#28782
Anonim
Pasif

Rabbin Günü-29

78. Ekmek ve şarap Mesih’in gerçek bedeni ve kanına dönüşür mü?

Hayır.

Vaftiz suyunda olduğu gibi

Mesih’in kanına dönüşme olmaz

ve suyun kendisi günahları yıkayamaz

fakat basitçe Tanrı’nın işareti ve garantisidir,1

aynı şekilde Rab’bin Sofrasındaki ekmek te

Mesih’in bedeni olarak anılmasına rağmen2

sakramentlerin kendi lisanı ve doğasını göre3

Mesih’in gerçek bedenine dönüşmez.4

1 Efesliler 5:26; Titus 3:5

2 Matta 26:26-29

3 I.Korintliler 10:16, 17; 11:26-28

4 Tekvin 17:10-11, Çıkış 12:11; Çıkış 13, I.Korintliler 10:3-4; (I.Petrus 3:21)

79. Öyleyse Mesih neden ekmeği kendi bedeni ve kaseyi kendi kanı olarak yada kanındaki Yeni Antlaşma olarak tanımlıyor? (Pavlus da ‘Mesih’in bedeni ve kanına paydaş olmak’ ifadesini kullanır.)

Mesih’in bu kelimeler için iyi bir sebebi var.

O, bu geçici hayatta şarap ve ekmekle beslendiğimiz gibi,

Onun çarmıha gerilen bedeni ve akan kanının da

gerçekten canlarımızı sonsuz hayat için beslediğini

bize öğretmek istiyor.5

Fakat daha önemlisi

bu görülen işaret ve kanıtlarla(*)

Kutsal Ruh’un işi aracılığı ile

O’nun gerçek bedenini ve kanını paylaştığımızdan

bizi emin kılmak istiyor

Bu kutsal işaretleri O’nun hatırlanması6 için ağzımıza aldığımızda

bütün acılarını ve itaatini

kesinlikle bizim acılarımız ve itaatimiz olarak kabul edip

sanki kişisel olarak biz acı çektik

ve günahlarımız için olan bedeli ödedik.7

5 Yuhanna 6:51, 55

6 I.Korintliler 10:16-17; 11:26

7 Romalılar 6:5-11

Rabbin Günü-30

80. Rabbin Sofrası Roma Katolikliğinin Mass ayininden nasıl farklıdır?

Rabbin Sofrası İsa Mesih’teki tek bir kez kurban oluş aracılığı ile

günahlarımızın tamamıyla bağışlandığını

bütün işi Onun herkes için tek bir seferde bitirdiğini açıklar.1

Ayrıca, şimdi cennette gerçek bedeniyle

Baba’nın sağında 2

Ona tapınmamızı istediği yerde olan3 Mesih’e

Kutsal Ruh’un aracılığı ile bizleri aşıladığını4 beyan eder.

Fakat Mass öğretiyor ki,

Yaşayanların ve ölülerin günahları

Mesih bir kahin tarafından günlük olarak onlar için sunulmadıkça

Mesih’in acı çekmesiyle günahları bağışlanmaz.

Ayrıca Mass

Mesih beden olarak

ekmek ve şarap şeklinde

orada mevcut olduğundan buna tapınılması gerektiğini öğretir.

Mass öğretisi temel olarak

Mesih’in acı çekmesini ve tek bir kez kurban olmasını

putperestlik derecesinde göz ardı etmektir.

1 Yuhanna 19.30, İbraniler 7.27; 9.12, 25-26; 10.10-18

2 Elçilerin İşleri 7.55-56, İbraniler 1.3; 8.1

3 Matta 6.20-21, Yuhanna 4.21-24, Filipililer 3.20, Koloseliler 3.1-3

4 I.Korintliler 6.17; 10.16-17

81. Rabbin Sofrasına kimler yaklaşmalıdır?

Günahlarından dolayı acı çeken

bununla birlikte

günahlarının bağışlandığına

ve devam eden zayıflıklarının

Mesih’in acı çekmesi ve ölümü aracılığı ile örtüldüğüne güvenenler

ve gittikçe artan bir şekilde

imanda güçlenmeyi

ve daha iyi bir yaşamı arzulayanlar bu sofraya katılabilir.

Bu sofradan yiyip içen ikiyüzlüler ve tövbesizler kendi kendini mahkum ederler.5

5 I.Korintliler 10:19-22; 11:26-32

82. Söyledikleri ve yaptıklarıyla inançsız ve Tanrısız olduklarını gösterenlerin Rab’bin Sofrasına katılmalarına izin verilebilir mi?

Hayır, bu Tanrı’nın antlaşmasını aşağılamaktır

ve topluluğun tamamının üzerine Tanrı’nın kızgınlığını getirir.6

Bu sebepten Mesih’in

ve havarilerin talimatına göre

Hristiyan Kilisesinin görevi göklerin egemenliliğinin anahtarı yetkisinin resmen kullanıp

böyle kişiler hayatlarını değiştirene kadar onlara sınırlama getirip Sofraya dahil etmemektir.

6 Mezmur 50:14-16, İşaya 1:11-17, I.Korintliler 11:17-34

Rabbin Günü-31

83. Gökerin anahtarları nelerdir?

Kutsal Kitabı vaaz edilmesi

ve tövbeye götüren Hristiyan disiplindir.

Vaaz etmek ve disiplin inananlara cenneti açar

ve inançsızlara ise kapar.1

1 Matta 16:19; Yuhanna 20:21-23

84. Müjdeyi vaaz etmek Göksel Krallığı nasıl açar yada kapar?

Mesih’in emrine göre:

Göksel Egemenlik toplu yada tek tek bütün inananlara

ilan etmek ve açıkça bildirmek yoluyla açılır,

gerçek imanda Müjdenin vaatlerini kabul etmekle Tanrı,

Mesih’in yaptığı işten dolayı

açıkça onların günahlarını affeder.

Göksel Egemenlik inançsızlara ve ikiyüzlülere

ilan etmek ve açıkça bildirmek yoluyla kapatılır,

tövbe etmedikleri sürece

Tanrı’nın kızgınlığı ve sonsuz mahkumiyeti

onların üzerinde kalır.

Bu hayatta ve gelecek hayatta Tanrı’nın yargısı Müjde’nin bu tanıklığı

üzerinde temel alır.2

2 Matta 16:19; Yuhanna 3:31-36; 20:21-23.

85. Hristiyan disipliniyle Göksel Krallık nasıl açılır yada kapatılır?

Mesih’in emrine göre:

Hristiyan olmayan öğretileri yayan yada hristiyanca olmayan bir yaşam yaşayanlar

Hristiyan olarak tanınansalar bile

hatalarını ve kötülüklerini reddedip terk etmeleri için

defalarca ve sevgiyle uyarılmalarından sonra

kiliseye, onun resmi görevlilerine rapor edilir,

uyarıları dikkate almadıkları sürece

kilisenin resmi görevlileri onları sakramentleri vermeyerek

Hristiyan paydaşlığından ayırdıklarında

Tanrı’da onları Mesih’in krallığından dışarıda tutar.3

Böyle kişiler

vaat ederek ve hayatlarını gerçekten düzelttiklerinde

Mesih’in ve kilisesinin üyeleri olarak

yeniden kabul edilirler.4

3 Matta 18:15-20, I.Korintliler 5:3-5, 11-13, II.Selanikliler 3:14-15

4 Luka 15:20-24, II.Korintliler 2:6-11

Rabbin Günü-32

86. Günahlarımızın ıstıraplarından Tanrı’nın lütfuyla yalnızca Mesih aracılığı ile kurtulup bunları kendimiz kazanmadığımız halde neden hala iyi işler yapmak zorundayız?

Tabi ki, Mesih bizlerin kefaretini kanıyla ödedi.

Biz iyi işler yapıyoruz çünkü

bizim için yaptığı her şey için1

bütün yaşamımızla Tanrı’ya olan şükranımızı gösterebilelim diye

ve bizim aracılığımızla övülsün diye1

Mesih Ruh’uyla bizleri kendi benzerliğine dönüştürmek üzere yeniliyor.2

İmanın meyveleriyle imanımızdan emin olabilelim3

ve bizlerin Tanrısal yaşayışı ile komşularımız Mesih’e kazanılabilsin diye4

bizler iyi işler yapıyoruz

1 Matta 5:16, I.Korintliler 6:19-20

2 Romalılar 6:13; 12:1, 2; I.Petrus 2:5-10

3 Matta 7:17-18, Galatyalılar 5:22-24, II.Petrus 1:10-11

4 Matta 5:14-16, Romalılar 14:17-19, I.Petrus 2:12; 3:1, 2

87. Kendi Nankör ve tövbesiz yaşamlarından Tanrı’ya dönmeyenler kurtulabilirler mi?

Hiçbir şekilde.

Kutsal Yazı bize pak olmayanların,

puta tapanların, zina edenlerin, hırsızların,

açgözlülerin, ayyaşların, yalancıların ve benzerlerinin

Göksel Krallığına girmeyeceğini söylüyor.1

1 I.Korintliler 6:9, 10, Galatyalılar 5:19-21, Efesliler 5:5-6, I.Yuhanna 3:14

Rabbin Günü-33

88. Gerçek tövbe yada Tanrı’ya dönüş(*) neyi gerekli kılar?

İki şey;

eski benliğin ölmesi

ve yeni benliğin dirilmesi.1

1 Romalılar 6:1-11, (I.Korintliler 5:7), II.Korintliler 5:17; Efesliler 4:22-24, Koloseliler 3:5-10

(*) conversion: din değiştirme, değişme

89. Eski benliğin ölmesi nedir?

Artan bir şekilde nefret ederek,

gerçekten günahtan dolayı üzüntü duymak

ve bunlardan dönmektir.2

2 Mezmur 51:3-4, 17, Yoel 2:12-13, Romalılar 8:12-13, II.Korintliler 7:10

90. Yeni benliğin dirilmesi nasıldır (nedir)?

Mesih aracığı ile Tanrı’da bütün kalple sevinç,3

ve Tanrı’nın yapmamızı istediği gibi

her tür iyi olan şeyi yapmanın hoşnutluğunu duymaktır.4

3 Mezmur 51:8, 12, İşaya 57:15, Romalılar 5:1; 14:17

4 Romalılar 6:10-11, Galatyalılar 2:20

91. Yaptığımız iyi işler nelerdir?

Yalnızca gerçek imandan doğan5

Tanrı’nın yasasına uygun6

ve O’nun görkemi için yapılan7

doğru olduğunu düşündüğümüz

yada insan geleneklerinin oluşturduğunu temel almayan işler8 iyi işlerdir.

5 Yuhanna 15:5, (Romalılar 14:23), İbraniler 11:6

6 Levililer 18:4, I.Samuel 15:22, Efesliler 2:10

7 I.Korintliler 10:31

8 Tesniye 12:32, İşaya 29:13, Hezekiel 20:18-19, Matta 15:7-9

Rabbin Günü-34

92. Rab kendi yasasında ne diyor?

Tanrı yasasında şöyle diyor:

I. Emir

Seni Mısır’dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Yahve

benim. Benden başka tanrın olmayacak.

II. Emir

“Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer

altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put

yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü

ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı’yım. Benden nefret edenin

babasının işlediği günahın hesabını çocuklarından, üçüncü,

dördüncü kuşaklardan sorarım.

Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi

gösteririm.

III. Emir

Tanrın Yahve’nin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü

Yahve, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.

IV. Emir

Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini

yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB’be Şabat Günü olarak

adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen,

hayvanların, aranızdaki yabancı hiçbir iş yapmayacaksınız.

Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı

günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü’nü

kutsadım ve kutsal kıldım.

V. Emir

Annene, babana saygı göstereceksin ki, Tanrın RAB’bin sana

vereceği ülkede ömrün uzun olsun.

VI. Emir

Adam öldürmeyeceksin.

VII. Emir

Zina etmeyeceksin.

VIII. Emir

Çalmayacaksın.

XIX. Emir

Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.

X. Emir

Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine,

öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.1

1 Çıkış 20:1-17, Tesniye 5:6-21

93. Bu emirler kaç bölüme ve nasıl ayrılırlar?

İki bölüme ayrılırlar.

İlk bölümün dört emri vardır,

bizlerin Tanrı’yla olması gereken ilişkisini öğretir.

İkinci bölümün altı emri vardır,

bizlerin komşumuza olan sorumluluklarımızı(*) öğretir.2

2 Matta 22:37-40

(*) borçlarımız: Komşularımıza karşı Tanrı’ya olan borçlarımız

94. İlk emirde Rab ne talep ediyor?

Kurtuluşuma karşı tehlike yaratmayı istemediğimden

bütün putperest,3 büyücülük ve batıl inançların geleneklerinden4

azizlere yada başka yaratılmışlara dua etmekten5

uzak durmalı ve kaçınmalıyım.

İçtenlikle yalnızca tek gerçek Tanrı’yı kabul etmeliyim6

yalnızca ;O’na güvenmeliyim7

her iyi şeyi O’ndan bekleyerek8

alçakgönülle9 ve sabırla10

bütün kalbimle,

O’nu sevmeli,11 O’ndan korkmalı,12 ve saygı duymalıyım.13

Kısaca,

her şekilde O’nun isteğine karşı gelmek yerine14

her şeyden vazgeçmeliyim

3 I.Korintliler 6:9-10; 10:5-14, I.Yuhanna 5:21

4 Levililer 19:31, Tesniye 18:9-12

5 Matta 4:10, Esinleme 19:10; 22:8-9

6 Yuhanna 17:3

7 Yeremya. 17:5-7

8 Mezmur 104:27, 28; (İşaya 45:7); Yakup 1:17

9 I.Petrus 5:5-6

10 Koloseliler 1:11; İbraniler 10:36

11 Matta 22:37, [Tesniye 6:5]

12 Süleymanın Meselleri 9:10, I.Petrus 1.17 (Tesniye 6:2, Mezmur 111:10,

Süleymanın Meselleri 1:7, Matta 10:28)

13 Matta 4:10 [Tesniye 6:13], (Tesniye 10:20)

14 Matta 5:29-30, 10:37-39

95. Putperestlik nedir?

Tanrı’nın kendi Sözünde açıkladığı

tek gerçek Tanrı’nın yerine yada karşısına

sahip olduğumuz yada icat ettiğimiz başka bir şey koyup

güvenimizi onun üzerine koymak putperestliktir.15

15 I.Tarihler 16:26, Galatyalılar 4:8-9, Efesliler 5:5, Filipililer 3:19

Rabbin Günü-35

96. İkinci emirde Tanrı’nın bizden isteği nedir?

Sözünde emrettiğinden1

O’na farklı bir şekilde tapmamalı

ve Tanrı’nın sureti diye bir şey yapmalıyız2

1 Levililer 10:1-7, (Tesniye 12:30), I.Samuel 15:22-23, (Matta 15:9), Yuhanna 4:23-24

2 Tesniye 4:15-19, İşaya 40:18-25, Elçilerin İşleri 17:29, Romalılar 1:22-23

97. Öyleyse herhangi bir suret yapmamalı mıyız?

Tanrı’nın hiç bir şekilde görülebilir bir resmi yapılamaz ve yapılmamalııdr

Yaratılmış şeyler resmedilebilse bile

bunlara birinin tapınma niyetinde olmasını

yada bunlar aracılığı ile Tanrı’ya hizmet edilmesini

Tanrı yasaklıyor.3

3 Çıkış 34:13-14, 17; (Sayılar 33:52), II.Krallar 18:4-5, (İşaya 40:25)

98. Fakat (bilmeyenlerin) cahil insanların öğrenmesine yardımcı araçlar olarak kilisede suretlere izin verilemez mi?

Hayır. Bizler Tanrı’dan daha bilge olmaya çalışmamalıyız.

Tanrı konuşamayan putlarla değil,4

kendi halkının

Sözünün yaşanarak vaaz edilişiyle bilgilendirilmesini istiyor.5

4 Yeremya. 10:8, Habakuk 2:18-20

5 Romalılar 10:14-15, 17, II.Timoteyus 3:16-17; II.Petrus 1:19