Mesİh İnanlilari Kİmdİr?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24176
  Anonim
  Pasif

  Mesih İnanlıları Kimdir? (Yazar: Sarkis Paşaoğlu)

  Bazı medya organları, zaman zaman Mesih inanlılarından söz etmekte ve çoğu zaman gerçekle ilişkisi bulunmayan bir sürü iddialarda bulunmaktadırlar. İngilizce Evangelical’ fransızcaEvangelique’ve Türkçede Mesih İnanlıları’adıyla bilinenler gerçekte kimlerdir? Nereden gelmektedirler, neler öğretmekte ve ne amaç gütmektedirler?

  Hemen belirtelim ki, Mesih İnanlıları ne Katolik, ne Ortodoksturlar. Mesih İnanlıları yeni bir tarikat veya akım olmayıp, kökleri gerçek Hristiyanlığın ilk günlerine dek uzanmaktadır. Mesih İnanlıları, İncil’de açıklanan kilise modelini, öğreti ve uygulamalarını devam ettirirler. Her ne kadar ilk Mesih İnanlıları’nın yalın öğretileri 4. yüzyılda Kostantin tarafından Hristiyanlığın resmi devlet dini olmasıyla örtülmeye ve yozlaştırılmaya başladıysa da, gerçekte onların yaydığı öğretiler dağınık bir tarzda da olsa, tüm kilise tarihi boyunca çeşitli gruplara farklı yerlerde öğretilmiştir.

  15’inci yüzyılda reformasyon dönemlerinde Kutsal Kitap’ın konuşulan dillere çevrilip, büyük kitlelere ulaştırılmasıyla da yeniden güçlenmiştir. Bilindiği gibi ortaçağ kilisesi, öğreti ve uygulamalarıyla Kutsal Kitap’ın yalın öğretilerinden çoktan uzaklaşmıştı. Kutsal Kitap’ın halk dillerine çevrilmeyip, Latince’de yalnızca belirli bir dinsel zümreyle sınırlı kalması, papa veya papazların yetkilerinin doruğunda olup, halkı kendi politik çıkarları doğrultusunda idare etmeleri, dinsel cehaletin egemen oluşuna neden oluyordu. Engizisyon mahkemeleri, haçlı seferleri, para karşılığında cennetten toprak satılması vs.. bu cehaletin açık kanıtlarıydı.

  Böyle bir ortamda Martin Luther, John Calvin vs.. gibi din adamları bir İncil’e sahip olup oldukları için bu uygulamaların yanlış olduğunu görüp kiliseleri içten, Kutsal Kitap’a yönelmek suretiyle arındırmaya çalıştılar. Ama kiliseler bu arındırma hareketine karşı çıkıp yok etmeye çalışınca bu kişiler, mecburen Katolik kiliselerinden bağımsız Kutsal Kitap’a dayalı ‘İncili Protestan’ kiliselerini oluşturmuş oldular. Mevcut kiliselerin yanlış öğreti ve uygulamalarını protesto ettiklerinden dolayı kendilerine ‘protestanlar’ adı verilen bu kişiler, yalnızca Kutsal Kitap’ın yetkisini kabul edip, inanç ve uygulamalarını yalnızca Kutsal Kitap’a dayandırmaya özen göstermişlerdir.

  Bu İncili kilise toplulukları kısa zamanda gelişmiş ve her tarafa yayılmıştır. Fakat ne yazık ki, 19. yüzyılın başlarında bunlar, rasyonalizmin yani akılcı akımın tuzağına düşerek yavaş yavaş Kutsal Kitap’ın temel gerçeklerinden uzaklaşmaya başlamıştır. Kutsal Kitap’ın yetkisi yerine yalnızca aklın yetkisine bağlanan bu Protestanlar Charles Darwin’in ve o zamanki felsefi görüşlerin etkisinde kalarak, Mesih’in mucizevi bir şekilde doğuşunu, mucizelerini, ölümden dirilişini, Üçlü-Birliği, yargı ve cehennem gibi birçok temel gerçekleri yadsımaya başladılar. Kutsal Kitap ve reform ilkelerine sadık kalmakta kararlı olan Mesih inanlıları bu sapmaya enerjik bir şekilde karşı çıkmışlar, fakat engellenemeyince onlardan ayrılmış ve kendilerini bu akılcı, liberal Protestanlardan ayırt etmek için de Kutsal Kitap’a veya, ‘İncil’e dayalı Protestan Mesih İnanlıları’ ve ‘İncil Müjdecileri’ adını benimsemeye başlamışlardır. İşte günümüzün Mesih İnanlıları bu toplulukların bir devamıdır. Bu topluluk bugün dünyada hızlı bir şekilde yayılmaya devam etmekte ve sayıları yüz milyonları aşmaktadır. Mesih inanlılarının bulunmadığı hemen hemen hiçbir ülke yoktur.

  Şunu da belirtelim ki, Mesih İnanlıları’nın da arasında farklı eğilimde olan gruplar da vardır. Fakat bunlar, temel olmayan bazı ikincil konular dışında Kutsal Kitap’ın temel öğretilerinde birlik içerisinde olup, beraberce kurtuluş müjdesini insanlara iletmeye çalışmaktadırlar.

  MESİH İNANLILARININ AMAÇLARI

  Mesih inanlılarının Türkiye’deki Hakları’ başlıklı hukuki raporda da belirtildiği gibi, Mesih inanlılarının, ‘hiçbir siyasal amacı’ yoktur…. Temel amaçları İsa’ya ve Kutsal Kitap’a itaat etmektir. Örneğin İsa Mesih’in kurtuluş müjdesini paylaşmak, devlete itaat etmek gibi..

  ‘Herkes, baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı`dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur.Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır’(Romalılar 13:1-2).

  Herkesi Sevmek:

  ‘Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiştir: “Komşunu kendin gibi seveceksin’ (Romalılar 13:9).

  ‘Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin’ (Matta 5:44).

  Mesih İnanlıları, birçok tarikatlerde görüldüğünün tersine, Tanrı’dan özel bir yetki almış olup, mistivari bir şekilde O’ndan özel bir mesaj aldığını iddia eden bir kişi veya sınıfça tek bir merkezden yönlendirilmezler. Her topluluk, her ne kadar diğer topluluklarla iletişim ve ortak bir çalışma içinde olsa da, gerçekte özerktir. Bu demek değil ki, herkes kafasına estiği gibi inanır veya hareket eder. Düzen, idare, eğitim ve faaliyetler için her topluluk içinde bir ihtiyar heyeti ve bir vaiz bulunur. Bunlar Kutsal Kitap prensipleri doğrultusunda bağlı bulundukları topluluğu yönlendirirler.

  Dua toplantısı ve tapınma hizmetlerini genellikle evlerde, salonlarda veya kiliselerde yaparlar. Toplantıları genelde iki kısımdan oluşur. İlk kısım, ilahi, dua, tapınış, Rabbin Sofrası ve serbest paylaşımdan oluşur. İkinci kısım ise, Kutsal Kitap’a dayanan bir konuşma veya vaazdan ibarettir.

  İnançları

  Mesih inanlıları, Kutsal Kitap’ın, Tanrı’nın esinlediği Sözü olup,inanç ve uygulamaların tespit e.-Birlik’ e, yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un tek Tanrı olduğuna,

  _ İnsanın Tanrı benzerliğinde yaratıldığına, fakat itaatsizlik nedeniyle günaha düştüğüne, kurtuluşa gereksinimi olduğuna,

  _ Mesih’in beklenen Kurtarıcı ve Rab olduğuna, O’nun, insanı kurtarmak için çarmıhta öldüğüne ve üç gün sonra bedensel olarak dirildiğine, ikinci kez görünür bir şekilde yeryüzüne gelecene,

  Bir yargı gününün olduğuna, iman edip tövlerin cennete gireceğine, inanmayanların da cehenneme atılacaklarına,

  Kurtuluşun yalnızca İsa Mesih aracılığıyla, imanla mümkün olduğuna inananların cennete gireceğine,

  Bir yargı gününün olduğuna, inananların cennete gireceğine, inanmayanların da cehenneme atılacağına,

  Kurtuluşun yalnızca İsa Mesih aracılığıyla, imanla mümkün olduğuna vs.. inanırlar.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.