Terimlerin Tanımı

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23795
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Mesih'in tanrısallığıyla ilgili ayetleri daha iyi anlamak için Tanrı'nın, Üçlübirlik’in ve İsa'nın kişiliğinin ve doğasının uygun tanımları önceden bilinmelidir.

  1.Tanrı : Kutsal Yazılar Tanrı'nın kişisel, akıllı, sevgi dolu, adil, sadık, sonsuz, yaratıcı, ve insanla dinamik bir ilişkide bulunduğunu öğretir. Tanrı'nın nitelikleri iki grupta özetlenebilir: “genel” nitelikler ve “ahlâki” nitelikler. Robert Passantino şöyle diyor; “Tanrı (genel nitelikleriyle) eşsiz, sonsuz, değişmez, herşeye gücü yeten, herşeyi bilen, her yerde olan, üçlübirliğe sahip bir ruh ve kişidir.” 3 Passantino tanımlamasına şöyle devam ediyor: “Tanrı'nın kutsallığı, doğruluğu, sevgisi, ve gerçeği O'nun ahlaki nitelikleridir.” 4 Mesih İnancı, Tanrı'nın evreni yönettiğini, tek egemen güç olduğunu ve Tanrı'nın Nasıralı İsa olarak beden alıp bu dünyada yaşadığını öğretir.

  2 . Üçlübirlik : Tüm gerçeğin ve varlığın dışında sadece Tanrı Üçlübirliğe sahiptir. Tanrı'nın Üçlübirliğe sahip olduğunu söylemekle, O'nun Kutsal Yazılar’daki kişisel doğasını tanımlamış oluruz. Tanrı'nın Üçlübirlik kavramıyla Kendisini sonsuz olarak üç kişilikte (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) göstermiş olduğunu belirtmek istiyoruz.Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, tek olan Tanrı'nın ta Kendisidir.

  Şunu demek istemiyoruz:

  (1) Bir Tanrı vardır ve üç ilah vardır.

  (2) Bir Tanrı vardır ve üç adlı, üç özellikli bir kişi vardır.

  (3) Bir Tanrı vardır ve üç kişiliğe ayrılmış olan bir kişi vardır.

  (4) Bir “aileye” mensup olan üç Tanrı vardır.

  (5) Tek Tanrı şizofreniktir.

  Üçlübirliğin Kutsal Kitab'a dayalı öğretisi şöyle özetlenebilir.

  Tek gerçek olan Tanrı (İşaya 43:10; Tesniye 6:4) Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşur. Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın her üç özelliği de “Tanrı'nın Kendisi” olarak açıklanır. Baba,Tanrı olarak anılır (Galatyalılar 1:1; Titus 1:4; v.b.). Oğul veya Söz (logos) şu ayetlerde Tanrı olarak adlandırılır; Yuhanna 1:1, 14; Elçilerin İşleri 20:28; Yuhanna 20:28; Titus 2:13; İbraniler 1:8, v.b… Çeşitli ayetlerde Kutsal Ruh, Tanrı'nın Kendisi olarak adlandırılır (Elçilerin İşleri 5:3-4; 1 Yuhanna 4:2,3; İbraniler 10:15, 16). Üçlübirlikteki birlik kavramı Matta 28:19'da bir ad altındadır (Grekçe'de tekil şahıs olarak kullanılmıştır).

  Bu kitabın amacı Üçlübirlik öğretişini savunmak değildir.Mesih'in tanrısallığına inanan bir kişinin Tanrı'nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak var olduğuna inanması sorun değildir. Kişi, Kutsal Kitab'ın Üçlübirlik konusunda söyledikleri hakkında bir araştırma yapmak isterse birçok ayet incelenebilir (Matta 3:16, 17; Markos 1:9-11; Luka 1:35; 3:21, 22; Yuhanna 3:34-36; 14:26; 16:13-15; Elçilerin İşleri 2:32, 33; 38, 39; Romalılar 15:16, 30; 1 Korintliler 12:4-6; 2 Korintliler 3:4-6; 13:14; Efesliler 1:3-14; 2:18-22; 3:14-17; 4:4-6; 2 Selanikliler 2:13, 14; 1 Timoteus 3:15, 16; İbraniler 9:14; 10:7; 10-15; 1 Petrus 1:2;…v.b.).

  3. İsa Mesih : “İsa Mesih” hem bir ad, hem de bir ünvandır. “İsa” adı “Yeşua” ve “Yoşua” kökeninden gelir. Anlamı “Yehova-Kurtarıcı” veya “Rab kurtarır” demektir. “Mesih” ünvanı da Grekçe Messiah kelimesinden gelir (veya İbranice Maşiak kelimesinden gelir).Mesih “meshedilmiş-olan” demektir. Mesih ünvanının kullanımında “kral” ve “kâhin” anlamı yer almaktadır. Bu ünvan, Eski Antlaşma önbildirilerinde vaadedilen kral ve başkahinin İsa olduğunu gösterir.

  Bunun da ötesinde İsa'nın insan doğasına ve tanrısal doğaya sahip olduğuna inanırız. Aynı şekilde İsa'nın tamamen Tanrı ve tamamen insan olduğuna inanırız.

  Kutsal Kitap'ta İsa'nın hem Tanrı hem de insan oluşu şöyle açıklanır:

  Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendisini alçalttı. Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve O'na her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki, İsa'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. ( Filipililer 2:5-11)

  Tanrı'nın, Üçlübirliğin ve İsa'nın bu tanımından sonra, Mesih'in tanrısallğıyla ilgili kutsal yazılardaki kanıtlara bakmaya başlamadan önce bir soruyu daha cevaplamaya çalışacağız.

  Tanrı Neden İnsan Oldu ?
  Bizler gibi ölümlü olan insanlar sonsuz olan Tanrı'yı nasıl anlayabilir? Doğru, iyilik, veya güzellik gibi soyut kavramları anlamamız oldukça zordur. Güzelliği güzel bir somut nesnede veya iyiliği iyi bir insanda görürüz. Peki, Tanrı'yı nasıl görüyoruz? Tanrı'nın kişilik özelliklerini nasıl anlayabiliriz?

  Tanrı, insanların anlayacağı bir şekilde, insan bedeni alarak, kendisini insanlara göstermesiyle anlaşılabilir. Beden almış olan bu kişi, Tanrı'nın sonsuzluğunu ve her yerde olma halini temsil etmese de, (bunun için zaman ve mekan uygun değildir), Tanrı'nın doğasını açıkça ifade edebilirdi.

  Yeni Antlaşma'nın mesajı da budur. Pavlus, “Tanrı'nın tüm doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor” (Koloseliler 2:9) der. İnsanlar sonsuz olan Tanrı'yı biraz olsun anlasınlar diye, İsa insan olup aramızda yaşamıştır.

  Tanrı'nın insan olmayı seçmesinin ikinci bir nedeni de, Tanrı ve insan arasındaki uçuruma köprü olma amacıdır. Eğer İsa sadece yaratılmış bir insan olsaydı, ölümlülükle ölümsüzlük, yaratıcıyla yaratık, kutsalla, murdar olarak tanımlayabileceğimiz Tanrı ile insan arasındaki büyük boşluk giderilemezdi. Tanrı'yı tanıyabilmemiz için Tanrı'nın bize gelmesi şarttı. Yaratılanlar arasından hiçbir varlık Tanrı'yla insan arasındaki dev uçuruma köprü olamaz…. Bu bir çamur parçasının heykeltraşı anlamasına ve ona ulaşma isteğine benzer. Tanrı, içindeki sevgiden dolayı ilk adımı atıp aramıza gelmiş ve herkesin gelebileceği bir yol açmak istemiştir


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.