Re: Devlet ve Politika

#29036
Anonim
Pasif

2. YENİ ANTLAŞMA’NIN ÖĞRETİSİ

Yeni Antlaşma bambaşka bir devlet düzenini, yönetimi altında sahneye gelmektedir. İlk kilise Roma İmparatorluğu gibi imparatorluk yönetimi altındadır. Putperest olmasına karşın bütün dinsel geleneklerin üstünde bir devlet yönetimi söz konusudur.. Bu bağlamda Eski Antlaşma inanlıları ile Yeni Antlaşma inanlılarının içinde bulundukları durumlar birbirinden farklılık göstermektedir.Bazı zamanlar yaşadıkları devlet sisteminde zaman zaman yapılan zulme uğrayan iananlılar Yeni Antlaşma inanlılarını oluşturmaktadır. Bu nedenle inanlının devlet ve politika ile ilişkileri konusunda Yeni Antlaşma’da daha çok veri bulmak mümkündür.

3. RAB İSA MESİH’İN ÖĞRETİSİ

Rab İsa Mesih’in yaşadığı ortam tamamen bir imparatorluk ortamıydı. Bu ortam içerisinde Yahudiler bir azınlık kitleyi oluşturdukları gibi kendi içine kapalı bir grubu oluşturuyorlardı. Günümüz anlayışına göre bir demokrasiden bahsetmek söz konusu bile değildi. Böylesi bir durumda Tanrı’nın kurtuluşunu açıklamakla yükümlü Rab’bin devlet önünde davranışı ne olacaktı ? İncil bu konuda gerekli açıklamaları bize vermektedir. ( ” Ahlak ” )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizin olsun.rabbe hamdolsun