Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23725
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Yehova Şahitleri Kendileri ve Yayınları Hakkında Neler İddia Eder?

  Yehova Şahitleri ortaya çıkışları konusunda çok büyük iddialarda bulunurlar. İşte bu iddialardan bazıları.

  Yehova Şahitleri kendi teşkilatlarının ortaya çıkışını insansal değil, tamamen Tanrısal kökenli görür. 1 Ağustos 1991 tarihli Fransızca (fr.) bir “Tarassut Kulesi” (T. K.) dergisi, bu konuda şu açıklamada bulunur:
  ''Hezekiel'in kendi kendini peygamber tayin etmediği gibi, Tanrı'nın görünür teşkilatı da kendini yaratmadı veya tayin etmedi. İnsan arzusu veya gayretiyle ortaya çıkmadı. Arabanın sürücüsü olan Tanrı, bu teşkilatın var olmasına neden oldu.”.
  B. Yehova Şahitleri kendi teşkilatlarının son günlerde ortaya atılmış yeni bir tarikat olduğu görüşünü de kesinlikle rededder ve kökenlerinin ta Adem zamanlarına dek uzandığını iddia ederler. “Les Témoins de Jéhovah dans les desseins Divins” (Tanrısal Maksatta Y. Şahitleri) adlı tarihsel kitaplarının 7. ve 8'inci sayfalarında teşkilat, bu görüşünü şu şekilde dile getirir.

  “Lois‘in Vaizi, siz Yehova Şahitleri'nin son zamanlarda… ortaya atılmış çürük temelli, yeni bir tarikattan başka bir şey olmadığınızı söyledi…
  Jean (Y.Şahidi): Bu ne beni, ne de eşim Mari'yi şaşırtıyor. Biz Hıristiyanlık alemi içinde bu tür sözleri çok duyduk. Ama biliyor musunuz ki bütün bu iddiaların tersine, Yehova Şahitleri gerçek Tanrı`ya tapınan en eski dinsel grup olup, tarihleri herhangi bir Hıristiyan veya Yahudi mezhebinden daha da eskiye dayanmaktadır?… Söylediklerimin kuvvetli bir gerçeğe dayandığını size kendi Kutsal Kitap'ınızdan ispat edebilirim. Yehova Şahitleri'nin tarihi 6000 senelik bir zamana uzanır : Çünkü onların tarihi, ilk insan Adem'in yaşadığı zamanlarda başlar. O'nun oğullarından biri, daha o zamanlardan şahit olarak çağrılıyordu.” (Aynı zamanda bkz. Türkiye'de Laiklik İlkesi ve Y. Şahitleri sf. 87).
  YŞT bu şekilde dünya tarihindeki yaklaşık yüz yirmi senelik kısa varlıklarını örtebilmek için, kendi tarihini Kutsal Kitap'taki, gerçek tapınıcıların ve Yahudi halkının tarihiyle kaynaştırıp, kendisini Yehova'nın en eski gerçek kavmının bir uzantısıymış gibi göstermeye çalışır. Y. Şahitleri daha da ileri giderek Habil, Nuh, İbrahim, Musa ve hatta İsa Mesih'in bile kendilerinden olup, aynı kendileri gibi birer Yehova Şahidi olduğunu bildirirler!

  C. Yehova Şahitleri, teşkilatlarının son günlerde dünya sahnesinde belirmesini, Kutsal Kitap peygamberliklerinin bir gerçekleşmesi olarak görür. Y. Şahitleri, inanırlar ki, kendi teşkilatlarının son günlerde belireceği bizzat İsa Mesih tarafından Matta 24:45-47'de peygamberlikle bildirilmiştir. Onlara göre İsa Mesih bu ayetlerde Watch- Tower Teşkilatı'nın son günlerde “sadık ve basiretli köle” olarak ortaya çıkacağını bildirmekteymiş! (T. K. 1 Eylül 1991, sf. 18).

  Bundan başka YŞT 15 Haziran 1995‘te çıkan bir Tarassut Kulesi dergisinde, Malaki 4:5‘te geleceği vaat edilen İlya peygamberin de bizzat Cemiyetin kendisi olduğunu belirtir:

  ‘‘İşte RABBİN büyük ve korkunç günü gelmeden önce, ben size peygamber İlya‘yı göndereceğim.‘‘ Acaba çağdaş İlya kimdi r? … Büyük ve korkunç günü gelip çatmadan önce, Yehova hayatî olan Krallığın iyi haberinin vaaz edilmesi işinin bütün yeryüzünde başarılması için çağdaş İlya ile beraber olacaktı. Malaki 4:6, çağdaş ‘‘İlya‘‘nın işini tarif ederek şunu belirtiyor: ‘O da babaların yüreğini oğullara, ve oğulların yüreğini babalarına döndürecektir; ta ki, gelip dünyayı lânetle vurmayayım.‘‘ O halde bu ‘İlya‘nın kimliği, Efendinin, yani İsa‘nın, tüm mallarını emanet ettiği meshedilmiş takipçilerinden oluşan sadık ve basiretli köle sınıfı olarak saptanıyor .‘‘ (sf.23-24).
  2. YEHOVA ŞAHİTLERİ KENDİLERİ VE YAYINLARI HAKKINDA NELER İDDİA EDERLER?

  A. Yehova Şahitleri, kendi Teşkilatları'nın Tanrı'nın yeryüzünde kullanmış olduğu tek gerçek ve yetkili peygam beri olduğunu bildirip, diğer bütün Hıristiyanların da Şeytansal kökenli olduğunu iddia ederler. YŞT peygamber olduğu konusunda, yukarıda sözünü ettiğimiz İlya peygamberin yerini tutuğu iddiasının dışında 1972‘de çıkan 24 numaralı bir Tarassut Kulesi dergisinda sayfa 26'da (Fransızca) şu önemli açıklamada bulunur:

  “Sonuç olarak acaba Tanrı'nın bir peygamberi var mıdır ki, gelecek şeyleri onlara (hizmetçilerine) bildirsin ve onları çeşitli tehlikelere karşı duruş almaya yardım edebilsin?
  Peygamberin Kimliği… Bu soru olumlu olarak yanıtlanabilir. İyi ama o halde bu peygamber kimdir?… Hıristiyan rahipleri… onlar Tanrı'ya ihanet edip görevlerini yapamadılar. Tanrı'nın krallığı yerine, Birleşmiş Milletler Teşkilat'ını onayladılar… Ama Tanrı onları uyarmak için bir peygamber sağladı. Bu peygamber tek bir adam olmayıp, kadın ve erkeklerden oluşan bir gruptur. Bu, o zamanlar Kutsal Kitap Etütçüleri olarak tanınmış olan İsa Mesih'in öğrencilerinin küçük grubuyla ilgiliydi. Onlar bugün Yehova'nın Hıristiyan Şahitleri ismini taşımaktadırlar. Kendileri sürekli bir uyarı mesajı ilan etmektedirler.”.
  YŞT yine yayınlarında kendisini açık bir şekilde Esinleme 11:1-13 ayetlerinde sözü edilip, göğü kapamaya, suları kana dönüştürmeye ve yeryüzünü kaç kez isterlerse bela ile vurmaya yetkili olan ‘ iki peygamber‘ olarak da tanıtır!! (TK. 1 Temmuz 1987 sf. 21 -22; La Révelation, le grand dénoument est proche sf. 167-170). 15 Ağustos 1938'de alınan genel bir kararnamede de Y. Şahitleri Cemiyetleri hakkında şu açıklamada bulunurlar:

  “İsmini taşımak için seçilmiş olan bizler, Tanrı halkının grubu … tanıyoruz ki, Tanrı'nın hükümeti temiz bir teokrasidir, Mesih İsa tapınakta olup, tüm yetkisiyle Yehova'nın Teşkilatı‘ nın hem görünür, hem de görünmez kısmını yönlendirmektedir ve 'TEŞKİLAT' O'nun yersel temsilcisidir …” (Les TJ, dans les desseins Divins, sayfa 148).
  ‘‘Teşkilat son günler boyunca Rab tarafından kullanılan tek kanaldır.‘‘(Les Témoins de Jéhovah-Prédicateur du Royaume de Dieu, 1993, sf.626 TJ.PRD).
  Kendisini bu şekilde Tanrı'nın tek peygamberi, temsilcisi, kanalı ve Şeytan tarafından aldatılamaz gören YŞT, yayınlarında, diğer Hıristiyanlardan söz ederken de şöyle der:

  “Hem Katolik hem de Protestan dini görevlileri, Yehova Tanrı' yı ve Mesih'i temsil etmemektedirler, onlar İblis Şeytan'ın temsilcileri ve hizmetçileridir.” (La Crise, Rutherford, 1933, sayfa 43).
  B. Yehova Şahitleri yayınlamış oldukları dergilerin (Tarassut Kulesi, Uyanın) ve kitaplarının da Tanrısal kökenli olduğunu ileri sürüp, bunlara kesin bir bağlılık ve itaat talep ederler.

  Bu yayınlarının yardımı olmaksızın, sadece Kutsal Kitap incelenişiyle hiç kimsenin gerçek bilgiye erişemeyeceğini ileri sürerlerKendilerini Tanrı'nın ve Mesih'in tek yeryüzü temsilcisi ve gerçek peygamberi gören YŞT, mantıken bu görüşle uyumda olarak kendi yayınlarında sunmuş olduğu öğreti ve uygulamalarını da peygambersel veya Tanrısal kökenli görüp, bunlara kesin bir bağlılık ve itaat talep etmelidir. Acaba Y. Şahitleri yayınları hakkında bu tür iddia ve taleplerde bulunur mu? YŞT' nın yaptığı şu beyanlar, bu sorumuzu yanıtlar niteliktedir:
  “Birikmiş deliller gösteriyor ki, Yehova iradesinin dünyaya açıklanması için şimdi 'Tarassut Kulesi' olarak isimlendirdiğimiz yayını bir kanal olarak kullanmayı seçmiştir. Bu derginin kolonlarında açıklanan sözler aracılığıyla, Tanrı bu dünyanın insanlarını, Tanrısal iradeyi yapanlar ve yapmayanlar olmak üzere ikiye ayırmaya başladı . Bu nedenle (derginin ilk kez yayınlandığı tarih olan) 1879 senesi bir dönüm noktasıydı.” (Les TJ.dans les desseins Divins, 1971, sayfa 22).
  Y. Şahitleri daha da ileri giderek meleklerin bile kendi Teşkilatlarına görünmez bir şekilde özel mesajlar ilettiğini bildirirler:
  “Bu melekler insan gözüne görünmez olup Rab'bin emirlerini iletmek amacıyla hazır bulunmaktadırlar. Şüphesiz onlar bakiyeye özgü, Rab tarafından verilmiş talimatları önce işitir, ardından da bunları… bakiyeye verirler. Gerçekler Rabbin meleklerinin tapınağında Rab'be eşlik edip, 1919'dan beri bu şekilde bakiyeye hizmet ettiklerini kanıtlar.” (Rutherford, Justification cilt. 3, sf. 250).
  “Rab,Tarassut Kulesi'ni bu gerçekleri yaymak için kullanmıştır. Şüphesiz O, bu yayını yönlendirmek için bu meleklerden bazılarını yetkili kılmıştır” (Rutherford, 1930, Lumiere, Cilt 1, sf. 71).
  YŞT, açık bir şekilde “sadık ve basiretli köle” tarafından hazırlanıp yayınlanan yazıların yardımı olmaksızın kimsenin Kutsal Kitap'ı ve kurtuluş yolunu kavrayamayacağını da bildirir:

  ‘‘İsa ölüp diriltilmesinden sonra, iletişim kanalı olarak ‘bir sadık ve basiretli köle‘ çıkacağına ilişkin güvence verdi… Mukaddes Kitap peygamberliği Maşiah‘a (Mesih‘e) işaret ettiği gibi, şimdi de bizi sıkı bir birlik içinde olan sadık ve basiretli köle olarak hizmet eden İsa‘nın meshedilmiş takipçilerine GÖTÜRÜR . BU KANAL Tanrı‘nın Sözünü anlamamıza yardım eder. Mukaddes Kitabı ANLAMAK isteyenlerin TÜMÜ ‘Allahın nevi çok olan hikmetinin‘, SADECE Yehova‘nın İLETİŞİM KANALI OLAN sadık ve basiretli köle vasıtasıyla BİLİNEBİLECEĞİNİ FARK ETMELİDİR.‘‘ (T. K. 1 Ocak 1995, sf. 8).
  C. Yehova Şahitleri kurtuluş için teşkilatlarına bağlanmanın şart olduğunu bildirip, sadık ve basiretli kölenin talimatlarını Tanrı'nın sesini izler gibi izlemek gerektiğini vurgular ve teşkilata karşı isyan etmenin de Tanrı'ya karşı isyan etmekle eşit olduğunu iddia ederler.

  “Yehova, halkıyla ilişki kurmak için aracı bir kanal yarattı. O'nun iradesinde kalmak için, O'nun günümüzde kullanmış olduğu bu bildirici kanalı, özellikle 1919'dan bu yana krallığın görünür yararları üzerine atanmış olan bu meshedilmiş bakiyeyi tanıyalım. Bu gerçeği anlamamız ve kölenin talimatlarını Tanrı'nın sesini izler gibi izlememiz yaşamsaldır. “(T.K. 15 Ağustos 1957, sf. 498).
  “Sadık kölenin yaptığı her şey bizim yararımız doğrultusundadır. Köle bu şekilde Tanrı'nın işini yapmakla Yehova'nın önünde kendi özel görevini yerine getirir. Bundan dolayı kölenin isteği, Tanrı'nın isteği olup, köleye karşı yapılan isyan Tanrı'ya karşıdır. ” (T. K. 1.8.1956, sayfa 474).
  Bu beyanlardan da anlaşılacağı gibi Tanrı'nın tasvibini ve ebedi hayatı elde etmek için herkes mutlaka YŞT'na, “sadık ve basiretli köle” ye bağlanmalı, Tarassut Kulesi ve diğer yayınlar yoluyla verilen talimatlara da sadık bir şekilde uymalıdır. Bu, kurtuluş için Y. Şahitleri'nin ileri sürdüğü temel koşullardan biridir.

  YŞT daha ileri giderek üyelerinin serbest bir şekilde bilgilenmesini bile sınırlamaktadır. Cemiyetin dışından gelen, özellikle kendilerine karşı yazılmış bütün yayınların Şeytan'dan geldiğini vurgulayıp, bunların kesinlikle kabul edilmemesini ve okunmamasını özellikle üyelerine telkin etmiştir. Y. Şahitleri, Cemiyeti terk ederek, Cemiyetin yanılgılarını tanıtmaya çalışan kişi ve yayınlardan o derece ürkmektedir ki, bir Tarassut Kulesi dergisinde bunlarla kontakta bulunmanın ve onların yayınlarını okumanın ne kadar tehlikeli olduğunu şu ifadelerle dile getirir: “Şeytanî propaganda”, “iftira, yalanlarla dolu kitap ve broşürler”, “sapık şeyler”, “murdar boş sözler”, “yudum yudum içirilmeye çalışılan zehir”, “ruhî kangren” ve “ruhî zina” olarak niteleyip, “ölüm getiren ruhî kangren sana da bulaşmasın” diyerek bunlara karşı “devamlı tetikte olmak” gerektiğini tüm üyelerine vurgularlar! (T.K. Ağustos 1986, sf.17-25). Yine 1 Bunun dışında YŞT'nın inceleme veya araştırma konusunda üyelerine bulunduğu şu çağrı da hem düşündürücü hem de kaygı vericidir:

  “Yehova'nın teşkilatında araştırmalar için, çok zaman ve enerji sarfetmek gerekli değildir. Çünkü zamanı olmayan sizlere yardım etmek amacıyla, bu işi yapmak için kardeşler tayin edilmişdir.” (T. K. 15 Eylül 1967, sf. 562, fr.).
  Oysa Kutsal Kitap “her şeyi araştır”, “kimlerden öğrendiğini bil” diyerek bizleri bireysel olarak araştırmaya, incelemeye ve gerektiğinde eleştirmeye teşvik ederek, ayık ve uyanık olmaya ve körü körüne hiçbir teşkilatın veya kurumun uşağı olmamaya davet etmektedir (2 Tim. 3:14, 1 Sel. 5:21, Elçi. 17:11).

  YŞT'nın kendileriyle ilgili ileri sürdüğü bu iddiaları gördükten sonra isterseniz şimdi gerilere, Y. Şahitleri'nin ortaya çıktığı ilk zamanlara dönüp, birlikte tarihsel gerçekleri inceleyerek Y. Şahitleri'nin söz konusu iddialarının doğru olup olmadığını inceleyelim.

  ©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi


  'Çünkü ben Müjde'den utanmıyorum. Müjde, önce Yahudilerin, sonra da Yahudi olmayanların olmak üzere, iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür.' (İNCİl – Romalılalar 1:16).

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.