Apokrifa Kitapları Nedir..?

 • Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27636
  Anonim
  Pasif

  APOKRİFA KİTAPLAR NEDİR.?

  “Bu tür adamlar sahte elçiler,aldatıcı işciler,kendilerine Mesih’in elçisi süsü verenlerdir.”
  2 Korintliler 11:13

  Apokrifa Kelime anlamı”Saklı”veya “Gizli” dir.
  Apokrifa kitapları ,Eski ve Yeni Ahit arasında 400-450 yıl içinde yazılmış olan 14 tane tarihi kitaplardan oluşur.Bu kitaplar İbranice olarak yazılmıştır.Bazıları tarih,bazıları da hayali tarih veya efsane niteliği taşır.
  Hrıstıyanların çoğu bunları otorite olarak kabul etmez ama bazıları eğitsel değeri olduğunu söylerler.Bunların sayısı ise,14 tane kitap,173 bölüm 5.719 ayet ve 155.875 kelimedir.

  Apokrifa Kitaplar


  Bölüm


  Ayet
  1-Tobit……M.Ö.250-175


  14


  244
  2-Yuhit……M.Ö.175.110


  16


  339
  3-Esterin EkleriM.Ö.180-145


  7


  108
  4-BirinciMakabeler M.Ö.103-63


  16


  924
  5-İkinciMakabeler M.Ö.100


  15


  555

  6-Süleymanın Hikmeti M Ö. 150- MÖ.40 —19


  435
  7-Sirak’ın Sözleri M.Ö.190


  51


  1.391
  8-Birinci Ezra M .Ö. 150


  9


  447
  9-İkinci Ezra M.Ö. 70-135


  16


  874
  10-Baruk’un Mektubu M .Ö. 200


  6


  213
  11 Şadrak’ın Duası M.Ö. 150-50


  1


  15
  12-Üç Delikanlının Ezgisi M .Ö. 167-163–1


  68
  13-Suzanna M .Ö. 100


  1


  64
  14-Bel ve Ejderha M.Ö. 150-100


  1


  42  173 5.719

  Kutsal Kıtapların geniş yelpazesinde Apokrifa denilen 14 Kıtap günümüz “Kanon”u tarafından reddedilmiştir.
  Çünkü:
  *Yazarları takma isim kullanmıştır.
  *Apokrifa kitapları ilk kilisenin ve Eski Ahit’in bir bölümü değildi.Eski Ahit’te yahudiler tarafından tarafından hala kullanılan üç bölüm vardır.
  Tevrat (Tora),peyganberler(Nebi’im),ve Zebur (Ketubim),ama bunlar Apokrifa kitaplarında hiç yer almamıştır.
  Apokrifa denilen Kitaplar Hrıstıyanların Yeni Ahit,yani İncil’e ait kitaplardır. Apokrifa kitaplarını Yahudi din büyükleri hiç bir zaman Tanrı’sal esin olarak kabul etmemişler,tapınaklarına sokmamışlar ve dinsel hizmet için kullanmamışlardır.
  * İncil’de İsa ve elçileri tam 2.559 kez Tevrat ,Zebur ve Peyganberlerden alınma vardır. Bunların hiçbiri Apokrafik bir kısımdan alınmış değildir.
  Mesih ve elçileri Apokrifa hakkında bilgi sahibiydiler,fakat İsa ve elçileri Apokrika yazılarından bir kez bile alıntı ya da aktarma yapmamışlardır.
  *Bu yazılarla ilişkisi olan bir peyganber bile yoktur.,ve bu kitaplar Tanrı esini olarak asla kabul edilemezler.Ruhsal yetkiye sahip olduklarını iddia eden bu kitaplar aynı zamanda Tanrı esini olmadıklarını da ifade ederler.(2 Makabeler 2:23-15:38)

  *İsa’dan sonra ilk dört yüzyılda apokrifa’dan bahsedilmez.”Kanon” kıtaplarının katoloğunda bu 14 kıtap yer almaz.
  Jerom (M.s.345-420) ölümünden sonra,onun latince Vulgat’ından yararlanan bazı din adamları bu Apokrif kıtapları onun eserine eklemişlerdir.
  Jerom:
  “Bu Kıtaplar Kutsal Kitap’ın esas parçası değildir;ama eğitim için yararlı olabilir.” demiştir.
  Ayrıca Üç Delikanlının Ezgisi ve Bel ve Ejderha adlı kitapların ancak hikayeler olduğunu açıkca söylemiştir.
  Kudisli Kiril ve İskenderiyeli Atanasyus Apokrif kıtapları açıkça reddetmişlerdir.
  Apokrifa kıtapları M.Ö 250 civarında yazıldı.Trent Konseyi zamanında Roma Katolik Kilisesi Apokifa Kitapları günümüz Katolik Kitaplarına ilave etmiştir.Konsulun kararı ile bu kitaplara “Deutero Kanonik” yani “İkinci Derecede Esin Kitaplar “denilmiştir.

  *Apokrifa kitapları;bir çok tarihi,coğrafi,ve kronolojik hatalar içerir,ve “Kanon” yazılarındaki gibi peyganberlik niteliğini taşımaz.Kutsal KItap’a bazı karşıt öğretileri öğretir.Örneğin:

  1-Araf ve ölüler için dualar.2 Makabeler 12:42 ve 46
  Bkn 2 Samuel 12:15-23,İbraniler 9:27

  2-İntihar hakkı 2 Makabeler 14:41-46
  Bkn Çıkış 20-13 Mezmur 31:15,1 Korintliler 3:16.17

  3-Zekat vererek kefaretnin ödemek ve kurtuluş Tobit 4:11
  Bkn Elçi,lerin İşleri 8:20,Efesliler 2:8 ,Titus 3:5:6

  4-Kefaret Kurbanlar (Taktis Ayını) 2 Makabeler 12:39-46
  Bkn 1 Korintliler 11:17.26,İbraniler 10:10-18

  5-Köleye zulmetme hakkı:Şirat’ın Sözleri 33:25.29 Bkn Eyup 31:13.15,Tesniye 23:15.16,Efesliler 6:9,Koloseliler 4:1

  6-Meleklere İbadet:Tobit 12:12 Bkn Esinleme 19:10

  Apokrafik kısımlar iman bakımından ancak birkaç doktrinden etkileniyor.Bunlar İlginç bir tarih oluşturmakla beraber temel Hristiyan öğretilerini değiştirmez.Burada bahsedilen 14 Apokrafik kitaplardan başka bir çok eski kitap daha yazıldı bunlar vahiy kitapları değildir. sadece eski dönemlerdeki insanların inanç ve akidelerini daha iyi görebilmek için değerlidir.

  Diğer 29 kitap ve Pseudepigrapha’nın 95 kıtapını araştırmak isteyenler aşağıdaki kitaplara başvurabilirler.

  Hennecke,Edger,NewTestament Apocraypha ,2 Cilt İngilizce tercümesi.R.Mcl.Wilson,Philadelphia,The Westminster Press,1963

  Charlesworth,James H.Editor,The old Testament Pseudepigrapha,2 Cilt,Gardn City,New York,Doubleday & Company 1983.

  #36878
  Anonim
  Pasif

  5.jpg30.jpg19.jpg
  http://best.porno-mega.ru
  ğóñëàíà ïèñàíêà ãîëà ïîğíî ñåêñ â áåëüå ïîğíî îíëàéí ïîğíóõà ëåçáèÿíêè âèäåî ãîëûå òåëî÷êè âèäåî ïîğíî ğûæèå äåâóøêè ïîğíî ïîğíî îíëàéí àâàòàğ áåç ñìñ ğåòğî ïîğíî êèíî ãåé ïîğíî îíëàéí ãååâ ñåêñ ñ êğàñèâîé ó÷èëêîé âèäåî óçáå÷êó åáóò âèäåî gjhyj dbltj vfvrb ïğîñìîòğåòü îíëàéí ïîğíî áåç ğåãèñòğàöèè êğàñèâûå àğàáêè ïîğíî ïîğíî áàáêè åáóòñÿ ãğóïïîâóõà ñî ñïåğìîé ïîñìîòğåòü ïîğíî âèäåî ñêğûòîé êàìåğîé áåñïëàòíî ñìîòğåòü ïàğîäèÿ õõõ àâàòàğ èíöåñò êóíè âèäåî î÷åíü áîëüøèå ñèñüêè êàğòèíêè ïîğíî ñ êîí¸ì òîğğåíò áåñïëàòíî ëè÷íûé ñåêñ ôîòî äèñêè áîëüøèõ ğàçìåğîâ ñåêñ ÷åğåç äûğêó âèäåî îíëàéí ïîğíî âèäåî ñìîòğåòü áåñïëàòíî áäìñ ñìîòğåòü ïàğíóõó æåñòü ñìîòğåòü ïîğíî ìàìî÷êè ïàğíóõà íà òåëåôîí ñêà÷àòü ãåé ïîğíî êëèïû áåñïëàòíî äèñêè áîëüøèõ ğàçìåğîâ
  Ñìîòğèòå òàê æå:
  ïîğíî âèäåî ñìîòğåòü áåñïëàòíî áäìñ
  Ïîğíî èãğû ïîèãğàòü ñåé÷àñ
  ïàğíóõà â õîğîøåì êà÷åñòâå îíëàéí
  Ñóïåğ íîâîå ïîğíî îíëàéí
  ñåêñóàëüíûå ïîïî÷êè ôîòî
  Ïîğíî ëåñáèÿíêè íåãğåòÿíêè
  ïîğíî âèäåî ñìîòğåòü áåñïëàòíî áäìñ

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.