• Bu konu 1 izleyen ve 7 yanıt içeriyor.
8 yazı görüntüleniyor - 1 ile 8 arası (toplam 8)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24628
  Anonim
  Pasif

  İnanlılar ; iki gerçek uğruna şehit oluyor:
  a- Mesih'in ölümden dirilişi
  b- O'nun Tanrı Oğlu olmasına inanma

  Petrus => Çarmıha gerildi.
  Andreya => Çarmıha gerildi.
  Matta => Kılıçla öldürüldü.
  Yuhanna => Doğal olarak öldü.
  Alfay oğlu Yakup => Çarmıha gerildi.
  Filipus => Çarmıha gerildi.
  Simun => Çarmıha gerildi.
  Taday => Oklarla öldürüldü.
  İsa'nın kardeşi Yakup => Taşlanarak öldürüldü.
  Tomas => Mızrakla öldürüldü.
  Bartalmay => Çarmıha gerildi.
  Zebedi'nin oğlu Yakup => Kılıçtan geçirildi.

  – Antakya Episkoposu İgnatiyas, vahşi hayvanların önüne atıldı.
  – İzmir Episkoposu Polikarp, 86 yaşında, diri diri yakıldı.

  Kartacalı Tertulliyan ( İ.S. 160 – 240 ) şunu ifade ediyor : ” Şehit edilen hristiyanların kanı, kilisenin tohumu olmuştur. “

  Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.

  #29006
  Anonim
  Pasif

  A. Üyeleri

  İlk yerel topluluk Yeruşalim’de bir araya gelmiştir. Bu insanlar oldukça sıradan insanlardı; balıkçıydılar, çiftçiydiler ve fakir insanlardı. Bazıları da varlıklı insanlardı. Çünkü birçok fakir imanlı ile ellerindekileri paylaşmaya gayret ediyorlardı ( Elç. 2:44-45 ). Aslında sahip olduklarını başkaları ile bu denli paylaşımı Yeruşalim kilisesi dışında pek göremiyoruz. Çünkü Yeruşalim kilisesinde oldukça fazla sayıda yoksul imanlılar vardı ve bu durum oradaki kiliseye ait bir durumdu.

  B. Başlangıcı

  Yeruşalim’deki kilise Pentikost günü bir dua toplantısında doğdu. Kutsal Ruh geldi ve o üst kattaki odada oturanları doldurdu. Bunun sonucu olarak da Ruh’un birliği ve Mesih İsa’nın sevgisi inanılmaz bir biçimde ilan olundu ve kilise çok hızlı bir biçimde gelişti. Aslında daha ilk günde iman edenlerin sayısı üç bin kişi olmuştu ( Elç. 2:41 ).

  Kutsal Ruh’un hizmeti çok özel bir biçimde işlemişti. Bu nedenle böylesine hızlı bir gelişim söz konusu oldu. Aslında bu 3.000 kişi farklı diyarlardan Yeruşalim’i ziyaret eden kişileri de içeriyordu ve bu kişiler daha sonra kendi diyarlarına, evlerine geri döndüler ve kilisenin daha da hızlı yayılmasına neden oldular. Bu kilisenin İsrail’de hızla yayılmasının ana nedenlerinden biri olmuştur.

  C. Oluşturucu unsur

  Elçilerin İşleri 2:42 bize kiliseyi kilise yapan temel prensipleri açıklamaktadır. Bu ayeti okuyalım. Bu ayeti okuduğumuzda Tanrı’nın bereketlediği ve Ruh’un yönlendirdiği bir kiliseyi kilise yapan temel prensiplerin ne olduğunu görmemiz mümkündür. Bu ayete ilave olarak söylenebilecek tek şey Mesih’in Müjdesinin elçilere sürekli olarak yollarda, tapınakta, evlerde ve fırsat bulunan her yerde ilanıdır diyebiliriz. Burada hiçbir plan, proje, insanları etkilemek için özel bir gayrete rastlanmamaktadır. Herşey Kutsal Ruh’un yönlendirdiği ve halkın bu yönlendirişi izlediği şekli ile gelişmekteydi.

  Bugün ne yazık ki, birçok kiliseler insanları kendilerine çekebilmek için onların dikkatlerini çekebilecek yollar aramaktadırlar. Bu aslında Kutsal Kitap’ın öğretişleri çerçevesinde Kutsal Ruh’un yönlendirişine bağlı bir kilise olmadıklarının çok güzel bir göstergesidir.

  Yeruşalim kilisesinin bir sosyal adeti vardı. Herkes sevgi sofrasında buluşuyor, yemeklerini paylaşıyorlar, yiyorlardı. Bu Korint kilisesi için sorun oluşturmuştu. Çünkü zenginler kendi getirdikleri yemekleri yiyorlar ve fakirlerle paylaşmıyorlardı. Bu Pavlus’un düzeltmesi gereken bir konu olmuştu ( 1. Kor. 11:17-34 ). Bütün bunlar bir yana kilise ilk dönemlerinde bir masa etrafında toplanıyor, bir arada yemek yiyor, birbirleriyle paylaşıyorlardı. İnsanlar birbirlerine iman hizmeti sunuyorlardı. ( All Saints Moda )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:kiliseye:

  #29067
  Anonim
  Pasif

  Kilise hiçbir zaman bir komün hayatı yaşasın diye dizayn olmamıştır. Bu Yeni Antlaşma kavramı değildir. Elçilerin İşleri 5’de Hananya ve Safira mallarından satmışlar ve kazançlarını Rab’be sunmaya söz vermişlerdi ( 1-2 ). Ama her nasılsa sattıkları arsa bedeli hakkında yalan söylediler ve sadece bir kısmını kiliseye verdiler. Petrus, onlara günahlarını söylerken aslında böyle bir işe mecbur olmadıklarını belirtmişti. Mecbur olmadıkları halde mallarını Tanrı adına sattıklarını söyleyip paranın bir kısmını gizli olarak kendileri için saklamışlardı. Petrus bir biçimde imanlıların mallarını satıp parasını önderlere yani kiliseye getirme beklentisi içinde değildi. Sorun onların ” insana değil, Tanrı’ya yalan söylemeleriydi”. Kutsal Ruh’a karşı yalan söylemeleri yeni kurulan kilisenin düzen içinde gelişmesi uğruna onların ölümüne neden olmuştu. ( All Saints Moda )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla:

  #29177
  Anonim
  Pasif

  D. Önderliği

  1. Ruhani kadrosu

  Yeni oluşan imanlı toplulukları yönetebilecek ihtiyarlar ve diyakonlar ortaya çıkana kadar on iki elçi ilk kiliseye önderlik yapıyordu. En az yedi yıl kadar Yeruşalim kilisesindeydiler ve yemek dağıtımı dahil birçok hizmeti yerine getirdiler. Daha sonra yemek dağıtımı için yedi kişi seçmişlerdi ( Elç. 6:1-6 ) . Bu adamların da bazıları ruhsal önderliğe ve olgunluğa ulaşarak müjdeci ve öğreten ihtiyar oldular ( 7-8 )

  2. Ruhun yönlendirişi

  Birkaç yıl sonra elçiler bazı önderleri yeni hizmetlerin ve kiliselerin olşumu için göndermeye hazırdılar. Ama bunun için yedi yıl Yeruşalim kilisesini beslemek için uğraşmışlardı. İşte hristiyanlık böylesine küçük bir ortamda başlamıştı. Elçiler müjdenin bir an önce dünyaya yayılması konusunda oldukça heyecan duyuyor olmalıydılar. Buna rağmen yine de Kutsal Ruh’un hikmetini beklediler.

  Elçi Pavlus, Silas, Barnabas ve diğerleri birbirlerinden bağımsız oldukça farklı yerlerde farklı kiliselerin kurulmasına neden oldular. Her bir kilise Ruh tarafından yönlendirildiği için farklı yerlerde ve birbirlerinden bağımsız da olsalar aslında Ruh’ta birdiler. İlk kilisenin ortak bağları vardı. Romalılar 16:16’ya bakarsak ” İsa’nın kiliselerinden size selam ” şeklinde bir ifadye rastlamak mümkündür. Bu kiliseler yahudilerin, Yahudi olmayanlardan, zenginlerden, fakirlerden, eğitimli eğitimsiz bir çok imanlıdan oluşuyordu. Yalnız Kutsal Ruh onları bir bütün olarak bir araya getiriyordu ve başka hiç bir örgütlenme ve organisazyonları yoktu. ( All Saints Moda )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:kiliseye:

  #29276
  Anonim
  Pasif

  Yüzyıllar içinde kilise oldukça değişim göstermişti. Oldukça karmaşık bir düzen içinde bir organizasyon olarak gelişti. Bugün birçok komiteleri, mezhepleri, konsilleri, heyetleri, programları olan etkin bir kurum olarak karşımıza dikilmektedir. Bu haliyle kilise bir bedenden ziyade bir iş , bir aileden ziyade bir fabrika, bir topluluktan ziyade bir fabrika, bir topluluktan ziyade bir ortaklık halini almıştır.

  Aynı zamanda insanları Pazar günü kendi sıralarında toplayabilmek için doğa üstü amaçlara, başarıya ve hatta bazı ödüller vermeye kenetlenmiş bir kurumdur. Kendi varlığı için cemaatine doğrudan doğruları söylemek yerine insanlarına nabzına göre şerbet vermek durumunda kalmıştır. Çünkü geliri cemaatine bağlıdır.

  II. Kilisenin Hizmeti

  Bu noktada üç Yeni Antlaşma bölümü okumamız gerekmektedir. Bunlar 1. ve 2. Timoteos ve Titus bölümleridir. Kilisenin nasıl bir organize yapı içinde olması gerektiği konusunda bilgi veren İncil bölümü bunlardır. Timeteos ve Titus müjdeciydiler. İlk kilisede bir müjdeci aynı zamanda kilise oluşumunu da gerçekleştiren bir kişiydi. Elinden geldiğince yeni oluşan kilisede kalır, vaaz eder, öğretir, sonra o kilisede olgun gördüğü kişileri önderliğe seçer ve yine aynı hizmetini sunabileceği başka bir diyara doğru yönelirdi. Her ikisine hitaben yazılmış mektuplarda kilisenin özellikle temel olarak davranış prensiplerini görüyoruz ( 1. Timoteos 3: 14-15 ) { All Saints Moda }

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:kiliseye:

  #29319
  Anonim
  Pasif

  A. Temel oluşum prensibi

  Kilisenin temel oluşum prensibi ” sağlam doktrindir. ” Burada önderlerin görüşleri, planları, projeleri, kilise fonları oluşturup kilisenin belli projeleri götürmeleri hiç önemli değildir. Hele hele insanları kaybetmemek için belli programlar, geziler, kamplar yapması hiç önemli değildir.

  1. Titus 2:1’i okuyalım. Titus’un kilise oluşumu için bir bölgeye gidip orada sağlam öğretişde bir Tanrı kilisesinin oluşumuna önayak olduğunu görüyoruz.

  2. 1. Timoteos 1:3,6-7, 10’u okuyalım. Burada da uyarının yine sağlam öğretişten ayrılmaması üzerine olduğunu görüyoruz. Eğer bu olmazsa insanların yeni görüşleri ve herşeyden kötüsü kendi görüşleri ile ortaya çıkacağı görüşü ortaya konulmaktadır ve insanlar her yeni bir fikirle oradan oraya doğru savrulup duracaklardır.

  ” Sağlam öğretiş ” sözü eski Grek diline göre tam anlamı ile ” sağlıklı öğretiş ” anlamına gelmektedir. Kısacası Mesih’in bedeninin oluşumu için Tanrı kelamının tam , doğru, dürüst ve sağlıklı olarak öğretilmesi esas olandır. ( All Saints Moda )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.hisusa

  #29430
  Anonim
  Pasif

  Bir kilise yalnış öğretilerden nasıl korunabilir ?

  1. Tim. 4:1-2’yi okuyalım. Buradaki ifadelere göre şöyle bir sıralama yapabiliriz.

  1. Vaazın korunması: Vaaz kilisenin beslenme kaynağıdır. Bu nedenle sağlam öğretiş vaazın esas amacı olmalıdır.

  2.Vaazın biçimi : Kutsal Yazılar’dan olmalı, yazılar okunmalı ve tam olarak açıklanmalıdır. Derin yorumla vaaz vaizin metni okuması, açıklaması ve bu metnin hayata uygulanış yolunu göstermesi şeklindedir.

  3. Vaaz için hazırlık: Kilisenin özellikle vaaz eden önderleri Tanrı kelamı üzerinde çalışmalı, düşünmeli, yani tefekkür etmeli ( derin düşünmeli ) ve sonra da tam doğru bir doktrin, sağlam öğretiş üzerinde bunu inşa etmelidir.

  4. Vaazın önceliği : Öncelikle vaaz eden önder bu vaazı kendine yani düşünce ve yaşamına vaaz etmelidir.

  Mesih’in kilisesinin sağlam öğretişle kendisini koruması önderlerinin sağlam öğretişe tamamen sarılmış olması ile bağlantılıdır. Bütün kilise önderleri bundan sorumludur. Ne yazık ki kiliselerde pastörlerden bir çok beklentiler vardır, ama “sağlam öğretiş ” beklentisi bu sıralamada sonlara doğrudur ya da hemen hemen hiç önemli değildir. ( All Saints Moda )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.rabbe hamdolsun

  #29544
  Anonim
  Pasif

  B. Sağlıklı vaaz prensibi

  1.2. Tim. 1:13-14’ü okuyalım. Burada öğrenilmiş olan ” sağlam ” öğretiş sözlerinin Mesih İsa’ya iman ve sevgi ile yerli yerinde ifade edilmesi istenmektedir.

  2. 2. Tim. 2:1-2 ‘yi okuyalım ve aynı zamanda Ef. 4:11-12’ye bakalım. Burada ” sağlam öğretiş “in verilmesinin aynı zamanda başkalarına öğretilebilecek olanları hedeflenmesi istenmektedir.

  3. 2. Tim. 2:15’de ise böyle bir sağlam öğretiş üzerinde olmanın çalışmayı gerektirdiğini vurgulamaktadır.

  4. 2. Tim. 2:14-25’de ise öğretimin sabır noktası vurgulanmakta ve acele insanların öğretişten soğumalarına yol açılmaması noktasında durulmaktadır.

  5. 2. Tim. 3:14-17’yi okuyalım. Eğer gerçekten önderler tam bir ruhsal gelişim istiyorlarsa Kutsal Yazıların tamamını vaaz etmelerinin önemini önderlerin iyi kavraması hatırlatılmaktadır.

  6. 2. Tim. 4:12 ayetine göre sağlam öğretişin zamanı olmadığı, mümkün olan her vakitte verilmesi gerektiği dile getirilmektedir.

  Demek ki ilk kilisede müjdeci ve önderin görevi sadece ” sağlam öğretişi “ vaaz etmesi, öğretmesiydi. ( All Saints Moda )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun

8 yazı görüntüleniyor - 1 ile 8 arası (toplam 8)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.