kutsal kitap çalışması(ön bildiriler)

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23664
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Kutsal Kitap’ta Mesih’le ilgili önbildiriler listesi:

  Mesih’le İlgili Eski Antlaşma’daki Yeni Antlaşma’daki
  Önbildiriler Önbildiriler Gerçekleşme
  Mesih’in Doğumuyla ilgili:
  Kadın’ın soyundan doğuş Yar.3:15 Mat.1:20 Gal.4:4
  Bakire-kızdan doğuş Yşa.7:14 Mat.1:18-25 Luk.1:26-35
  İbrahim’in soyu Yar.22:18 Mat.1:1 Gal.3:16
  İshak’ın soyu Yar.26:4 Mat.1:2 Luk.3:34
  Yakup’un soyu Say.24:17 Mat.1:2 Luk.3:33
  Yahuda oymağından Yar.49:10 Mika 5:2 Mat.1:2 Luk.3:33
  İbr.7:14 Esi.5:5
  Yesse’nin soyu Yşa.11:1 Mat.1:6 Luk.3:32
  Davut’un soyu 2Sa.7:12
  Yer.23:5 Mat.1:1 Rom.1:3 2Ti.2:8
  Beytlehem’de doğuş Mika 5:2 Mat.2:1-11 Luk.2:4-7

  Mesih’in Kimliğiyle ilgili:
  Yaradan olarak dünyaya girmeden önceki varlığı Mika 5:2 Mez.102:25 Yşa.9:6 44:6 48:12 Yu.1:1; 8:58 Kol.1:17 İbr.1:8-12 Esi.1:17
  Rab olarak çağrılır Mez.110:1 Yer.23:6 Mat.22:43-45 Luk.2:11
  Adını İmanuel koyarlar Yşa.7:14 Mat.1:23
  Peygamber olur Tes.18:18 Yu.6:14 Elç.3:22-26
  Hem kral, hem de kahin
  Olur Mez.110
  Zek.6:11-13 Yu.1:49 İbr.7
  Esi.19:16
  Kutsal Ruh’ça meshedilir Yşa.11:2 42:1 61:1 Luk.4:1,14-21 Elç.10:38
  Tanrı için gayreti Mez.69:9 Yu.2:15-17
  Mesih’in Göreviyle ilgili:
  Öncüsü, O’ndan önce gelir Yşa.40:3 Mal.3:1 Mar.1:1-9 Yu.1:23
  Görevi Galile’de başlar Yşa.9:1 Mat.4:12- 17
  Mucizeler yapma görevi Yşa.61:1 Luk.7:18-23 Elç.2:22
  Benzetmelerle öğretişi Mez.78:2 Mat.13:34-35
  Kendi tapınağına gelir Mal.3:1 Mat.21:12 Yu.2:13-16
  Kudüs’e eşek üzerinde giriş Zek.9:9 Mat.21:6-11 Luk.19:35-37

  Mesih’in Acıları ve Ölümüyle ilgili:
  Emirden 483 yıl sonra olur Dan.9:25-26 Neh.2 M.S.33 İsa öldürüldü
  Arkadaşı O’na ihanet eder Mez.41:9 Mat.10:4; 26:49-50
  30 parça gümüşe satılır Zek.11:12-13 Mat.26:15; 27:3-10
  Öğrencileri O’nu terk eder Zek.13:7 Mar.14:27,50
  Sövüldüğünde ağzını açmaz Yşa.53:7 Mat.27:12 1Pe.2:21-23
  Vurulur ve tükürülür Yşa.50:6 Mat.26:67 Luk.22:63
  Onunla alay edilir Mez.22:7-8 Mat.27:39-43
  Günahlarımız için yaralanır Yşa.53:5 Mat.27:26 1Pe.2:24-25
  Elleri ve ayakları delinir Mez.22:16 Zek.12:10 Luk.23:33 Yu.20:25,27
  Hırsızlarla haça gerilir Yşa.53:12 Luk.22:37 Mar.15:27-28
  Düşmanları için şefaat eder Yşa.53:12 Luk.23:34
  Kendi halkı O’nu reddeder Yşa.53:3 Yu.1:11; 19:14-15
  Neden yokken nefret edilir Mez.69:4 Yşa.49:7 Yu.10:31-32; 15:25
  Elbisesi için kumar oynanır Mez.22:18 Yu.19:23-24
  Susayınca öd, sirke verilir Mez.22:15; 69:21 Yu.19:28-30 Mat.27:34
  Terk edilmesinin feryadı Mez.22:1 Mat.27:46
  Ruhunu Tanrı’ya teslim eder Mez.31:5 Luk.23:46
  Kemikleri kırılmaz Çık.12:46 Mez.34:20 Yu.19:33
  Kalbi yarılır Mez.22:14 Yu.19:34
  Böğrü mızrakla delinir Zek.12:10 Yu.19:34-37
  Öğleyin bir karanlık çöker Amos 8:9 Mat.27:45
  Zenginin mezarına gömülür Yşa.53:9 Mat.27:57-60
  Mesih’in Ölümden Dirilişi, Yüceltilmesi ve İkinci gelişiyle ilgili:
  Ölümden dirilir Mez.16:10
  Yşa.53:10 Mat.28:6 Luk.24 Yu.20
  Elç.2:23-32 1Ko.15
  Göklere yükselir Mez.68:18 Luk.24:50-51 Elç.1:9
  Tanrı’nın sağına yüceltilir Mez.110:1
  Yşa.52:13 Elç.2:33-36 İbr.1:3,13
  Ef.1:20 Flp.2:9-11
  Yahudilere ‘sürçme taşı’ Mez.118:22 Yşa.8:14 1Pe.2:7 Rom.9:30-33
  Uluslara ‘Işık’ ve ‘kurtuluş’ Yşa.49:6 Elç.13:47-49; 26:23
  Tanrı’yla barıştırır Yşa.57:19 Ef.2:17-18
  Topluluğunun ‘baş taşı’ olur Yşa.28:16 Mez.18:22 1Pe.2:5-7 Ef.2:20
  Dünyayı yargılamayı gelir Zek.2:10; 14:3-4 Esi.1:7; 19:11 -21
  Tanrı’nın egemenliğini kurar Mez.2 Dan.7:13-14 Mat.25:31 Esi.1:7; 20:4

  SONUÇ:
  Yukarıdaki Kutsal Yazılar’a dikkatle bakılırsa Tanrı’nın vaat ettiği “Mesih”in kimliğinin kuşku duyulamayacak bir şekilde be-lirlenmiş olduğu görülür. İsa, ölüp dirildikten sonra elçilerine “Ben daha sizlerle birlikteyken size şu sözleri söylemiştim: ‘Musa’nın Yasasında, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir’” dedi. “Ondan sonra İsa, Kutsal Yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Onlara dedi ki, ‘Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçün-cü gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağ-rısı da Kudüs’ten başlayarak tüm uluslara O’nun adıyla duyu-rulacak. Sizler bu olayların tanıklarısınız” (Luk.24:44-4.
  İsa’nın elçileri de bu Kutsal Yazılar üzerinde Mesih’in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyorlardı. Onlar Tanrı’nın önceden seçmiş olduğu tanıklar olarak, “size du-yurmakta olduğumuz bu İsa, Mesih’tir!… Peygamberlerin hepsi O’nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, O’na inanan her-kesin günahları O’nun adıyla bağışlanır” diye bildiriyorlardı (Elç. 17:3-4; 10:43).
  Aslında “İsa’ya tanıklık, peygamberlik ruhunun özüdür” (Esi. 19:10). Bu nedenle İsa, kendisine karşı duran Yahudilere “Bana ta-nıklık eden… Kutsal Yazılardır! Öyleyken siz, yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz” dedi (Yu.5:39-40). Aynı şekilde eğer bir kimse bu listeden İsa’nın vaadedilen Mesih ve dünyanın Kurtarıcısı olduğunu anlayamıyorsa, o kişinin anlamamasının asıl nedeni Mesih’i reddedip O’na gelmek istememesidir.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.