ANASAYFA Forum EKLESİA – KİLİSE, İNANLILAR TOPLULUĞU Kilise Tarihi Belçika İnanç Açıklaması

 • Bu konu 1 izleyen ve 3 yanıt içeriyor.
4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24889
  Anonim
  Pasif
  Belçika İnanç Açıklaması


  “Confessio Belgica”

  Kaynak : http://www.presbiteryen.org/

  Hristiyan Reform Kilisesinin doktrinsel standartlarının en eskisi olarak “Confession of Faith” (İnanç Açıklaması) ismi ile yazıldığı halde “Belçika İnanç Açıklaması” olarak bilinen, on yedinci yüzyıla ait Latince “Confessio Belgica” isimli dokümandır. Bu dokümana ismini veren “Belgica” isimli bölge ise Hollanda ve Belçika’yı en kuzeyinden en güneyine içine alan bölgenin tümüne verilmiş olan isimdir. Bu inanç açıklamasının baş yazarı Guido de Brés’dir. Kendisi bu bölgedeki Reform kiliselerinin vaizidir ve inancı yüzünden 1567 senesinde şehit edilmiştir. On altıncı yüzyıl boyunca bu bölgedeki kiliseler, Roma Katolik hükümetinin en ağır zulümlerine maruz kalmıştır. Bu zalim baskıyı protesto etmek ve kendilerine zülüm edenlere Reform kilisesinin takipçilerinin iddia edildiği gibi birer asi olmadıklarını, Kutsal Yazılar sadık kalarak gerçek Hristiyanlık doktrinini yaşamak isteyen, kanunlara uyan vatandaşlar olduklarını ispatlamak isteyen Guido de Brés bu inanç açıklamasını 1561 senesinde kaleme almıştır. Metnin tamamlanmasını takip eden sene içerisinde ise bu metnin kopyası Kral II.Philip’e gönderilmiştir. Krala yazdıkları dilekçede hükümetin bütün kanunlarına uymaya hazır olduklarını ancak bu inanç açıklamasında beyan ettikleri gerçekleri reddetmektense “ sırtlarını kırbaçlara, dillerini bıçaklara, ağızlarını tıkaçlara ve bütün bedenlerini ateşlere” vermeye hazır olduklarını belirtmişlerdir.

  Her ne kadar bu inanç açıklamasının asıl amacı olan, acilen zulümlerden özgür kılınmaya kavuşulmamış olsa da, Guido de Brés’in kendisi de binlerce kişi gibi imanını yaşamını vererek mühürlermişse de, çalışması günümüze dek süregelmiş ve süregelmeye devam edecektir. Yazar metni hazırlarken belli bir dereceye kadar, iki sene önce yayınlanmış olan ve John Calvin tarafından yazılmış olan Fransız Reform Kiliselerinin İnanç Açıklamasından faydalanmıştır. Ancak Guido de Brés’in çalışması Calvin’in çalışmasının bir revizyonu değil tamamen bağımsız bir çalışmadır. Guido de Brés’in inanç açıklamasının metni 1566 senesinde Antwerp’de gerçekleştirilen bir sinodda kontrol ve düzenlemeye tabi tutulmuştur. Belçika ve Hollanda bölgelerinde bu inanç açıklaması kiliseler tarafından memnuniyetle kabul edilmiş, on altıncı yüzyılın son otuz senesi boyunca gerçekleştirilen bütün ulusal sinodlarda benimsenmiştir. İnanç Açıklamasının içeriği olmasa da metni, 1618-1619 senelerinde Dort’da gerçekleştirilen konsey toplantısında yeniden kontrol edilmiş, bütün Reform kilise görevlilerinin kabul etmesi talep edilen bir doktrin standardı olarak benimsenmiştir. Bu inanç açıklaması, Reform doktrininin sembolü haline gelmiş en iyi ifadelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. İngilizce’den Türkçe’ye tercüme ettiğimiz bu metin, 1619 senesinde kaleme alınmış olan Fransızca metinden İngilizce’ye tercüme edilmiş ve 1985 senesinde toplanan Hristiyan Reform Kilisesi Sinodu tarafından benimsenmiştir.

  Çevirenler:
  Hasan Can Küllahçıoğlu
  Rev. İlhan Keskinöz
  Rev. John Lenk

  Bölüm 1 –Tek Tanrı

  Kalbimizle inanıyor
  ve ağzımızla itiraf ediyoruz ki,
  Tanrı diye çağırdığımız
  tek
  ve basit[1]
  bir ruhsal varlık vardır.

  ebedi,
  kavranılamayan,
  gözle görülemeyen,
  değişmeyen,
  sınırsız,
  her şeye gücü yeten;

  tamamıyla bilge,
  tamamıyla adil,
  ve tamamıyla iyi,
  ve her iyi şeyin
  kendisinden taştığı kaynaktır.

  Bölüm 2 –Tanrı’yı Bilmek
  Tanrı’yı iki şekilde bilebiliriz:
  İlk olarak evrenin,
  yaratılması, korunması ve hükmedilmesiyle;
  ki, bu evren zarif bir kitap gibi
  gözlerimizin önündedir.
  Evrende var olan
  küçük büyük bütün canlıların tümü,
  Tanrı’nın gözle görülemeyen niteliklerini
  yani
  elçi Pavlus’un Romalılar Mektubu 1:20 ayetinde dediği gibi
  O’nun sonsuz gücünü ve
  Tanrılığını düşünmemiz için
  bizler için yazılmış
  birer mektup gibidirler.

  Tüm bunlar insanı ikna etmeye
  ve özürsüz bırakmaya yeterlidir.

  İkinci olarak, Tanrı Kendisini bizlere,
  O’nun yüceliği
  ve O’nda olanların kurtuluşu için
  bu yaşamda tek ihtiyacımız olan,
  kutsal ve ilahi Söz’ünde,
  daha açık ve tam olarak bildirmiştir.

  Bölüm 3 –Tanrı’nın Yazılı Söz’ü
  Tanrı’nın Söz’ünün
  ne insan isteğinden gönderildiğini
  ne de kaynaklandığını
  ancak
  elçi Petrus’un1 da söylediği gibi,
  Tanrı’nın kutsal insanlarının
  Kutsal Ruh tarafından yönlendirilerek
  O’nun sözlerini ilettiklerini ilan ederiz.

  Daha sonra Tanrımız –
  bize ve kurtuluşumuza olan
  özel ilgisinden dolayı –
  kullarına, peygamberlerine ve elçilerine,
  bu vahiy yoluyla gönderilmiş Söz’ün
  yazılı şekle dönüştürülmesini buyurmuştur.
  Kendisi de yasanın iki levhasını
  Kendi parmağı ile yazmıştır.

  Bundan dolayı bu metinlere
  Kutsal ve İlahi Yazılar deriz.

  1 II.Petrus 1:21

  Bölüm 4 –Kanon Kitapları
  Kutsal Yazı,
  Eski ve Yeni Ahit olarak
  iki bölümden oluşur.
  Bu iki bölümün kitaplarının hepsi
  tartışmasız bir şekilde kanona dahildir.

  Tanrı’nın kilisesindeki kitapların listesi şöyledir:
  Eski Antlaşma’da,
  Musa’nın beş kitabı –
  Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye;
  Yeşu, Hakimler ve Rut kitapları;
  Samuel’in ve Krallar’ın ikişer kitapları;
  Paralipomenon ismi verilen iki adet Tarihler kitapları;
  Ezra, Nehemya, Ester ve Eyüp kitapları;
  Davut’un Mezmurları;
  Süleyman’ın üç kitabı –
  Özdeyişler, Vaiz ve Ezgiler Ezgisi;
  Dört büyük peygamber–
  İşaya, Yeremya, Hezekiel, Daniel kitapları;
  On iki küçük peygamber –
  Hoşea, Yoel, Amos, Obadya,
  Yunus, Mika, Nahum, Habukkuk,
  Sefanya, Hagay, Zekariya, Malaki kitapları.

  Yeni Antlaşma’da,
  İncil’in ilk dört kitabı –
  Matta, Markos, Luka, Yuhanna;
  Elçilerin İşleri;
  Pavlus’un on dört mektubu –
  Romalılara bir adet;
  Korintlilere iki adet;
  Galatyalılara, Efeslilere, Filiplilere, Koloselilere birer adet;
  Selaniklilere iki adet;
  Timoteyus’a iki adet;
  Titus’a, Filimon’a, İbranilere birer adet;
  Diğer elçilerin yedi mektubu –
  Yakup’un bir adet mektubu;
  Petrus’un iki adet mektubu;
  Yuhanna’nın üç adet mektubu;
  Yahuda’nın bir adet mektubu;
  Elçi Yuhanna’nın Vahiy kitabı

  Bölüm 5 –Kutsal Yazılar’ın Yetkisi
  İnancımızın düzenlenmesi,
  tesis edilmesi
  ve doğrulanması için
  yalnızca ve sadece bu kitapları
  kutsal ve kanona dahil kitaplar olarak kabul ederiz.

  Kilise tarafından kabul edilmesinden
  ve onaylanmasından önce
  Kutsal Ruh tarafından
  bu metinlerin Tanrı’dan olduğu yüreklerimize işlendiği
  ve aynı zamanda metnin kendi kendisi,
  Tanrı’dan olduğunu ispatladığı için
  Kutsal Yazılar’ın içeriğinin
  Tanrı’dan olduğuna
  şüphesiz bir şekilde inanırız.

  Çünkü kör olanlar bile
  Kutsal Yazılar’da önceden bildirilenlerin
  gerçekleştiğini gözleriyle görmektedir.

  Bölüm 6 –Kanon ve Apokrafi Kitaplarının Farkı
  Kutsal Kitap bölümlerinden ayrı tuttuğumuz
  apokrif kitaplar şunlardır:
  Esdras’ın üçüncü ve dördüncü kitapları;
  Tobit, Yudit, Bilgelik, Sirak, Baruk kitapları;
  Ester’e Ekler;
  Üç Yahudi Çocuğun Şarkısı;
  Suzana’nın hikayesi;
  Bel ve Ejderha hikayesi;
  Manaşşe’nin Duası;
  İki adet Makkabe kitabı.

  kanona dahil kitaplar ile uyum içerisinde olduğu sürece
  kilise bu kitapları kesinlikle okuyabilir
  hatta bu kitaplardan öğrenebilir.
  Ancak bu kitapların verdiği tanıklık,
  İmana ya da Hristiyanlık inancına
  imanımızın her hangi bir unsuruna
  katkıda bulunma vasfından
  aynı zamanda
  Kutsal Kitap’ın yetkisine gölge düşürme kudretinden uzaktır.

  Bölüm 7 –Kutsal Yazılar’ın Yeterliliği
  İnsanın kurtuluşu için
  inanması gereken her şeyin yeterli bir şekilde,
  Tanrı’nın tüm isteğini içeren
  Kutsal Yazılar’da öğretildiğine inanırız.

  Tanrı’nın bizden talep ettiği
  hizmetin tüm üslubu
  Kutsal Yazılar’da derinlemesine açıklandığı için–
  elçi Pavlus’un2 da belirttiği gibi
  elçilerden birisi ya da
  gökten bir melek bile,
  hiç kimse –
  Kutsal Yazılar’ın bizlere öğretmiş olduğundan
  farklı bir şey öğretmemelidir.

  Tanrı’nın Söz’üne eklemenin ya da çıkartmanın
  yasaklanmış3 olması,
  içerdiği öğretinin
  mükemmel olduğunun
  ve her açıdan tam olduğunun açık bir delilidir.

  Bundan dolayı–
  yazarın kendisi ne kadar kutsal olursa olsun–
  insan eserlerinin hiç birisini
  Kutsal Yazılar’a denk tutmamalıyız;

  Tüm insanlar doğasından ötürü yalancı,
  kibirliliğin kendisinden daha kibirli olduğu için
  ne bir geleneği,
  ne bir çoğunluk fikrini,
  ne bir kadimliği,
  ne bir kişinin ya da dönemin halefliğini-selefliğini,
  ne bir konseyi,
  ne bir kararnameyi,
  ne de bir resmi hükmü,
  çünkü gerçek her şeyin üzerinde olduğu için
  Tanrı’nın gerçeğini üstün tutarız.

  Bundan dolayı elçilerin;
  “Tanrı’dan olup olmadıklarını anlamak için
  ruhları sınayın;”4
  ve de
  “Eğer biri size gelir de bu öğretiyi getirmezse,
  kendisini evinize almayın,
  ona selam bile vermeyin;”5
  sözleriyle bizlere öğretmiş olduğu
  bu şaşmaz kurallar ile hem fikir olmayan
  her şeyi gönülden reddederiz.

  2 Galatyalılar 1:8-9;
  3 Tekvin 12:32; Vahiy 22:18-19;
  4 I.Yuhanna 4:1
  5 II.Yuhanna 10

  Bölüm 8 –Kutsal Üçlü Birlik
  Tüm bu gerçekler
  ve Tanrı’nın Söz’ü doğrultusunda,
  ifade edilemez özelliklerinde
  gerçekten, tamamen ve ebediyen ayrı olan–
  Baba,
  Oğul
  ve Kutsal Ruh
  isminde üç kişiden oluşan
  ancak tek bir öz olan
  tek bir Tanrı’ya inanırız.
  Baba;
  gözle görünen ve görünmeyen her şeyin
  sebebi
  başlangıcı
  ve kaynağıdır.

  Oğul;
  Baba’nın
  Sözü,
  hikmeti
  ve görünümüdür.

  Kutsal Ruh;
  Baba’dan ve Oğul’dan çıkan
  ebedi güç
  ve kudrettir.

  Bununla birlikte,
  Tanrı bu ayrım ile üçe bölünmez,
  Kutsal Yazılar bize
  Baba’nın ve Oğul’un ve Kutsal Ruh’un
  her birinin vasıflarından dolayı ayırt edilen
  varlıkları olduğunu
  buna rağmen bir şekilde,
  bu üç kişinin
  tek bir Tanrı olduğunu öğretir.

  Öyleyse,
  Baba’nın Oğul olmadığı,
  Oğul’un Baba olmadığı
  ve aynı şekilde Kutsal Ruh’un
  ne Baba ne de Oğul olduğu
  açıktır.

  Bununla birlikte,
  bu üç kişi
  ayrı olmalarına rağmen
  ne bölünmüştür
  ne birleştirilmiş ne de karıştırılmıştır.

  Beden alan Baba değil,
  Kutsal Ruh değil,
  sadece Oğul olmuştur.

  Bu üç kişi sonsuzluktan beri eşit,
  tek ve aynı özden oldukları için
  Baba ne Oğul’dan
  ne de Kutsal Ruh’dan
  hiçbir zaman ayrı olmamıştır.

  Ne birinci vardır ne de sonuncu,
  gerçekte ve kudrette,
  iyilikte ve merhamette
  bu üçü tektir.

  Bölüm 9 –Kutsal Üçlü Birliğe Kutsal Yazıları Tanıklığı
  Bildiklerimizin hepsi, .
  özelikle kendi içimizde hissettiklerimizden başka
  bu üçün işleyiş biçimlerinin yanında
  Kutsal Yazılar’ın tanıklığındandır.

  Kutsal Yazılar’ın,
  bu Kutsal Üçlü Birliğe
  inanmamızı öğreten tanıklığı
  Eski Antlaşma’nın bir çok yazılmıştır
  her birinin tek tek sayılmasına gerek yoktur,
  takdir ile aşağıdakiler seçilmiştir.

  Tekvin kitabında Tanrı der ki;
  “Tanrı, ‘İnsanı kendi suretimizde,
  kendimize benzer yaratalım.’
  Tanrı insanı kendi suretinde yarattı.
  Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu.
  İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.”6
  “Adem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu.”7

  Bundan (ayetlerden) görülüyor ki,
  “İnsanı kendi suretimizde,
  kendimize benzer yaratalım”
  dediğinde
  Tanrılığın içinde
  birden fazla kişi olduğu,
  “Tanrı insanı kendi suretinde yarattı”
  [denildiğinde] Tanrı’nın tekliği belirtilmektedir.

  Burada (ayetlerde)
  kaç kişi olduğunun belirtilmediği doğrudur–
  ancak bizler için Eski Ahit’de gizem olan
  Yeni Ahit’de gayet açıktır.

  Rabbimiz (İsa Mesih) Şeria ırmağında vaftiz olurken,
  Baba’nın şu sözleri duyulmuştur,
  «Sevgili Oğlum budur,»8
  Oğul suda iken,
  Kutsal Ruh, güvercin şeklinde görülmüştür.

  İsa Mesih tarafından, imanlıların vaftiz edilme usulü
  şu sözlerle öğretilmiştir:
  “Bütün ulusları
  Baba,
  Oğul,
  ve Kutsal Ruh’un
  adıyla vaftiz edin.”9

  İncil’in Luka kitabında,
  Cebrail, Rabbimizin annesi olan
  Meryem’e şunları söylemiştir:
  “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek,
  en yüce Olan’ın gücü senin üstüne gölge salacak.
  Bunun için doğacak olana kutsal,
  Tanrı Oğlu denecek.”10

  Başka bir yerde şöyle der:
  “Rab İsa Mesih’in lütfu,
  Tanrı’nın sevgisi ve
  Kutsal Ruh’un paydaşlığı
  hepinizle birlikte olsun.”11

  Bu bölümlerin her birisinde,
  tek olan ve tek Tanrısal özde,
  üç kişi olduğu
  bizlere eksiksiz bir şekilde öğretilmektedir.
  Her ne kadar bu doktrin insan kavrayışının ötesinde olsa da,
  bununla birlikte şimdi
  Tanrı’nın Söz’ü aracılığı ile
  cennette
  bu öğretişten tam olarak zevk almayı ve bunu bilmeyi bekleyerek inanıyoruz.

  Daha da ötesi,
  bu üç kişinin bizimle ilgili kendine has
  işleyiş ve işlerini bilmemiz gerekir.
  Baba,
  kudretinden dolayı bizim Yaratıcımızdır.
  Oğul,
  kanından dolayı bizim Kurtarıcımız ve Bedelimizi Ödeyendir.
  Kutsal Ruh,
  yüreklerimizde yaşamasından dolayı bizi Kutsal Kılandır.

  Kutsal Üçlü Birlik doktrini,
  elçilerin zamanından günümüze dek,
  Yahudilere karşı, Müslümanlara karşı,
  kutsal babalar tarafından adil bir şekilde suçlanan
  Marsiyon,[2] Mani, [3] Praksiyas, [4]
  Sabelliyus, [5] Samoslu Pavlus, [6] Ariyus[7]
  ve bunlar gibi diğer
  sahte Hristiyan ve din düşmanlarına karşı
  gerçek kilise tarafından her zaman korunmuştur.

  Ve böylece
  bizler bu konu ile ilgili olarak üç ekümenik iman açıklamasını–
  Elçilerin İman Açıklaması, İznik İman Açıklaması, Atanasyan İman Açıklaması–
  ve kadim babaların bu iman açıklamaları ile uyum içerisinde olarak verdiği hükümleri
  gönüllü bir şekilde kabul ederiz.

  6 Tekvin 1:26-27
  7 Tekvin 3:22
  8 Matta 3:16-17
  9 Matta 28:19
  10 Luka 1:35
  11 II.Korintliler 13:14

  Bölüm 10 –İsa Mesih’in Tanrılığı
  Tanrısal doğasından dolayı İsa Mesih’in,
  Tanrı’nın tek Oğlu olduğuna inanırız–
  sonsuzluktan beri kendiliğinden var olduğundan,
  ne yapılmış ne yaratılmıştır,
  yoksa O bir yaratık olurdu.

  İsa Mesih, Baba ile aynı öze
  ve aynı sonsuzluğa sahiptir;
  Baba kişisinin tam suretidir,
  “Baba’nın görkeminin yansımasıdır”12
  her şeyde Baba’ya benzerdir.

  Aşağıdaki tanıklıkların
  hep beraber ele alındığında bizlere öğrettiği gibi
  sadece bizim doğamıza büründüğü zaman değil
  sonsuzluğun başından beri
  O Tanrı’nın Oğludur.

  Musa, “Tanrı dünyayı yarattı”13 demiştir;
  Yuhanna, “Her şey Söz’ aracılığıyla var oldu”14 deiyerek
  “Söz’ün” Tanrı olduğunu belirtmiştir.
  Elçi, Tanrı, Oğlu aracılığıyla evreni yarattı15 ve
  “Tanrı her şeyi İsa Mesih aracılığıyla yarattı”16 demiştir.

  Bu ayetlerden gördüğümüz gibi
  Tanrı, Söz, Oğul ve İsa Mesih denilen kişi,
  aracılığı ile her şey yaratılırken zaten [kendisi] vardı.
  Bundan dolayı Peygamber Mika, O’nun başlangıcı için şunu söylemiştir:
  “Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.”17
  Elçi ise şunu söylemiştir:
  “Ne günlerinin başlangıcı, ne yaşamının sonu vardır.”18

  Tüm bunlardan dolayı,
  İsa Mesih gerçek ebedi Tanrı’dır,
  Bizim yalvardığımız,
  tapındığımız
  ve hizmet ettiğimiz
  Her Şeye Gücü Yetendir.

  12 Koloseliler 1:15; İbraniler 1:3
  13 Tekvin 1:1
  14 Yuhanna 1:3
  15 İbraniler 1:2
  16 Koloseliler 1:16
  17 Mika 5:2
  18 İbraniler 7:3

  #28775
  Anonim
  Pasif

  Bölüm 11 –Kutsal Ruh’un Tanrılığı
  Kutsal Ruh’un,
  sonsuzluktan beri Baba ve Oğul’dan geldiğine –
  oluşturulmadığına,
  yaratılmadığına,
  doğmadığına,
  sadece Baba ve Oğul’dan geldiğine
  inanırız ve itiraf ederiz.

  Sıralama bakımından Kutsal Ruh,
  Kutsal Üçlü Birliğin üçüncü kişisidir –
  Baba ve Oğul ile
  yücelikte
  ve görkemde
  tek ve aynı özdendir,

  Kutsal Yazılar’ın bize öğrettiği gibi
  Kutsal Ruh gerçek ve ebedi Tanrı’dır.

  Bölüm 12 –Yaratılış
  Baba’nın gökleri ve dünyayı ve içindeki her şeyi
  hiç yoktan
  ve kendisine hoş gelen bir şekilde
  Söz’ü–
  yani Oğlu
  aracılığı ile yarattığına inanıyoruz.

  O (Baba), bütün yarattıklarına
  varlıklarını, şekillerini, görünüşlerini
  ve Tanrı’ya hizmet etmeleri için
  değişik işlevlerini vermiştir.

  Şimdi bile
  O (Baba) varlıkları
  kendi sonsuz sağlayışına göre
  ve sınırsız kudretine bağlı olarak
  devam ettirir ve yönetir
  öyle ki, bu varlıklar insana hizmet edebilsin,
  öyle ki, insan da Tanrı’ya hizmet edebilsin.

  O (Baba) aynı zamanda
  kendine mesajcı olmaları
  ve seçilmişlere hizmet etmeleri için
  melekleri iyi olarak yaratmıştır.

  Onlardan (meleklerden) bazıları
  Tanrı’nın onları yarattığı üstünlükten
  sonsuz bozulmuşluğa düşmüşlerdir;
  Diğerleri ise
  Tanrı’nın lütfu sayesinde,
  dayanmışlar ve orijinal durumlarında kalmışlardır.

  Kötü ruhlar o kadar bozulmuşlardır ki,
  Tanrı’nın
  ve iyi olan her şeyin düşmanı olmuşlardır.
  Kiliseyi ve kilisenin her üyesini,
  bütün güçleri
  ve bütün hileli düzenleri ile
  yok etmek ve bozmak için
  hırsızlar gibi nöbette beklemektedirler.

  Böylece
  kendi kötülükleri yüzünden
  ebedi bir lanetlenmeye mahkum edilmişlerdir
  her gün çekecekleri azabı beklemektedirler.

  Bu yüzden bizler,
  ruhların ve meleklerin varlığını reddeden Sadukilerin
  ve aynı zamanda
  cinlerin kendi kendine var olduğunu savunan
  bozulma geçirmeden kendi doğalarında kötü olduklarını
  ileri süren Manicilerin[8]
  hatalarını şiddetle reddederiz.

  Bölüm 13 –Tanrı’nın Sağlayışı Doktrini
  İyi olan Tanrı,
  her şeyi yarattıktan sonra,
  bu yarattıklarını şansa ya da tesadüfe bırakmamıştır fakat
  onları kendi kutsal arzusuna göre
  yönlendirir ve yönetir.
  Bunu öyle bir şekilde yapar ki, dünya üzerindeki hiçbir şey
  O’nun sistemli düzeni dışında gerçekleşemez.

  Bununla birlikte Tanrı,
  gerçekleşen günahların ne yazarıdır
  ne de bu günahlar yüzünden suçlanacak olandır.
  O’nun gücü ve iyiliği
  o kadar yüce ve kavranılamayandır ki,
  cinler ve kötü insanlar adil olmayan işler yaparken bile
  Tanrı tüm bu işlerini en mükemmel ve adil bir biçimde düzenler ve uygular.

  Uygunsuz bir merak ile
  Tanrı’nın insan anlayışını ve
  bizim kavrama yeteneğimizi aşan işlerini
  sorgulama niyetinde değiliz.
  Ancak tüm yumuşaklık ve hürmetimizle
  Tanrı’nın bizden saklı olan
  adil yargılarını hayranlıkla seviyoruz,
  İsa Mesih’in birer öğrencileri olmaktan
  hoşnut oluyoruz,
  bizlere Söz’ünde göstermiş oldukları ile yetiniyoruz
  ve o sınırları aşmıyoruz.

  Bu doktrin bizlere tarifsiz bir esenlik verir
  bizlere hiçbir şeyin tesadüfi olamayacağını,
  her şeyin sadece göklerdeki lütufkar Babamızın
  düzenlemelerine göre gerçekleşeceğini öğretir.
  O, bizleri bir Baba şefkati ile gözetir,
  tüm yaratıkları hükmü altında tutar,
  Babamızın arzusu olmadıkça
  ne başımızdan bir tel saç,
  (ki hepsi tek tek sayılıdır)20
  ne de göklerdeki küçük bir kuş
  yere düşebilir.

  Bizler bu düşünce ile huzur buluruz,
  biliriz ki, Babamızın kontrolü altında olan
  ne cinler ne de düşmanlarımız
  O’nun izni ve isteği olmadıkça
  bize zarar veremez.

  Bu yüzden
  Tanrı hiçbir şeye karışmaz
  ve her şeyi şansa bırakmıştır
  diyen Epikürcülerin[9] lanetli hatasını reddederiz.

  20 Matta 10:29-30

  Bölüm 14 –İnsanın Yaratılması ve Günaha Düşmesi
  Tanrı’nın insanı topraktan yarattığına
  onu kendi suretinde ve benzeyişinde –
  [insanı] iyi, adil ve kutsal olarak;
  Tanrı’nın isteği olan her şeyi
  kendi iradesi ile yerine getirebilecek bir biçimde
  oluşturup şekillendirdiğine inanırız.

  Ancak insan onur içinde iken
  ne bunu anladı21
  ne de üstünlüğünü fark etti.
  Kulağını şeytanın sözlerine vererek,
  istekli bir biçimde kendisini günaha kurban etti,
  ve bunun sonucu olan ölümü ve laneti üzerine aldı.

  Tanrı’dan almış olduğu
  yaşam ile ilgili buyruğu çiğnedi,
  günahı ile gerçek yaşam olan Tanrı’dan ayrıldı
  ve bütün doğası tamamıyla bozuldu.

  Kendisini günahlı yapan insan,
  tüm yollarında kötü,
  bozuk
  ve sapkın olup
  fiziksel ve ruhsal ölüme maruz kaldı.
  Tanrı’dan almış olduğu
  bütün üstün hediyeleri kaybetti,
  ve kendisini mazeretsiz bırakacak olan
  tutabildiği ufak kırıntılar hariç
  hiçbirisine sahip çıkamadı.

  Daha da ötesi, Kutsal Yazılar’ın bize öğrettiği gibi
  içimizdeki bütün aydınlık karanlığa dönüştü:
  “Işık karanlıkta parlar
  ve karanlık onu alt edememiştir.”22
  Bu ayetlerde Yuhanna, insanı “karanlık” olarak nitelemiştir.

  Bu yüzden insanın özgür iradesi olduğuna dair
  her türlü öğretiyi reddederiz
  insan günahın kölesi olduğundan
  kendisine “gökten verilmedikçe”23
  hiçbir şey yapamaz.

  İsa Mesih’in,
  “Baba bir kimseyi bana çekmedikçe,
  o kimse bana gelemez”24
  şeklindeki sözlerinden sonra
  kim iyi bir iş yaptığını öne sürüp böbürlenebilir ki?

  “Benliğe dayanan düşünce Tanrı’ya düşmandır”25
  ayetini anlayan bir kişi
  kendi iradesini nasıl yüceltebilir ki?
  “Doğal haliyle kişi, Tanrı’nın Ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez”26
  gerçeği karşısında,
  hangi insan kendi bilgeliğinden bahsedebilir ki?

  Kısaca,
  kendimiz hakkında, kendi kendimize,
  “tek bir düşünce bile düşünemeyeceğimizi”
  ve “bizi yeterli kılanın Tanrı”27 olduğunu bilen
  bizler bir fikir üretebilir miyiz?

  Ve bundan dolayı
  elçinin söylediği
  doğruluk içeren şu sözleri
  sıkı ve sağlam bir şekilde durması gerekir:
  “Çünkü kendisini hoşnut eden şeyi hem istemeniz,
  hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı’dır”28

  “Bensiz hiçbir şey yapamazsınız”29
  diyen İsa Mesih’in öğretişine göre,
  O’nun işi olmadıkça
  insanın anlayışı ve isteği
  Tanrı’nın anlayışı ve isteği ile aynı olamaz.

  21 Mezmur 49:20
  22 Yuhanna 1:5
  23 Yuhanna 3:27
  24 Yuhanna 6:44
  25 Romalılar 8:7
  26 I.Korintliler 2:14;
  27 II.Korintliler 3:5
  28 Filipililer 2:13
  29 Yuhanna 15:5

  Bölüm 15 –Orijinal (ilk) Günah Doktrini
  Adem’in itaatsizliğinden dolayı
  orijinal günahın
  bütün insan ırkına yayıldığına inanırız.

  Orijinal günah bütün doğanın bozulmasıdır–
  annelerinin karnındaki
  küçük bebekleri bile etkileyen bozulmuşluk mirası,
  insanların içinde
  her türlü günahı üreten bir köktür.
  Bundan dolayı Tanrı’nın gözünde
  günah o kadar iğrenç, o kadar kötüdür ki,
  tüm insan ırkını mahkum etmek için yeterlidir.
  vaftizle bile
  tamamen kalkmaz,
  kökleri sökülmez,
  zehirli bir pınar gibidir
  günah ondan sürekli olarak kaynar.

  Buna rağmen orijinal günah,
  Tanrı’nın lütfu ve merhameti ile
  affedilmiş olan Tanrı’nın çocuklarının üzerine
  bir mahkumiyet getiremez–
  ancak bu onları rehavete (uykuya) kaptırmamalı,
  “ölüme götüren bu bedenden”30
  sıklıkla kurtulmayı arzulayıp
  inlemelerine rağmen
  bu yozluğun her an bilincinde olmalıdırlar.

  Bundan dolayı,
  günahın taklit etme olayından başka bir şey olmadığını ileri süren
  Pelagiyusçuların[10] hatalarını reddederiz.

  30 Romalılar 7:24

  Bölüm 16 –Seçilmişlik
  İlk insan olan Adem’in
  günahı yüzünden,
  onun bütün soyu
  yok oluşa ve mahvoluşa düşmüşken–
  Tanrı’nın kendisini olduğu gibi,
  merhametli ve adil olarak gösterdiğine inanırız.

  Rabbimiz İsa Mesih’te,
  mahvoluştan kendisine çektiği ve kurtardığı kişileri
  işlerine bakmaksızın
  Kendi saf iyiliğinden dolayı
  ebedi ve değişmez olan hükmü ile
  belirleyip seçen
  Tanrı merhametlidir.

  Geriye kalan kişileri,
  kendilerini batırdıkları mahvolmaya ve düşmeye bırakmakta
  Tanrı adildir.

  Bölüm 17 –Düşmüş İnsanın Kurtulması
  İyi olan Tanrımızın,
  muhteşem hikmeti ve iyiliği sayesinde,
  insan O’ndan titreyerek
  kaçmasına rağmen,
  kendisini hem fiziksel hem de ruhsal ölümün altına koyan
  ve kendisini tamamen sefalete düşüren adamı görerek,
  arayıp ve bulduğuna inanırız.

  Tanrı,
  “kadından doğacak olan”31
  Oğlunu vaat ederek
  yılanın başını ezeceğini 32
  ve aracılığı ile [insanı] bereketleyeceğini söyleyerek
  insanı teselli etmiştir.

  31 Galatyalılar 4:4
  32 Tekvin 3:15

  Bölüm 18 –İsa Mesih’in Beden Alması
  Tanrı’nın,
  tek ve ebedi Oğlu’nu
  kendi belirlediği zamanda
  dünyaya göndererek,
  kutsal peygamberlerin ağzından
  kadim atalara verdiği vaadi yerine getirdiğini
  itiraf ederiz.

  Kutsal Ruh’un gücü sayesinde,
  bir erkeğin katkısı olmadan
  kutsanmış Bakire Meryem’in rahminde oluşan,
  günah hariç
  tüm zayıflıkları ile
  tam gerçek insan doğasını alan Oğul;
  “kul özünü aldı”
  ve “insan benzeyişinde doğdu”33

  ve O (Oğul), sadece bedensel olarak insan doğasını almakla kalmadı,
  gerçek bir insanoğlu olabilmek için
  aynı zamanda gerçek bir insan ruhu da aldı.
  Bedenle birlikte ruh da kaybedildiği için,
  O (Oğul)her ikisini de kurtarmak amacıyla
  ikisini de üzerine aldı.

  Mesih’in annesinden insan bedeni aldığını
  reddeden Anabaptislerin delaletine karşı
  şu gerçekleri itiraf ederiz;
  O (Oğul) “çocuklarla aynı eti ve kanı aldı”;34
  bedence “Davut’un soyundan gelen birisi”;35
  “bedence Davut’un soyundan doğan”;36
  “bakire Meryem’in rahminin ürünü”;37
  “kadından doğan”;38
  “Davut’un soyundan”;39
  “İşay’ın kökünden”40
  “Yahuda oymağından”41
  Bedence Yahudilerin soyundan geldiğinden;
  “İbrahim’in soyundandır”
  “İbrahim’in soyunun bedenini almıştır”
  ve “günah dışında her yönden kardeşlerine benzeyen”42 biridir.

  İşte bu yüzden O [İsa Mesih], bizim gerçek “İmanuel’imizdir”
  “İmanuel, `Tanrı bizimle’ demektir.”43

  33 Filipililer 2:7
  34 İbraniler 2:14-15;
  35 Elçilerin İşleri 2:30
  36 Romalılar 1:3
  37 Luka 1:42
  38 Galatyalılar 4:4
  39 II.Timoteyus 2:8
  40 Romalılar 15:12
  41 İbraniler 7:14
  42 İbraniler 2:17; 4:15
  43 Matta 1:23

  Bölüm 19 –Mesih’in İki Doğası
  Bu şekilde beden almış olan Oğul kişisinin
  ayrılamaz bir biçimde
  insan doğası ile
  birleştiğine inanırız;
  Tanrı’nın iki Oğlu olmamıştır,
  iki ayrı kişi değil
  ancak iki ayrı doğa tek bir kişide
  her bir doğa kendi özgün niteliklerini kaybetmeyecek bir biçimde birleşmiştir.

  Bu ilahi doğa (Oğlun Tanrı doğası), her zaman yaratılmamış olarak kalmıştır,
  yeryüzünü ve cennetti doldurarak
  ne günlerinin başlangıcı, ne yaşamının sonu vardır.44

  Oğul insan doğası niteliklerini kaybetmemiştir,
  yaratılmış olanın özelliklerine sahip olmaya devam edecektir–
  günlerinin başlangıcı vardır;
  ebedi olmayan bir doğası vardır
  gerçek bir bedenin kısıtlamaları altındadır.
  O (Oğul)
  diriliş aracılığı ile
  ölümsüzlüğü vermiş olsa bile
  insan doğasının gerçekliği
  buna rağmen değişmemiştir
  çünkü bizlerin kurtuluşu ve dirilişi
  bu bedenin gerçekliğine dayanmaktadır.

  Bu iki doğa,
  tek bir kişide öyle bir birleşmiştir ki,
  ölüm bile bu iki doğayı birbirinden ayıramamıştır.

  Buna göre
  ölürken Baba’ya adamış olduğu
  gerçek bir insan ruhu bedenini terk etti
  Bu arada O’nun (Oğul’un) Tanrı doğası
  mezarda yatarken bile
  insan doğası ile olan birleşmişlikte kaldı;
  küçük bir çocukken bile
  O’nun Tanrılığı hiçbir zaman O’ndan ayrılmayıp
  ancak bir süre için kendisini ortaya koymadı.

  O’nun (İsa Mesih) gerçek Tanrı ve gerçek insan olduğunu
  itiraf etmemizin sebepleri bunlardır:
  kudreti ile
  gerçek Tanrı ölüme zafer kazansın.
  ve bedeninin güçsüzlüğü içindeki
  gerçek insan bizim için ölebilsin.

  44 İbraniler 7:3

  Bölüm 20 –Tanrı’nın Mesih’teki Adaleti ve Merhameti
  Mükemmel bir biçimde merhametli
  ve adil olan
  Tanrı’nın
  en acı ıstırapla ve ölümle
  günahın cezasını taşısın diye
  kendi Oğlu’nu itaatsizliğin işlendiği doğayı alması için
  gönderdiğine inanırız

  Böylece Tanrı adaletini
  bizim günahlarımızı üstlenen Oğluna bildirmiştir.
  ve suçlu ve lanetlenmeyi hakketmiş olan bizlere
  iyiliğini ve merhametini dökerek
  en mükemmel sevgi aracılığıyla
  Oğlu’nu bizim için ölüme vererek,
  O’nun aracılığı ile
  bizlerin sonsuz yaşamı olsun
  ve ölümsüzlüğe sahip olalım diye
  aklanmamız için
  O’nu ölümden diriltti.

  #28776
  Anonim
  Pasif

  Bölüm 21 –Kefaret
  bir ant ile belirlenmiş olan–
  Melkisedek düzenine göre–
  İsa Mesih’in sonsuza kadar baş kahin olduğuna;
  peygamberlerin önceden bildirdikleri gibi
  bizlerin günahlarını temizlemek için
  çarmıh ağacı üzerinde
  kendi kendini sunarak
  ve değerli kanını dökerek
  Baba’nın gazabını
  tam bir tatmin ile yatıştırmak için
  bizim yerimize
  Baba’sının önünde,
  kendi kendini sunduğuna inanırız.

  [Kutsal Yazılar’da] şöyle yazılmıştır:
  “esenliğimiz için gerekli olan ceza”
  Tanrı’nın Oğlu üzerine konuldu
  ve “bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.”
  “Kesime götürülen kuzu gibi” ölüme götürüldü;
  “başkaldıranlarla bir sayıldı,”45
  masumiyeti Pilatus tarafından
  beyan edilmiş olsa da
  Pontiyus Pilatus tarafından bir suçlu olarak mahkum edildi.

  Çalmadığı malı
  geri verdi46
  ve “doğru kişi olarak doğru olmayanlar uğruna,”47
  hem bedence hem ruhça acı çekti.
  Günahlarımız için talep edilen
  korkunç cezayı hissettiği zaman
  “teri, toprağa düşen
  iri kan damlalarına benziyordu.”48
  “Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?”49 diye bağırdı.

  Bizim günahlarımızın affedilmesi için
  tüm bunlara katlandı.

  Bu yüzden elçi Pavlus gibi bizlerinde,
  “İsa Mesih’ten ve O’nun çarmıha gerilmiş olmasından
  başka bir şey bilmemeye”50
  kararlı olmamız doğru olacaktır çünkü
  Rabbimiz “İsa Mesih’i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi süprüntü”51 sayarız.
  Bütün teselliyi O’nun yaralarında buluruz,
  Tanrı ile barışmak için,
  sonsuza dek
  inananları mükemmel yapan
  tek bir kez için
  sadece bir kurbandan
  başka araçlar aramak ya da yaratmak ihtiyacında değiliz

  İşte bu yüzden
  İsa, Tanrı’nın meleği,
  yani “Kurtarıcı” diye çağrılır–
  “çünkü halkını günahlarından
  kurtaracak olan O’dur.”52

  45 İşaya. 53:4-12
  46 Mezmur 69:4
  47 I.Petrus 3:18
  48 Luka 22:44
  49 Matta 27:46
  50 I.Korirntliler 2:2
  51 Filipililer 3:8
  52 Matta 1:21

  Bölüm 22 –İmanla Aklanma
  Bu büyük gizemin gerçek bilgisini elde etmemiz için
  tüm faziletleri ile
  İsa Mesih’e sarılan
  ve O’nu kendisine ait kılan
  ve O’ndan ayrı olarak
  başka bir şeyi aramayan
  Kutsal Ruh’un yüreklerimizde gerçek bir iman ateşi yaktığına
  inanırız.

  Buna göre,
  kurtuluşumuzla ilgili talep edilen her şey
  ya Mesih’te değildir;
  ya da eğer her şey Mesih’te ise
  o zaman iman ile kim Mesih’e sahip ise
  onun tam bir kurtuluşu vardır.

  Bundan dolayı,
  Mesih’in yeterli olmadığını
  Aynı zamanda başka şeylerin de gerekli olduğunu söylemek r
  Tanrı’ya karşı yapılmış en büyük hakarettir–
  Ki, bu doğru olsaydı
  İsa Mesih sadece yarım bir kurtarıcı olacaktı.
  Bu nedenle Pavlus’un da söylediği gibi
  aklanmamız “sadece imanla”53
  ya da “işlerden bağımsız” imanla gerçekleşmektedir.

  Ancak,
  daha da uygun bir şekilde ifade etmek gerekirse,
  bizleri kurtaran imanın kendisidir
  demek istemiyoruz–
  iman yalnızca
  doğruluğumuz olan İsa Mesih’e
  sarılmamız için gerekli bir araçtır.

  bizler için ve bizim yerimize
  bütün kutsal işlerini yapmış olan
  ve tüm faziletleri bizler için mümkün kılan
  İsa Mesih doğruluğumuzdur.
  Ve iman ise,
  O’nunla (Mesih ile)
  ve O’nun bütün yararları ile bizleri paydaş kılan bir araçtır.

  O yararlar bizim olduğunda
  bizim günahlarımızın
  temizlenmesi için gerekenden fazladır

  53 Romalılar 3:28

  Bölüm 23 –Günahkarların Aklanması
  İsa Mesih aracılığı ile
  bereketlenmemizin günahlarımızın bağışlanmasında yattığına
  ve bu sayede doğruluğumuzun Tanrı önünde olduğuna
  Davut’un ve Pavlus’un da öğrettiği gibi,
  işlerden ayrı olarak
  Tanrı’nın doğruluk verdiği 54
  insanın bereketlenmiş olduğuna inanırız.

  Aynı elçinin söylediği gibi
  “karşılıksız olarak” ya da “lütuf ile”
  Mesih’in bedel ödemesi aracılığı ile aklandık.55
  Bundan dolayı sonsuza dek sağlam olan
  bu temeli sıkı tutuyoruz
  Bütün yüceliği Tanrı’ya vererek,
  kendimizi alçaltarak,
  ne olduğumuzun bilerek;
  faziletlerimiz ya da kendimiz için bir hak talep etmeyerek
  ve kendisine iman ettiğimizde
  çarmıha gerilmiş Mesih’in itaatinin bizim olduğuna
  dayanıp ve güveniriz.

  Bu bütün günahlarımızı örtmek
  ve bundan bizi emin kılmak için
  Tanrı’nın gelişi karşısında,
  kendisini incir yaprağı ile örtmeye çalışırken titreyen
  ilk atamız Adem’in yaptığını yapmaksızın
  vicdanlarımızı korkudan, dehşetten ve terörden
  özgür kılmaya yeterlidir.

  Aslında
  Tanrı’nın karşısına–
  ne kadar küçük olursa olsun–
  kendimize ya da başka bir yaratığa
  güvenerek çıkmaya kalksaydık,
  o zaman, vay bize, yutulurduk (yok olurduk).

  İşte bu yüzden herkes Davut ile bu sözleri söylemelidir:
  “Rab, kulunla yargıya girme,
  çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz”56

  54 Mezmur 32:1-2; Romalılar 4:6
  55 Romalılar 3:24
  56 Mezmur 143:2

  Bölüm 24 –Günahkarların Kutsallaşması
  Tanrı’nın Söz’ünün duyulmasıyla
  ve Kutsal Ruh’un işleyişi ile insanda oluşan
  bu gerçek imanın
  insana yeniden doğuş verdiğine ve onu “yeni bir insan”57 yaparak
  onun “yeni bir yaşam”58 sürmesini sağladığına
  ve günahın köleliğinden özgür kıldığına
  inanırız.

  Bundan dolayı,
  bu aklayıcı iman
  insanları dindar ve kutsal bir yaşam sürmekten
  soğutmak yerine,
  tam aksine,
  insanların içinde öyle bir şekilde işler ki,
  ondan ayrı olarak
  kendilerine olan sevgilerinden
  ve yargılanma korkusundan kaynaklanan işleri yapacaklarına
  Tanrı sevgisine dayanan işleri yaparlar.

  İşte bu yüzden,
  bu kutsal imanın insan için meyvesiz olması imkansızdır,
  Bahsettiğimiz iman boş olan değil
  Kutsal Yazılar’ın,
  “sevgiyle etkin olan iman”59 olarak bahsettiği
  Tanrı’nın Söz’ünde
  insanın kendi kendine yapmasını
  buyurduğu işleri etkin kılan imandır.

  İmanın iyi kökünden kaynaklanan
  bu işler,
  O’nun lütfu ile kutsandığı için
  Tanrı gözünde iyi ve kabul edilebilirdir.
  Ancak bu işler
  bizim aklanmamız için sayılmazlar–
  çünkü bizler sadece İsa Mesih’e olan imanımızla
  iyi işler yapmadan önce bile aklandık.
  Eğer ilk olarak ağaç iyi değil ise,
  bizim iyi işlerimizde ağacın meyvesinden
  daha iyi olamazdı

  Buna göre iyi işler yaparız,
  ancak bu iyi işler bize bir hak kazandırmaz–
  o zaman neyi hak ederiz?
  Hatta yaptığımız iyi işler ile
  O’nun bize değil,
  bizim Tanrı’ya borcumuz vardır,
  çünkü O “kendi iyi isteğine göre
  hoşnut olduğu şeyi istememiz ve yapmamız için bizde çalışır”60
  Şu yazılanları aklınızda tutun:
  “Siz de böylece, size verilen buyrukların
  hepsini yerine getirdikten sonra, `Biz değersiz kullarız;
  sadece yapmamız gerekeni yaptık’ deyin.”61

  Ancak Tanrı’nın iyi işleri ödüllendirdiğini de
  inkar etmek istemiyoruz–
  fakat bu işler O’nun lütfu ile
  O armağanlarını taçlandırır.

  Daha da ötesi,
  iyi işler yapsak bile
  kurtuluşumuzu onların üzerine dayandırmayız;
  çünkü cezalandırılmayı hakketmiş olan
  ve benliğimizin kirletmediği
  bir iş yapamayız.
  Eğer bir tane bile [iyi iş] gösterebilseydik,
  tek bir günahımızı bile hatırlaması
  Tanrı’nın o işi reddetmesi için yeterliydi

  sürüklenip savrularak
  hiç güvencemiz olmaksızın
  her zaman şüphe içinde olacaktık,
  eğer Kurtarıcımızın acı çekmesinin ve ölümün
  sağladığı yararlara dayanmasaydık
  bizlerin zavallı vicdanına sürekli bir eziyet edilecekti.

  57 II.Korintliler 5:17
  58 Romalılar 6:4
  59 Galatyalılar 5:6
  60 Filipililer 2:13
  61 Luka 17:10

  Bölüm 25 –Yasanın Tamamlanması
  İsa Mesih’in gelişi ile,
  yasanın törensel ve sembolik anlamının bittiğine,
  ön bildirilerin sona erdiğine
  Hristiyanlar arasında
  yürürlükten kaldırılması gerektiğine
  inanıyoruz.
  Ancak tüm bunların gerçeği özü
  kendisinde tamamlanmış olan
  İsa Mesih’te bizim için saklıdır.

  Bununla birlikte,
  yasa ve peygamberlerden alınmış tanıklıkları
  Müjde’de bizi onaylasın
  ve yaşamlarımızı tam bir doğruluk ile düzensin diye
  Tanrı’nın isteğine göre
  Tanrı’nın yüceliği için
  kullanmaya devam ediyoruz

  Bölüm 26 –Mesih’in Aracılığı
  Tek ve biricik Aracımız ve Yakarışçımız
  Adil olan İsa Mesih olmadıkça,
  kimsenin Tanrı’ya gelemeyeceğine inanırız.62

  Bu sebepten bizler insan olarak İlahi Yüceliğe girelim diye
  Tanrısal ve insani doğa birlikte birleşerek
  O insan oldu.
  Aksi takdirde bizler [İlahi Yüceliğe] giremeyecektik.

  Baba’nın kendisi ve biz arasında atamış olduğu
  Fakat bu Aracı
  bizleri yüceliği ile korkutmasın,
  öyle ki, bizler kendi düşüncemize göre
  başka birini aramayalım.
  Çünkü ne cennetteki ne de dünyadaki varlıklar arasında
  bizleri İsa Mesih’ten daha fazla
  seven herhangi yoktur.
  Kendisi, “Tanrı özüne sahip olduğu halde,”
  buna rağmen “yüceliğinden soyunarak
  bizler için “bir insan” ve “bir hizmetçi” özünü aldı63
  ve kendisini “her yönden kardeşlerine”64 benzetti.

  Başka bir aracı bulmak zorunda olduğumuzu farz edelim.
  Bizler “Tanrı’nın düşmanlarıyken” 65 bizim için
  canını verenden daha çok kim bizi sevebilir ki?
  Saygın ve güçlü bir aracı bulmak zorunda olduğumuzu farz edelim.
  “Baba’nın sağında”66
  oturandan daha fazla kimin saygınlığı ve gücü var ki?
  ve “gökte ve yeryüzünde”67
  kendisinde tüm güç olandan başka kim var?
  Tanrı’nın biricik Oğlu’ndan başka
  sözü daha çok dinlenecek kim olabilir ki?

  Buna göre katıksız bir inançsızlığın uygulamaları
  azizleri onurlandırması gerekirken
  tersine onlara onursuzluk getirmiştir.
  Bunlar azizlerin asla yapmadıkları ve talep etmedikleri şeylerdi
  görevini yerine getiren azizlerin
  yazılarında görüldüğü gibi
  onlar böyle bir uygulamayı sürekli olarak reddettiler.

  Yalvarmaya layık olmadığımızı
  söylememeliyiz–
  meselemiz dualarımızı kendi saygınlığımıza
  dayandırarak sunma meselesi değil,
  iman aracılığı ile
  bizlerin doğruluğu olan
  Mesih İsa’nın
  sadece saygınlığına ve mükemmelliğine
  dayanarak dualarımızı sunma meselesidir.

  Bu aptalca korkuyu–
  yani inançsızlığı–
  atmamızı haklı sebeplerden dolayı isteyen elçi
  İsa Mesih’in, “her yönden kardeşlerine benzemesi” gerektiğini
  bize söylüyor,
  öyle ki, Tanrı’ya olan hizmetinde
  merhametli ve sadık başkâhin olup
  halkının günahlarını paklayabilsin68
  Çünkü kendisi acı çekerek
  sınandığına göre,
  sınananlara
  yardım edebilir.69

  Daha da ötesi,
  bizleri Tanrı’ya yaklaşma konusunda
  teşvik etmek için
  elçi böyle diyor:
  “Gökleri aşmış olan büyük başkâhinimiz
  Tanrı’nın Oğlu İsa varken,
  açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım.
  Çünkü zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan değil,
  tersine, her alanda
  bizim gibi sınanmış,
  yine de günah işlememiş
  bir başkâhinimiz vardır.
  Bu nedenle
  merhamete ermek
  ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için
  Tanrı’nın lütuf tahtına
  cesaretle yaklaşalım”70

  Aynı elçi şöyle söylüyor:
  “İsa’nın, kendi kanı sayesinde
  kutsal yere girmeye özgürlüğümüz vardır.
  İmanın
  verdiği tam güvenceyle,
  gidelim”71

  Aynı şekilde,
  “Mesih’in kâhinliği sonsuzdur.
  Bu nedenle
  O’nun aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşanları
  tamamen kurtarabilir,
  çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır”72

  Daha fazla neye ihtiyacımız var?
  İsa Mesih’in kendisi beyan ediyor:
  “Yol, gerçek ve yaşam ben’im;
  Benim aracılığım olmadan
  Baba’ya kimse gelemez.”73
  Niçin bir başka
  aracı arayalım?

  Oğlu’nu bize Aracımız olarak vermek
  Tanrı’yı hoşnut ettiğine göre
  bir başkası için O’nu terk etmeyelim–
  ki, o başkasını arasak da asla bulamayız.
  Çünkü Tanrı, Oğlu’nu bize verdiğinde
  günahlı olduğumuzu iyi biliyordu.

  Bundan dolayı,
  bizlere Rab’bin Duasında öğrettiği gibi,
  Mesih’in buyruğuna itaat ederek,
  tek Aracımız olan
  Mesih aracılığında
  O’nun adıyla
  Baba’dan isteyeceğimiz her şeyi
  Alacağımızdan emin olarak
  Göklerdeki Babamızı çağırırız

  62 I.Yuhanna 2:1
  63 Filipililer. 2:6-8
  64 İbraniler 2:17
  65 Romalılar 5:10
  66 Romalılar 8:34; İbraniler 1:3
  67 Matta 28:18
  68 İbraniler 2:17
  69 İbraniler 2:18
  70 İbraniler 4:14-16
  71 İbraniler 10:19, 22
  72 İbraniler 7:24-25
  73 Yuhanna 14:6

  Bölüm 27 –Kutsal Katolik (Evrensel) Kilise
  Tek bir katolik ya da evrensel kilise dediğimiz–
  İsa Mesih’te tam olan kurtuluşlarını bekleyen
  O’nun kanı ile yıkanmış,
  Kutsal Ruh tarafından kutsanmış ve mühürlenmiş,
  gerçek Hristiyan imanlıların
  kutsal bir cemaatine ve topluluğuna
  inanıyor ve itiraf ediyoruz.

  tebaasız bir halk olamayacağına göre
  İsa Mesih ebedi Kral olması
  gösteriyor ki,
  bu kilise dünyanın başından beri var olmuştur
  ve sonuna kadar da var olacaktır.

  Bu kutsal kilise,
  bir süre için
  insanların gözünde
  çok küçük
  ya da sönmüş gibi gözükse de–
  tüm dünyanın hiddetine karşı
  Tanrı tarafından korumaktadır.

  Örneğin
  Ahav zamanında çok tehlikeli bir dönemde
  Rab, İsrail’de Baal’ın önünde diz çökmemiş
  yedi bin kişiyi74 korumuştur.

  Böylece bu kutsal kilise,
  belli bir yere ya da halk ile kısıtlı olmadı
  ya da sınırlanıp
  bağımlı olmadı.
  Tüm dünyaya
  yayılmış ve dağılmış olmasına rağmen
  imanın gücü sayesinde,
  tek ve aynı Ruh’ta
  yürekte ve arzuda
  birleşmiş ve bağlanmıştır

  74 I.Krallar 19:18

  Bölüm 28 –Kilise Üyelerinin Zorunlulukları
  Bu kutsal cemaat ve topluluk
  kurtulmuş olanların bir araya gelmesiyle oluştuğundan
  ve kilisenin dışında bir kurtuluş olmadığına göre
  kimsenin kiliseden çekilmemesi,
  kişinin durumu ya da statüsü ne olursa olsun
  kimsenin kendisiyle yetinmemesi
  gerektiğine inanıyoruz.

  Aynı bedende
  birbirlerinin üyeleri olarak
  Tanrı’nın kendilerine verdiği armağanlara göre
  onun talimatlarına ve disiplinine uyarak
  İsa Mesih’in boyunduruğuna boyun eğerek
  ve birbirlerini bina etmek için hizmet ederek
  kiliseye bağlanmaya ve birleşmeye
  kilisenin birliğini korumaya
  tüm insanlar mecburdurlar.

  kilisenin dışındaki kimselerden
  kendi kendilerini ayırarak
  Tanrı’nın kiliseyi kurduğu yer nerede olursa olsun
  bu topluluğa katılmak için
  sivil otoriteler ve resmi hükümlerle yasaklamış da olsa
  cezası fiziksel ve hatta ölümle bile sonuçlansa
  Tanrı’nın Söz’üne göre
  bu birliği daha etkin bir biçimde korunmak
  bütün inananların görevidir,

  Ve böylece
  kiliseden kendilerini çeken
  ya da kiliseye katılmayan herkes
  Tanrı’nın düzenine karşı hareket eder.

  Bölüm 29 –Gerçek Kilisenin Özellikleri
  Dünya üzerindeki bütün I]“hristiyan”[/I inanış biçimlerinin
  “kilise” ismini kullanmayı kendilerine hak saydıkları günümüzde
  Tanrı’nın Söz’ü aracılığı ile
  gerçek kilisenin ne olduğunu
  gayretle ve dikkatlice
  ayırt etmek zorunda olduğumuza inanıyoruz.

  Burada kilisedeki iyi olanların arasına
  karışmış olan iki yüzlüler grubunu konuşmuyoruz,
  bu kişiler fiziksel olarak kilisede olsalar bile
  asla [gerçek] kilisenin parçası değillerdir.
  Fakat konuştuğumuz şey
  gerçek kilisenin bedeninin ve paydaşlığının
  kendilerine “kilise” diyen [diğer] inanışlardan ayırt edilmesidir.

  Gerçek kilise,
  aşağıdaki özelliklere sahip olmasıyla tanınabilir:
  Kilise
  Müjde’nin pak vaazı ile meşguldür;
  Mesih’in teşkil ettiği şekilde
  pak sakramentlerin uygulanmasını sağlar;
  hataları düzeltmek için
  kilise disiplinini uygular.
  Kısacası, Tanrı’nın pak Söz’üne uygun olarak
  buna zıt olan her şeyi reddeder
  ve tek Baş olarak İsa Mesih’i tutarak
  kendi kendini yönetir.
  Bu özellikler sayesinde bir kişi
  gerçek kiliseyi tanıma konusunda emin olabilir–
  ve hiç kimse bu kiliseden ayrılmamalıdır.

  Kiliseye üye olabilecek kişilere gelince,
  Hristiyan olmanın işaretleri aracılığı ile onları tanıyabiliriz:
  açık bir şekilde iman
  tek ve biricik Kurtarıcı olarak
  İsa Mesih’i kabul ettikten sonra
  ve günahtan kaçmak ve doğruluğu takip etmek.
  Sağa sola sapmadan,
  gerçek Tanrı’yı ve komşularını severek,
  benliği ve benliğin işlerini kurban ederler.

  İçlerinde büyük bir zayıflık olmasına rağmen
  Kutsal Ruh aracılığı ile
  bütün yaşamları boyunca
  kendisine olan iman ile
  günahların bağışlanmasına sahip oldukları
  İsa Mesih’in itaati, ölümü, acıları ve kanı ile
  her zaman yalvararak
  ona karşı savaşır

  Sahte kiliseye gelince,
  Tanrı’nın Söz’ünden daha
  kendisine ve kendisinin düzenlemelerine yetki verir;
  Mesih’in boyunduruğuna
  boyun eğmeyi istemez;
  Mesih’in Söz’ünde buyurduğu gibi
  Sakramentleri uygulamaz;
  bunların yerine hoşnut oldukları bir biçimde
  onlara (sakramentler) ekleyip çıkarırlar;
  İsa Mesih’ten daha fazla
  insan üzerine kuruludur;
  Tanrı’nın Söz’üne göre kutsal yaşam sürenleri
  ve kusurlarını, aç gözlülüğünü ve putperestliğini azarlayanlara
  zulmeder.

  Bu iki kiliseyi
  hem tanımak
  hem de birbirinden
  ayırt etmek kolaydır

  #28777
  Anonim
  Pasif

  Bölüm 30 –Kilisenin Yönetimi
  Bu gerçek kilisenin,
  Rabbimizin Söz’ünde öğrettiği
  ruhsal düzene göre yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz.
  Kilisede, Tanrı’nın Söz’ünü vaaz etmek
  ve sakramentleri yönetmek için
  görevliler ya da pastörler olmalıdır.
  Aynı zamanda kilisenin konseyinin oluşturulması için
  pastörlerle birlikte
  [kilisede] presbiterler ve dyakonlar da olmalıdır.

  hem fakirler
  hem acı çekenler
  ihtiyaçlarına göre
  yardım ve teselli bulsunlar diye
  Bu düzen ile
  gerçek din korunur;
  gerçek doktrin akışına devam eder;
  ve kötüler ruhsal açıdan düzeltilir ve kontrol altında tutulur,
  ihtiyaçlarına göre
  fakir ve acı çekenler
  yardıma kavuşur ve teselli bulur.

  Bu düzen ile
  kilisede,
  her şey iyi bir şekilde
  ve iyi bir düzende yapılır,
  Pavlus’un Timoteyus’a verdiği
  kurala göre75
  belirlenen güvenilir kimseler
  görevliler olarak seçilir.

  75 I.Timoteyus 3

  Bölüm 31 –Kilise Görevlileri
  Tanrı’nın Söz’ünün görevlileri, presbiterleri ve dyakonları
  kilisenin yasal bir biçimdeki seçimi ile
  kendi görevlerine
  Tanrı Sözünün öğrettiğine göre
  Rab’bin isminde dua ile
  ve iyi bir düzen içinde
  seçilmesi gerektiğine inanırız.

  Böylece herkes,
  çağrısından emin olsun
  ve bu çağrının Rab’den
  geldiğine kesin olarak emin olsun diye
  uygun olmayan bir şekilde kendisini öne çıkarmamaya
  fakat Tanrı tarafından çağırılana kadar beklemeye dikkat etmelidir.

  Söz’ün görevlilerine gelince,
  evrensel kahin
  ve kilisenin başı olan
  İsa Mesih’in kulları olduklarına göre
  her nerede olursa olsunlar,
  her birinin aynı yetkisi ve aynı gücü vardır.

  Ayrıca,
  Tanrı’nın kutsal düzenini
  bozulmaktan ve önemini yitirmesinden korumak için
  herkesin,
  mümkün olabildiğince
  Söz’ün görevlilerine ve kilisenin presbiterlerine
  yaptıkları görevden dolayı
  özel bir saygı beslemesi
  ve şikayet etmeden, çekişmeden ya da kavga etmeden
  onlarla barış içerisinde olması gerektiğini söylüyoruz.

  Bölüm 32 –Kilisenin Düzeni ve Disiplini
  Kiliseleri yönetenlerin,
  kilise bedeninin devam etmesi için
  kendileri arasında belli bir düzen
  kurmalarının ve bunu yerleştirmelerinin
  faydalı ve iyi olduğuna inansak da,
  bu kişilerin
  tek Efendimiz olan
  Mesih’in
  bizler için
  düzenlemiş olduğundan
  sapmama konusunda her zaman dikkatli olmaları gerektiğine inanıyoruz.

  Bu yüzden Tanrı’ya olan tapınmamızda
  bütün insan icatlarını
  ve yasaların üzerimize koyduğu
  vicdanımızı herhangi bir şekilde
  bağlayan ve zorlayan her şeyi reddederiz.

  Kabul ettiklerimiz ise sadece,
  herkesin Tanrı’ya itaatini sürdürmesinde
  düzenin ve birliğin sağlanmasında
  uygun olanlardır.

  Bütün bu zorunluluklarla birlikte,
  Tanrı’nın Söz’üne göre
  aforoz uygulaması
  olması gereklidir.

  Bölüm 33 –Sakramentler
  İyi olan Tanrımızın,
  kabalığımızı ve zayıflığımızı bilerek
  vaatlerini bizlerde mühürlemesi
  bizler için olan iyi isteği ve lütfundan bizleri emin kılsın
  ve aynı zamanda imanı güçlendirsin ve devam ettirsin diye
  sakramentleri bizler için düzenlediğine inanıyoruz

  bizlere verdiği kurtuluşu
  bizlerde tasdik etsin diye
  dışsal duyularımıza daha iyi bir şekilde göstererek
  yüreklerimizde içsel olarak yaptıklarını göstermek için
  ve de Söz’ü aracılığı ile anlayabilelim diye
  Tanrı bu sakramentleri Müjde’nin Söz’üne ekledi.

  Sakramentler,
  Kutsal Ruh’un gücü sayesinde
  Tanrı’nın içimizdeki işleyişi aracılığı ile
  manevi ve görünmez olan bir şeyin
  görünür işaretleri ve mühürleridir.
  Böylece sakramentlerin gerçeği İsa Mesih olup
  O’nsuz sakramentler hiçbir şey olacağından
  sakramentler bizleri kandırmak ve aldatmak için
  anlamsız ve içi boş işaretler değildir

  Daha da ötesi,
  Efendimiz Mesih’in bizler için düzenlediği
  sakramentlerin sayısı tatminkarız.
  Sadece iki adettir:
  vaftiz sakramenti,
  İsa Mesih’in Kutsal Sofrası (Rab’bin Sofrası).

  Bölüm 34 –Vaftiz Sakramenti
  Kendisinde Yasanın tamamlandığı İsa Mesih’in
  kanının dökülmesi aracılığı ile,
  günahların karşılığı ya da kefareti olarak
  birisinin akıtacağı ya da akıtmak istediği
  diğer bütün kan dökümlerine (kurban) bir son verdiğine
  inanıyor ve itiraf ediyoruz.

  Kan ile gerçekleştirilen
  sünnetin kaldırıldığından
  O (İsa) sünnet yerine
  vaftiz sakramentini oluşturmuştur.
  Bu sakrament ile Tanrı’nın kilisesine kabul edilir,
  ve diğer bütün insanlardan ve dinlerden ayrılmış olur,
  O’nun izini ve işaretini taşıyarak,
  tamamen O’na adanmış olabiliriz.
  Vaftiz sakramenti aynı zamanda
  Babamız lütufkar olduğundan
  sonsuza kadar bizim Tanrı’mız olacağına tanıklık eder.

  Bundan dolayı
  kendisine ait olanlara
  “Baba’nın
  ve Oğul’un
  ve Kutsal Ruh’un adında”76
  pak su ile vaftiz olmalarını buyurmuştur.

  Tanrı bizlere bu şekilde
  üzerimize dökülen suyun
  bedenin kirini arıtması gibi,
  vaftiz edilenin
  üzerine serpiştirilen su
  İsa Mesih’in kanında içsel olarak,
  Kutsal Ruh aracılığı ile
  ruhumuzda yaptığına aynı işe işaret eder.
  Mesih’in kanı ruhu günahtan yıkar ve arındırır
  gazap çocuklarıyken
  Tanrı’nın çocuklarına dönüştürür.

  Bu fiziksel su ile olmaz
  ruhsal diyarımız olan
  Kenan’a girmemiz
  ve şeytan olan
  Firavun’un zulmünden kaçmamız için
  geçmemiz gereken kendi Kızıl Denizimiz olan
  Tanrı’nın Oğlu’nun üzerimize serpiştirilen değerli kanıdır.

  Bundan dolayı kilise görevlileri
  bizlere gözle görünür olan sakrament verir,
  ancak sakramentin işaret ettiğini–
  açıkça görünmez hediyeleri ve lütufları;
  bütün kirliliklerimiz ve adaletsizliklerimizden
  ruhlarımızın yıkanması, paklanması ve arınmasını;
  bütün teselliyle
  yüreklerimizin yenilenmesi ve dolmasını;
  O’nun babacan iyiliğinin
  gerçek güvencesini vererek;
  bütün işleriyle birlikte
  “yeni insanı” giyinip “eskisini” çıkartmayı
  Rab verir.

  Bu sebepten dolayı,
  iki defa doğamayacağımız için
  sonsuz yaşama kavuşmak isteyen her hangi birinin
  asla bir daha tekrar etmeksizin
  sadece bir kere vaftiz olması gerektiğine inanıyoruz.
  Bu vaftiz,
  sadece su üzerimize dökülürken
  ve vaftizi olduğumuz an için değil
  fakat bütün yaşamlarımız
  boyunca
  [geçerli ve] faydalıdır.

  Bu sebepten dolayı,
  bir kez alınan
  tek bir kez gerçekleştirilen vaftiz ile tatmin olmayan
  ve inananların çocuklarının
  vaftiz olmalarını yargılayan Anabaptist’lerin[11] hatalarından nefret ederiz.
  İsrail’de küçük çocukların sünnet olması gibi,
  bizim çocuklarımıza verilmiş olan
  aynı vaadin temelinde
  bizler çocuklarımızın vaftiz olması
  ve antlaşmanın işareti ile mühürlenmesi gerektiğine inanıyoruz.

  Ve gerçekten
  Mesih, yetişkinlerin arınması için döktüğü kanını
  imanlıların çocukları için daha az dökmemiştir

  Bu yüzden çocukların da
  Mesih’in onlar için yaptığı işaret ve sakramenti
  Rab’bin yasada çocuklar için
  bir kuzu sunmayı buyurması gibi
  İsa Mesih’in acı çekme ve ölme sakramentinin
  doğduktan kısa bir süre sonra
  kendilerine verilmesi için alması gerekir
  İsa Mesih’in sakramenti budur.

  Daha da ötesi,
  Yahudiler için sünnetin yaptığı şeyi
  çocuklarımız için vaftiz yapar.
  Pavlus bu yüzden vaftize,
  “Mesih’in sünneti,”77 demiştir.

  76 Matta 28:19
  77 Kololseliler 2:11

  Bölüm 35 –Rabbin Sofrası Sakramenti
  Kurtarıcımız İsa Mesih’in
  ailesi olan
  kilisesine,
  aşılanmış ve yeniden doğmuş olan kişilerin
  ruhça beslenmesi ve devam etmesi için
  Rab’bin Sofrası sakramentini emrerttiğine ve teşkil ettiğine
  inanıyor ve itiraf ediyoruz.

  Yeniden doğmuş olan kişilerin iki yaşamı vardır.
  Biri fiziksel ve geçici olandır–
  Doğdukları ilk andan itibaren var olan
  ve bütün herkesçe müşterek olan.
  Diğeri ise ruhsal ve göksel olandır–
  sadece Tanrı’nın seçmiş olduklarınca
  İsa Mesih’in bedeninin paydaşlığında,
  Müjde’nin Söz’ü aracılığı ile gelen,
  ikinci doğumlarında verilen müşterek olan yaşam.

  Böylece fiziksel ve dünyadaki hayatı desteklemek için
  herkesçe müşterek olan
  yaşamı verdiği gibi
  dünyasal ve maddi bir ekmeği
  Tanrı bizim için ayırdı.
  sadece imanlılara ait olan
  ruhsal ve göksel yaşamı desteklemek için
  yaşayan bir ekmeği
  cennetten [dünyaya]
  iman aracılığı ile
  uygun bir şekilde
  ruhsal olarak kabul edilip
  yenildiğinde
  inananların ruhsal hayatını
  besleyen ve devam ettiren
  ismen İsa Mesih olanı gönderdi:

  Bu ruhsal ve göksel ekmeği
  temsil etmesi için
  Mesih,
  bedeninin sakramenti olarak dünyasal ve gözle görülür bir ekmeği,
  kanının sakramenti olarak da şarabı atamıştır.
  Bunu yaparak
  aracılığı ile hayatımızı devam ettirdiğimiz
  elimizle alıp tuttuğumuz
  ve ağzımızla yiyip içtiğimiz sakramentler ne kadar gerçek ise
  ruhsal yaşamlarımız için de
  ruhumuza gerçekten aldığımız
  tek Kurtarıcımız olan
  Mesih’in gerçek bedeni ve kanı olan
  sakramentlerin o kadar gerçek olduğunu
  bize tanıklık eder.
  Bu sakramentleri,
  ruhumuzun eli ve ağzı olan iman ile alırız.

  Tanrı’nın Ruhunun etkinliğinin
  gizli ve anlaşılamaz olduğu
  her ne kadar bunu yapma şekli
  kavrayışımızın
  ve anlayışımızın ötesine gitse de
  Mesih temsil ettiği her şeyde
  bu kutsal işaretler aracılığı ile
  kendisi içimizde çalıştığından
  İsa Mesih’in sakrametlerini
  boş yere tayin etmediği,
  şimdi açıktır.

  Yediğimizin İsa’nın doğal bedeni
  ve içtiğimizin İsa’nın kanı olduğunu söylerken
  bir yanılgı içerisinde olmayız–
  ancak bunu yeme şeklimiz
  ağız yolu ile değil
  Ruhta iman aracılığı iledir.

  İsa Mesih her zaman
  Babası olan Tanrı’nın sağında,
  cennette oturmaya devam edecektir–
  iman yolu ile bizlere
  kendisini sunmaktan
  asla geri kalmamaktadır.

  Bu şölen, bütün yararları ile birlikte
  Mesih’in kendisini bize sunduğu
  ruhsal bir sofradır.
  Bu sofrada hem O’nun kendisinden
  hem de O’nun çarmıhtaki acılarının ve ölümünün erdemlerinden
  hoşnut olmamızı sağlar,
  bizlerin zayıf ve kederli ruhlarını,
  O’nun bedeninden yiyerek
  besler, güçlendirir ve teselli eder;
  O’nun kanından içerek
  ferahlatır ve yeniler.

  Daha da ötesi,
  sakramentler ve işaret ettikleri birleşmiş de olsalar,
  bunlara her katılana bu ikisi birden nasip olmaz.
  Kötü insanlar kendilerinin
  mahkumiyetinin sakramentini alır
  fakat sakramentin gerçeğini almazlar.
  Yahuda [İskariyot] ve Büyücü Simon,
  her ikisi de gerçekte sakrament almışlardır
  ancak sakramentin işaret ettiği
  Mesih’i almamışlardır.
  O sadece imanlılar ile ilişki içindedir.

  Sonuç olarak,
  yumuşak huyluluk ve saygı ile
  Tanrı’nın halkı olarak bir araya geldiğimizde
  Kurtarıcımız olan Mesih’in ölümünün
  kutsal hatırası eşliğinde
  şükranla
  birlik içinde olarak
  ve imanımızı ve Hristiyan dinini
  itiraf ederek
  kutsal sakramenti alırız
  Bundan dolayı kendisini dikkatlice sınamadan
  “bu ekmeği yiyerek
  ve bu kaseden içerek
  kendi yargısını yiyip içmesin diye” 78
  hiç kimse bu sofraya gelmemelidir.

  Kısaca,
  bu kutsal sakramentin kullanılması aracılığı ile,
  Tanrı’ya ve komşularımıza karşı
  gayretli bir sevgiye yönlendiriliriz.

  Bundan dolayı
  insanların sakramentlere eklediği ve karıştırdığı
  bütün karışık fikirleri ve lanetli icatları
  sakramentlerin kutsallığını bozduğu için reddederiz.

  Ve Mesih’in ve elçilerin bizlere öğrettiği
  yordam ile yetinerek,
  bu konuda onların söylediği gibi
  söylemeliyiz.

  78I.Korintliler 11:27

  Bölüm 36 –Hükümetler
  İnsan ırkının bozulmuşluğu yüzünden
  iyi olan Tanrımız, krallar, prensler ve sivil hükümetler atadığına
  inanıyoruz.
  İnsanın yasa tanımazlığının kontrol altına alınması,
  ve insanlar arasındaki
  her şeyin iyi bir düzen ile idare edilmesi için
  dünyanın yasalar ve politika ile yönetilmesini ister.

  Bu nedenle hükümetlerin ellerine,
  kötülerin cezalandırılması
  ve iyilerin korunması için
  kılıç koymuştur.

  Bu amaç uğruna çağrılmış olan yöneticilerin
  Tanrı’yı hoşnut eden
  toplumsal gelişime katkıda bulunmak için
  Tanrı’nın yasasına bağımlı olma,
  Müjde’nin vaazına
  ve ilahi tapınmanın her parçasına
  engel teşkil eden her unsuru ortadan kaldırma
  görevleri vardır.

  Onlar bunu yapmalılar;
  kendilerine ait araçlarla
  sorumluluklarına verilen alanlarda çalışırken
  mutlak bir otorite uygulamaya yönelik
  her türlü eğilimden kaçınmaları gerekir.

  Böyle yapmaları durumunda
  Tanrı’nın Söz’ü serbestçe yayılabilir;
  İsa Mesih’in krallığı ilerleyebilir;
  ve her türlü Hristiyan karşıtı güce karşı konulmuş olur*

  Daha da ötesi herkes,
  statü, durum ve rütbe farkı olmadan,
  hükümete itaat etmeli,
  ve vergilerini ödemeli,
  ve temsilcilerine hürmet ve saygı göstermeli,
  ve Tanrı’nın Söz’ü ile
  çelişmeyen her konuda onlara itaat etmeli,
  onların tüm yollarında
  Rab’bin isteği onları yönlendirsin
  dindarlıkla ve ahlaklı bir şekilde
  esenlik dolu ve sakin bir hayat sürebilelim diye.
  dua etmeliyiz.**

  Bölüm 37 –Son Yargı
  Son olarak bizler,
  Tanrı’nın Söz’üne göre,
  (hiçbir yaratığın bilmediği)
  Rab’bin belirlediği zaman geldiğinde,
  ve seçilmişlerin sayısı tamamlandığında
  Rabbimiz İsa Mesih
  aynen yükseldiği gibi,
  büyük görkem ve yücelik içerisinde
  bedence ve gözle görülür bir biçimde
  yaşayanların ve ölülerin
  üzerinde yargıç olduğunu beyan etmek için
  göklerden gelecektir.
  Bu eski dünyayı ise,
  arıtmak için
  alev ve ateş ile yakacaktır.

  dünyanın
  başlangıcından sonuna kadar yaşamış olan
  erkekler, kadınlar ve çocuklar
  O zaman bütün insanlar kişisel olarak
  büyük yargıcın önünde gözükecek–
  Baş meleğin seslenmesiyle
  ve ilahi borazanın sesiyle79
  oraya çağrılacaklar.

  O günden önce ölenlerin hepsi,
  topraktan dirileceklerdir
  ruhları,
  içinde yaşamış oldukları
  kendi bedenleri ile katılıp birleştirilecektir.
  O an yaşamakta olanların hepsine gelince
  diğerleri gibi ölümü ölmeyecekler
  “çürüyenden çürümezliğe”80
  “göz açıp kapayana dek” değiştirilecekler.

  Arkasından “kitaplar” (vicdanlar) açılacak,
  ölüler, iyi ya da kötü
  bu dünyada yaptıklarına göre yargılanacaklardır.81
  Gerçekte bütün insanlar,
  bu dünyanın
  sadece oyun olarak nitelendirdiği
  söyleyecekleri her boş sözün hesabını vereceklerdir.82
  Arkasından insanların bütün sırları ve ikiyüzlülükleri
  herkesin gözü önünde
  açıkça meydana çıkarılacaktır.
  Bu yüzden,
  iyi sebeplerden dolayı,
  bu yargı günü fikri bile
  kötü insanlar için korkunç ve dehşet vericidir.
  Fakat doğru ve seçilmiş olanlar için
  onların kurtuluşları tam bir biçimde
  o an tamamlanacağından
  büyük mutluluk
  ve büyük tesellidir.
  O zaman işlerinin
  ve çektikleri eziyetlerin meyvelerini alacaklardır;
  onların masumiyeti herkes tarafından açıkça kabul edilecektir;
  bu dünyada
  kendilerine zulmeden, karşı gelen ve baskı uygulayan
  kötüler üzerine Tanrı’nın getireceği
  korkunç intikamı görecekler.

  Kötüler,
  kendi vicdanlarının tanıklığı ile
  mahkum edileceklerdir–
  “iblis ile onun melekleri için hazırlanmış
  hiç sönmeyen ateşte”83
  sadece işkence çekmek üzere
  ölümsüz kılınacaklardır.

  Tüm bunların aksine
  imanlılar ve seçilmişler
  onur ve yücelik ile taçlandırılacaklardır.
  Tanrı’nın Oğlu,
  Baba’sı Tanrı ile kutsal ve seçilmiş melekler önünde
  “onların adını itiraf edecek”84
  “onların gözlerinden bütün yaşları silecektir”85
  her ne kadar günümüzde
  bir çok yargıçlar ve görevliler tarafından
  din düşmanı ve şeytan olarak yargılansalar da
  Bu gözyaşlarının sebebinin–
  “Tanrı’nın Oğlu’nun amacından dolayı” olduğu bilinecektir.

  Ve lütufkar bir ödül olarak
  insan yüreğinin
  asla hayal edemeyeceği bir şekilde
  Rab onları görkem sahibi yapacak

  Böylece Tanrı’nın,
  Rab’bimiz İsa Mesih’teki vaatlerinden
  tam bir sevinç alalım diye
  o büyük günü özlemle bekliyoruz.

  79I.Selanikliler 4:16
  80I.Korintliler 15:51-53
  81Vahiy 20:12
  82Matta 12:36
  83Matta 25:41
  84Matta 10:32
  85Vahiy 7:17


  Kaynakça
  Ecumenical Creeds and Reforomed Confessions
  (Grand Rapids, Michigan: CRC Publications), 1988


  [1] Tanrı’nın basitliği: 1-) Tanrı, “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh” olarak bölünemez. 2-) Tanrı’nın nitelikleri –iyiliği, kutsallığı, merhameti, v.s.- birbirinden ayrılamaz; O’nun özünden ayrılamaz

  [2] İngilizcede Marcion. (Pontuslu; İ.S. 80–160) Sadece Pavlus’u elçi olarak kabul ettiği halde Pastörel mektupları da kabul etmedi. Luka Müjdesinin küçük bir kısmını kabul etti. Eski Ahit’i red etti. Ona göre Eski Ahit’teki Tanrı yaratıcı, yasa veren ve adil olan Tanrı’dır. Fakat İsa Mesih’in Babası olan Tanrı tam farklı bir Tanrı’dır. Mesih gelmeden önce hiç kimse bu Tanrı hakkında bir şey bilmezdi. Yeni Ahit’te Tanrı lütufkar, merhametli ve kurtaran Tanrı’dır.

  [3] İngilizcede Mani. Marcion’un öğretişinden çok fazla etkilenmiştir. Mani (İ.S. 216–276) Suriye ve Pers bölgelerinde yaşadı. Gnostisizimin en son temsilcilerinden biridir. Onun öğretişi (Manichaeism) Manikeizim’dir. İki ayrı tanrıya inanır: Işık Tanrı ve Karanlık Tanrı. Maddenin kötü olduğuna inandığı için insanın fiziksel yapısının mutlak kötülükle dolu olduğunu düşündü. Ona göre insanlar canlarını gnosis (bilgi) aracılığıyla uyandırabilirdi. İsa Mesih dünyaya gelen pek çok kurtarıcıdan biri olarak kabul ettiği gibi O’nun bedende dünyaya geldiğini kabul etmedi.

  [4] İngilizcede Praxeas (İ.S. 225-250). Kilise Babalarından Tertulyan ona karşı bir kitap yazdı. Baba ve Oğul’un aralarında bir fark olmaksızın aynı olduğunu düşündü. Baba’nın bakire Meryem’in rahmine girerek Oğul olduğunu, böylece oğulun acı çekerek ölüp dirildiğini ileri sürdü.

  [5] Sabellius (Romalı; İ.S. 198–220). Tanrı’nın Krallığını ‘Modalistik Monarşizm’ olarak yorumladı. Yani Tanrı’nın üç farklı maske kullandığını düşündü. Çok Tanrıcılık görüşüne katılmayıp Tanrı’nın birliğini vurgulamaya çalıştı. Ona göre “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh” ifadeleri sadece Kutsal Kitap’ta kelime olarak vardır; ancak hepsi tek kişidirBir Tanrı’nın kendisini tarih içinde üç farklı maske ile açıkladığını düşündü. Bunların hepsi de ona göre Baba idi. Yani Baba geçici bir zaman için Oğul şeklini ve daha sonra ise Kutsal Ruh şeklini kullanmış oldu.

  [6] Samosatalı Pavlus (Antakya Episkoposu 260-272). İsa Mesih’in diğer insanlardan çok farklı olmadığını ileri sürdü. İsa Mesih’in kişisel gayret ile Tanrı’ya diğer insanlardan daha fazla yakın olduğunu savundu. Yani İsa’yı, Tanrı ile ahlaki düzeyde iyi bir ilişki kurmuş kişi olarak düşündü. Böylece bu ilişkinin sonucunda İsa’nın insanlığının bittiğini ve O’nun bu şekilde Tanrı olduğunu düşündü. Antakya Konseyinde (İ.S.268) afaroz edildi.

  [7] Ariyus (İ.S. 250– 336). İskenderiye’li dir (Mısır). ‘Polytheizim’ (çok tanrıcılık) inancından kaçmak istedi. Ona göre bu Tek Tanrı yalnız Tanrı Baba’dır; Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı yoktur. İsa’nın özel bir kişi olarak Baba Tanrı tarafından yaratılışın başlangıcında yaratıldığını düşündü. İsa’nın fiziksel dünya ile Tanrı arasında aracılık yaptığını düşündü. Çünkü Tanrı çok yüce olduğundan dünyaya dokumazdı. İsa’yı kurtuluş yolu için itaat ile insanlara örnek olmuş biri olarak değerlendirdi.

  [8] İngilizcede Manicheans.

  [9] İngilizcede Epicurean. Epicurus (İ.Ö. 341-270). Temel olarak bu dünyadaki yaşamın amacını zevklerde aradı. İnsanlara ve kendine zarar vermeden, dikkatlice ve bilgece hayatın zevklerini yaşamayı amaçladı. Böylece tecrübeler yoluyla bilgiye ulaşılacağını düşündü. Bu düşünce aşırı bağımsızlık fikrini getirdiğinden böyle düşünen kimseler toplum içinde sorumluluk almak istemediler. Pavlus da epikürcüler ile konuştu.

  [10] İngilizcede Pelagian. Pelagius (Britanyalı, İ.S. 400 – 431). Kendisi Roma’da ve daha sonra kuzey Afrika’da öğretiş verdi. Pelagius’a göre Adem’in düşüşünün insanın iradesini hiç etkilemediğini düşündü. Bu durumda ‘İlk Günah’ diye bir şey ve bunun suçluluğu, bozulmuşluğu diye bir şey olamazdı. Pelagius’a göre Hrıstiyan olmayan biri Tanrı’dan bir yardıma ihtiyaç duymaksızın kendi çabası ile Hristiyan olabilirdi. Hrıstiyanların Tanrı’nın yardımı olmadan her şeyi çok mükemmel yapabileceğine inandı. Bir anlamda insanların iyi işlerle kurtulacağına inandı.

  [11] “Ana” tekrar, “baptist” vaftiz anlamındadır; “Anabaptist” düşünce reform döneminde Katoliklerden ve Reformculardan ayrı bir görüşe sahiptirler. Tek bir inanç doktrinleri olmayan bir grup olarak kaldılar, kendi içlerinde değişik görüşler vardı. Hepsinin ortak yönü ise Katoliklerin vaftizini ve çocukların vaftiz edilmesini red etmeleriydi. Ancak Reformcular vaftizin dördüncü yüzyıldan beri devam eden prensiplerden dolayı “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh” adıyla geçerli olduğunu vurgulayarak onlara karşı çıktılar.

4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.