Makaleler
Hristiyanlık nedir ve Hristiyanlar neye inanırlar?

Hristiyanlık nedir ve Hristiyanlar neye inanırlar?

Hristiyanlık nedir ve Hristiyanlar neye inanırlar?

Hristiyanlığın temel inançları İncil’de 1 Korintliler 15:1-6’da şu sözlerle özetlenmiştir:

“1 Şimdi, kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız Müjde’yi anımsatmak istiyorum. 2 Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. 3-4 Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. 5 Kefas’a, sonra Onikiler’e göründü. 6 Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ yaşıyor, bazılarıysa öldüler.”

İsa bizim günahlarımız için ölmüş, gömülmüş ve ölümden diriltilmiş olduğu için, Kendisini imanla kabul eden herkese kurtuluş sunmaktadır.

Hristiyan inancı dinsel uygulamalardan daha çok Tanrı’yla yaşanan kişisel bir ilişkidir ve bu özelliği nedeniyle diğer bütün dinlerden farklıdır. Bir Hristiyan’ın amacı ve hedefi hedefi, “şunları yap” ve “şunları yapma” şeklinde düzenlenmiş bir listeyi yerine getirmek değil, Tanrı’yla kişisel bir ilişki kurmak ve bu yakın ilişkisini geliştirmektir. Tanrı’yla yaşanan bu kişisel ilişki, İsa Mesih’in gerçekleştirdiği iş ve Kutsal Ruh’un hizmeti sayesinde mümkün kılınmıştır.

Hristiyan inancıyla ilgili bu temel saptamaların ötesinde, Hristanlığın ne olduğunu ve Hristiyanların neye inandığını gösteren birçok başka öğenin daha var olduğunu söyleyebiliriz.

Hristiyanlar, Kutsal Kitap’ın esinlendirilmiş, yani “Tanrı’nın nefesi aracılığıyla verilmiş” olan Tanrı Sözü olduğuna inanırlar ve Kutsal Kitap öğretisinin de iman ve uygulamayla ilgili her alanda nihai tek yetki kaynağı olduğunu kabul ederler.
Bu kapsamda İncil bize şunları söyler:
Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. 17 Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. (2 Timoteos 3:16).
20 Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılar’daki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. 21 Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı’nın sözlerini ilettiler. ( 2 Petrus 1:20, 21).

Hristiyanlar tek Tanrı’nın, Baba, Oğul (yani İsa Mesih) ve Kutsal Ruh olmak üzere üç Kişide var olduğuna inanırlar:

18 İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. 19 Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin. (Matta 28:18, 19)

Hristiyanlar insanlığın özel olarak Tanrı’yla bir ilişkiye sahip olmak üzere yaratıldığına ancak günahın bütün insanları Tanrı’dan ayırdığına inanırlar. Bu doğrultuda İncil bize şöyle der:
Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. (Romalılar 3:23)
Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. (Romalılar 5:12).
Hristiyanlık, İsa Mesih’in yeryüzünde hem tamamen Tanrı, hem de tamamen insan olarak yaşadığını söyler ve O’nun günahlı insanlar uğrunda çarmıh üzerinde öldüğünü öğretir:
6 Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. 7-8 Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. 9 Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yükseltti ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı. 10-11 Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin. (Filipililer 2:6-11).
Hristiyanlar, İsa Mesih’in öldükten sonra gömüldüğüne, ölümünden sonra üçüncü günde ölümden dirildiğine ve şimdi de sonsuza dek inanlılar için duada aracılık ederek Baba Tanrı’nın sağında oturduğuna inanırlar.
25 Bu nedenle O’nun aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. (İbraniler 7:25).
Hristiyan inancı İsa’nın çarmıhtaki ölümünün bütün insanların günah borcunun tamamen ödenmesi için yeterli olduğunu söyler ve O’nun ölümü aracılığıyla Tanrı’yla insan arasındaki bozulmuş olan bu ilişkinin düzeltilmiş olduğunu bildirir.
11 Ama Mesih, gelecek iyi şeylerin başkâhini olarak ortaya çıktı. İnsan eliyle yapılmamış, yani bu yaratılıştan olmayan daha büyük, daha yetkin çadırdan geçti. 12 Tekelerle danaların kanıyla değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi. 13 Tekelerle boğaların kanı ve serpilen düve külü murdar olanları kutsal kılıyor, bedensel açıdan temizliyor. 14 Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı’ya sunmuş olan Mesih’in kanının, diri Tanrı’ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir! (İbraniler 9:11-14)
8 Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü. 9 Böylece şimdi O’nun kanıyla aklandığımıza göre, O’nun aracılığıyla Tanrı’nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. (Romalılar 5:8, 9)
23 Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır. (Romalılar 6:23).

Hristiyan inancı, bir insanın kurtulması ve öldükten sonra Cennet’e girebilmesi için Mesih’in çarmıhta tamamlayarak bitirdiği kurtarma işine tamamen iman etmesi gerektiğini öğretir. Eğer biz Mesih’in bizim yerimize öldüğüne, böylece bizim günahlarımızın bedelini ödediğine ve sonra da dirildiğine iman ettiğimizde kurtuluş buluyoruz. İnsan kurtuluşu hak etmek için hiçbir şey yapamaz! Bizler ne yaparsak yapalım, Tanrı’yı hoşnut etmek için “yeterince iyi” olamayız çünkü hepimiz günahlıyız!
6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi. (Yeşaya 53:6)
6 Hepimiz murdar olanlara benzedik, Bütün doğru işlerimiz kirli paçavra gibi. Yaprak gibi soluyoruz, Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi. 7 Adınla seni çağıran, sana tutunmak için çaba gösteren yok; Çünkü bizden yüz çevirdin, Suçlarımız yüzünden bizi tükettin. (Yeşeya 64:6-7).

Kurtulabilmemiz için yapılması gereken her şeyi İsa Mesih yerine getirdiği için, bizim bu konuda fazladan yapabileceğimiz başka hiçbir şey kalmamıştır! İsa, çarmıh üzerinde asılıyken, insanlığı kurtarma işinin tamamlandığını belirtmek amacıyla “Tamamlandı!” diye seslenmişti:
29 Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mercanköşk dalına takarak O’nun ağzına uzattılar. 30 İsa şarabı tadınca, “Tamamlandı!” dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. (Yuhanna 19:29, 30).

Hristiyan inancına göre kurtuluş, eski günahlı doğadan özgürlük ve Tanrı’yla doğru bir ilişki içinde yaşama özgürlüğüdür. Daha önce günahın hizmetçisiydik, ama şimdi Mesih’in hizmetçileriyiz!
15 Öyleyse ne diyelim? Yasa’nın yönetimi altında değil de, Tanrı’nın lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Kesinlikle hayır! 16 Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz, sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren sözdinlerliğin kölelerisiniz. 17 Ama şükürler olsun Tanrı’ya! Eskiden günahın köleleri olan sizler, adandığınız öğretinin özüne yürekten bağlandınız. 18 Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. 19 Doğanızın güçsüzlüğü yüzünden insan ölçülerine göre konuşuyorum. Bedeninizin üyelerini ahlaksızlığa ve kötülük yapmak üzere kötülüğe nasıl köle olarak sundunuzsa, şimdi de bu üyelerinizi kutsal olmak üzere doğruluğa köle olarak sunun. 20 Sizler günahın kölesiyken doğruluktan özgürdünüz. 21 Şimdi utandığınız şeylerden o dönemde ne kazancınız oldu? Onların sonucu ölümdür. 22 Ama şimdi günahtan özgür kılınıp Tanrı’nın kulları olduğunuza göre, kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır. (Romalılar 6:15-22).

İnanlılar yeryüzünde günahlı bedenleriyle yaşadıkları sürece sürekli olarak günahla mücadele ederler. Ancak Tanrı Sözü’nü çalışıp orada yazılı olanları hayatlarına uygularlar ve Kutsal Ruh’un yönetimi altında yaşayarak, karşılaştıkları ayartılarla Kutsal Ruh’un gücüyle mücadele ederlerse, zafer kazanabilirler!

Yeryüzündeki bütün dinler insanlardan bazı şeyleri yapıp bazı şeyleri yapmamasını isterken, Hristiyan inancı günahlı insanlardan, sadece, İsa Mesih’in Rab ve Kurtarıcı olduğuna ve O’nun günahlarımız uğrunda çarmıhta ölüp ölümden dirildiğine iman etmelerini ister. Günah borcumuz ödenmiştir ve Tanrı’yla kişisel bir ilişki ve paydaşlık içinde yaşayabiliriz! Kutsal Kitap öğretişlerine uygun olan gerçek Hristiyanlık budur.

Loading

Bir yanıt yazın