Üçlü Birlik'in Ve Mesih'in Kişiliğinin, Doğasının Tanımı

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24416
  Anonim
  Pasif

  Üçlü Birlik’in ve Mesih’in Kişiliğinin ve Doğasının Tanımı (Josh McDowell ve Bart Larson)

  Tanrı

  Kutsal Yazılar Tanrı’nın kişisel, akıllı, sevgi dolu, adil, sadık, sonsuz, yaratıcı ve insanla dinamik bir ilişkide bulunduğunu öğretir. Tanrı’nın nitelikleri iki grupta özetlenebilir: ‘Genel’ nitelikler ve ‘ahlaki’ nitelikler. Rober Passantino şöyle der: ‘Tanrı (genel nitelikleriyle) eşsiz, sonsuz, değişmez, herşeye gücü yeten, her şeyi bilen, her yönde olan, üçlü birliğe sahip bir ruh ve kişidir’.Passantino tanımlamasına şöyle devam ediyor:’Tanrı’nın kutsallığı, doğruluğu, sevgisi ve gerçeği O’nun ahlaki nitelikleridir’.Mesih inancı, Tanrı’nın evreni yönettiğini, tek egemen güç olduğunu ve Tanrı’nın Nasıralı İsa olarak beden alıp bu dünyada yaşadığını öğretir.

  ÜÇLÜBİRLİK
  Tüm gerçeğin ve varlığın dışında sadece Tanrı üçlübirliğe sahiptir. Tanrı’nın üçlübirliğe sahip olduğunu söylemekle, O’nun Kutsal Yazılar’daki kişisel doğasını tanımlamış oluruz. Tanrı’nın üçlübirlik kavramıyla Kendisini sonsuz olarak üç kişilikte (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) göstermiş olduğunu belirtmek istiyoruz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, tek olan Tanrı’nın Kendisidir.

  Anlatmak istediğimiz şunlar değil:

  (1)Bir Tanrı ve üç ilah vardır.

  (2) Bir Tanrı ve üç isimli, üç özellikli bir kişi vardır.

  (3) Bir Tanrı ile üç kişiliğe ayrılmış olan bir kişi vardır.

  (4) Bir ‘aileye’ ait olan üç Tanrı vardır.

  (5) Var olan tek Tanrı şizofrenidir.

  Üçlübirliğin Kutsal Kitap’a dayalı öğretisi şöyle özetlenebilir:

  Tek gerçek olan Tanrı (Yeşaya 43:10; Yasa’nın Tekrarı 6:4) Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan oluşur. Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın her üç özelliği de ‘Tanrı’nın Kendisi’ olarak açıklanır.Baba, Tanrı olarak açıklanır. Baba Tanrı olarak anılır (Galatyalılar 1:1; Titus 1:4; v. Oğul veya Söz (logos) şu ayetlerde Tanrı olarak tanımlanır:

  Yuhanna 1:1-14; Elçilerin İşleri 20:28; Titus 2:13; İbraniler 1:8, vb. Çeşitli ayetlerde Kutsal Ruh, Tanrı’nın Kendisi olarak tanımlanır (Elçilerin İşleri 5:3-4; 1.Yuhanna 4:2-3; İbraniler 10:15-16).Üçlü birlikteki teklik kavramı, Matta 28:19’da Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un bir ‘isim’ (Grekçe’de tekil şahıs) altında anılmasıyla net bir şekilde görülür.

  Bir kişi, Mesih’in tanrısallığına inanmışsa, Tanrı’nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak var olduğuna inanması bir sorun olmaz. Kutsal Kitap’ın Üçlübirlik konusunda söyledikleri hakkında bir araştırma yapmak isteyenler için incelenebilecek ayetler:

  Matta 3:16-17; Markos 1:9-11; Luka 1:35; 3:21-22; Yuhanna 3:34-36; 14-26; 16:13-15; Elçilerin İşleri 2:32-33; 38:39; Romalılar 15:16-30; 1.Korintliler 12:4-6; 2.Korintliler 3:4-6; 13:14; Efesliler 1:3-14; 2:18-22; 3:14-17; 4:4-6; 2.Selanikliler 2:13-14; 1.Timoteos 3:15-16; İbraniler 9:14;

  10:7; 10:15; 1.Petrus 1:2; vb.

  İSA MESİH

  ‘İsa Mesih’ hem bir isim, hem de bir ünvandır. ‘İsa’ adı ‘Yeşua‘kökeninden gelir. Anlamı ‘Yehova Kurtarıcı’ veya ‘Rab Kurtarır’ demektir. ‘Mesih’ ünvanı da Grekçe ‘Messiah’ kelimesinden gelir (veya İbranice ‘Maşiak’ kelimesinden gelir). Mesih, ‘Meshedilmiş olan’ demektir. Mesih ünvanının kullanımında kral’ ve ‘kahin’ anlamları da yer alır. Bu ünvan eski Antlaşma önbildirilerinde vaadedilen kral ve başkahinin İsa olduğunu gösterir. Bunun da ötesinde İsa’nın insan doğasına ve tanrısal doğaya sahip olduğuna inanırız. Aynı şekilde İsa’nın tamamen Tanrı ve tamamen insan olduğuna inanırız.

  Kutsal Kitap’ta İsa’nın hem Tanrı hem de insan oluşu şöyle açıklanır:

  ‘Mesih İsa’da olan düşünce sizde olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak kul özü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendisini alçalttı. Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yüksellti ve O’na her adın üzerinde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa’nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin’ (Filipililer 2:5-11).

  Tanrı neden İnsan oldu?

  Bizle gibi ölümlü olan insanlar sonsuz olan Tanrı’yı nasıl anlayabilir? Doğru, iyilik veya güzellik gibi soyut kavramları anlamamız oldukça zordur. Güzelliği güzel bir soyut nesnede veya iyiliği iyi bir insanda görürüz. Peki Tanrı’yı nasıl görüyoruz? Tanrı’nın kişilik özelliklerini nasıl anlayabiliriz?

  Tanrı, insanların anlayabileceği bir şekilde, insan bedeni alarak, kendisini insanlara göstermesiyle anlaşılabilir. Beden almış olan bu kişi, Tanrı’nın sonsuzluğunu ve her yerde olma halini temsil etmese de (bunun için zaman ve mekan uygun değildir), Tanrı’nın doğasını açıkça ifade edebilirdi. Yeni Antlaşma’nın, yani İncil’in mesajı da budur. Pavlus, ‘Tanrı’nın tüm doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor’ (Koloselilere 2:9) der. İnsanlar sonsuz olan Tanrı’yı biraz olsun anlayabilsinler diye, Tanrı Sözü İsa, insan olup aramızda yaşadı.

  Tanrı’nın insan olmayı seçmesinin ikinci bir nedeni de, Tanrı ve insan arasındaki uçuruma köprü olmaktır. Eğer İsa bu derece yaratılmış bir insan olsaydı, ölümlüyle ölümsüz, yaratıcıyla yaratılan, kutsal olanla kutsal olmayan şeklinde tanımlayabileceğimiz Tanrı ile insan arasındaki büyük boşluk giderilemezdi. Tanrı’yı tanıyabilmemiz için Tanrı’nın bize gelmesi şarttı. Yaratılanlar arasından hiçbir varlık Tanrı’yla insan arasındaki dev uçuruma köprü olamaz. Bu bir çamur parçasının heykeltraşı anlamasına ve onun seviyesine ulaşma isteğine benzer. Tanrı, içindeki sevgiden dolayı, ilk adımı atıp aramıza geldi ve herkesin Tanrı’yı tanıyabilmesi için gidebileceği bir yol açmak istedi.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.