Türkiye’de Barış Süreci Ve Süryaniler

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26582
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Türkiye’de Barış Süreci Ve Süryaniler

  picture-6.gif

  Haberci 08/18/2009 Süryaniler Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Ortadoğu’nun en eski topluluklarından birisidir. Dünyadaki ilk hıristiyan topluluklar arasında yer alan Süryaniler (Mezopotamya) Güneydoğu Anadolu bölgesinde büyük bir tarihi mirası yaratmışlardır.

  Süryaniler Selçuklular döneminden Türkiye Cumhuriyeti dönemine ve bu güne kadar en barışcı (Üniter yapı içersinde devletine bağlı) halklar arasında yeralmışlardır. T.C.’nin kuruluşunun temel antlaşması olan Lozan Barış Antlaşması’na göre hakları güvence altına alınan gayrimüslüm azınlıklarla ilgili maddeler somut fakat, azınlıklar hakkında soyut bir tanımlama olduğu için Süryaniler antlaşmada yeralan gayri-müslüm azınlıklar tanımlamasının dışında tutularak öngörülen hiçbir imkandan yararlanamadılar.

  Süryaniler,Türkiye içerisinde gayri-müslim ve ayrı etnik kimliğe sahip olmasına rağmen herhangi bir anayasal güvenceye sahip değil. Bu yüzden dünyadaki en eski dillerden biri olan Süryanice dili aslında yasak durumuna düşmüş oluyor. Çok eski bir kültüre sahip olan Süryaniler dinsel ve kültürel haklardan mahrum kalıyorlar. Herkesin insan haysiyetinden kaynaklanan evrensel hak ve hürriyetlere sahip olduğu inancıyla hareket eden her türlü ayrımcılığı reddeden , farklılıklarımızı kültürel zenginliğimizin kaynağı olarak gören bir eşitlik anlayışına sahip biz süryaniler insan haklarına uluslar arası hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik bir ülkede eşit vatandaşlık Türkiyeli vatandaş olarak yaşamak istiyoruz.

  Dost bölge haklarıyla insanlık tarihinin gelişiminden bu yana aynı coğrafyada yaşıyan bizler diyoruz ki,bu ülkede demokrasi olacaksa Türkiye’deki bütün halkları,azınlıkları,kesimleri de kapsamalıdır.
  Türkiye’de Demokratikleşme ve açılım süreci bağlamında,bu topraklarda yaşayan biz SÜRYANİLERİN T.C den görüş ve önerilerimizi kamuoyu ile paylaşma gereği duyuyoruz.

  1923 lozan antlaşması ve Kopenhag kriterleri gereği azınlıklara, barış ve güven ortamı içinde yaşamanın şartları ise şu şekilde sıralanabilir:

  -Süryani kimliliğinin tanınması ve Türkiyelilik üst kimliği çatısı altında tüm kimliklerin yeni sivil bir anayasa ile güvenceye kavuşturulmasını istiyoruz,

  – Süryani dili ve kültürü önündeki engellerin kaldırılması, anadilde eğitim hakkı tanınması Bölgede ve metropollerde Süryanilerin talebi durumunda Türkçenin yanında Süryanicenin ve diğer dillerin kabul edilmesi ve bunun yanı sıra diğer azınlıkların kültürel haklarına saygı gösterilmesini istiyoruz.

  – Düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü temelinde serbest siyaset ve örgütlenme hakkının tanınması, anayasa ve yasalarda başta cins ayrımcılığı olmak üzere, tüm toplumsal eşitsizliklerin kaldırılmasını istiyoruz.

  -Yukarı Mezopotamyadaki Süryanilerin mirası olan tarihi eserlerin korunmasını istiyoruz.

  -Bir toplumsal uzlaşma projesiyle iki toplumun karşılıklı birbirlerini barış ve dostluğu tesis etmek amacıyla, diasporadan geri dönüşlerin güvence altına alınmasını istiyoruz.

  -Günümüzden,geçmişe kadar uzanan yaraları sarmak için Önümüzdeki süreçde Türkiye’nin tarihi geçmişiyle hesaplaşması için kapılar açık tutulmalı ve Türkiye’de hoşgörü kültürünün geliştirilmesini istiyoruz.

  – Toplumsal uzlaşmanın önündeki en önemli engellerden biri olan Köy koruculuğu sisteminin lağvedilmesi ve Süryani halkının köylerine geri dönüşü için sosyal ve ekonomik projelerin gerçekleştirilmesi,mülk edinme hakkının önünde engeller çıkarılmamasını istiyoruz.

  -Morgabriel davasının Hukuk devletine yakışır bir biçimde Manastırın ve manastırda yaşıyanların gerçek sahibi olduğu toprakların bir an evvel kendilerine verilmesini istiyoruz.

  -Laik Türkiye cumhuriyetinin dinlerarası eşitlik ilkesinden yola çıkarak, Camilere ve cemevlerine sağlanan maddi ve manevi kolaylıkların Kiliselere de sağlanmasını istiyoruz.(çünkü her Türk vatandaşı gibi süryanilerde vergi vermektedir).

  – Basın yayın her dilde özgürce yapılmalı engelleyici zorlayıcı şartlar konulmamalı. TRT yayını içerisinde hergün veya haftada birkaç gün en az bir iki saat süryani kültürü hakkında yayın yapılmasını istiyoruz.

  – Gayri müslüm vatandaşlara yönelik dışlayıcı açık ve gizli uygulamaların hemen kaldırılması iyi niyet göstergesi mahiyetinde bazı atamaların yapılmasını, Her süryani vatandaşı kamu hizmetlerinde (askeri,güvenlik, yargı teşkilatı gibi) görev alma hakkına sahip olmasını istiyoruz.

  – Yukarıdaki maddelerin gerçekleşmesine paralel olarak diasporada yaşayan, vatandaşlıktan çıkarılan ve ülkeye dönüşü engelleyen yasaların lav edilerek , her iki tarafın belirleyeceği bir takvim dahilinde, yasal demokratik toplumsal yaşama katılım sürecinin başlatılmasını istiyoruz. Sorunun muhatabı tarafların Türkiyenin ulusal ve uluslararası çıkarları temelinde geçekleştirecekleri barış ve dostluk antlaşması sayesinde acıların ve diasporadaki özlemlerin son bulması Türkiyenin özlediği barış ve huzur ve de azınlıkların dostca yaşam ortamını sağlayabiliriz.

  İMZA atan dernek ve platformlar

  1-İZMİR SÜRYANİ,DOSTLUK,KÜLTÜR VE DAYANIŞMA PLATFORMU
  2-ELBEĞENDİ KÖYÜ KALKINDIRMA DERNEĞİ
  3-ANITLI KÖYÜ MERYEM ANA KALKINDIRMA DERNEĞİ
  4-MARDİN/MİDYAD SÜRYANİ KÜLTÜR DERNEĞİ
  5-ALAGÖZ KÖYÜ KALKINDIRMA DERNEĞİ
  6-NUSAYBİN KLİSE VE MANASTIRLARI KORUMA DERNEĞİ
  7-YEMİŞLİ KÖYÜ KALKINDIRMA DERNEĞİ
  8-İSTANBUL MEZO-DER

  Köxüz sitesinde yer alan yazılar, yazarı tarafından aksi belirtilmedikçe, siteye ve yazıya link vermek ve kaynak göstermek şartıyla, başkaları tarafından alınıp yayınlanabilir. Yazıları alıp yayınlayanların nerede ve nasıl yayınladıklarını, Köxüz’e ve yazara bildirmesi dilenir.

  Köxüz sitesi, kısa vadede, Türkiye ve Orta Doğu’da kendisini dil, din, etni, soy, tarihile tanımlamış gerici uluslara ve ve ulusçuluklara karşı, kendini böyle tanımlamayı reddenen ve bununla mücadele eden demokratik bir ulusçuluğu asgari bir temel olarak savunur. Böyle demokratik bir ulusu, Ortadoğu Halklarını gerek bölgeye egemen oligarşilere gerek emperyalistlere karşı birleştirebilecek biricik acil bir çözüm olarak görür.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.