Tanrı’nın İsimleri

 • Bu konu 1 izleyen ve 7 yanıt içeriyor.
8 yazı görüntüleniyor - 1 ile 8 arası (toplam 8)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25422
  Anonim
  Pasif

  RAB ( YHVH _ YAHVE )

  1- İsrail halkı, Tanrı kavramı söz konusu olduğunda YHVH adını seçtiler. Ulus tarafından geleneksel bir biçimde O’na özgü olarak kabul edilen niteliklerde, özellikle O’nun karakterinde anlam bulduğunda YHVH kullanılmıştır.

  2- Tanrı inancını doğrudan tanımlayan, temel inanç unsurlarının ya da peygamberlik sözlerinin kitlelere öğretilmesine yönelik olduğunda YHVH kullanılmıştır.

  3- Metnin bağlamı, Tanrı’nın kolay anlaşılır niteliklerini betimlediğinde, hissedilebilir terimler kullanıldığında ve çok açık bir resim nakledildiğinde YHVH kullanılmıştır.

  4- Tevrat’taki anlamında, okuyucunun ya da dinleyicisinin yüreğine, görkemli ve muzaffer Tanrı’nın varlığının yüceliğiyle dokunulmak istenildiğinde, YHVH kullanılmıştır.

  5- Tanrı’nın niteliklerinin ve yaratılışta ( insanlık ve doğayla ) doğrudan ilişkisinin anlatıldığı yerlerde YHVH kullanılmıştır.

  6- İsrail ulusuna ya da atalara ilişkin olarak İsrail’in Tanrısı’ndan söz edildiğinde, YHVH kullanılmıştır.

  7- Metnin konusu İsrail’in inancı olduğunda YHVH kullanılmıştır. ( ” Hüküm Gerektiren Yeni Kanıtlar ” – Haziran 2008 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Bugün, dünyayı kazansan yararı ne olur ? hac5 tanri sevgidir :elsalla: :elsalla: :elsalla:

  #27947
  Anonim
  Pasif

  TANRI ( ELOHİM )

  1- Metin, Tanrı’nın maddi evrenin yaratıcısı olduğu, doğaya hükmettiği ve yaşam kaynağı olduğuna dair dünya halklarının bilge kişilerinin arasında yaygın olan soyut Tanrı kavramını yansıttığında, Elohim kullanılmıştır.

  2- Evrenin var oluş amacı ve insanlığa dair karmaşık konular üzerine yoğunlaşmış düşünürlerin zihinlerindeki kavram aktarılırken, Elohim kullanılmıştır.

  3- Tanrı, daha genel, yüzeysel ve belirsiz olarak betimlendiğinde, az tanımlanmış izlenimi bırakıldığında, Elohim kullanılmıştır.

  4- Tanrı’dan sıradan bir tutumla söz edildiğinde ya da ifade veya düşünce, saygıdan dolayı O’nun kutsal adıyla ilişkilendirilmemişse, Elohim ismi kullanılmıştır.

  5- Tanrı’dan, fiziki evrenin tamamen dışında ve üzerinde olan , yüce bir varlık olarak söz edildiğinde Elohim kullanılmıştır.

  6- Metinde, Tanrı’nın seçilmiş insanlardan olmayan birisiyle olan ilişkisinden söz edildiğinde Elohim kullanılmıştır.

  7- Metnin konusu evrensel inanç olduğunda Elohim kullanılmıştır. ( ” Hüküm Gerektiren Yeni Kanıtlar ” – Haziran 2008 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Bugün, tüm dünyayı kazansan yararı ne olur ? isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun

  #30124
  Anonim
  Pasif

  Yaratılış kitabının ilk 34 ayetinde ” Elohim ” ( tanrı ) ismi, tam 33 kere yer almaktadır. Ardıl 45 ayette Egemen RAB ” Yahve ( YHVH ) Elhim ” ismi 20 kez yer alır. ” Yahve ” ( RAB ) ismi ise daha sonraki 25 ayette 10 kez yer alır. Tanrı’nın isimlerinde kullanımında belirginleşen bu düzenin rastlantı olmadığı kesindir ( Allis, FBM, 23 )

  Belgesel Varsayım

  Eleştirmenler tanrı’nın çeşitli sıfatlarının ayrı ayrı kullanımının, birden fazla yazarın varlığını işaret ettiğini savunurlar.[ Yahve ( Türkçe söylenişi ), Jehovah ( İngilizce söylenişi), Yahve ( İbranice söylenişi ) ve ( Elohim ). Astruc’un, Pentatuk’un birden fazla kaynağın birbiriyle harmanlanıp derlenmiş olduğuna dair kanısının altında yatan temel neden budur. The Encylopedia of Religion and Ethics’te ( Din ve Ahlak Ansiklopedisi ) Astruc’un Conjectures ( Varsayımlar ) adlı kitabından yapılana alıntı şöyledir:

  Yaratılış Kitap’ının İbranice metinlerinde, Tanrı için iki değişik isim kullanılmıştır. Bu isimlerden birincisi Elohim’dir. Bu sözcüğün İbranice’de değişik anlamları olsa da, temelde ” Yüce Varlık ” için kullanılır. Diğer isim ise Yahve’dir,Tanrı’nın özünü ifade eden, O’nun yüce ismidir.Bu iki ismin eşanlamlı olduğu ve metne renk katmak amacıyla gelişigüzel kullanıldığı gibi büyük bir hataya düşülmemesi gerekir. İsimler birbiriyle asla karıştırılmamıştır. Bazı bölümlerin tümünde ya da büyük bir kısmında Tanrı için sadece Elohim kullanılmıştır. Diğer kısımlarında ise Yahve ( RAB ) kullanılmıştır. Eğer Yaratılış kitabının yazarı Musa ise, bu garip ve nahoş çeşitlemenin sorumlusu da kendisidir.Ancak, Yaratılış gibi kısa bir kitapta, Musa’nın böylesine bir özensizlik yapabileceğini düşünmek olanaksızdır.Başka hiçbir yazarın işlemediği bu suçu Musa’ya yükleyebilir miyiz ? Yaratılış Kitap’ının , tanrı’ya değişik isimler veren iki ya da üç farklı yazar tarafından yazıldığını ve bu yazarlardan birisinin Tanrı için Elohim, diğerinin Yahve ya da Yahve- Elohim adlarını kullandığını varsaymak, bu çeşitlilik için daha doğal bir açıklama olmaz mı ? ( ERE, 315 ) ( J. McDowell )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Dünyayı kazansan yararı ne olur ? isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun

  #30138
  Anonim
  Pasif

  Her Şeye Gücü Yeten RAB Tanrı
  Var olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü yeten Rab Tanrı, ” Alfa ve Omega Ben’im ” diyor. ( Vahiy 1:8 )

  RAB’bin Gücü
  Uyan, ey RAB’bin gücü, uyan, kudreti kuşan ! Eski günlerde, önceki kuşaklar döneminde olduğu gibi uyan ! Rahav’ı parçalayan, deniz canavarının bedenini deşen sen değil miydin ? ( Yeşaya 51:9 )

  Kurtarıcı
  Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: ” Kurtarıcı Siyon’dan gelecek ve Yakup’un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracaktır. ( Romalılar 11:26 )

  Tüm Çağların Kralı
  Onur ve yücelik sonsuzlara dek tüm çağların Kralı olan ölümsüz, görünmez tek Tanrı’nın olsun ! Amin. ( 1. Timoteos 1:17 )

  Canlarımızın Çobanı ve Gözetmeni
  Yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz, şimdiyse canlarınızın Çobanı’na ve Gözetmeni’ne geri döndünüz. ( 1. Petrus 2:25 )

  Kilisenin Başı
  Her şeyi O’nun ayakları altına sererek O’na bağımlı kıldı. O’nu, bütün varlıkların üzerinde baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi. ( Efesliler 1:22 )

  Düşmanlarımızdan Kurtaran
  Eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, kulu Davut’un soyundn bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı; düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı. ( Luka 1:69 )

  Kral
  Ey Siyon kızı sevinçle çoş ! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte kralın ! O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor ! ( Zekeriya 9:9 )

  Kralların Kralı
  … Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi… ( 1. Timoteos 6:15 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Dünyayı kazansan yararı ne olur ? hac5 :elsalla: :elsalla: :elsalla:

  #30406
  Anonim
  Pasif

  Tanrı’nın Farklı İsimlerinin Belirgin Kullanımları

  Tanrı’nın bütün isimlerinin özel bir anlamı vardır ve eşanlamlı değildirler. Pentatuk’un yazarı,metnin bağlamına göre Yahve (RAB ), Elohim ( Tanrı ) ya da Yahve-Elohim isimlerinden birisini kullanmıştır. Bundan anlaşılacağı gibi, yazar Tanrı’nın isimlerini rasgele seçmemiştir.Her ismin kullanımının arkasında yatan ayrı bir amaç vardır.

  12. yy.da R. Jehuda Halevi, Cosri adlı bir kitap yazmıştır.Bu kitapta Tanrı’nın isimlerinin etimolojisi ( kökenbilimi ) açıklanmıştır.Onun vardığı sonuçlar, Berlin Üniversitesi Tanrıbilim Profesörü E. W. Hengstenberg tarafından 19. yüzyılın ortalarında açıklanmıştır:

  Tanrı’nın en sık kullanılan genel ismi ( Elohim ) ‘dir. Bu isim Tanrı’yı sadece O’nun güç ve kudretine bağlı olarak betimler; insanlıkla kurduğu ilişkilerde açıklamış olduğu kişiliği ya da değerlerini ya da bereketleri ve buyruklarını ima etmez.Bir metinde, Tanrı kendisini tanıtıyorsa ve gerçekten de Tanrı ile konuşuluyorsa, ” Elohim ” e , ” Yahve ” yani Tanrı’nın vahyini ve O’nun antlaşmasını alan insanlara özgü bir isim eklenir… ” Yahve ” tanrısal özün oluşumunu bilmeyenler ( tanımayanlar ) için anlaşılmaz bir isimdir. Oysa ” Elohim “, böyle bir tanışıklığı zorunlu kılmaz, yani Tanrı’yı tüm insanların anlayabileceği evrensel unsurlarıyla yansıtır… ” Yahve ” ismi, Tanrı’nın özel ismidir, bu nedenle tanrısal özü en küçük ögesine dek simgeler. Sadece tanrı izin verdiği, yüreğinin gizemlerini açıkladığı ve yaratılışın bunları algılamasına izin verdiği zamanlarda anlaşılabilir. Böylece kudretli ve sınırsız bir varlık olduğunun bilinmesi ve onaylanmasının yanı sıra, bu isimle kendini en yakın ve özel bir biçimde ifade etmektedir. ( Hengstenberg, DGP, 216, 217 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
  Dünyayı kazansan ne yararı olur ? isasiyahbeyaz :papatya: :papatya: :papatya:

  #27965
  Anonim
  Pasif

  Hebrew Üniversitesi eski profesörlerinden araştırmacı Umberto Cassuto’nun Tanrı’nın isimlerinin kullanımına dair izlenen model konusunda saptadığı ilkeler konusundaki saptamalarını şöyle açıklar:

  İlk olarak, bu iki ismin ( YHVH-YAHVE, ELOHİM ) ortaya koyduğu karakterlere bir göz atalım. İkisinin de birbirinden farklı olduğunu gçörürüz. ” Elohim ” ismi, ilk olarak bir cins isimdir; hem İsrail’in tanrısı, hem de pagan kültürlerinin tanrıları için kullanılmıştır. ( El ismi gibi ) Diğer tarftan YHVH, özel isimdir. İsrail’in Tanrısı’na özgüdür; İsraillilaerin evrene hükmettiğine ve onları kendisine bir halk olarak seçtiğine inandıkları Tanrı’nın özel ismidir.

  Bu konuyu belki de bir örnekle açıklayarak daha anlaşılır kılabiliriz. Bir kentten hem Yeruşalim , hem de kent olarak söz edebiliriz. Kent sözcüğü genel bir isimdir, ancak Yeruşalim kendisine özel bir isimdir.

  Yahudi halkının ataları tek bir Tanrı olduğunu anladıklarında, söylediklerini hatırlayalım: ” YHVH. ” Elohim” dir . (özgün metin ) ” RAB, Tanrı,dır ( Yeni Kutsal Kitap çevirisi) ( 1. Kr. 18:39 )Bu ayette ise cins isim olan Elohim özel isme dönüşmüş ve YHVH ie eşanlamlı olmuştur. Eğer Yeruşalim dünyadaki herkesin yaşadığı ve ibranice konuştuğu bir kent olsaydı, o zaman kent sözcüğü Yeruşalim ile eşanlam kazanır ve özel bir isim olurdu. ( Cassuto,DH, 18 )

  Bazı durumlarda ise bir tümcede iki karşıt ilkenin aynı anda yer aldığı ve birbirleriyle çeliştiği görülür. Bu durumda mantıklı bir yol izlenir ve metnin ana konusuna uygun olan ilkenin baskın olduğu kabul edilir ( Casuto, DH, 30-41 )

  Bu ilkelerin farklı yazın türlerinde farklı biçimlerde yer aldığı görülmüştür. ( ” Hüküm Gerektiren Yeni Kanıtlar ” – 2008 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
  Dünyayı kazansan neye yarar ? :papatya: :papatya: :papatya: isasiyahbeyaz

  #30600
  Anonim
  Pasif

  Ulusların Kralı
  “… Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, senin işlerin büyük ve şaşılacak işlerdir. Ey ulusların kralı, senin yolların doğru ve adildir… ” ( Vahiy 15:3, 4 )

  Önder
  ” Bakın, onu haklara tanık, önder ve komutan yaptım. ” ( Yeşaya 55:4 )

  Yahuda Oymağından Gelen Aslan
  Bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana, ” Ağlama! ” dedi. ” İşte, Yahuda oymağından gelen Aslan, Davut’un Kökü galip geldi. Tomarı ve yedi mühürü O açacak.” ( Vahiy 5:5 )

  Rablerin Rabbi
  … Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi… ( 1. Ti. 6:15 )

  RAB Doğruluğumuzdur
  O’nun döneminde Yahuda kurtulacak, İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O, ” RAB doğruluğumuzdur ” adıyla anılacak. ( Yeremya 23:6 )

  Güçlü Tanrı
  … bize bir doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. ( Yeşaya 9:6 )

  Kaya
  Hepsi aynı ruhsal yiyeceği yedi. Hepsi aynı ruhsal içeceği içti. artlarından gelen, ruhsal kayadan içtiler, o kaya Mesih’ti. ( 1. Ko. 10:3, 4 )

  Tanrı Yaratılışın Öz Kaynağı
  Laodikya’daki topluluğun meleğine yaz. Amin, sadık ve gerçek tanık, Tanrı yaratılışının öz kaynağı şöyle diyor… ( Vahiy 3:14 )

  Dünya Krallarına Egemen Olan
  … Var olan, var olmuş ve gelecek olandan, O’nun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih’ten sizlere lütuf ve esenlik olsun… ( Vahiy 1:4-6 )

  Söz, Mesih’ti; O, Hak’tı.
  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
  Dünyayı kazansan neye yarar ? isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun

  #31472
  Anonim
  Pasif

  PEYGAMBERLİK: Eski Antlaşma’nın peygamberleri, sürekli olarak Elohim yerine, YHVH ( RAB ) ismini kullanmıştır. Bu konuda bir istisna olan Yunus, birkaç kez İsrail’in Tanrısı için Elohim ismini kullanmıştır. Yunus’un metinleri yazımsal olarak peygamberlikten çok düzyazı sınıfına dahil edilmektedir. Bir başka istisna ise peygamber Yeşaya’dır. Kendisi Yahve yerine, Elohim de kullanılmamış ve sadece tanrı’yı simgeleyen ” El ” sözcüğünü kullanmıştır. ( Cassuto, DH, 20 )

  HUKUK : Tanrı’nın Pentatuk ve Hezekiel’de yer alan bütün hukuki metinlerde kullanılan tek isim Yahve ( RAB ) olmuştur. ( Cassuto, DH, 20 )

  ŞİİR : Şiir diye adlandırılan yazın türünde genelde YHVH ( RAB ) isminin kullanılmış olduğu görülür. Ancak bilgelik türüne giren ya da etkisinde kalan şiirler, bu konuda istisnadır. Pentatuk’un 2. ve 3. kitaplarında ( Çık. Lev. ) ” El ” ya da ” Elohim ” isimlerinin kullanımının tercih edildiği görülmüştür. ( Cassuto, Dh, 20 )

  BİLGELİK : Bilgelik edebiyatı daha evrensellik taşır.Benzer metinlere antik Yakın Doğu’da sıkça rastlanır.İsrail’in komşularının yakın edebi yapıtlarının incelenmesi , bu konuya büyük yarar sağlamıştır.

  ” Ancak eserlerin incelenmesiyle şaşırtıcı bir olguyla karşılaşılmıştır. Antik Yakın Doğu’nun bilgelik kitaplarında, kaynaklandıkları halka ya da yazıldıkları dile bakmaksızın , Tanrı için kendi kültürlerine ait özel isimler kullanmak yerine belirtici bir ünvan kullanılması yeğlenmiştir. ( Cassuto, DH, 21 )

  DÜZ ANLATIM : Pentatuk, ilk dönem peygamberleri, Eyüp, Yunus vb. boyunca yer almış olan düz anlatımlarda Yahve ve Elohim isimleri sıkça kullanılmıştır. ( Cassuto, DH, 21 )
  _______________

  Rab’bin sevgisi ve ışığı sizinle olsun. a-rabbe hamdolsun

8 yazı görüntüleniyor - 1 ile 8 arası (toplam 8)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.