İSA MESİH

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23778
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Kutsal Yazılar İsa Mesih’in kimliği, kişiliği ve buna bağlı olarak amacı ve yaptıkları hakkında çok açıktır ve kuşkuya yer bırakmaz.

  Yeryüzüne Gelişi

  İsa Mesih’in sonsuzluğu (Yuhanna 1:1-3) çok açık olduğu gibi O’nun beden alıp aramıza gelişi ve hizmetine hazırlanması başka hiç bir peygamberde olmadığı kadar özel bir şekilde anlatılır:

  – Zekeriya’ya müjdelenir (Luka 1:5-25),

  – Meryem’e Müjdelenir (Luka 1:26-38),

  – Meryem Elisabet’i ziyaret eder (Luka 1:39-56),

  – Yusuf’a müjdelenir (Matta 1:18-24),

  – Vaftizci Yahya’nın Doğumu (Luka 1:57- 80),

  – İsa’nın doğumu (Matta 1:25, Luka 2:1-7),

  – Çobanlara müjdelenmesi (Luka 2:8-20),

  – İsa’ya isim verilmesi (Luka 2:22-38),

  – İsa’nın tapınağa getirilmesi (Luka 2:22-38),

  – Yıldız bilimcilerin ziyareti (Matta 2:1-12)

  – Mısır’a kaçış (Matta 2:13-15),

  – Betlehem yılları (Matta 2:6-18),

  – Nasıra’ya dönüş (Matta 2:19-23, Luka 2:39)

  Bütün bu bölümler bizlere İsa Mesih’in beden alıp dünyamıza geldiğinin kayıtlarıdır.

  İsa Mesih’in yeryüzündeki hizmete hazırlanması Vaftizci Yahya’nın O’nun hakkındaki tanıklığı, İsa’nın vaftizi ve denenmesi ile tamamlanır (Matta 3:1-4:11, Markos 1:1- 13, Luka 3:1-4:13, Yuhanna 1:6-42).

  Böylece Vaftizci Yahya Kutsal Yazılarda geleceği önceden bildirilen Mesih’in yollarını hazırlamak için gelir. Böylece Tanrı’nın yaklaşmakta olan krallığı için halkı tövbeye çağırarak gelecek olan Kral’ın yollarını hazırlar. İsa Mesih hizmetine başladığında halk hazır olsun diye halkın beklentisi ve gerçek ihtiyacı üzerinde odaklanır. İsa vaftiz olmaya gelmekle Vaftizci Yahya’nın bu hizmetini ve kendisi hakkındaki tanıklığına olan desteğini ve onayını göstermiş olur. İsa’nın vaftizi üzerinde de Tanrı’nın onayı ve desteği vardır (Matta 3:16-17, Markos 1:10-11, Luka 3:21-22, Yuhanna 1:29-32). Bu görkemli olaydan sonra İsa’nın çöldeki denenmeden zaferle çıktığının kaydına geliriz.

  Tanrı Oğlu İsa

  Bundan sonra Mesih çarmıhta tamamlayacağı işe doğru yolculuğuna başladığında O’nu Tanrı Oğlu olarak tanımak bizleri şaşırtmaz (Matta 3:17, Markos 1:1, 11, Luka 1:32, Yuhanna 1:34, 49). Hristiyan inancında Mesih’in Tanrı Oğlu[1] olması önemli bir yer tutar. Çünkü Kutsal Yazılar İsa Mesih’ten Tanrı Oğlu olarak bahseder. Şüphe yok ki, İsa büyük bir peygamber, büyük bir öğretmen ve izlenebilecek en büyük bir örnektir. Ancak İsa sadece o kadar ile kalsaydı, bizler O’nun öğretilerine ve yaşamına baktıkça sadece suçluluk duyabilecektik ve O’nun bize bıraktığı örneği izleyemeyecektik. İsa Mesih’in hem günahsız olması[2] hem de halkının günahlarını[3] ve hak ettiği acıları[4] taşıması O’nun sadece bir peygamberden olmaktan daha öte kimliğinin bir işaretidir.

  İsa kendisini Tanrı Oğlu ilan ettiği gibi başkaları da O’nun Tanrı Oğlu olduğunu bildirmiştir. İsa kendisini Tanrı Oğlu olarak bildirdiğinde (Yuhanna 5:25) kendisini Tanrı’ya eşit kılmış oldu (Yuhanna 5:18; 10:30, 33; 20:28).[5] Bundan başka olarak İsa kendisi için sadece Tanrı Oğlunda bulunabilecek ifadelerde bulunur (Yuhanna 4:25-26; 5:36-37, 39, 46; 6:35; (8:58; 17:5) 8:12, 23-24, 56; 14:6, 9; 10:9, 11; 11:25-26; 14:6, Luka 10:23-24, Matta 28:18, 20).

  Mesih’in Ölümü, Dirilişi ve Yükselişi

  Kutsal Yazılar Mesih’in sonsuzluğu ve beden alması konusunda ne kadar ısrarlıysa aynı şekilde O’nun çarmıhtaki ölümü konusunda da kesindir (Matta 26:47-27:34, Markos 14:43-15:23, Luka 22:47-23:33, Yuhanna 18:2-19:17). Aynı gerçeklik O’nun gömülmesinde de yer alır (Matta 27:57-66, Markos 15:42-47, Luka 23:50-56, Yuhanna 19:31-42).

  Mesih’in diriliş ve yükselişi O’nun Tanrı Oğlu olduğunun bir başka işaretidir (Matta 28:1-15, Markos 16:1-20, Luka 24:1-53, Yuhanna 20:1-21:25).

  Mesih’in dirilişinin birden fazla tanıkları vardır:

  – Mecdelli Meryem’e görünür (Markos 16:9-10),

  – Diğer kadınlara görünür (Matta 28:9-10),

  – Emayus yolunda iki öğrenciye görünür (Markos 16:12-13, Luka 24:13-32)

  – Petrus’a görünür (Luka 24:34),

  – [Tomas yokken] Onbirlere görünür (Markos 16:14, Luka 24:36-43, Yuhanna 20:19-23),

  – [Tomas varken] Onbirlere görünür (Yuhanna 20:26-31),

  – Taberiye gölü kıyısında yedi öğrenciye görünür (Yuhanna 21),

  – Celile’de Onbirlere gözükür (Matta 28:16-20),

  – Yakup’a gözükür (I.Korintliler 15:7-8),

  – 500 kişiye gözükür (I.Korintliler 15:6)

  Mesih diriliş döneminin sonunda öğrencilerini bereketleyerek yeryüzünden ayrılır (Elçilerin İşleri 1:9-12).

  a-) İsa Mesih’in Tanrılığı:

  Matta 1: 20 Ama böyle düşünmesi üzerine Rab'bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: “Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır. 21 Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” 22 Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: 23 “İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.” İmmanuel, Tanrı bizimle demektir (İşaya 7:14).[6]

  İsa Mesih’in ölümü ve dirilişine ilişkin ayetler O’nun Tanrı olduğunun başka bir kanıtıdır.[7] İsa Mesih, Tanrı Oğlu olduğu için günahsızdır.[8]

  b-) İsa Mesih’in Aracılık Hizmeti:[9]

  Heidelberg İlmihali 31. Neden O’na (İsa’ya) mesh edilmiş anlamında Mesih denir?

  Çünkü Baba Allah tarafından atandı ve Kutsal Ruh tarafından mesh edildi1 öyle ki, baş peygamberimiz ve öğretmenimiz olarak2 kurtuluşumuzla ilgili Tanrı’nın gizli bilgisini ve iradesini mükemmelce açıklasın.3 Bizim tek baş kahinimiz olarak4 kendi bedeninde yaptığı kurbanla bizi özgür kıldı.5 Ve sürekli olarak Baba’ya bizler için yakarışta bulunarak6 ve bizim sonsuz kralımız7 olarak Sözü ve Ruh’uyla bizi yönetir, bizim için kazandığı özgürlükte bizi korur ve saklı tutar.8

  1 Luka 4:14-19; Luka 3:21- 22, İşaya 61:1, İbraniler 1:9, Mezmur 45:7 2 Elçilerin İşleri 3:22, Tesniye 18:15 3 Yuhanna 1:18; 15:15 4 İbraniler 7:17, Mezmur 110:4 5 İbraniler 9:12; 10:11-14 6 Romalılar 8:34; İbraniler 9:24; (I.Yuhanna 2:1) 7 Matta 21:5, Zekeriya 9:9 (Luka 1:33) 8 Matta 28:18-20; Yuhanna 10:28; Esinleme 12:10-11

  Tanrı’nın Oğlu[10] olan İsa Mesih, Tanrı Oğlu ve İnsanoğlu[11] olarak Yeni Ahit’in aracısıdır:[12]

  I. Timoteyus 2: 5-6 Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur.

  İsa Mesih aracılık hizmetiyle Tanrı ile günahkar insanları barıştırmıştır.[13] Mesih’in aracılık hizmeti sasyesinde Tanrı’ya yaklaşmaya cesaretimiz vardır:[14]

  İbraniler 2: 14 Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı,

  yani İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. 15 Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı.

  Mesih aracılık hizmetinde öğrendiğimiz şey şudur: Sonsuz Yaşam sadece İsa Mesih aracılığı ile gelir.[15] Çünkü O bizlerin Tanrı’ya olan borcumuzu ödemek için aracı olmuştur.[16] Yani O bizlerin yerine kurban olmuştur.[17]

  Bundan başka olarak İsa Mesih bizler için peygamber, kral ve kahin aracılık eder. Mesih, halkına peygamber olarak “seslenmiş”[18] (İbraniler 1:1-2), kahin olarak “günahlardan arınmayı sağlamış”[19] ve Kral olarak “göklerde yüce Olan’ın sağında oturmuştur”[20] (İbraniler 1:3).

  Westminster Uzun İlmihali S43. Mesih, peygamberlik görevini nasıl yerine getirmiştir?

  C. Mesih, inananların bina edilmesi ve kurtuluşuna ilişkin her şeydeki[21] tüm Tanrı arzusunu,[22] Ruh’u ve sözü aracılığıyla tüm çağlar boyunca,[23] çeşitli yollarla[24] kiliseye açıklayarak[25] peygamberlik görevini yerine getirmiştir.

  Westminster Uzun İlmihali S44. Mesih, kahinlik görevini nasıl yerine getirmiştir?

  C. Mesih, halkının günahları için barıştırmalık olmak için[26] kendisini lekesiz olarak Tanrı’ya tek bir kere sunmasıyla;[27] ve onlar için sürekli yakarışta bulunmasıyla[28] kahinlik görevini yerine getirmiştir.

  Westminster Uzun İlmihali S45. Mesih, krallık görevini nasıl yerine getirmiştir?

  C. Mesih, dünyadan kendisi için bir halk çağırarak,[29] ve bu halkı görünür bir şekilde yönetmede araç olarak kullandığı görevliler,[30] yasalar,[31] ve uyarılar[32] vererek; seçilmişlerine kurtaran lütfu vererek,[33] itaatlerini ödüllendirerek,[34] ve günahları karşısında onları düzelterek,[35] tüm ayartmalar ve sıkıntılarında onları koruyup, destekleyerek,[36] tüm düşmanlarını bağlayıp, onları yenerek,[37] ve kudretli bir şekilde her şeyi kendi yüceliği,[38] ve onların iyiliği için düzenleyerek;[39] ve ayrıca geri kalan, Tanrı’yı tanımayan, ve müjdeye itaat etmeyenlerden intikam alarak[40] krallık görevini yerine getirmektedir.

  c-) İsa Mesih’in İsim ve Ünvanları

  Savunucu [avukat)- I.Yuhanna 2:1-2

  Alfa ve Omega- Vahiy 1:8; 22:13

  Elçi ve Başkahin- İbraniler 3:1

  İmanımızın önderi ve Tamamlayıcısı- İbraniler 12:2

  Kurtuluş Önderi- İbraniler 2:10

  Mübarek ve tek Hükümdar- I.Timoteyus 6:15

  İşayın kökünden çıkan Filiz- İşaya 11:1

  Tanrısal Ekmek- Yuhanna 6:33

  Yaşam Ekmeği- Yuhanna 6:35

  Damat- Matta 25:1-10, Markos 2:19-20, Yuhanna 3:29

  Tanrı’nın Mesihi- Luka 23:35, I.Petrus 2:4

  Seçilmiş- İşaya 42:1, Luka 23:35

  Rabbimiz İsa Mesih- II.Timoteyus 1:2

  Mesih Tanrımız- Luka 9:20: 23:35

  Mesih Rabbimiz- Luka 2:11

  Tanrı’nın Gücü ve Bilgeliği- I.Korintliler 1:24

  İsrail’in Avutucusu- Luka 2:25

  Köşe Taşı- İşaya 28:16, I.Petrus 2:6

  Kurtarıcı- Romalılar 11:26

  Bütün Ulusların Özlediği- Hagay 2:7

  Sonsuz Baba- İşaya 9:6

  Gerçek ve Sadık- Vahiy 19:11

  Güvenilir ve Gerçek Tanık- Vahiy 3:14

  İlk Doğan- İbraniler 1:6

  Ölüler Arasından İlk Doğan- Koloseliler 1:18, Vahiy 1:5

  Kardeşler Arasından İlk Doğan- Romalılar 8:29

  Yaratılışın ilk Doğanı- Koloseliler 1:15

  Öncü- İbraniler 6:20


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.