#28763
Anonim
Pasif

41. Aracımız neden [Yeşua] İsa ismiyle çağrıldı?
Aracımız İsa ismiyle çağrıldı çünkü O, halkını günahlarından kurtarmıştır.[163]

42. Aracımız neden Mesih ismiyle çağrıldı?
Aracımız Mesih ismiyle çağrıldı çünkü Kutsal Ruh’la ölçüsüz olarak meshedilmişti[164] ve böylece bir kenara ayrılmıştı ve hem alçaltılma hem de yüceltilme konumunda kilisesinde peygamber,[165] kahin,[166] ve krallık[167] görevini yerine getirmesi için tüm yetki ve yeterlilikle donatılmıştı.[168]

43. Mesih peygamberlik görevini nasıl yerine getirmiştir?
Mesih inananların bina edilmesi ve kurtuluşuna ilişkin her şeydeki[169] tüm Tanrı arzusunu[170] Ruh’u ve Sözü aracılığıyla tüm çağlar boyunca,[171] çeşitli yollarla[172] kiliseye açıklayarak[173] peygamberlik görevini yerine getirmiştir.

44. Mesih kahinlik görevini nasıl yerine getirmiştir?
Mesih, halkının günahları için barıştırmalık olmak için[174] kendisini lekesiz olarak Tanrı’ya tek bir kere sunmasıyla;[175] ve onlar için sürekli yakarışta bulunmasıyla[176] kahinlik görevini yerine getirmiştir.

45. Mesih krallık görevini nasıl yerine getirmiştir?
Mesih, dünyadan kendisi için bir halk çağırarak,[177] ve bu halkı görünür bir şekilde yönetmede araç olarak kullandığı görevliler,[178] yasalar,[179] ve uyarılar[180] vererek; seçilmişlerine kurtaran lütfu vererek,[181] itaatlerini ödüllendirerek[182] ve günahları karşısında onları düzelterek,[183] tüm ayartmalar ve sıkıntılarında onları koruyup, destekleyerek,[184] tüm düşmanlarını bağlayıp, onları yenerek[185] ve kudretli bir şekilde her şeyi kendi yüceliği[186] ve onların iyiliği için düzenleyerek;[187] ve ayrıca geri kalan, Tanrı’yı tanımayan ve Müjdeye itaat etmeyenlerden intikam alarak[188] krallık görevini yerine getirmektedir.

46. Mesih’in alçaltılma konumu neydi?
Mesih’in ana rahmine düşmesi, doğumu, yaşamı, ölümü ve ölümünden sonra dirilişine dek geçen süre boyunca bizler için yüceliğinden soyunup, kul benzeyişini kendi üzerine aldığı o alçaltılmış konumdur.[189]

47. Mesih ana rahmine düşmesi ve doğumunda kendini nasıl alçaltmıştır?
Mesih, tüm sonsuzluktan beri Baba’nın bağrında olan Tanrı Oğlu olmasına rağmen, zamanın doluluğunda önemsiz bir konumdaki bir kadından doğarak insanoğlu olmaktan hoşnut olması; ve normal aşağılanmaların ötesinde farklı durumlara maruz kalması ile ana rahmine düşmesinde ve doğumunda alçaltmıştır.[190]

48. Mesih kendisini bu hayatta nasıl alçaltmıştır?
Mesih, mükemmel olarak yerine getirdiği[191] yasaya kendisini bağımlı kılarak;[192] ve bu dünyanın onursuzluklarıyla,[193] Şeytan’ın ayartmalarıyla[194] ve gerek insan doğasının getirdiği, gerekse özel olarak içinde bulunduğu kendi alçaltılmış konumunun getirdiği bedenindeki rahatsızlıklarla[195] çarpışarak kendisini bu hayatta alçaltmıştır.

49. Mesih, ölümünde kendisini nasıl alçaltmıştır?
Mesih, Yahuda tarafından ihanete uğrayıp,[196] öğrencileri tarafından terk edilip,[197] dünya tarafından aşağılanıp ve blackdedilip,[198] Pilatus tarafından mahkum edilip ve onun askerleri tarafından işkenceye maruz bırakılıp;[199] ayrıca ölüm korkuları ve karanlığın güçleriyle yüzleşmiş olarak Tanrı gazabının ağırlığını hissedip, taşıyarak,[200] hayatını bizlerin günahları için bir sunu olarak verip,[201] çarmıhın acılı, utanç verici ve lanetli ölümünü tatmasıyla[202] kendisini ölümünde alçaltmıştır.

50. Mesih’in ölümünden sonra alçaltılması neyi içerir?
Mesih’in ölümünden sonra alçaltılması, gömülmesi,[203] üçüncü güne kadar ölüm konumunda ve ölümün gücü altında kalmasını[204] içerir; ki, bu da şu kelimelerle ifade edilmiştir: ölüler diyarına indi.

51. Mesih’in yüceltilme konumu neydi?
Mesih’in yüceltime konumu dirilişini,[205] göğe çıkışını,[206] Baba’nın sağında oturmasını,[207] ve dünyayı yargılamak için ikinci kere gelişini[208] içermektedir.

52. Mesih dirilişinde nasıl yüceltilmiştir?
Mesih, ölümde çürümeyerek [ki, bunun gücü altında tutulması mümkün değildi],[209] kendisine has tüm özellikleriyle birlikte, içinde acı çektiği aynı bedene sahip olmasında,[210] (ancak ölümlü bir şekilde ya da ölümlü hayatın bilinen zayıflıkları olmaksızın) canıyla gerçekten birleşmesiyle,[211] üçüncü gün ölümden kendi gücüyle dirilmesiyle yüceltilmiştir;[212] ki, bu şekilde yapmakla kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu,[213] Tanrısal adaleti tatmin ettiğini,[214] ölümü ve ölüm gücüne sahip olanı yok ettiğini[215] ve yaşayan ve dirilerin Rab’bi olduğunu[216] ilan etti: tüm bunların hepsini bir temsilci[217] ve kilisesinin başı olarak,[218] onların aklanmaları,[219] lütufta yenilenmeleri,[220] düşmanları karşısında desteklenmeleri,[221] ve son günde ölümden dirileceklerine dair onlara güvence vermek için yaptı.[222]

53. Mesih göğe çıkışında nasıl yüceltilmiştir?
Mesih, dirilişinden sonra sık sık öğrencilerine görünmesi ve onlarla konuşup, onlara Göklerin Egemenliğine ilişkin konulardan bahsetmesi[223] ve Müjdeyi tüm uluslara duyurma görevini onlara vermesi,[224] dirilişinden kırk gün sonra bizim doğamızda, ve bizim başımız olarak,[225] düşmanlar üzerinde zaferli bir şekilde,[226] görünür bir durumda en yüksek göklere çıkarak insanlardan armağanlar almak,[227] duygularımızı oraya çekmek,[228] dünyanın sonundaki ikinci gelişine kadar kendisinin de bulunduğu ve bulunmaya devam edeceği,[229] bir yeri bizlere hazırlamasıyla[230] yüceltilmiştir.

54. Mesih Tanrı’nın sağında oturmasıyla nasıl yüceltilmiştir?
Mesih, Tanrı-insan olarak, tüm sevinç,[231] yücelik[232] ve gök ve yerdeki her şey üzerinde güç sahibi olarak[233] Baba Tanrı’yla en yüce onaylanma seviyesine erişmiştir;[234] ve kilisesini toplar ve savunur ve düşmanlarını dize getirir; görevlilerini ve halkını armağanlar ve lütuflarla donatır[235] ve onlar için yakarışta bulunmasıyla[236] yüceltilmiştir.

55. Mesih nasıl yakarışta bulunur?
Mesih, bizim doğamızda Baba’nın huzuruna sürekli çıkması,[237] dünyadaki itaatinin ve kurbanının kazancında,[238] bunların da tüm imanlılara uygulanması konusundaki arzusunu bildirerek;[239] onlara karşı yapılan tüm suçlamalara cevap vererek,[240] güncel başarısızlıklar karşısında onlar için esenlik dolu bir vicdan[241] ve lütuf tahtına cesaretle çıkabilme yolu[242] ve kendilerinin[243] ve hizmetlerinin[244] kabul edilmelerini sağlayarak bizler için yakarışta bulunur.

56. Mesih dünyayı yargılamak için tekrar gelişinde nasıl yüceltilecektir?
Kötü insanlar tarafından haksız yere yargılanmış ve mahkum edilmiş olan Mesih,[245] son günde büyük bir güçle[246] kendisinin ve Babası’nın ve tüm kutsal meleklerinin yüceliğinin eksiksiz sergilenişiyle,[247] Tanrı’nın borazanının baş melek tarafından yüksek sesle çalınmasıyla,[248] dünyayı doğruluk içinde yargılamak için tekrar gelmesiyle[249] yüceltilecektir.

57. Mesih, aracılığıyla ne gibi bereketler sağlamıştır ([bizim için] kazanmıştır)?
Mesih, aracılığıyla, lütuf antlaşmasının diğer tüm bereketleriyle birlikte[250] kurtuluşu sağlamıştır.[251]

58. Mesih’in sağladığı bereketlerin nasıl ortakları yapılırız?
Mesih’in sağladığı bereketlerin bizlere uygulanmasıyla,[252] bunlara ortak kılınırız, ki bu da özel olarak Kutsal Ruh Tanrı’nın işlevidir.[253]

59. Kimler Mesih aracılığıyla kurtuluşa ortak kılınır?
Kurtuluş, Mesih’in onlar için satın aldığı,[254] zaman içerisinde Kutsal Ruh aracılığı ile Müjde’ye uygun olarak Mesih’e inanmaya yeterli kıldığı kişilere;[255] kesin olarak uygulanır, etkin olarak aktarılır,

60. Müjde’yi asla duymamış ve bu nedenle İsa Mesih’i bilmeyen, O’na inanmayan kimseler doğanın ışığına göre yaşamakla kurtulabilirler mi?
Müjde’yi asla duymamış olmalarından ötürü,[256] İsa Mesih’i tanımayan[257] ve O’na inanmayan kimseler, yaşamlarını doğanın ışığına[258] ya da ikrar ettikleri inancın yasalarına uygun bir şekilde yapılandırmaya ne denli özen gösterseler de[259] kurtulamazlar;[260] yalnızca kilisesinin –(ki, O’nun bedenidir) Kurtarıcısı olan[261] Mesih’ten başka her hangi bir yerde kurtuluş yoktur.[262]

61. Müjde’yi duyan, ve kilisede yaşayan herkes kurtulmuş mudur?
Müjde’yi duyan ve kilisede yaşayan herkes kurtulmuş değildir; ancak kurtulanlar yalnızca gözle görülmeyen kilisenin gerçek üyeleri olanlardır.[263]

62. Gözle görülen kilise nedir?
Gözle görülen kilise, bütün çağlar boyunca dünyanın her yerinden gerçek dini ikrar eden kişilerin hepsinin[264] ve onların çocuklarının[265] meydana getirdiği bir topluluktur.

63. Gözle görülen kilisenin ayrıcalıkları nelerdir?
Gözle görülen kilise, Tanrı’nın özel ilgisi ve yönetimi altında olma;[266] tüm düşmanlarının saldırılarına rağmen, tüm çağlar boyunca savunulma ve korunma ayrıcalığına;[267] ve kutsalların paydaşlığını, ve kurtuluşun sunulmak için kullanıldığı doğal araçları tatma[268] ve O’na her kim inanırsa kurtulacağına[269] ve Kendisine gelen hiç kimsenin geri çevrilmeyeceğine[270] ilişkin tanıklık edip, Müjde hizmetinde bulunan tüm gözle görülen kilise üyelerine Mesih’in sunduğu lütufları tatma ayrıcalığına sahiptir.

64. Gözle görülmeyen kilise nedir?
Gözle görülmeyen kilise, baş olan Mesih’in altında tek bir bütün olmak üzere bir araya toplanmış, toplanmakta olan ya da toplanacak olan sayıları belirli seçilmişlerin bütünüdür.[271]

65. Gözle görülmeyen kilisenin üyeleri Mesih’in sunduğu hangi özel bereketleri tadarlar?
Gözle görülmeyen kilisenin üyeleri Mesih aracılığıyla lütufta ve görkemde O’nunla birlikteliği ve paydaşlığı tadarlar.[272]

66. Seçilmişlerin Mesih ile sahip oldukları birleşmişlik nedir?
Seçilmişlerin Mesih ile birleşmişliği[273] Tanrı lütfunun bir işlevidir,[274] bu işlev aracılığıyla ruhsal ve mistik ancak gerçekten ve ayrılamaz bir şekilde başı ve kocası olan Mesih’le birleştirilirler;[275] bu da onların etkin bir şekilde çağrılmalarında gerçekleşir.[276]

67. Etkin çağrı nedir?
Etkin çağrı, Tanrı’nın kadir gücünün ve lütfunun bir işlevidir,[277] bunun aracılığıyla (seçilmişlerine olan karşılıksız ve özel sevgisinden ötürü ve onların içlerinde olan hiçbir şeyin Kendisini bu şekilde davranmaya yönlendirmeksizin)[278] uygun zamanda Ruh’u ve Sözü aracılığıyla onları İsa Mesih’e davet eder ve çeker;[279] kurtaran bir şekilde düşünüşlerini aydınlatıp[280] iradelerini yenileyerek ve güçle belirleyerek[281] (kendi içlerinde günahta ölü olmalarına rağmen) O’nun çağrısına istekli olarak ve özgür bir şekilde cevap vermelerini, ve bu çağrının içinde sunulan ve iletilen lütfu kabul edip, kucaklamalarını sağlar.[282]

68. Yalnızca seçilmişler mi etkin bir şekilde çağrılırlar?
Tüm seçilmişler ve yalnızca onlar etkin bir şekilde çağrılırlar:[283] her ne kadar diğerleri Sözün hizmeti aracılığıyla dışsal olarak çağrılabilseler ve çoğu zaman çağrılsalar[284] ve Kutsal Ruh’un bazı genel işleyişlerine maruz kalsalar bile;[285] kendilerine sunulan lütfu bilinçli bir şekilde blackdedip, değersiz gördükleri için bu kişiler imansızlıklarına haklı olarak terk edilirler ve hiçbir zaman gerçek anlamda İsa Mesih’e gelmezler.[286]

69. Gözle görülmeyen kilisenin üyelerinin Mesih’le sahip oldukları lütuf paydaşlığı nedir?
Gözle görülmeyen kilisenin üyelerinin Mesih’le sahip oldukları lütuf paydaşlığı aklanmalarında,[287] oğulluğa alınmalarında,[288] kutsallaştırılmalarında ve bu hayatta O’nunla olan birleşmişliklerini ortaya koyan diğer her şeyde[289] O’nun aracılığının erdemlerinden pay almaktır.

70. Aklanma nedir?
Aklanma, Tanrı’nın karşılıksız lütfunun günahkarlar için olan bir işlevidir:[290] bu, onların günahları bağışlanarak ve Kendisinin gözünde doğru kişiler sayılıp kabul edilerek;[291] ne onların içlerinde görülen ne de onlar tarafından yapılan herhangi bir şeyden ötürü değil,[292] ama yalnızca Mesih’in mükemmel itaati ve tam tatmini uğruna, Tanrı tarafından onların içine konarak[293] ve yalnızca imanla kabul edilerek[294] gerçekleştirilir.

71. Aklanma ne şekilde Tanrı’nın karşılıksız lütfunun bir işidir?
Her ne kadar Mesih itaati ve ölümüyle aklanacak olanlar için uygun, gerçek ve tam bir şekilde Tanrı adaletini tatmin etmiş olsa da;[295] Tanrı bu tatmini bizlerden talep etmeye hakkı olduğu halde bunu [Mesih’in ödediği] kefaletten dolayı kabul etti, Tanrı bu kefaleti biricik Oğlunda kendisi sağladı[296] Mesih’in doğruluğunu onlara sayarak[297] ve aklanmaları için onlardan imandan başka hiçbir şey talep etmeyerek[298] -ki, iman da O’nun armağanıdır-[299] onların aklanmaları onlara verilen karşılıksız lütuftan kaynaklanır.[300]

72. Aklayan iman nedir?
Aklayan iman kurtaran bir lütuftur,[301] günahkarın yüreğinde Ruh[302] ve Tanrı Sözü aracılığıyla var edilir,[303] bunun aracılığıyla günahkar günahının ve bozulmuşluğunun ve kendisini bu kayıp konumdan kurtarmada kendisinin ve tüm diğer yaratıkların yetersizliğinin farkına vararak,[304] yalnızca Müjdenin vaadinin gerçekliğini kabul etmekle kalmayıp,[305] günahların bağışı için bu Müjdede sunulan Mesih’i ve O’nun doğruluğunu[306] ve ayrıca, kurtuluş için kendisinin Tanrı karşısında doğru bir kişi sayılıp, kabul edilmesini[307] benimseyip, buna güvenir.

73. İman, bir günahkarı Tanrı karşısında nasıl aklar?
İman sadece her zaman için kendisiyle birlikte gelen diğer lütuflardan ya da bunun meyveleri olan iyi işlerden ötürü bir günahkarı Tanrı karşısında aklamaz,[308] iman lütfu ya da bunun her hangi bir işlevi, kişinin aklanması için kişiye sayılmış değildir;[309] ancak bu iman yalnızca günahkarın Mesih’i ve O’nun doğruluğunu kabul etmede ve uygulamada kullandığı bir araçtır.[310]

74. Evlatlığa alınma nedir?
Evlatlığa alınma Tanrı’nın karşılıksız lütfunun bir işlevidir,[311] biricik Oğlu İsa Mesih’te ve O’nun içindir,[312] bunun aracılığıyla aklanların hepsi O’nun çocuklarının sayısına katılır,[313] üzerlerine O’nun ismi konur,[314] Oğlu’nun Ruh’u kendilerine verilir,[315] O’nun Baba ilgisi ve yönetimi altındadırlar,[316] Tanrı oğullarının özgürlük ve ayrıcalıklarına sahip olurlar, tüm vaatlerin mirasçıları, ve yücelikte Mesih’le birlikte ortak mirasçılar yapılırlar.[317]

75. Kutsallaştırılma nedir?
Kutsallaştırılma Tanrı lütfunun bir işlevidir; böylece, dünyanın temelleri atılmadan önce Tanrı’nın kutsal olmak üzere seçtiği kişiler uygun zamanda, Ruhu’nun güçlü işleyişi aracılığıyla[318] Mesih’in ölümünü ve dirilişini onlara uygulamasıyla,[319] bütün varlıklarında Tanrı benzerliğinde yenilenirler;[320] yaşama götüren tövbenin tohumlarına sahiptirler ve tüm diğer kurtaran lütuflar onların yüreğine konmuştur[321] ve bu lütuflar öylesine alevlendirilmiş, çoğaltılmış ve güçlendirilmiştir ki,[322] günaha giderek daha fazla öldükçe, yeni bir yaşama dirilirler.[323]

76. Yaşama götüren tövbe nedir?
Yaşama götüren tövbe kurtaran bir lütuftur,[324] Ruh[325] ve Tanrı Sözü[326] aracılığıyla günahkarın yüreğinde var edilir, bu şekilde kendi günahlarının sadece tehlikesi karşısında değil, ama görüntüsü ve hissi[327] ve ayrıca bunların pisliği ve kötülüğü karşısında[328] ve Tanrı’nın tövbekarlara Mesih’te sunduğu merhameti algılayarak[329] günahkar, günahları yüzünden öylesine üzülür[330] ve onlardan nefret eder ki,[331] bunların hepsinden Tanrı’ya döner,[332] yeni itaatin tüm yollarında sürekli O’nunla birlikte yürümeyi amaçlar ve çabalar.[333]

77. Aklanma ve kutsallaştırılma arasındaki fark nedir?
Kutsallaştırılmanın ayrılmaz bir şekilde aklanmayla bağlı olmasına karşın,[334] birbirlerinden şu özelliklerden ötürü farklıdırlar: aklanmada Tanrı, Mesih’in doğruluğunu yasal olarak kişiye ait sayar;[335] kutsallaştırılmada Ruhuyla kişinin içine lütfunu koyar ve bunu kullanması için kişiyi yeterli kılar;[336] ilkinde, günah bağışlanır;[337] ikincisinde ise dizginlenir:[338] birincisi, eşit şekilde tüm imanlıları Tanrı’nın intikam alıcı gazabından özgür kılar ve şimdiki yaşamda bunu mükemmel bir şekilde yapar, öyle ki, inananlar asla mahkumiyet altına girmezler;[339] ikincisi ise herkeste ne eşittir[340] ne de şimdiki hayatta her hangi bir kimsede yetkinlik konumundadır,[341] ancak giderek mükemmelliğe doğru ilerler.[342]

78. İnananlardaki kutsallaştırılmanın mükemmel olmaması neblacken kaynaklanır?
İnananlardaki kutsallaştırılmanın mükemmel olmaması, her kısımlarında halen varlığını sürdüren günah kalıntılarından ve benliğin ruha karşıt olan daimi arzularından kaynaklanır; böylece inananlar çoğu zaman ayartılara yenilerek bir çok günaha düşerler,[343] ruhsal hizmetlerinde engellenirler[344] ve en iyi işleri bile Tanrı’nın önünde mükemmellikten yoksun ve kirlidir.[345]

79. Tüm eksiklikleri, çok sayıdaki ayartmaları ve yenik düştükleri günahlar yüzünden gerçek inananlar lütuf konumundan düşebilir mi?
Tanrı’nın değişmez sevgisi[346] sebebiyle onlara dayanma vereceğine dair olan hüküm ve antlaşması,[347] Mesih’le olan ayrılamaz birleşmişlikleri,[348] Mesih’in onlar için sürekli yakarışı[349] ve onların içlerinde yaşayan Tanrı Ruh’u ve tohumu[350] nedeniyle gerçek imanlılar ne tam olarak ne de nihai olarak lütuf konumundan düşebilirler[351] fakat Tanrı’nın iman aracılığıyla gelen gücü ile kurtuluşa erişmek üzere korunurlar.[352]

80. Gerçek inananlılar, lütuf konumunda oldukları ve kurtuluşa erişmek üzere bu konumda dayanacakları konusunda kesin bir şekilde güvence duyabilirler mi?
Mesih’e gerçekten inanan, ve O’nun önünde temiz bir vicdanla yürümeye çalışanlar,[353] olağandışı bir esine gerek olmaksızın, Tanrı vaatlerinin gerçekliğinde temellenmiş iman aracılığıyla, ve yaşam vaatlerinin sağladığı bu lütufları Ruh’un onları yeterli kılması ile kendi içlerinde farketmeleri,[354] ve içlerindeki ruh ile birlikte Tanrı çocukları olduklarına tanıklık etmeleri[355] aracılığıyla lütuf konumunda olduklarından ve kurtuluşa erişmek üzere bu şekilde dayanacaklarından kesin bir şekilde emin olabilirler.[356]