İnancımızın Temelleri- Basic Christian Beliefs

 • Bu konu 1 izleyen ve 32 yanıt içeriyor.
15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 33)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24125
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Kitap

  I. Kutsal Yazılar: Kurtuluşla ilgili bilgiyi, imanı ve itaati
  yeterli, kesin ve hatasız olarak açıklayan tek kaynaktır. Doğanın
  ışığı, yaratılışın işleri ve Tanrı'nın İlahi Takdiri,
  insanları özürsüz bırakacak derecede Tanrı'nın iyiliğini,
  bilgeliğini ve gücünü gözler önüne sermiş olmasına rağmen
  bunlar, kurtuluş için gerekli olan Tanrı ve O'nun isteğine
  ilişkin bilgiyi sunmada yetersiz kalır. Bu nedenle Rab birçok kez
  ve çeşitli yollardan kendisini göstermekten ve isteğini
  Kilisesi'ne açıklamaktan; ardından da bu gerçeğin daha iyi bir
  şekilde korunması, duyurulması ve ayrıca kilisenin, benliğin
  düşkünlüğüne, Şeytan'ın ve dünyanın kötülüğüne karşı
  daha sağlam durması ve teselli bulması için Kutsal Söz'ün
  tamamının yazıya geçirilmesinden hoşnut olmuştur. Tanrı,
  halkına isteğini açıklamak için eskiden çeşitli yollar
  kullanmıştır. Daha önce kullanılan bu açıklama biçimleri artık
  sona erdiğinden Kutsal Yazılar'ın varlığı son derece gerekli
  olmuştur.

  II. Kutsal Yazılar'a ya da diğer adıyla Tanrı'nın yazılı
  Sözü'ne, Eski ve Yeni Antlaşma'nın tüm kitapları dahildir.
  ESKİ ANTLAŞMA'DA YER ALAN KİTAPLAR:
  1. Yaratılış
  2. Mısır'dan Çıkış
  3. Levililer
  4. Çölde Sayım
  5. Yasa'nın Tekrarı
  6. Yeşu
  7. Hakimler
  8. Rut
  9. 1. Samuel
  10. 2. Samuel
  11. 1. Krallar
  12. 2. Krallar
  13. 1. Tarihler
  14. 2. Tarihler
  15. Ezra
  16. Nehemya
  17. Ester
  18. Eyüp
  19. Mezmurlar
  20. Süleyman'ın Özdeyişleri
  21. Vaiz
  22. Ezgiler Ezgisi
  23. Yeşaya
  24. Yeremya
  25. Ağıtlar
  26. Hezekiel
  27. Daniel
  28. Hoşea
  29. Yoel
  30. Amos
  31. Ovadya
  32. Yunus
  33. Mika
  34. Nahum
  35. Habakkuk
  36. Sefanya
  37. Haggay
  38. Zekeriya
  39. Malaki

  #28044
  Anonim
  Pasif

  YENİ ANTLAŞMA'DA YER ALAN KİTAPLAR:
  1. Matta
  2. Markos
  3. Luka
  4. Yuhanna
  5. Elçilerin İşleri
  6. Romalılara Mektup
  7. Korintlilere Birinci Mektup
  8. Korintlilere İkinci Mektup
  9. Galatyalılara Mektup
  10. Efeslilere Mektup
  11. Filipililere Mektup
  12. Koloselilere Mektup
  13. Selaniklilere Birinci Mektup
  14. Selaniklilere İkinci Mektup
  15. Timoteyus'a Birinci Mektup
  16. Timoteyus'a İkinci Mektup
  17. Titus'a Mektup
  18. Filimun'a Mektup
  19. İbranilere Mektup
  20. Yakup'un Mektubu
  21. Petrus'un Birinci Mektubu
  22. Petrus'un İkinci Mektubu
  23. Yuhanna'nın Birinci Mektubu
  24. Yuhanna'nın İkinci Mektubu
  25. Yuhanna'nın Üçüncü Mektubu
  26. Yahuda'nın Mektubu
  27. Vahiy
  Bunların hepsi, imana ve yaşama hükmetmek için Tanrı tarafından
  esinlenmiştir.

  #28045
  Anonim
  Pasif

  III. Apokrif adı verilen ve ilahi esinden kaynaklanmayan kitaplar
  Kutsal Yazılar'ın bir parçası değildir. Bu nedenle,
  Tanrı'nın kilisesinde hiçbir yetkisi yoktur; diğer insan
  yazıtları gibi görülmeli ve değerlendirilmelidir.

  IV. İnanılması ve itaat edilmesi gereken Kutsal Yazılar'ın
  yetkisi, herhangi bir kişinin tanıklığına ya da kiliseye değil,
  tümüyle gerçeğin yazarı olan Tanrı'nın (-ki, Tanrı gerçeğin
  kendisidir-) tanıklığına dayanmaktadır: Bu nedenle, Kutsal
  Yazılar kabul edilmelidir, çünkü Kutsal Yazılar Tanrı'nın
  Sözüdür.

  V. Kilisenin tanıklığı bizleri Kutsal Yazılar'a daha fazla
  saygı ve daha çok değer vermeye yönlendirir. Kutsal Yazılar'ın
  içeriğindeki göksellik, öğretisindeki yeterlilik, anlatımındaki
  yücelik, bölümlerindeki uyumluluk, bütününün amacındaki
  tutarlılık (tümüyle Tanrı'yı yüceltmek), insanın tek
  kurtuluş yolunu açıklama biçimi ve diğer eşsiz mükemmellikleri
  bunun Tanrı Sözü olduğunu fazlasıyla kanıtlar: Bununla beraber
  hatasız gerçekliği ve ilahi yetkisinden tümüyle emin olmamızın
  nedeni, Kutsal Ruh'un Söz aracılığıyla ve O'nunla birlikte
  yüreklerimizde içsel olarak tanıklık etmesidir.

  VI. Tanrı'nın yüceliği, insanın kurtuluşu, iman ve yaşama
  ilişkin Tanrı'nın tüm isteği, Kutsal Yazılar'da ya açık bir
  dille belirtilmiştir ya da gerekli ve iyi sonuçlar
  çıkartılabilecek bir şekilde yazılmıştır. Ruh'un sözde yeni
  vahiyleri ya da insanların gelenekleri aracılığıyla Kutsal Yazıya
  hiçbir zaman hiçbir şey eklenemez. Bununla birlikte, Tanrı'nın
  Sözü'nde açıklanan gerçeklerin kurtuluşa götürür şekilde
  anlaşılabilmesi için Tanrı'nın Ruh'unun içsel aydınlatma
  işlevinin gerekli olduğunu kabul ediyoruz: Tanrı'ya tapınış ve
  kilise yönetimi gibi insan etkinliklerine ve topluluklarına ilişkin
  bazı konular ve durumlar, Tanrı Sözü'nde yer alan ve uyulması
  gerekli olan genel kurallar çerçevesinde her zaman, doğanın
  ışığı ve Hıristiyan sağduyusu gözetilerek düzenlenmelidir.

  VII. Kutsal Yazılar'daki her şey kendi içerisinde sade değildir
  ya da herkes için eşit derecede açık olarak algılanmayabilir.
  Ancak kurtuluş için bilinmesi, iman edilmesi ve gözetilmesi gereken
  konular öylesine açık bir dille gözler önüne serilmiş ve
  birbirini destekleyen ayetlerle sergilenmiştir ki, yalnızca okumuş
  (aydın) insanlar değil, eğitimsiz olan kişiler tarafından da
  doğal yolların doğru bir şekilde kullanılmasıyla anlaşılabilir.

  VIII. Eski Antlaşma İbranice dilinde (eski zamanlardaki Tanrı
  halkının ana dilinde), Yeni Antlaşma ise Grekçe dilinde
  (yazıldığı gün ulusların genelinde kullanılan dilde) doğrudan
  Tanrı tarafından esinlenmiştir ve sadece Tanrı'nın koruyucu
  gözetimi altında tüm çağlar boyunca saf olarak kalmıştır ve bu
  yüzden gerçektir. İnanç konularındaki tüm tartışmalarda
  kilisenin başvurması gereken en büyük yetki bu Kutsal Yazılardır.
  Ancak kullanılan bu özgün diller, Kutsal Yazılar'ı Tanrı
  korkusuyla öğrenme, okuma ve araştırma hakkına sahip ve
  kendilerine bunları yapmaları buyrulan Tanrı'nın tüm halkı
  tarafından bilinmediğinden, her ulusun diline çevrilebilmelidir.
  Böylece Tanrı Sözü herkeste yaşayacak, herkes uygun bir şekilde
  Tanrı'ya tapınacak ve herkes Kutsal Yazılar'daki sabır ve
  teselli aracılığıyla umut bulacaktır.

  IX. Kutsal Yazının yorumlanmasında değişmeyen kural, Kutsal
  Yazıların yorumlanmasında yine Kutsal Yazıların
  kullanılmasıdır. Dolayısıyla herhangi bir ayetin tam ve gerçek
  anlamı sorgulandığında -ki birçok değil, tek bir tanedir- bu
  anlam daha açık bir dille ifade olunan diğer ayetlere
  bakılmalıdır.
  X. Tüm inanç biçimlerinin, tüm toplumların hükümlerinin, tüm
  eski yazarların düşüncelerinin, tüm insan öğretilerinin, tüm
  ruhların belirlenmesi ve sınanmasında gereken, tümüyle güvenilir
  olan en yüce yargıç, Kutsal Yazılar'da konuşan Kutsal Ruh'tan
  başkası değildir, imanımızın kesinliğini açıklayan Kutsal
  Yazılar Kutsal Ruh'un yardımıyla, Tanrı'nın hakim gücüyle
  insan yazarlar kullanılarak yazılmıştır.

  #28046
  Anonim
  Pasif

  BÖLÜM II
  Tanrı ve Kutsal Üçlü Birlik

  I. Diri ve gerçek olan, varlıkta ve yetkinlikte sınırsız ve
  tümüyle pak olan Ruh, gözle görülemeyen; bedeni ya da farklı
  kısımları olmayan, doğasında tutkularına göre farklılıklar
  göstermeyen; sınırsız, değişmeyen, ebedi, kavranılamayan,
  her şeye gücü yeten; en bilge, en kutsal, en özgür, en
  mutlak olan; her şeyi en doğru ve değişmez olan isteğine göre
  kendi yüceliği için yönlendiren; en sevecen, en lütufkar, en
  merhametli, en sabırlı olan, iyilikte ve gerçekte bol olan,
  günahları, suçları ve kötülükleri bağışlayan; kendisini
  itinayla arayanları ödüllendiren; hükümlerinde en adil ve en
  korkunç olan, her türlü günahtan nefret eden ve suçluyu asla
  haklı çıkarmayan yalnızca tek bir Tanrı vardır.

  II. Tanrı, tüm yaşamı, yüceliği, iyiliği ve bereketi kendi
  içerisinde bulundurur. Tanrı tümüyle kendine yeterlidir;
  yarattığı hiçbir şeye gereksinimi olmadığı gibi, onlardan
  hiçbir yücelik de almaz; fakat sadece kendi yüceliğini onlarda,
  onların aracılığıyla, onlara ve onların üzerinde gösterir.
  Tanrı, her şeyin Kendisinden, Kendisi aracılığıyla ve Kendisi
  için yaratıldığı tüm varoluşun tek kaynağıdır; onlar
  aracılığıyla, onlar için ya da onlar üzerinde yapmaktan hoşnut
  olduğu her şeyi gerçekleştirecek en kudretli hükme sahiptir.
  O'nun gözünde her şey apaçık ve ortadadır; bilgisi
  sınırsız, yanlışsız ve yaratıklardan bağımsızdır, öyle ki
  Tanrı hiçbir olaya bağımlı değildir ne de O'nun için herhangi
  bir şey belirsizdir; tüm isteğinde, işlerinde ve buyruklarında en
  kutsaldır. Meleklerden, insanlardan ve tüm diğer yaratıklardan
  istemekten hoşnut olduğu her türlü tapınma, hizmet ve itaat
  Kendisine verilmelidir.
  III. Tanrısal özyapının birliğinde; aynı özü, gücü ve
  sonsuzluğu paylaşan üç kişi bulunmaktadır: Baba Tanrı, Oğul
  Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı: Oğul, Baba'dandır; Kutsal Ruh ise
  Baba ve Oğul'dan çıkar. Baba ne doğmuştur, ne de bir göndereni
  vardır, Oğul Baba'nın isteğinden doğmuştur, Kutsal Ruh ise hem
  Baba'dan hem de Oğul'dan gelmektedir. Baba, Oğul ve Kutsal
  Ruh'un ne başlangıcı ne de sonu vardır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh
  tek Tanrıdır.

  #28047
  Anonim
  Pasif

  BÖLÜM III
  Tanrı'nın Sonsuz Hükmü

  I. Tanrı, tüm sonsuzluktan beri kendi isteğinin en bilge ve kutsal
  doğrultusunda, tüm olayların akışını değişmez bir şekilde
  önceden belirlemiş olmasına rağmen, ne günahın yazarıdır,
  ne şiddet (davranışları) yaratıkların istemine zorlanır, ne de
  ikincil sonuçların doğallığı ve bağımlılığı ortadan
  kaldırılır fakat tersine o şekilde olmaları kesinleştirilir.

  II. Tanrı, verilen belirli şartlarda gerçekleşebilecek olan her
  şeyi bilmesine karşın, bu şeylerin gelecekte gerçekleşeceğini
  önceden gördüğü için ya da düzenleyeceği belirli koşulların
  sonucunda bu sonuçların gerçekleşebileceğini bildiği için
  bunların olmalarını buyurmamıştır.

  III. Tanrı'nın hükmü doğrultusunda, O'nun yüceliğinin
  görülmesi için bazı insanlar ve melekler sonsuz yaşama kavuşmak
  üzere önceden belirlenmiştir; diğerlerinin ise sonsuz ölüme
  bırakılmaları hükmolunmuştur.

  IV. Bu melekler ve insanlar, önceden belirlenerek seçildiklerinden ve
  özel olarak ve değişmez bir şekilde tasarlandıklarından, Çölde
  Sayımı da belirli ve kesindir. Çölde Sayımı artırılamaz ve
  azaltılamaz.

  V. Tanrı, dünyanın temelleri atılmadan önce sonsuz ve değişmez
  amacı ve isteğinin gizemli bilgeliği ve iyi arzusu uyarınca,
  karşılıksız lütfu ve sevgisinden ötürü, insanların
  içlerindeki her hangi bir imana, iyi işlerine, ya da içinde
  bulundukları koşullara, onları iman etmeye yönlendiren sebeplere ve
  dayanma güçlerine ilişkin her hangi bir öngörü olmaksızın
  yaşama kavuşturmak üzere önceden belirlediği kişileri, sonsuz
  yüceliğe eriştirmek üzere yüce lütfunun övülmesi için
  Mesih'te seçti.

  VI. Tanrı, seçilmiş olanları yüceliğe kavuşturmak üzere
  önceden belirlediği gibi, isteğinin sonsuz ve özgür amacı
  doğrultusunda bu amacın gerçekleşmesi için gerekli olan her şeyi
  de önceden belirledi. Öyle ki, Adem'de günaha düşen
  seçilmişler Mesih'te kurtarılırlar; O'nun Ruh'u
  aracılığıyla belirlenen zamanda Mesih'e iman etmeye etkin bir
  şekilde çağrılırlar, aklanırlar, oğulluğa alınırlar, kutsal
  kılınırlar ve iman aracılığıyla kurtuluşa erişmek üzere
  O'nun gücüyle korunurlar. Seçilmiş olanlar dışındaki hiç
  kimse Mesih tarafından kurtarılmaz, çağrılmaz, aklanmaz,
  oğulluğa alınmaz, kutsal kılınmaz ve kurtuluşa eriştirilmez.

  VII. Kavranması mümkün olmayan isteğinin bilgeliği uyarınca
  Tanrı, yarattıkları üzerindeki kadir gücünün görkeminin
  görülmesi için, arzuladığı şekilde merhametini sunmak ya da
  saklı tutmak yoluyla insanlığın geri kalanını göz ardı ederek,
  görkemli adaletinin övülmesi için bu kişilerin utanca ve
  günahlarının sebep olduğu gazaba maruz kalmak üzere
  bırakılmalarını hükmetmiştir.
  VIII. Önemli derecede gizemli olan bu önceden belirlenmişlik
  öğretisine özel bir ihtiyatlılıkla yaklaşılmalıdır, öyle ki
  Tanrı'nın, Sözünde açıklanan isteğine kulak veren ve O'nun
  sözüne itaat eden insanlar, etkin çağrılarının kesinliğine
  dayanarak sonsuz seçilmişliklerinden emin olmalıdırlar. Bu
  öğreti Tanrı'nın tümüyle övülmesini, saygı duyulmasını ve
  yüceltilmesini sağlamalı, müjdeye içtenlikle uyan insanları ise
  alçakgönüllülüğe, itinalı olmaya ve bol teselliye
  kavuşturmalıdır.

  #28048
  Anonim
  Pasif

  BÖLÜM IV
  Yaratılış

  I. Sonsuz gücünün yüceliğini, bilgeliğini ve iyiliğini
  göstermek için Baba Tanrı, Oğul ve Kutsal Ruh, dünyayı ve
  içindeki gözle görülen ya da görülmeyen her şeyi altı günde,
  hiç yoktan ve çok iyi olarak yaratmaktan hoşnut oldu.

  II. Tanrı tüm diğer yaratıkları yarattıktan sonra, erkek ve
  kadın olarak insanı yarattı. Onları kendi benzeyişi
  doğrultusunda bilgi, doğruluk ve gerçek kutsallık ile donatıp,
  Tanrı'nın yasasını yüreklerine yazmış ve bunu yerine
  getirebilecek gücü vermiş bir şekilde, düşünen ve ölümsüz
  ruhlar olarak, ancak değişebilen iradelerinin özgürlüğüne
  bırakıldıkları taktirde yasayı ihlal etme olasılığı altında
  olarak yarattı. Yüreklerine yazılan yasanın yanı sıra insan,
  iyiyi ve kötüyü bilme ağacından yememelerini söyleyen bir buyruk
  aldılar. Bu buyruğa uydukları sürece Tanrı'yla ilişkilerinde
  mutluydular ve diğer yaratıklar üzerinde egemendiler.

  #28049
  Anonim
  Pasif

  BÖLÜM V
  İlahi Takdir

  I. Her şeyin yüce Yaratıcısı olan Tanrı, kendi bilge ve kutsal
  ilahi takdiri aracılığıyla bütün yaratıkları, eylemleri ve
  şeyleri en küçüğünden en büyüğüne kadar devam ettirir,
  yönetir, düzenler ve yönlendirir. Bunları en bilge ve ilahi takdiri
  ile kendi yanlışsız ön bilgisine, özgür ve değişmez
  isteğinin amacına (emeline) göre, bilgeliğinin, gücünün,
  adaletinin, iyiliğinin ve merhametinin övülmesi için yapar.


  II.
  Tanrı'nın önbilgisi ve hükmüne – birinci Sebep budur –
  göre her şey değişmez ve hatasız bir şekilde gerçekleşir.
  Ancak Tanrı aynı sağlayışla, ikincil nedenlerin doğasına göre,
  bunlardan bazılarının ister gerekli, isterse özgür ya da
  bağımlı olarak gerçekleşmemesine karar verir.

  III. Tanrı, kendi olağan ilahi takdiri içerisinde çeşitli
  araçları kullanır. Ancak kendi isteği doğrultusunda bunlar
  olmaksızın, bunların üzerinde ve bunlara karşı dilediği gibi
  çalışabilir.

  IV. Tanrı'nın sonsuz gücü, araştırılamayan bilgeliği ve
  sınırsız iyiliği, O'nun ilahi takdirinde öylesine
  sergilenmiştir ki, bu bilgelik ve iyilik ilk düşüşe ve bundan
  sonraki tüm diğer insanların ve meleklerin günahlarına kadar
  uzanmıştır. Tanrı bunları yalnızca izin verme yoluyla değil,
  fakat bunları en bilge ve en güçlü bağla desteklemiş, yahut
  tersine bunları kendi kutsal amaçları doğrultusunda çok yönlü
  bir şekilde hükmetmiş ve düzenlemiştir. Ancak bunu öyle bir
  şekilde yapmıştır ki bu süreç içerisinde işlenen günahlar en
  kutsal ve doğru olan, günahın ne yazarı olan ne de günahı
  onaylayan Tanrı tarafından değil, yaratık tarafından
  işlenmektedir.


  V.
  En bilge, en doğru ve en lütufkar olan Tanrı, çocuklarını
  önceden işledikleri günahlar için disiplin etmek ya da alçaltmak
  ve onları desteklemek, kendisine daha yakın ve daimi bir güven
  seviyesine çıkarmak, gelecekteki olası günahlar için daha uyanık
  olmalarını sağlamak ve diğer farklı, adil ve kutsal amaçları
  için onları sık sık, belirli bir süre için çeşitli ayartılara
  ve yüreklerinin düşkünlüğüne bırakır.

  VI. Kötü ve tanrısallıktan uzak olan insanları ise Tanrı, doğru
  bir yargıç olarak önceki günahlarından ötürü körleştirir ve
  katılaştırır. Onlardan yalnızca anlayışlarını
  aydınlatabilecek ve yüreklerini değiştirebilecek olan lütfunu
  esirgemekle kalmaz, sahip oldukları armağanları da geriye çekerek
  onları, bozulmuş doğalarının günah işlemek için kullandığı
  şeylere bırakır ve böylece yüreklerinin kötü tutkularına,
  dünyanın ayartılarına ve Şeytan'ın gücüne terk eder; öyle
  ki bu insanlar kendilerini katılaştırırken, Tanrı aynı araçları
  diğerlerini yumuşatmak için kullanır.
  VII.Tanrı'nın ilahi takdiri, genel anlamda tüm yaradılışı
  kapsar. Ancak çok özel olarak, Tanrı kilisesine bakar ve her şeyde
  onun iyiliği için etkindir.

  #28050
  Anonim
  Pasif

  BÖLÜM VI
  İnsanın Günaha Düşmesi ve Bunun Cezası

  I. İlk ana ve babamız, Şeytan'ın kurnazlığı ve ayartısıyla
  aldanıp, yasak meyveden yiyerek günah işlediler. Tanrı, kendi
  bilge ve kutsal emeli doğrultusunda, bunu kendi yüceliği için
  düzenlemiş olarak bu günaha izin vermekten hoşnut oldu.

  II. Bu günah yüzünden insan, ilk doğruluğundan ve Tanrı'yla
  olan beraberliğinden düştü, ve böylece günahları içinde
  öldü; ruhun ve bedenin bütün üyeleri ve bunların yeterlilikleri
  tamamen kirlendi.

  III. Adem ve Havva tüm insanlığın kökü olduklarından bu
  günahın getirdiği suçluluk yasal olarak tüm insanlığa ait
  sayılmış (onların içlerine konmuş); bu aynı günah içinde
  ölmüş ve bozulmuş insan doğası sıradan doğma yoluyla onlardan
  sonraki nesillere aktarılmıştır.

  IV. Bizi iyilik yapamaz durumda, iyilik yapmaya tümüyle isteksiz ve
  iyiliğe tamamen karşıt ve kötülüğün her türüne eğilimli
  hale getiren bu ilk bozulma, bütün gerçek günahların kaynağını
  oluşturmaktadır.

  V. Bozulmuş olan bu insan doğası, yeniden doğan insanlarda yaşam
  boyunca varlığını sürdürür. Bu bozulmuş doğa, Mesih
  aracılığıyla bağışlanmış ve öldürülmüş olduğu halde; hem
  kendisi hem de tüm yaptıkları gerçek anlamda günahtır.
  VI. İster ilk günah, isterse sonraki günahlar olsun her günah,
  Tanrı'nın doğru olan yasasına karşıdır ve bu yasanın
  çiğnenmesidir. Bu nedenle doğası gereği yasa, günah işleyen her
  kişiyi suçlu kılar, böylece Tanrı'nın gazabına ve yasanın
  laneti altına sokar. Bunun sonucu olarak her türlü ruhsal,
  geçici, ve sonsuz kayboluşla ölüme mahkum eder.

  #28051
  Anonim
  Pasif

  BÖLÜM VII
  Tanrı'nın İnsanla Antlaşması

  I. Tanrı ve insan arasındaki ayrım o denli büyüktür ki, O'na
  itaat etme zorunluluğuna sahip olan ve bu zorunluluğu düşünebilen
  insanlar, eğer Tanrı onlara yaklaşmazsa O'ndan hiçbir şekilde
  bereket ya da ödül alamazlar. Tanrı ise bunu onlarla antlaşma yapma
  yoluyla gerçekleştirmekten hoşnut olmuştur.

  II. İnsanla yapılan ilk antlaşma, mükemmel ve kişisel bir itaat
  koşuluyla Adem'e ve onun soyuna vaat edilen yaşamı içeren
  işlere(eylemlere) dayalı bir antlaşmaydı.

  III. Günaha düşmüş olan insan, bu antlaşma yoluyla
  yaşayamadığından Rab, ikinci bir antlaşma yapmaktan hoşnut oldu.
  Bu antlaşmanın adı Lütuf Antlaşmasıdır. Rab böylece
  günahlılara İsa Mesih aracılığıyla karşılıksız olarak yaşam
  ve kurtuluş sundu. Kurtulmaları için onlardan Kendisine iman
  etmeleri şartını koştu. Onları inanmaya istekli kılmak ve bunu
  yapabilmelerini sağlamak için sonsuz yaşama kavuşturulmak üzere
  belirlenenlerin tümüne Kutsal Ruh'unu vermeyi vaat etti.

  IV. Kutsal Yazı, bu Lütuf Antlaşmasını İsa Mesih'in ölümüne
  ve sonsuz mirasa bağlamaktadır.

  V. Bu antlaşma, yasanın ve müjdenin altında farklı biçimlerde
  yürürlüğe konmuştu. Yasanın altındayken vaatler,
  peygamberlikler, kurbanlar, sünnet, fısıh kuzusu ve diğer
  kurallarla Yahudiler'e ulaşmıştır. Bunların hepsi Mesih'e
  işaret etmektedir. O zaman bu biçimler, Kutsal Ruh'un işlevi
  aracılığıyla günahların tümüyle bağışlandığı ve sonsuz
  kurtuluşun sağlandığı Mesih vaadinde seçilmişleri eğitmek ve
  bina etmek için yeterliydiler. Ve buna da, Eski Antlaşma adı
  verilir.
  VI. Müjde altında ise, Tanrısal doluluğun beden almış hali Mesih
  göründüğü zaman bu antlaşmanın kuralları, Söz'ün
  duyurulması, vaftiz ve Rab'bin Sofrası sakramentleri halini
  almıştır. Bunlar sayıca az; daha yalın, daha az bir dışsal
  yüceliğe sahip olsalar da özünde daha büyük bir doluluk, kanıt
  ve ruhsal yeterlilikle hem Yahudiler'e hem de Yahudi olmayan bütün
  uluslara sunulmuştur. Ve buna da Yeni Antlaşma adı verilir.
  Dolayısıyla bunlar özde ayrı olan iki lütuf antlaşması
  değildir; çeşitlilik gösteren tek ve aynı antlaşmadır.

  #28052
  Anonim
  Pasif

  BÖLÜM VIII
  Aracı Olan Mesih

  I. Tanrı, sonsuz amacı uyarınca, biricik Oğlu Rab İsa'yı,
  Tanrı ve insan arasında Aracı, Peygamber, Kahin, Kral,
  Kilisesinin Başı ve Kurtarıcısı, her şeyin Mirasçısı ve
  dünyanın Yargıcı olarak seçip atamaktan hoşnut oldu, O'na tüm
  sonsuzluktan önce kendi soyu olması için ve zamanı geldiğinde
  O'nun tarafından kurtarılması, çağrılması, aklanması, kutsal
  kılınması ve yüceltilmesi için bir halk verdi.

  II. Üçlü birliğin ikinci üyesi, sonsuz Tanrı'nın kendisi,
  Baba'yla eş ve aynı özden olan Tanrı'nın Oğlu, zaman dolunca,
  bütün gerekli nitelikleriyle ve bunların zayıflıklarıyla birlikte
  ancak günahsız bir şekilde Kutsal Ruh'un gücüyle bakire
  Meryem'in rahmine düşmüş ve onun özünden olarak insan
  doğasını üzerine almıştır. Böylece kendi başlarına bir
  bütün olan iki ayrı ve mükemmel doğa, yani Tanrı ve insan,
  birbirlerinden ayrılamayacak şekilde tek bir kişide, birbirine
  dönüşmeden, birleşmeden ve karışmadan bütünleşmiştir. Öyle
  ki bu kişi Tanrı'nın kendisi ve tamamen de insandır, fakat tek
  bir Mesih ve Tanrı ile insan arasındaki tek Aracıdır.

  III. Rab İsa, bilginin ve bilgeliğin tüm hazinelerini kendisinde
  bulundurarak Tanrısal özle bütünleşen insan doğası içinde
  Kutsal Ruh tarafından ölçüsüzce kutsanmış ve meshedilmiştir;
  kutsal, suçsuz, lekesiz, lütuf ve gerçekle dolu olarak Aracı ve
  Kefil görevi görmek üzere tümüyle yeterli olması için bütün
  doluluğun O'nda bulunmasından Baba hoşnut olmuştur. Bu görevi
  kendisi üstlenmemiş ama tüm gücü ve yetkiyi O'nun eline veren ve
  bunları kullanmasını buyuran Babası tarafından buna
  çağrılmıştır.

  IV. Bu görevi Rab İsa, tam bir isteklilikle üstlendi, bu görevi
  yerine getirebilmek için yasa altında doğdu ve mükemmel bir
  şekilde tamamladı; ruhunun derinliklerinde en şiddetli işkencelere
  ve bedeninde de en şiddetli acılara maruz kalarak çarmıha gerildi
  ve öldü, gömüldü ve ölümün gücü altında kaldı, ancak bu
  süre içinde bedeni çürümedi. İçinde acı çektiği aynı
  bedenle üçüncü gün ölümden dirildi, göğe yükseldi ve orada
  Babasının sağında oturdu. Orada yakarışta bulunmaktadır,
  dünyanın sonunda insanları ve melekleri yargılamak üzere geri
  dönecektir.

  V. Rab İsa, mükemmel itaatkarlığını ve kendi kurbanlığını bir
  defa olmak üzere sonsuz Ruh aracılığıyla Tanrı'ya sunmasıyla
  Baba'sının adaletini tümüyle tatmin etmiştir; ve böylece
  Baba'nın kendisine verdiği kişilerin hepsi için sadece barışma
  değil, ama Göklerin Krallığı'nda onlar için sonsuz bir miras da
  satın almıştır.

  VI. Kurtarış işi, Mesih tarafından her ne kadar beden alışından
  önce gerçekleşmemiş olsa da, bunun erdemleri, etkileri ve
  yararları seçilmiş olanlara vaatler, semboller ve kurbanlar
  aracılığıyla dünyanın başlangıcından beri tüm çağlarda
  iletilmişti. Mesih, yılanın başını ezecek olan kadının tohumu
  ve dünyanın başlangıcında boğazlanan, dün, bugün ve sonsuzluk
  boyunca aynı kalacak olan Kuzu olarak açıklanmıştı.

  VII. Mesih, aracılık görevini yerine getirirken, her bir doğanın
  kendisi için uygun olanı yapması suretiyle iki doğaya da uygun bir
  şekilde işlev görür; ancak tek bir kişide gerçekleşen bu
  birleşme nedeniyle, bir doğaya uygun olan şey Kutsal Yazı'larda
  bazen diğer doğanın ön planda olduğu kişiye atfedilir.
  VIII. Mesih, kendileri için kurtuluş satın aldığı kişilerin
  hepsine bu aynı kurtuluşu kesin ve etkin bir şekilde uygular; onlar
  için yakarışta bulunur, Söz'de ve Söz aracılığıyla onlara
  kurtuluşun sırlarını açıklar; Ruh'u aracılığıyla etkin bir
  şekilde onları inanmaya ve itaat etmeye ikna eder, Sözü ve Ruhu
  aracılığıyla onların yüreklerine hükmeder; Kadir gücü ve
  bilgeliği aracılığıyla kendi harika ve anlaşılmaz hükmedişine
  en uygun olan tutumla ve yollarla onların tüm düşmanlarını alt
  eder.

  #28053
  Anonim
  Pasif

  BÖLÜM IX
  Özgür İrade

  I. Tanrı insanın iradesini doğal bir özgürlük ile donatmıştı.
  Bu özgürlük ne baskı altındadır ne de iyilik ya da kötülük
  yapmak üzere koşullanmıştır.

  II. Masumiyet konumundayken insan, iyi olan ve Tanrı'yı hoşnut
  edeni hem isteme hem de yapma gücüne ve özgürlüğüne sahipti;
  ancak bu konumdan düşmesi mümkün olacak şekilde değişkendi.

  III. Günah konumuna düşmesiyle insan, beraberinde kurtuluşu
  getirecek herhangi bir ruhsal iyiliği isteme yetisini tümüyle
  kaybetmiştir. Bu nedenle bu iyiliğe tümüyle karşıt, ve günah
  içinde ölü bir doğal insan olarak kendi gücüyle iman edecek ya
  da kendisini buna hazırlayacak yetiye sahip değildir.

  IV. Tanrı bir günahlıyı imana kavuşturduğunda ve onu lütuf
  konumuna yerleştirdiğinde, o kişiyi günaha olan doğal
  tutsaklığından özgür kılar ve yalnızca lütfu aracılığıyla
  ruhsal açıdan iyi olanı özgürce arzulama ve yapma yetisi verir;
  buna rağmen insan, içinde kalan düşmüşlük nedeniyle ne mükemmel
  bir şekilde ne de yalnızca iyi olanı arzular ama aynı zamanda
  kötü olanı da arzular.
  V. İnsanın iradesi, yalnızca yücelik konumuna geldiği zaman
  mükemmel ve değişemez bir şekilde sadece iyilik yapmak üzere
  özgür bir hale getirilecektir

  #28054
  Anonim
  Pasif

  BÖLÜM X
  Etkin Çağrı

  1. Tanrı, yaşama kavuşturmak üzere önceden belirlediği kişilerin
  hepsini, ve sadece bu kişileri Kendi belirlediği ve uygun gördüğü
  zamanda, doğal olarak içinde bulundukları günah ve ölüm
  konumundan, İsa Mesih'teki lütuf ve kurtuluş konumuna Sözü ve
  Ruh'u aracılığıyla etkin bir şekilde çağırmaktan hoşnut
  olmuş; Tanrı'ya ilişkin gerçekleri anlamaları için
  düşünüşlerini ruhsal ve kurtuluşa eriştirecek şekilde
  aydınlatmış, taştan yüreklerini alarak onlara etten bir yürek
  vermiş; iradelerini yenileyerek ve kendi kadir gücüyle onları iyi
  olana yönlendirerek etkin bir şekilde İsa Mesih'e çekmiştir;
  öyle ki O'nun lütfuyla bunu arzulamaları sağlanmış olarak ve
  tamamıyla özgür bir seçim sonucu Mesih'e gelmişlerdir.

  II. Bu etkin çağrı yalnızca Tanrı'nın karşılıksız ve özel
  lütfundan ileri gelir; Kutsal Ruh tarafından canlandırılıp
  yenilendiği ana kadar kendi içerisinde pasif olan insanda varlığı
  önceden görülen hiçbir şeyden kesinlikle kaynaklanmamaktadır.
  Kutsal Ruh'un bu işlevi aracılığıyla kişiye, bu çağrıya
  yanıt verme ve bununla birlikte sunulan ve verilen lütfu kucaklama
  yetisi verilir.

  III. Seçilmiş olan bebekler ölürlerse, istediği zaman, istediği
  yerde ve istediği şekilde çalışan Kutsal Ruh aracılığıyla
  ruhtan yeniden doğarak Mesih tarafından kurtarılırlar. Söz'ün
  duyurulması aracılığıyla dışsal olarak çağrılamayan tüm
  diğer seçilmişler için de aynı şey geçerlidir.
  IV. Seçilmemiş olan diğerleri, Söz'ün duyurulması
  aracılığıyla çağrılmış ve Kutsal Ruh'un bazı genel
  işleyişine tabi olmuş olsalar da, hiçbir zaman gerçek anlamıyla
  Mesih'e gelmezler ve bu nedenle de kurtulamazlar. Hıristiyan
  inancını ikrar etmeyen insanların da, kendi yaşamlarını doğanın
  ışığına ve ikrar ettikleri inancın kurallarına ne denli
  titizlikle uydurmaya çalışsalar da kurtulamayacakları bu kadar
  kesindir. Bu tür kişilerin kurtulabileceğini iddia etmek ve bunda
  ısrarcı olmak son derece zararlıdır ve bu tavırdan nefret
  edilmelidir.

  #28055
  Anonim
  Pasif

  BÖLÜM XI
  Kurtaran İman

  I. Seçilmişlerin, ruhlarının kurtuluşuna erişmek üzere
  aracılığıyla inanmaları sağlanan iman lütfu, Mesih'in
  Ruhu'nun bu kişilerin yüreklerindeki işleyişinin ürünüdür ve
  doğal olarak Söz'ün vaaz edilmesiyle gerçekleşir, aynı
  zamanda sakramentlerin(Rabbin Sofrası ve Vaftiz) verilmesi ve dua ile
  artırılıp güçlendirilir.

  II. İmanlı kişi, Tanrı'nın Sözü'nde açıklanan her şeyin
  gerçek olduğuna bu imanla inanır, çünkü Tanrı'nın kendi
  yetkisi konuşmaktadır; her belirli metnin içeriğine kayıtsız
  kalmaksızın buna göre hareket eder; buyruklarına boyun eğer,
  tehditleri karşısında titrer, Tanrı'nın şu anki ve gelecek
  yaşam için verdiği vaatleri kucaklar. Ancak kurtaran imanın ana
  eylemleri; aklanma, kutsanma ve sonsuz yaşam için lütuf antlaşması
  aracılığıyla yalnızca Mesih'e güvenmektir.
  III. Bu imanın farklı dereceleri vardır, zayıf ya da güçlü
  olabilir; çoğu zaman ve birçok yollarla saldırıya maruz kalabilir
  ve zayıf düşebilir, ancak sonuçta zaferlidir: İmanımızın
  başlatıcısı ve tamamlayıcısı olan Mesih aracılığıyla tam
  bir güvenceye kavuşmamızı sağlar

  #28056
  Anonim
  Pasif

  BÖLÜM XII
  Yaşama Götüren Tövbe

  I. Yaşama götüren tövbe, kişinin yaptığı işlere dayanmayan ve
  gerçek imana dayanan bir lütuftur. Bu öğreti, Tanrı'nın
  Sözü'nü vaaz eden her Pastör ve Mesih'e inanan her kişi
  tarafından duyurulmalıdır.

  II. Tanrı yasasının kutsal ve doğru doğasına karşıt olan
  günahlarının teşkil ettiği tehlikeyi, ve ayrıca bunların
  pisliğini ve iğrençliğini göremeyen ve hissedemeyen bir günahkar
  bu tövbe sayesinde; ve O'nun tövbekarlara gösterdiği Mesih'teki
  merhametinin bilincine vardığında, işlediği tüm günahlar için
  büyük üzüntü duyup, bu günahlardan nefret ederek, onları
  bırakıp Tanrı'ya döner ve O'nun buyruklarının gösterdiği
  yolların hepsinde O'nunla birlikte yürümeyi amaçlar ve bu konuda
  gayret gösterir.

  III. Günahı veya günahın affını sağlayan bir araç olarak,
  günah için herhangi bir şekilde tatmin sunmak için ya da
  bağışlanmanın herhangi bir şekilde sebebi olması için her ne
  kadar tövbe etmiş olmaya güvenilemez. Çünkü bağışlama
  Tanrı'nın karşılıksız lütfunun Mesih'te yapmış olduğu
  iştir. Ancak hiç kimse de tövbe olmaksızın bağışlanmayı
  bekleyemez.

  IV. En küçük günah bile lanetlenmeyi hakketmeyecek kadar küçük
  değildir; ve aynı şekilde hiçbir günah da gerçekten tövbe
  edenler üzerine lanet getirecek kadar büyük değildir.

  V. İnsanlar yalnızca genel bir tövbe ile yetinmemelidirler; belirli
  günahları için özel bir şekilde kesin olarak tövbe etmeyi
  amaçlamak her insanın sorumluluğudur.
  VI. Her insan Tanrı'ya günahlarını kişisel olarak itiraf ederek
  bunların bağışlanması için dua etmelidir; bunu yaptığında ve
  bu günahlara sırtını döndüğünde merhamet bulacaktır; öyle ki
  kardeşine ya da Mesih'in Kilisesine karşı suç işleyen kişi
  kendilerine karşı suç işlediği kimselere karşı olan tövbesini
  ve günahından duyduğu üzüntüyü kişisel olarak ya da herkesin
  önünde açıkça itiraf etmeye istekli olmalıdır. Bunların
  yapılması üzerine kendisine karşı suç işlenen kişiler onunla
  barışmalı ve onu sevgiyle kabul etmelidirler

  #28057
  Anonim
  Pasif

  BÖLÜM XIII
  Aklanma

  I. Tanrı, etkin olarak çağırdığı kişileri, aynı zamanda
  karşılıksız olarak akladı. Bunu, onların içine doğruluk
  koyarak (kendi doğalarına doğruluk doğasını karıştırarak)
  değil, ama günahlarını bağışlayarak ve doğru kişiler sayıp
  kabul ederek yaptı. Bu kabulü ne onların içinde gördüğü, ne de
  içlerine inanma eylemi olan iman ya da kendilerine doğruluk olarak
  sayılabilecek her hangi bir itaatkarlık koyarak değil, ya da onlar
  tarafından yapılan herhangi bir şeyden değil, ama yalnızca
  Mesih'in uğruna, yalnızca Mesih'in itaatini ve tatminini onların
  sayarak yaptı, bu kişiler O'nu ve O'nun doğruluğunu iman
  aracılığıyla aldılar ve iman aracılığıyla bunlara dayandılar
  (güvendiler), o iman ki kendilerinden kaynaklanmamıştır ama
  Tanrı'nın armağanıdır.

  II. Mesih'i ve O'nun doğruluğunu alıp, bunlara dayanma eylemi
  olan iman, aklanmanın gerçekleştiği tek yoldur. Ancak aklanan
  kişi de tek başına değildir ama her zaman için kurtuluştan doğan
  meyveleri beraberinde bulundurur ve bu da ölü değil, sevgiyle etkin
  olan bir imandır.

  III. Mesih, itaati ve ölümüyle, bu şekilde aklanan herkesin borcunu
  tamamıyla kapatmıştır ve onların yerine Babasının adaletini
  uygun, gerçek ve tam olarak tatmin etmiştir. Fakat her ne kadar
  Mesih, Baba tarafından günahkarlar için verilmiş, O'nun itaati
  ve tatmini onların sayılmış ve bunların her ikisi de onlardaki
  her hangi bir şeyden kaynaklanmamış olsa da, onların aklanmaları
  sadece Tanrı'nın karşılıksız lütfu nedeniyledir. Öyle ki,
  Tanrı'nın kesin adaleti ve zengin lütfu bu günahkarların
  aklanmasında yüceltilsin.

  IV. Tanrı, tüm sonsuzluğun başında, tüm seçilmişlerin
  aklanmasını hükmetti ve Mesih, zamanın doluluğunda bu kişilerin
  günahları için ölmeye ve aklanmaları için tekrar dirilmeye geldi.
  Ne var ki, bu kişiler uygun zamanda Kutsal Ruh'un Mesih'i onlara
  uyguladığı ana dek aklanmazlar.

  V. Tanrı, aklanmış olan kişilerin günahlarını bağışlamaya
  devam eder; ve her ne kadar bu kişilerin aklanma konumundan
  düşmeleri asla mümkün olmasa da, günahları nedeniyle Babaları
  olan Tanrı'nın kendilerinden hoşnutsuz olmasına ve yüzünü
  onlardan saklamasına sebep olabilirler. Kendilerini alçaltıp,
  günahlarını itiraf edip, bağışlanma dileyip, imanlarını ve
  tövbelerini yenilemedikleri sürece bu durumda kalırlar.
  VI. Eski Antlaşma altındaki günahkarların aklanmaları, bu
  yönlerden, Yeni Antlaşma altındaki günahkarların aklanmaları ile
  aynıydı.

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 33)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.