#28778
Anonim
Pasif

Rabbin Günü-8.

24. Bu iman esasları kaça ayrılır?

Üçe ayrılır.

Baba Tanrı ve yaratılışımız;

Oğul Tanrı ve kurtarılışımız;

Kutsal Ruh Tanrı ve kutsallaşmamız.

25. Tek bir Tanrı1 olduğu halde neden Baba, Oğul ve Kutsal Ruh
üçlüğünden söz ediyoruz?

Çünkü Tanrı kendi Sözünde öyle açıkladı.2

Bu farklı Üç Kişi

tek, gerçek ve sonsuz Tanrı’dır.

1 Tesniye 6.4, I.Korintliler 8.4, 6

2 Matta 3.16-17; 28.18-19, Luka 4.18 (İşaya 61.1), Yuhanna 14.26; 15.26, II.Korintliler 13.14

Galatyalılar 6.4, Titus 3.5-6

Rabbin Günü-9.

Baba Tanrı

26. ‘Göğün ve yerin Yaradanı, herşeye gücü yeten Baba Tanrı’ dediniz zaman neye inanıyorsunuz?

Rabbimiz İsa Mesih’in sonsuz Babası,

Gökte ve yeryüzünde her şeyi yoktan yaratan,1

Sonsuz bilgeliği ve sağlayışı ile

her şeyi tutan ve yöneten.2

O’nun Oğlu Mesih aracılığı ile

benim Babam ve Tanrımdır.3

O’na çok güveniyorum ve şüphem yok ki,

bedenim ve canım için ihtiyacım olan her şeyi sağlayacak4

Ve bu kötü dünyada her ne sıkıntı bana gönderirse bunu benim iyiliğim için kullanacak.5

O her şeye kadir olduğu için bunu yapabilecek güçtedir,6

O sadık baba olarak bunu (iyilikleri) yapmayı arzu eder.7

1 Tekvin 1-2, Çıkış 20.11, Mezmur 33.6, İşaya 44.24, Elçilerin İşleri 4.24, 14.15

2 Mezmur 104:27-30; Matta 6:30; 10:29; Efesliler 1:11

3 Yuhanna 1:12, 13; Romalılar 8:15, 16; Galatyalılar 4:4-7; Efesliler 1:5

4 Mezmur 55:22; Matta 6:25, 26; Luke 12:22-31

5 Romalılar 8:28

6 Tekvin 18:14; Romalılar 8:31-39

7 (Matta 6:32, 33) Matta 7:9-11

Rabbin Günü-10.

27. Tanrı’nın sağlayışından ne anlıyorsunuz?

Sağlayış, herşeye kadir ve her yerde hazır Tanrı’nın kuvvetidir,1

Eliyle göğü ve yeri ve bütün yaratılışı tutar2

ve onları yönetir;

yeşillikler ve yiyecekler,

yağmur ve kuraklık,

verimlilik ve verisizlik,

yiyecek ve içecek,

sağlık ve hastalık varlık ve fakirlik3

aslında her şey bizlere tesadüfen gelmez,4

fakat onun babalık elinden gelir.5

1 Yeremya. 23:23, 24; Elçilerin İşleri 17:24-28

2 İbraniler 1:3

3 Yeremya. 5:24; Elçilerin İşleri 14:15-17; Yuhanna 9:3; Süleymanın Meselleri 22:2

4 Süleymanın Meselleri 16:33

5 Matta 10:29

28. Tanrı’nın yaratış ve sağlayış bilgisi bize nasıl yardım eder.

Bir şeyler bize karşı gittiği zamanlarda sabırlı,6

bir şeyler iyi gittiğinde şükran dolu7

ve gelecek için

sevgisinden bizi hiçbir şeyin ayıramayacağı8

sadık Tanrı ve Babamızda emin olabiliriz.

Bütün yaratılış tamamıyla O’nun elindedir,

O’nun isteği olmaksızın

Bir şey kımıldayamaz, yerinden oynatılamaz.9

6 Eyüp 1:21, 22; Mezmur 39:10; Yakup 1:3.

7 Tesniye 8:10; I.Selanikliler 5:18.

8 Mezmur 55:22; Romalılar 5:3-5; 8:38, 39.

9 Eyüp 1:12; 2:6; Süleymanın Meselleri 21:1; Elçilerin İşleri 17:24-28.

Rabbin Günü-11.

Oğul Tanrı

29. Niçin Tanrı Oğlu’na ‘Kurtarıcı’ demek olan Yesu (İsa) denir?

Çünkü O bütün günahlarımızdan bizi kurtarır,1 kurtuluş başka hiçbir kimsede bulunamaz2 ve kurtuluşu başka yerde aramak boşunadır.

1 Matta 1:21; İbraniler 7:25.

2 İşaya 43:11; Yuhanna 15:4, 5; Elçilerin İşleri 4:11, 12; I.Timoteyus 2:5.

30. Kendilerinde, azizlerde ve başka yerlerde kurtuluş ve güvence arayanlar tek kurtarıcı İsa’ya gerçekten inanıyorlar mı?

Hayır. Ona ait olmaktan övünseler bile tek Kurtarıcıyı işleriyle inkar ederler.3

ya İsa mükemmel birkurtarıcı değildir

yada gerçek imanda bu Kurtarıcıyı kabul edenler kurtuluşları için gerekeni Onda bulurlar.4

3 I.Korintliler 1:12, 13; Galatyalılar 5:4.

4 Koloseliler 1:19, 20; 2:10; I.Yuhanna 1:7.

Rabbin Günü-12.

31. Neden Ona (İsa’ya) mesh edilmiş anlamında Mesih denir?

Çünkü Baba Allah tarafından atandı.

ve Kutsal Ruh tarafından mesh edildi1

öyle ki, baş peygamberimiz ve öğretmenimiz olarak2

kurtuluşumuzla ilgili Tanrı’nın gizli bilgisini ve iradesini mükemmelce açıklasın,3

bizim tek baş kahinimiz olarak4

kendi bedeninde yaptığı kurbanla bizi özgür kıldı5

ve sürekli olarak Baba’ya bizler için yakarışta bulunarak6

ve bizim sonsuz kralımız7 olarak Sözü ve Ruh’uyla bizi yönetir,

bizim için kazandığı özgürlükte

bizi korur ve saklı tutar.8

1 Luke 4:14-19; Luke 3:21, 22, İşaya 61:1, İbraniler 1:9, Mezmur 45:7

2 Elçilerin İşleri 3:22, Tesniye 18:15

3 Yuhanna 1:18; 15:15

4 İbraniler 7:17, Mezmur 110:4

5 İbraniler 9:12; 10:11-14

6 Romalılar 8:34; İbraniler 9:24; (I.Yuhanna 2:1)

7 Matta 21:5, Zekeriya 9:9 (Luka 1:33)

8 Matta 28:18-20; Yuhanna 10:28; Esinleme 12:10-11

32. Niçin sana Hristiyan deniliyor?

Çünkü Mesih’in bedeninin iman ile bir üyesiyim9

ve Onun mesh edilişini paylaşıyorum.10

Onun ismini açıklamaya,11

kendimi yaşayan bir şükran kurbanı olarak O’na sunmaya,12

bu hayatta iyi bir düşünceyle günaha ve şeytana karşı durmaya,13

ve bundan sonrakinde,

bütün yaratılış üzerinde sonsuzluk boyunca Mesih’le hüküm sürmeye14

mesh edildim.

9 I.Korintliler 12:12-27

10 Yoel 2:28, Elçilerin İşleri 2:17, I.Yuhanna 2:27

11 Matta 10:32; Romalılar 10:9, 10; İbraniler 13:15

12 Romalılar 12:1; I.Petrus 2:5, 9

13 Galatyalılar 5:16, 17; Efesliler 6:11; I.Timoteyus 1:18, 19

14 Matta 25:34; II.Timoteyus 2:12.

Rabbin Günü-13

33. Bizler Tanrı’nın çocuklarıyken neden İsa ‘Biricik Oğul’ olarak adlandırılır?

Çünkü sadece Mesih sonsuz ve doğal Tanrı’nın Oğludur.1

Ancal bizler Tanrı tarafından Mesih aracılığı ile lütuf sayesinde evlatlar edinildik.2

1 Yuhanna 1:1-3, 14, 18; 3:16; İbraniler 1, (Romalılar 8:32, I.Yuhanna 4:9)

2 Yuhanna 1:12, Romalılar 8:14-17, (Galatyalılar 4:6), Efesliler 1:5-6

34. Neden İsa’yı ‘Rabbimiz’ olarak çağırıyoruz?

Çünkü altın yada gümüşle değil,

Fakat O’nun değerli kanıyla bizi şeytanın zulmünden ve günahtan3 özgür kıldı4

Beden ve can olarak kendisinin olmak üzere bizi satın aldı.5

3 I.Petrus 1:18, 19

4 I.Korintliler 6:20; I.Timoteyus 2:5, 6

5 Koloseliler 1:13, 14; İbraniler 2:14, 15.

Rabbin Günü-14

35. ‘Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu’ ne demektir?

Davut’un soyundan olabilmesi için1

gerçek ve sonsuz Tanrı olan ve öyle kalan

Tanrı’nın sonsuz Oğlu2

Kutsal Ruh’un işleyişi ile3

bakire Meryem’in et ve kanından gerçek insan doğasını kendi üzerine aldı4

Günah haricinde5 her şekilde kardeşleri gibiydi.6

1 II.Samuel 7:12-16, Mezmur 132:11, Matta 1:1, (Luka 1:32), Romalılar 1:3

2 Yuhanna 1:1; 10:30-36, Elçilerin İşleri 13.33, Mezmur 2.7, (Romalılar 1:3; 9:5), Koloseliler 1:15-17; I.Yuhanna 5:20

3 Luka 1:35

4 Matta 1:18-23; Yuhanna 1:14; Galatyalılar 4:4; İbraniler 2:14

5 Filipililer 2:7; İbraniler 2:17

6 İbraniler 4:15; 7:26-27

36. Bu kutsal kavramın ve Mesih’in doğumunun size yararı nedir?

O bizler için aracıdır7 O’nun masumiyetinde ve mükemmel olan kutsallığında O, Tanrı’nın benim günahım için olan görüşünü

-günahlı doğduğumdan-8 kaldırıyor.

7 I.Timoteyus 2:5, 6; İbraniler 9:13-15

8 Romalılar 8:3, 4; II.Korintliler 5:21; Galatyalılar 4:4, 5; I.Petrus 1:18, 19