Neden Vaftiz Oluyoruz?, Bizler Neden Vaftiz Oluyoruz?

 • Bu konu 4 izleyen ve 3 yanıt içeriyor.
4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23645
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Neden vaftiz oluyoruz? Vaftizin anlamını kavrıyor muyuz? Vaftiz aslında içimizde gerçekleşmiş olan bir şeyi dışarıdan bir işaretle göstermektir. Vaftizin kendisi bizi Hıristiyan yapmıyor. Hıristiyan olduğumuz için vaftiz oluyoruz. Vaftiz olarak Rabbimiz ve Kurtarıcımız olan İsa Mesih’in bizler için yaptıklarını ilan etmiş oluyoruz. Vaftiz olan bir kişi Mesih’in emrine uyarak O’nun tanıklığını yapmış olur. Yeni bir Hıristiyan’ın Mesih için olan ilk tanıklığı vaftiz olmak olmalıdır. Vaftiz olan kişi topluma ve kiliseye, artık Mesih’e ait olduğunu beyan eder. Şunu hiçbir zaman unutmayalım: Vaftiz kişiyi değiştirmez. Değişmiş olan kişi vaftiz olur. Kurtuluş için Rabbe iman etmek yeterlidir(bkz. Elçilerin İşleri 16:30-31).

  Vaftiz Kelimesi ve Şekli

  Vaftiz kelimesi Grekçe Baptizo kelimesinden geliyor. Baptizo kelimesi tamamen suyun içerisine batırmak, bandırmak anlamına geliyor. İlk kilise sırasında da vaftiz olacak kişi kuru bir yer kalmayacak şekilde tamamen suyun içerisine sokularak vaftiz edilirdi. İlk vaftiz örneklerini Yahudi olmayan kişilerin Yahudiliğe geçtikten sonra kendi kendilerini tamamen suyun içine sokarak vaftiz etmelerinde görüyoruz. Burada Yahudiliğe geçeni vaftiz eden yoktu. Yahudiliği benimseyen kişi kendi kendisini tamamen suya batırarak vaftiz ediyordu. Yani, vaftizci yoktu, vaftiz edilen vardı. Kişi kendi kendisini suya batırıyordu. Vaftiz kelimesinin ikincil anlamları da var. Örneğin, bazen vaftiz kelimesi bir şeyin etkisi altına girmek olarak da tercüme edilebilir. Eğer vaftiz Kutsal Ruh’un etkisi altına girmek anlamına geliyorsa, o halde vaftizin şekli ille de suyun içerisine batırılarak olmak zorunda olmadığını söyleyenler de var. Batırılma şekliyle, su serpme şekliyle veya başından aşağıya doğru su dökmek şekliyle vaftizi uygulayanlar var.

  İbraniler 9:10 “Bunlar yalnız yiyecek, içecek ve çeşitli dinsel yıkanmalarla ilgili olup yeni düzenin başlangıcına kadar geçerli olan bedensel kurallardır.”

  Bu ayette yıkanma olarak tercüme edilmiş olan ayet Grekçe aslında vaftiz olarak geçiyor. Eski Anlaşma’da belirtilen dinsel yıkanma anlayışında her çeşit dinsel temizlenmeden bahsediliyor. Suya batırma, su serpme veya baş aşağı su dökme. Eğer vaftiz sembolik olarak Mesih’le birleşmemiz anlamına geliyorsa o zaman neden suya batırma, su serpme veya baş aşağı su dökme şekilleri uygulanmasın? Çünkü İncil de su serpme kelimesi de, su dökme kelimesi de mevcut. Fakat vaftiz için bu kelimeler değil, tamamen suya batırmak anlamına gelen baptizo kelmesinin kullanılması Elçiler tarafından uygun görülüyor. Grekçe olarak şu kelimeleri yazmak çok kolay:

  1. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla su serpin.

  2. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla baş aşağı su dökün.

  3. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin.

  Hangi kelime kullanıldı? Tamamen suya batırılmak anlamına gelen Vaftiz kelimesi kullanıldı. Serpildin mi? Döküldün mü? Yoksa suya batırılarak mı vaftiz edildin? Yani, vaftiz olma şekli tamamen suya batırılarak vaftiz olmaktır.

  Galatyalılar 3:27 “Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi.”

  Galatya’daki vaftizli Hıristiyanlar Mesih’e ait kişiler olarak tanınıyorlardı. Suyun içerisine tamamen batırılarak Mesih’in sizin günahlarınız için olan ölümünü ilan etmiş oluyorsunuz. Sudan çıkarak ise Mesih’in mezardan çıkarak ölümden dirilmiş olduğunu ve sizin de sonsuz yaşama sahip olduğunuzu beyan etmiş oluyorsunuz. Serpme veya su dökme uygulamaları sembolik olarak bu anlamı veremez. Vaftiz olarak Mesih’e bağlılığımızı ilan etmiş oluyoruz.

  Eski Antlaşmada Vaftiz(Dini Temizlik) ve Anlamı

  Vaftiz uygulamasının kökenlerine bir bakalım. Eski Antlaşma’da yasaya göre törensel yıkanma vardı. Yasa, törensel olarak temiz olmayan bir kişinin dini yasalar çerçevesinde yıkanmasını buyurur(bkz. Levililer 14:8-9;15). Harun ve oğulları rahip olarak atanmadan önce törensel olarak yıkanmışlardı(Levililer 8:5-6). Tapınaktaki nesnelerin üzerine su serpilmesi de dini temizlenme olarak algılanıyordu. Bu şekilde uygulanan dini temizlik anlayışı dualarda sembolik olarak ruhsal temizlenme olarak uygulanmaya başlandı(bkz. Mezmur 51:1-2).

  Hezekiel 36:25-26 “Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım.”

  Vaftizci Yahya Mesih’in yolunu hazırlama ve insanları tövbeye çağırma görevini yerine getiriyordu(bkz. Matta 3:6,11; Markos 1:4-5; Luka 3:3). Yani, Vaftizci Yahya Eski Antlaşmanın devamıydı. Eski Antlaşma da Mesih’in yolunu hazırlamak için yazılmıştır. Her şey Mesih için yaratıldı.

  Matta 11:13 “Yahya’ya dek tüm peygamberlerle Kutsal Yasa, olacakları önceden bildirdiler.”

  Vaftizci Yahya’nın tövbe vaftizi Eski Antlaşma’daki törensel temizlenmeler gibiydi. Yahya’nın vaftizi Eski Antlaşma’daki yıkanmaların devamıydı.

  Yeni Antlaşma’da Vaftiz ve Anlamı

  Matta 28:18-20 İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”

  İşte bu buyruğa Mesih’in bize vermiş olduğu Yüce Görev diyoruz. Hıristiyanlık’ta vaftizi kim kurumsallaştırdı ve vaftizi uygulanması gerekli şeylerin arasına koydu? Çarmıhta ölüp dirildikten sonra, göğe alınmadan önce öğrencileriyle birlikteyken “Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin” buyruğunu vermiştir. Vaftiz Mesih’e ait olmanın simgesidir. Baptizontes eis to onoma “birisinin adına vaftiz olmak” anlamına geliyor. Pavlus 1 Korintliler 1:13’te şöyle diyor:

  1 Korintliler 1:13 “Mesih bölündü mü? Sizin için çarmıha gerilen Pavlus muydu? Pavlus’un adıyla mı vaftiz edildiniz?”

  1 Korintliler 10:2 “Musa’ya bağlanmak üzere hepsi bulutta ve denizde vaftiz edildi.”

  Grekçe aslıyla karşılaştırdığımızda bu çeviri aslında doğru değil, sadece yorumdan ibaret. Şöyle çevirebiliriz: hepsi bulutta ve denizde Musa adıyla vaftiz edildi. Bu ayetlerden de gördüğümüz gibi, kimin adıyla vaftiz ediliyorsanız o kişiye aitsiniz. Bu, adıyla vaftiz olduğunuz kişiyle bir ilişkiniz olduğu anlamına geliyor. O halde vaftiz, temelde kiminle ve nasıl bir ilişkide olduğumuzu ortaya çıkarmış oluyor. Peki bu ilişkinin nasıl bir ilişki olduğunu biliyor muyuz? Romalılar 6:3-6, 1 Korintliler 12:13, Galatyalılar 3:27-28, ve Koloseliler 2:11-12 gibi bölümlere baktığımızda bu ilişkinin nasıl bir ilişki olduğunun farkına varıyoruz. Bu ilişki Mesih’le birlik ilişkisidir.

  Romalılar 6:3-6 “Mesih İsa’ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin O’nun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz? Baba’nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürelim diye vaftiz yoluyla O’nunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer O’nunkine benzer bir ölümde O’nunla birleşmişsek, O’nunkine benzer bir dirilişte de O’nunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski benliğimizin Mesih’le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz.”

  1 Korintliler 12:13 “İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı.”

  Galatyalılar 3:27-28 “Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi. Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı vardır. Hepiniz Mesih İsa’da birsiniz.”

  Koloseliler 2:11-12 “Ayrıca Mesih’in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde günahlı benliğinizden soyunarak elle yapılmayan sünnetle O’nda sünnet edildiniz. Vaftizde O’nunla birlikte gömüldünüz ve O’nu ölümden dirilten Tanrı’nın gücüne iman ederek O’nunla birlikte dirildiniz.”

  O’nunla birlikte öldük ve O’nunla birlikte dirildik. O’nunla birlikteyiz. Vaftizin tanımı: O’nunla birlikte çarmıha gerildik, O’nunla birlikte öldük, O’nunla birlikte gömüldük ve O’nunla birlikte dirildik. İşte vaftiz bunların işareti ve mühürüdür. Vaftiz sadece Mesih’le birlik değildir tabii ki… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin diyor İsa. Vaftiz aynı zamanda Üçlü birliği beyan etmektir. Vaftiz, Üçlübirliğin birbiriyle olan birliğini de teyit etmektir. Vaftiz Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’la birlik olmaktır. Vaftiz, suyun altına girerek günahın pisliğinden ve günahın suçluluğundan temizlenişimizi simgeliyor.

  Vaftizin Önemi

  Vaftiz Kutsal Ruh’un yardımıyla Mesih’le birlik olmaktır. Bu nedenle Mesih’in adıyla vaftiz ediliyoruz. O’nun adıyla vaftiz edilmek O’nun adını kullanarak vaftiz olmak anlamına gelmiyor. O’nun adıyla vaftiz edilmek O’nunla ortaklığa, O’na bağlılığa vaftiz edilmek anlamına geliyor. Bakın Pavlus bu konuda ne diyor:

  Romalılar 6:3-10 “Mesih İsa’ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin O’nun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz? Baba’nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürelim diye vaftiz yoluyla O’nunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer O’nunkine benzer bir ölümde O’nunla birleşmişsek, O’nunkine benzer bir dirilişte de O’nunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski benliğimizin Mesih’le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Çünkü ölmüş olan bir kimse günahtan özgür kılınmıştır. Mesih’le birlikte ölmüşsek, O’nunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü Mesih’in ölümden dirilmiş olup artık ölmeyeceğini, ölümün artık O’nun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliriz. O’nun ölümü, günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Oysa sürdüğü yaşamı Tanrı için sürmektedir.”

  Pavlus burada vaftizin önemini vurguluyor. Birisi nasıl vaftiz olmuş olursa olsun… Sadece ve yalnızca Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla Mesih’e bağlanmışsa gerçekten de vaftiz olmuştur. Mesih’in ölümü nasıl O’nu diri bir yaşama kavuşturmuşsa, bizim de Mesih’le birleşmemiz o kadar gerçektir. Ayrıca Pavlus burada Mesih’le birlikte ölüp dirilmiş olan kişilerin devamlı bir şekilde günah içerisinde yaşayamayacaklarını da söylüyor. Çünkü Mesih’le birleşen bizler artık günaha öldük. Günaha ölerek Mesih’le birleştik. Pavlus, “Mesih İsa’ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin O’nun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz?” diye soruyor. Mesih’in ölümüne vaftiz edildik derken şu iki nokta aklımıza geliyor:

  1. Mesih çarmıhta öldüğünde, Tanrı bizi de günahlı benliğimize ölmüş saydı.

  Baba Tanrı, Oğul Tanrı’nın ölmesini sağladı. O’na tüm inananlar dünyanın temeli atılmadan önce Kutsal Ruh aracılığıyla O’nunla birleştiyseler, işte o zaman Mesih’in ölümüne ortak olmuşlardır. Mesih’in ölümü O’na iman edenleri akladı. O’nun doğruluğu sayesinde bizler aklanmış sayıldık. İşte, bundan sonra korkmadan Tanrı’nın huzuruna çıkabilirler.

  2. O’nun ölümüyle Mesih’le birlik olmamız şu anda diri olduğumuz anlamına geliyor.

  Pavlus Romalılarda şöyle diyor:

  Romalılar 6:11 “Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa’da Tanrı karşısında diri sayın.”

  Kendimizi günaha karşı ölü, Tanrı’ya karşı diri saymalıyız. Artık Mesih’e ait olduğumuzdan yaşamımızda günahın gücü kırılmıştır… Tanrı’ya hizmet etmek üzere günahlı benliğimizden özgür kılındık. Mesih’in ölümden dirilişine de ortağız. Hem şimdiki dirilişe, hem de Pavlus’un 1 Korintliler 15’te bahsettiği gelecekteki dirilişe ortağız.

  1 Korintliler 15:22 “Herkes nasıl Âdem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak.”

  Pavlus yaşamı sırasında Mesih’in dirilişinin gücünü de bilmek istiyordu.”

  Filipililer 3:10 “Ölümünde O’na benzeyerek O’nu tanımak, dirilişinin gücünü ve elemlerine ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum.”

  Vaftiz Mesih’le birliğimizin işaretidir. Yani, Tanrı’nın çocukları olarak kurtuluşumuz sonsuz güvenceye alınmıştır. Vaftiz Kutsal Ruh’un mührüdür.

  Efesliler 4:30 “Tanrı’nın Kutsal Ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh’la mühürlendiniz.”

  Hezekiel kitabında dünyanın sonunda Tanrı’nın İsrail’e yapacaklarıyla ilgili bir peygamberlik yer alıyor. Bu peygamberlikte, Altı adam Yeruşalim’e girerler. Yeruşalim’deki halka Tanrı’nın yargısının geldiğini anlatırlar. Fakat bu kişiler Yeruşalim’e girmeden önce Tanrı, elinde bir yazı takımı olan kişinin gidip günahtan nefret edenlerin alınlarına işaret koymasını ister. Alınlarına işaret koyulanlar dışında herkes öldürülür.

  Hezekiel 9:1-11 “Sonra yüksek sesle, “Kenti cezalandıracak olanlar, ellerinde yok edici silahlarıyla buraya gelsin” diye seslendiğini duydum. Kuzeye bakan yukarı kapı yolundan altı kişinin geldiğini gördüm. Her birinin elinde ölümcül bir silah vardı. Aralarında keten giysili, belinde yazı takımı olan bir adam vardı. İçeriye girip tunç sunağın yanında durdular. İsrail Tanrısı’nın görkemi bulunduğu yerden, Keruvlar’ın üzerinden ayrılıp tapınağın eşiğine gitti. RAB keten giysili, belinde yazı takımı olan adama seslendi: “Yeruşalim Kenti’nin içinden geç, orada yapılan iğrenç şeylerden ötürü dövünüp ağlayanların alınlarına işaret koy” dedi. Öbürlerine, “Kent boyunca onu izleyin ve kimseye acımadan, kimseyi esirgemeden öldürün” dediğini duydum. “Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün. Yalnız alınlarında işaret olanlara dokunmayın. İşe tapınağımdan başlayın.” Onlar da tapınağın önünde duran İsrail ileri gelenlerinden işe başladılar. Onlara, “Tapınağı kirletin, avlularını cesetlerle doldurun. Haydi başlayın!” dedi. Bunun üzerine onlar gidip kenttekileri öldürmeye başladılar. Onlar halkı öldürürken ben tek başıma kaldım. Yüzüstü yere kapanıp, “Ah, ya Rab Yahve! Öfkeni Yeruşalim üzerine boşaltırken, geri kalan bütün İsraillileri de mi yok edeceksin?” diye haykırdım. “İsrail ve Yahuda halkının günahı pek büyük” diye karşılık verdi, “Ülke kan, kent haksızlık dolu. Onlar, ‘RAB ülkeyi bıraktı, RAB görmüyor’ diyorlar. Ben de onlara acımayacak, onları esirgemeyeceğim. Yaptıklarını kendi başlarına getireceğim.” Derken keten giysili, belinde yazı takımı olan adam, “Buyruklarını yerine getirdim” diye haber verdi.”

  Rab İsa Mesih’e iman etmiş olan herkes Mesih’e ait olanlar olarak ayrılmışlardır. Bu kişilerin kurtuluşları ve gelecekleri Kutsal Ruh tarafından mühürlenmiştir. Vaftiz olurken vaftizin önemini ve anlamını kesinlikle bilerek vaftiz olalım.

  2 Timoteus 2:18-21 “Dirilişin olup bittiğini söyleyerek gerçek yoldan saptılar. Şimdi de bazılarının imanını altüst ediyorlar. Ne var ki, Tanrı’nın attığı sağlam temel, “Rab kendine ait olanları bilir” ve “Rab’bin adını anan herkes kötülükten uzak dursun” sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor. Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar değil, tahta ve toprak kaplar da vardır. Kimi onurlu, kimi bayağı iş için kullanılır. Eğer bir kimse bayağı olandan arınırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı ve her iyi işe hazır bir kap olacaktır.”

  #29898
  Anonim
  Pasif

  Sevgili kardeşimiz Editör’ün “vaftiz” e ilişkin yazılı bildirisini okudum ve bunun önemini anlamağa kendimi zorladım; çünkü bunun önemi çok büyüktür. Çünkü Pavlus, “bilmez misiniz?” demekle başka bir şeye işaret etmiş:Kutsal Ruh size bu sırrı açmadı mı? Vaftizi Rabden öğrenmiş bir kardeşimin öğretişi elbette karanlık yerlere ışık saçıyor;yine de, Kutsal Ruh’tan bilgi almak için herbirimizin önünde açık yol ve davet var.Resul Yuhanna’nın cesaret verici şu sözü bana ışık tutuyor:”Ve şehadet eden Ruh’tur, çünkü Ruh hakikattir”, “Eğer insanların şehadetini kabul ediyorsak, Allah’ın şehadeti daha büyüktür…”(1.Yuhanna 5:7,9).Kutsal Ruh’un bize bildirmeleri ne muazzam şeylermiş meğer! Baba-Oğul-Kutsal Ruh’a şükürler olsun! Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in, “siz hakikati bileceksiniz; ve hakikat sizi azat edecektir” sözü bana da umut aşılıyor! Rab, beni de, hakikat bilgisinden yoksunluktan zaman zaman azat ediyor; onunla seviniyorum.Vaftiz bilgimin Rab’den olmasının peşindeyim. Amin.

  #33556
  Anonim
  Pasif

  Gercekten guzel bir konu islemissiniz kardesim.Cok imanlilar vaftiz olmaktan kaciniyor bilmem neden ,aciklamalari yok sozde hristiyanliktan gelenler ise cok zor ikna oluyorlar .Tabi kutsal ruh ikna icin ugrasiyor ama dinleyen yok.Bana gelince benim icin de bu kolay olmadi.Seneler sonra birkac yeni imanli vaftiz olmak istediler bizim kiliseden.Ben buna cok uzuldum cunki ben hala vaftiz olmamistim ikna da olamiyordum cunki bebekken vaftiz olmustum,bu biz hristiyan zanlilari icin cok zor.Sonra RAB den duua ederek bana yardim etmesini istedim bana konusmasini eger vaftiz olmami istiyorsa 1 ayetle anlatmasini istedim.RAB cok sevecendir cok naziktir zorla bisey istemez benden.Nihayet istedigim cevap geldi Resullerin isleri 19:1,15 kadar olan ayetler beni ikna etmeye yetti ve o sene RAB bin izniyle vaftis oldum RAB be ovguler olsun.julyet

  #33872
  Anonim
  Pasif

  selam ben hakkariden özkan. ben de vaftis olmak istiyorum ve de sayımız cok fazla, ama bir türlü yardım edecek kimseyi bulamuyoruz. bize yardım edecek kimse yok mu burada?…

4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.