amin’ (Esinleme 1.7).

  10. Üçlü-birliğiyadsırlar. İsa Mesih onlara göre Oğul Tanrı değil fakat Tanrı’nın ilk olarak yaratmış olduğu baş melek Mikael’dir.

  11. Kutsal Ruh’un tanrısal kişiliğini yadsıyıp, onun sadece aktif bir güç olduğunu öğretirler.

  ‘Bunlar Rab`be tapınıp oruç* tutarlarken Kutsal Ruh kendilerine şöyle dedi: “Barnaba`yla Saul’u, kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın’ ( Elçilerin İşleri 13: 2).

  ‘Bunların tümünü etkin kılan tek ve aynı Ruh`tur. Ruh bunları herkese dilediği gibi, ayrı ayrı dağıtır’ (1. Korintliler 12: 11).

  ‘Ruh`un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin’ (Efesliler 4:3).
  ‘Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı* size gelmez. Ama gidersem, O`nu size gönderirim.

  O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir:

  Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler; doğruluk konusunda, çünkü Baba`ya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz;

  yargı konusunda, çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor.

  Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız.

  Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.

  O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek’ (Yuhanna 16: 7- 14).


  12. Ölümden sonra devam eden yaşamı ve cehennem yargısını yadsırlar.

  ‘Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı`dan korkun. (Matta 10:28).

  ‘ İbrahim, `Onlarda Musa`nın ve peygamberlerin sözleri var, onları dinlesinler` dedi.

  Zengin adam, `Hayır, İbrahim baba, dinlemezler!` dedi. `Ancak ölüler arasından biri onlara giderse, tövbe ederler.`

  İbrahim ona, `Eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar` dedi’ ( Luka 16:29-31).

  ‘İsa ona, “Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın” dedi’ ( Luka 23: 43).

  ‘İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti, giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü’ (Luka 9:29).

  ‘Deliceleri eken düşman, İblis`tir. Biçim vakti, çağın sonu; orakçılar ise meleklerdir.

  Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa, çağın sonunda da böyle olacaktır.

  İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi O`nun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır’ (Matta 13: 39 – 42).

  ‘Sonra solundakilere şöyle diyecek: `Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis`le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin!

  Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz; susamıştım, bana içecek vermediniz; yabancıydım, beni içeri almadınız; çıplaktım, beni giydirmediniz; hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz.`

  O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler: `Ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik?`

  Kral da onlara şu yanıtı verecek: `Size doğrusunu söyleyeyim, mademki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz.

  ‘Sonra büyük, beyaz bir taht ve tahtta oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler.

  Tahtın önünde duran küçük büyük, ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı.

  Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı.

  Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür.

  Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı’ (Esinleme 20: 11 -15).

  13. Rabbin sofrasına yalnızca 144 bin kişiden oluşan sadık ve basiretli köle sınıfının katılabileceğini iddia ederler.

  ‘ekmek bir olduğu gibi, biz de çok olduğumuz halde bir bedeniz. Çünkü hepimiz bir ekmeği paylaşıyoruz’ (1. Korint. 10: 17).

  14. Şimdiki yaşamda yalnızca 144 bin kişi yeniden doğuşu elde ederek, tam olarak salih sayılabilirler ve Tanrı’nın çocukları durumuna gelebilirlermiş.

  ‘Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı`nın çocukları olma hakkını verdi’ (Yuhanna 1:12).

  ‘İsa`nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı`dan doğmuştur. Baba`yı seven O`ndan doğmuş olanı da sever’ (1.Yuhanna 5:1).

  ‘Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı`nın yüceliğinden yoksun kaldı.
  İnsanlar İsa Mesih`te olan kurtuluşla, Tanrı`nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.

  Tanrı Mesih`i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa`ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı’ (Romalılar: 3: 23 -26).


  15. İsa Mesih’in şimdiki yaşamda 144 bin kişinin aracılığını yaptığını iddia ederler.

  ‘Gençsin diye kimse seni küçümsemesin. Konuşmada, davranışta, sevgide, imanda, paklıkta imanlılara örnek ol’ (1.Timoteos 4:12).

  ‘Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba`nın önünde savunur.

  O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır.

  Buyruklarını yerine getirirsek, O`nu tanıdığımızdan emin olabiliriz’ ( 1.Yuhanna 2:1-3).


  16. Ölümden sonra insanlara kurtuluş için ikinci bir fırsat sağlanacağını öğretirler.

  ‘Birlikte çalışan bizler, O`nun lütfunu boş yere kabul etmemenizi ayrıca rica ediyoruz.

  Çünkü Tanrı diyor ki, “Uygun zamanda seni duydum, Kurtuluş günü sana yardım ettim.” Uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü işte şimdidir ( 2.Korintliler 6: 1 – 2).

  ‘ Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin O`nun sesini işitecekleri saat geliyor.

  Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler’ (Yuhanna 5:28-29).


  17. İmanlıların bin yıllık krallığın başında, imansızların da bin yıllık krallığın sonunda dirileceğini reddedip, bin yıllık krallık içinde iyi ve kötü gruplar halinde dirileceğini öğretirler.

  ‘Bazı tahtlar ve bunlara oturanları gördüm. Onlara yargılama yetkisi verilmişti. İsa`ya tanıklık ve Tanrı`nın sözü uğruna başı kesilenlerin canlarını da gördüm. Bunlar, canavara ve heykeline tapmamış, alınlarına ve ellerine onun işaretini almamış olanlardı. Hepsi dirilip Mesih`le birlikte bin yıl egemenlik sürdüler.

  İlk diriliş budur. Ölülerin geri kalanı bin yıl tamamlanmadan dirilmedi.

  İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. İkinci ölümün bunların üzerinde yetkisi yoktur. Onlar Tanrı`nın ve Mesih`in kâhinleri* olacak, O`nunla birlikte bin yıl egemenlik sürecekler (Esinleme 20: 4 – 6).

  #28283
  Anonim
  Pasif

  güzel bir derleme ,,,,

  teşekkürler

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.