Ruhsal Varlıklar

 • Bu konu 3 izleyen ve 7 yanıt içeriyor.
8 yazı görüntüleniyor - 1 ile 8 arası (toplam 8)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24653
  Anonim
  Pasif

  :melek:- Yaratılış kitabının ilk bölümlerinde üç karakterle yüzyüze geliyoruz: Tanrı, İnsan ve Şeytan (Yılan)
  – Şeytanın ve tüm ruhsal varlıkların nereden geldiklerini öğrenmek için Kutsal Kitap’ta yazılan başka pasajlara da bakmalıyız.
  – Bunların tam olarak ne zaman yaratıldıklarını bilemiyoruz. Bu konuda belki de sadece birkaç ipucu bulabiliriz ve bu yüzden bu varlıklar hakkında bilgimiz çok sınırlıdır.

  ” Gizlilik Tanrımız RAB’be özgüdür. ” ( Yasa’nın Tekrarı 29:29 )

  – En azından şunu biliyoruz: İblisin bir başlangıç noktası vardır, yani yaratıldı. Tanrı’ya karşı isyan etti. Tanrı’nın yarattıklarının iyi olduğunu gördükten sonra (Yar.1:31) Tanrı’nın işlerini bozmaya giriştiğini okuyabiliriz. İblis yılan kılığında Havva’yı ayartmadan önce (Yar.3:1) Tanrı’ya karşı isyan etmişti.
  – Tanrı ruhsal varlıkları yarattı.
  – Kutsal Kitap onları şöyle adlandırıyor: Ruhlar, Melekler, Keruv (Yar.3:24; M.Çıkış 25:18), Seraflar (Yaşaya 6:2), Göksel Ordular, Ruhsal Ordular, Yönetimler, Egemenlikler, (Karanlık dünyanın) Güçler, Hükümranlıklar, Sabah yıldızı, İlahi varlıklar.

  ” Halk şöyle dua etti: ” Tek RAB sensin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki her şeyi, denizleri ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen can verdin. Bütün gök cisimleri sana tapınır. ”(Nehemya 9:6)

  ” Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Anlıyorsan söyle. Kim saptadı onun ölçülerini? Kuşkusuz biliyorsun! Kim çekti ipi üzerine? Neyin üstüne yapıldı temelleri? Kim koydu köşe taşını, Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken, İlahi varlıklar sevinçle çığrışırken? ”(Eyüp 38:4-7)

  – Başlangıçtan önce ruhsal varlıklardan bir tanesi bile yoktu. Tanrı onlara yaşam verdi.

  ” Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. ”(Yuhanna 1:3)

  – Tanrı bütün ruhsal varlıklardan daha büyüktür.
  – Ruhsal varlıklar Tanrı gibi değiller. Aynı anda her yerde olamazlar. (Luka 1:26; Dan.10:12-14)
  – Ruhsal varlıklar çok zeki ve güçlü olarak yaratıldı.

  ” RAB’be övgüler sunun, ey sizler, Onun melekleri, Onun sözünü dinleyen, Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri! RAB’be övgüler sunun, ey sizler, Onun bütün göksel orduları, İsteğini yerine getiren kulları! ”(Mezmurlar 103:20-21)

  – Melekler çok akıllı ve güçlüdürler, ama Tanrı gibi her şeyi bilemiyorlar ve güçleri sınırlıdır. (2.Pet.2:11)
  – Tanrı bütün ruhsal varlıklardan daha akıllı ve çok daha güçlüdür. Bunu unutmamalıyız.
  – Ruhsal Varlıkların sayısını saptamak imkansızdır
  – Tanrı o kadar çok ruhsal varlık yarattı ki onları saymamız mümkün değildir. (İbaniler.12:22)

  ” Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm, seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, onbinlerce onbinlerdi. ”(Vahiy 5:11)

  – Tanrı, Ruhsal varlıkları güzel, hatasız ve mükemmel yarattı.
  – Çünkü Tanrı kötü bir şey yaratmaz ve O’nun karakterine aykırı bir şey yapmaz.
  – Bütün ruhsal varlıklar Tanrı’nın melekleriydiler ve O’na hizmet etmek için yaratıldılar.
  – Melek kelimesi hizmetçi ya da haberci anlamına geliyor.
  – Tanrı’nın emirlerini yerine getirmek için yaratıldılar.
  – Bütün ruhsal varlıklar başlangıçta Tanrı’yla birlikte gökte yaşadılar.
  – Gökler Tanrı’nın mekanıdır. Tanrı her anda her yerde olmasına rağmen gökler O’nun mekanıdır.

  ” RAB kutsal tapınağındadır, O’nun tahtı göklerdedir. ”(Mezmurlar 11:4)

  http://www.tiranus.org/

  #28465
  Anonim
  Pasif

  Eski Antlaşma’da meleklere ilişkin yüze aşkın ifade kullanılmaktadır ve aynı türde ifadeler Yeni Antlaşma’da 160 ın üzerinde bir sayıyla karşımıza çıkmaktadır. Tanrı’nın habercileri olduğu söylenmektedir – ki melek kelimesinin anlamı budur. Yaratılmış olmalarına ve ebedi olmalarına rağmen , ölümsüzdürler. Muazzam sayılarda var oldukları söylenir. ” Sonra tahtın , canlı yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm ve seslerini işitttim. Sayıları binlerce binler, onbinlerce onbinlerdi ” ( Vahiy 5:11 ). Melekler kişilik özellikleri de taşımaktadır ; Tanrı’ya mantıklı ve düşünüş dolu tapınış sunarlar: “Yüksek sesle şöyle diyorlardı: ‘ Boğazlanmış Kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği ve kudreti, saygıyı, yüceliği ve övgüyü almaya layıktır.” ( Vahiy 5:12 ).

  Bu özellikler, Kutsal Yazılar’da kendilerine ilişkin kullanılan ifadelerden ortaya çıkmıştır. Örneğin bunlara ” göksel ordular ” adı verilmektedir ( Luka 2:13 ). Bunun ifade ettiği anlam , bir imparatorun etrafında, onu korumak için konuşlandırılmış bulunan ordulardır. Aynı şekilde bu varlıklar Tanrı’nın etrafında bulunurlar ve O’nun görkemini görünür kılarlar. Bunlar ” yönetimler “, ” hükümranlıklar”, ” güçler”, “egemenlikler” ve ” tahtlar” adı verilir ( Ef. 1:21 ; Ko. 1:16 ) çünkü Tanrı’nın otoritesini bu dünya üzerinde uygularlar.

  Kutsal Kitap aynı zamanda ruhsal dünyaya ilişkin bir tür hiyerarşinin varlığını da belirtmektedir. İlk sınıfta, adı en çok geçen melek Mikail bulşunmaktadır ( tüm Kutsal Yazılar’da yalnızca iki meleğin adı açıklanmaktadır ). Mikail’in “baş melek ” olduğğu söylenir. Adı , ” Tanrı gibi olan ” anlamına gelmektedir ( Daniel 10:21 ; 12:1 ; 1. Selanikliler 4:16 ;Yahuda 1:9 ; Vahiy 12:7- 10 ).

  İkinci sınıf ise, Tanrı’nın habercileri olarak nitelendirilen melekleri içermektedir. Adı açıklanan ikinci melek Cebrail bu kategoriye dahildir. Daniel’e gönderilen özel esin, Vaftizci Yahya’nın doğumuna ilişkin Zekerya ‘ya gönderilen mesaj ve İsa’nın doğumunun Meryem’e bildirilmesi görevi Cebrail’e verilmişti ( Daniel 8:16; 9:21 ; Luka 1:18-19, 26-38 ).

  Üçüncü sınıftaki melekler ise ” çerublar” olarak bilinirler. Tanrı’nın tahtının etrafında bulunan ve O’nun kutsallığını herhangi bir günahtan koruyan muhteşem varlıklar olarak bilinirler ( Yar. 3:24 ; Çıkış 25:18, 20 ; Hezekiel 1:1-18 ). Bu meleklerin altın figürlerinin antlaşma sandığının üzerindeki merhamet tahtı üzerine konulmasını bildirmişti Tanrı. Çerublar, Yeşaya 6:2-7 ayetlerinde bahsedilen Seraflar ile aynı melekler olabilir.

  Son olarak, kendilerine herhangibir ismin iliştirilmemiş olduğu melekler ordusu bulunmaktadır. Şeytan ile birlikte günah işleyerek düşüp, cehenneme giden meleklerden ayrılmaları amacıyla bunlar yalnızca “seçilmiş melekler ” olarak nitelendirilirler ( 1. Timoteos 5:21 )

  Melek dünyasının muhteşemliği ve karmaşıklığı bizlerin bu dünyayı incelememizi arzulatacak düzeydedir. Fakat buna ek olarak, böylesine bir inceleme Tanrı’nın görkemine ilişkin algılarımızı derinleştirecektir. Calvin, melekleri kastederek şu gözlemi yapmaktadır, ” Eğer Tanrı’yı, yaptığı işler aracılığıyla algılamayı arzuluyorsak, böylesine açık ve asil bir örneği kesinlikle göz ardı etmemeliyiz. ” ( J. Montgomery BOICE )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28466
  Anonim
  Pasif

  MELEKLERİN HİZMETİ

  Kutsal Kitap’ın birçok yerinde gördüğümüz üzere meleklerin ilk ve en baş görevi Tanrı tapınışı ve övgüsüdür. Örneğin , Yeşaya’nın yazdıklarına göre, Yehova’nın tahtının üzerinde bulunan seraflar, ” Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı : ‘ Her Şeye Egemen RAB Kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor ‘ ” ( Yeşaya 6:3 ). Daniel, aynı sahneyi çok daha fazla sayıda meleğin bulunduğunu söyleyerek tasvir etmektedir, ” Ben bakarken tahtlar kuruldu, eskiden beri var Olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz, Başındaki saçlar yün gibi apaktı. Tahtı alev alev , tekerlekleri kızgın ateş gibiydi. Önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu. Binlerce binler O’na hizmet ediyordu; on binlerce onbinler önünde duruyordu.” ( Daniel 7: 9-10 ) Vahiy kitabında, dört yaratık, dört ve yirmi ihtiyar olarak tanımlanan melekler ( ki bunlar kurtulmuş insanlar olabilir ) ve binlerce ruhsal varlıktan bahsedilmektedir ve bunların durup dinlenmeden şöyle dedikleri söylenmektedir,” Kutsal, kutsal, kutsaldır, var olmuş, var olan ve var olacak olan, gücü her şeye yeten Rab Tanrı ! ” ( Vahiy 4:8 ; bak 5:9-12 )

  Meleklerin böylesine büyük sayılarla tapındıkları bizleri hemen alçaltmalı hem de kendi tapınışımızda teşvik etmelidir. Bizleri alçaltmalıdır çünkü bizler Tanrı’ya yücelik vermeyi bıraksak bile Tanrı, hakettiği tapınıştan mahrum edilmiş olmayacaktır çünkü melekler bunu zaten yapmaktadır. Diğer taraftan, bu gerçek bizleri teşvik etmelidir çünkü seslerimiz bir gün gelecek, o yüce göksel koronun sesiyle birleşecektir ( Vahiy 7: 9-12; 19:1-6 ). ( J. M. BOICE )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28710
  Anonim
  Pasif

  İkincisi, melekler Tanrı’nın işlerinin aracıları olarak Tanrı’ya hizmet ederler. Meleklerin yaratılışta ( Eyüp 38:7 ) ve yasanın verilişinde rol oynadıklarını okuyoruz; bu metinlerde yasanın ” melekler aracılığıyla” iletildiğini okuyoruz ( Elç. 7:53; Gal. 3:19 ; İbr. 2:2 ) Tanrı’nın Daniel’e göndermiş olduğu esin, bir melek tarfından iletilmişti; gelecekteki olayları elçi Yuhanna’ya açıklamak için yine birkaç melek kullanılmıştı. Vaftizci Yahya ve İsa Mesih’in doğumunu bildiren Cebrail’di. Birçok diğerleri ise çobanların önünde bu olayı kutlamıştı. Benzer bir şekilde Mesih’i denemelerle karşılaştığında ve Getsamani bahçesinde melekler güçlendirmişti.Diriliş gününde mezarın başına gelmiş olan kadınlara, kazanılan zaferi ve İsa’nın göğe yükselişini yine melekler açıklamıştı. Mesih’in ikinci gelişinde yine muazzam sayılarla tekrar ortaya çıkacaklardır ( Mat. 24:31 ; 25:31 ; 2. Se. 1:7 )

  Üçüncü olarak melekler, Tanrı halkına yardım etmek ve onları savunmak için gönderilmiş olan yardımcı ruhlardır. Bu bağlamda ilk derecede Mesih’le ve daha sonra bizimle ilişkili olarak şu ayeti okumaktayız: ” Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek, gideceğin her yerde seni korusunlar diye. Elleri üzerinde taşıyacaklar seni, ayağın bir taşa çarpmasın diye” ( Mez. 91:11-12 ). Ve, ” RAB’bin meleği O’ndan korkanların çevresine ordugah kurar, kurtarır onları.” ( Mez. 34: 7 ).

  Pratik açıdan bakılacak olursa, hristiyanlar bu göksel korumanın daha çok bilincinde olsalardı, içlerinde bulundukları durumlardan ve düşmanlardan daha az korkarlardı. Aynı zamanda bizlerin unutkanlığı anlaşılabilmektedir çünkü melekler bizlere görünmemektedirler. ( J. M. BOICE )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:melek:

  #28801
  Anonim
  Pasif

  Bizler, orduların Rabbi hakkındaki görümü almasından önceki Elişa’nın hizmetkarı Dotan gibiyiz. Elisha, İsrail’in düşmanı Aram kralı Ben-Hadat’ın planlarını İsrail halkına iletmekteydi ve Ben-Hadat Elişa’yı yakalamaya çalışarak buna tepki göstermişti. Bunu gerçekleştirmek amacıyla Elişa ve hizmetkarının gece Dotan’da kaldıkları yeri sardı. Elişa’nın hizmetkarı sabahleyin su almak için şehir dışına çıktığında Ben-Hadat tüm gücüyle Elişa’yı yakalamaya hazırdı. Ayet Elişa’nın hizmetkarının şehri bir ” ordunun ” ” at ve askerlerle ” çevrelemekte olduğunu farkettiğini söylemektedir. Elişa’nın hizmetkarı dehşete kapılmıştı. Koşarak geri döndü ve Elişa’ya şöyle dedi, ” Tanrı adamının uşağı erkenden kalktı. Dışarıya çıkınca kentin askerler, atlılar ve savaş arabalarınca kuşatıldığını gördü. Dönüp Elişa’ya, ‘ Eyvah, efendim, ne yapacağız ? ‘ diye sordu. Elişa, ‘ Korkma, çünkü bizim yandaşlarımız onlarınkinden daha çok ‘ karşılığını verdi. Sonra şöyle dua etti: ‘ Ya RAB, lütfen onun gözlerini aç, görsün ! ‘ RAB uşağın gözlerini açtı. Uşak Elişa’nın çevresindeki dağların atlılarla, ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü” ( 2. Krallar 6: 15-17 ). Bundan sonra melekler, Ben-Hadat’ın ordusunu vurarak, kör olmalarına neden oldu. Bu fırsattan yararlanan Elişa bu orduyu tutsak alarak İsrail’in başkenti Samiriye’ye götürdü.

  Benzer şekilde, Tanrı meleğinin Kudüs’ü kurtarmak için Asurlu askeri öldürdüğünü okumaktayız.

  Meleklerin dördüncü bir görevi ise ölüm anları geldiğinde, Tanrı halkına hizmet etmektir. Bu düşünceyi destekleyen çok sayıda ayet bulunmamaktadır, ancak İsa’ya göre meleklerin Lazar’ı İbrahim’in yanına götürdüklerini söylediğine dikkat edilmelidir ( Luka 16:22 ). { J. M. BOICE }

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla:

  #28861
  Anonim
  Pasif

  :melek: Son olarak melekler, tüm insanlığın, cinlerin ve tüm dünyanın tabi olacağı bildirilen son yargının gerçekleşmesinde araç olacaklardır. Bu yargının kapsamı, diğer kitaplardan çok daha derin bir şekilde Vahiy kitabında açıklanmaktadır. İlk olarak, dünyaya yedi mühürün açılmasıyla ( Vahiy 6:1 – 8:1 ), borazanların duyulması ( Vahiy 8:2 – 11:19 ) ve dökülen gazap kaseleri ( Vahiy 15:1 – 16:21 ) aracılığıyla açıklanacak olan kısmi yargıdan bahsedilmektedir. Bu yargılar, kitabın ana kısmını oluşturmaktadır ve bunların her birine bir melek iliştirilmiştir. İkinci olarak, yüce Babil şehrine ( bu şehir Roma’yı simgeliyor olabilir ) ve onun günahlarına ortak olanlara açıklanan yargıdan bahsedilmektedir. Melekler de bu yargının açıklanmasının bir parçasıdır ( Vahiy 17:1 – 18:24 ). Üçüncü olarak, canavara – ki bu büyük olasılıkla aynı zamanda Mesih karşıtı olacaktır – şeytana ve sahte peygambere karşı olan yargı açıklanacaktır ( Vahit 19:17 – 20:3, 10 ). Son olarak, ölülerin yaptıkları işlere göre yargılandıkları yüce beyaz tahtın gerçekleştireceği yargı bulunmaktadır ( Vahiy 20: 11 – 15 ). { J. M. BOICE }

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla:

  #28928
  Anonim
  Pasif

  Şeytanın yargılanması da dahil olmak üzere gelecek yargıdan bahsetmemiz, bizleri bu konunun ikinci bir bölümüne yöneltmektedir. Kutsal Kitap’a göre şeytanın gaddar hükmü altında, tanrı’nın hükmüne karşı duran ve insanlara zarar verme amacında olan sayısız düşmüş melek bulunmaktadır. Kutsal Kitap’ın tasvirine göre bu topluluk, muhteşem ve dehşet verici bir güç teşkil etmektedir. Fakat bu gücün tasvir edilmesinin nedeni, bizlerde korku uyandırmak değil, bizleri korumaya gücü yeten tek kaynağa, Tannrı’ya yöneltmek içindir. Mecdelli Meryem’in yedi cinden kurtarıldığı ( Mar. 16:9 ; Luka 8:2 ) ve Celile’nin karşısında bulunan Gerasalılar’ın memleketinde Mesih’in karşılaştığı bir adamın içinden bir sürü cini çıkardığını söyleyen durumdan düşmüş meleklerin sayısı tahmin edilebilmektedir ( Luka 8:26-33 ).

  Bu meleklerin böylesine çok sayıda olduğunu Tanrı bizlere neden açıklamaktadır ? Düşmanımızın azimle bizleri tehdit ettiği konusunda önceden uyarıldık. Bu düşman, katkısız korkusuzluğun, kaba kuvvetin, kurnaz planların, bitmez tükenmez azmin ve sabırsızlığın ve savaş biliminin akla gelebilecek her beceri ve silahının ordusudur. Bu nedenle, her çabamızı bu yolda göstermeliyiz; dikkatsizlik ve sönük yüreklilikle sinmemeliyiz, fakat tersine cesaretle tekrar alevlenmiş olarak konumumuzu korumalı ve savaşmalıyız. ( J. M. B. )

  Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.:lutfen:

  #35003
  Anonim
  Pasif

  Bizi var eden,bizi yaratan..bizleri sözü ile besleyen,bizi kusursuzlaştır-
  mak için,Kutsal Ruhunu çalıştıran,tüm pisliğimize ramen..her seslenişimizde bize cevap veren,kaybolmuş olan,bizleri arıyan,Evrenin sahibi TANRI’mıza övgüler olsun.
  ve Melekleri.. kötü Ruhlar olan Cinler..ve Şeytan.

  Melekler ..Cinler..Şeytan… bunların özelikleri nelerdir..!

  ..MELEKLER.
  *TANRI,tarafından yaratılmış, mesaj götüren varlıklardır ve ayrıca..
  *Melekler.. TANRI’ya hamt etmek için yaratılıdılar..
  *Meleklerin sayıları sınırsızdır.
  *Melekler.. cinsiyetsiz ve ölümsüzdürler.
  *Melekler.. Ruhsal bedenlerdir,fakat bazen madde haline dönüşebilir
  onları görebiliriz.
  *Melekler.. çok akıllı,ve güçlü,ama her şeye kadir değildirler.
  *Melekler.. iman edenleri,korur ve yardım ederler.

  “RAB’be övgüler sunun,ey sizler,
  O’nun Melekleri,
  RAB’be Övgüler sunun,ey sizler,
  O’nun bütün göksel orduları,
  İsteğini yerine getiren kulları.”
  Mez 103:20

  “Sonra tahtın,yaratıkları ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm,seslerini işitim.Sayıları binlerce binler,onbinlerce onbinlerdi. Yüksek sesle şöyle diyorlardı:
  “Boğazlanmış Kuzu
  Gücü,zenginliği,bilüeliği,kudreti,
  Saygıyı,yüceliği,övgüyü
  Almaya layıktır.”
  Vahiy 5:11.12

  “Bütün Melekler tahtın,ihtiyarların ve dört yaratığın çevresinde duruyordu.Tahtın önünde yüzüstü yere kapanıp Tanrı’ya tapınarak şöyle diyorlardı:
  “Amin
  Övgü,yücelik,bilgelik,
  Şükran,saygı,güç,kuvvet,
  Sonsuzlara dek TANRI’mızla olsun.!
  Amin.
  Vahiy 7:11

  “Diri,lişten sonra insanlar ne evlenir,nede evlendirilir,gökteki melekler gibidirler.”
  Matta 22:30

  “Ama böyle düşünmesi üzerine RAB’bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi:éDavut oğlu Yusuf,Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma.Çünkü onun rahminde oluşan Kutsal Ruh’tandır.”
  Matta 1:20

  “Yıldız bilimciler gittikten sonra RAB’bin bir meleği Yusuf’a Rüyasında kalk dedi “Çocuğla annesini al Mısır’a kaç ben sana haber verinceye kadar orda kal dedi”
  Matta 2:13

  ..CİNLER.
  *Kötü ruhlardır, cennetten kovulan Meleklerdir.
  *Cinler,Şeytan tarafından yönetilirler.
  *Cinler kötülükle doludurlar.
  *Bazı Cinler, cehennemde zincire vuruldular.
  *Diğer Cinler,se özgürce dolaşırlar ve bazı zayıf mizaclı insanlara
  hükmedebilirler.
  *bir Bölgeyi.. konturol altına alabilirler.
  *Cinler,lanetlendikleri için cehenneme gidecek varlıklardır.

  “Sonra solundakiler şöyle diyecek:Ey lanetlıler,çekilin önümden İblis’le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin.”
  Matta 25:41

  “Üzerine kızgın öfkesini
  Gazap,hışım,bela
  Ve bir alay kötülük meleği gönderdi.”
  Mez78:29

  “Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi;onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu.”
  2 Petrus:2:4

  “Çünkü İSA,kötü ruha adamın içinden çıkmasını buyurmuştu.Kötü ruh adamı sık sık rahatsız ediyoretkisi altına alıyordu.Adam zincir ve kösteklerle bağlanıp başına nöbetci konulduğu halde bağlarını paralıyor ve cin tarafından ıssız yerlere sürülüyordu.”
  Luka 8:29

  “İsa ona Adın ne diye sordu.Oda Tümen diye yanıtladı.Çünkü onun içine bir sürü cin girmişti.Dipsiz derinliklere gitmesin diye İSA’ya yalvarıp durdular.”
  Luka 8:30

  “İSA on iki öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerine yetki verdi.Böylece Kötü ruhları kovacak,her hasytalığı,her illeti iyileştireceklerdi.”
  Matta 10:1

  ..ŞEYTAN..
  *TANRI’nın en büyük düşmanıdır
  *TANRI tarafından cennetten kovulmuştur.
  *OŞeytan bu dünyanın tanrısıdır.
  *Şeytan İSA MESİH’in en kötü düşmanıdır.
  *Şeytan TANRI’nın sözlerini engellemeye çalışır.
  *TANRI’ya İman edenlere saldırır.Saptırtmaya yönelsinler diye uğraşır.
  *Şeytanın güçü sınırlıdı.TANRI’ya karşı olan savaşını kaybedecektir
  *Her tür pislik ve Karanlık işlewrin sorumlusu..ve yönetenidir.

  “İSA onlara şöyle dedi:”Şeytan’ın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördün.Ben size,yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için, yetki verdim.Hiç bir şey size zarar veremiyecektir.”
  Luka 10:18

  “Siz baba’nız İblis’tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz.O başlangıçtan beri katildi.Gerçeğe bağlı kalmadı onda gerçek yoktur.Yalan söylemesi doğaldır.Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır.”
  Yuhanna 8:44

  “Evet,yanınıza gelmek istiyorduk.Hele ben Pavlus,bunu bir kaç kez istedim.Ama Şeytan bize engel oldu.”
  1 Selan 1:18

  “Simun,Simun Şeytan sizler buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır.Ama ben imanını yitirmiyesin diye senin için dua ettim.”
  Luka 22:31

  “Ayık ve uyanık olun Düşmanınınz İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor.”
  1 Petrus 5:

  “Babalar size yazıyorum,
  Çünk başlangıçtan beri onu tanıyorsunuz.
  Gençler,size yazıyorum,
  Çünkü kötü olanı yendiniz.
  Çocuklar,size yazdim,
  Çünkü Baba’nızı tanıyorsunuz.
  Babalar,size yazdım,
  Çünkü başlangıçtan beri var olanı
  tanıyorsunuz.
  Gençler,size yazdım,
  Çünkü güçlüsünüz,
  TANRI’nın sözü içinizde yaşıyor,
  kötü olanı yendiniz.”
  1 Yuhanna 2:13.14

  RAB’bimiz İSA MESİH’in Güç ve yetkisi,Kötü olandan bizleri koruması için..Hepimizle olsun.Kutsal Ruh’u.. her zaman bizlerde çalışsın.
  AMİN

8 yazı görüntüleniyor - 1 ile 8 arası (toplam 8)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.