Internette Dolasan İncil’deki çelişkiler konusundaki iddialar

 • Bu konu 2 izleyen ve 2 yanıt içeriyor.
3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27383
  Anonim
  Pasif

  1- Hz. İsa, gölün karşı yakasında Gadaralıların veya Gerasalıların ülkesine varınca, Matta’ya göre cinlere tutsak olmuş iki deli ile karşılaşmıştır. Markos ve Luka’ya göre cinlere tutsak olmuş sadece bir deli ile karşılaşmıştır.

  2- Hz. İsa Eriha’dan ayrılırken, Matta’ya göre yolun kenarında oturan iki kör adam kendisinden yardım istemiştir. Markos ve Luka’ya göre ise yolun kenarında oturan sadece bir kör adam kendisinden yardım istemiştir .

  3- Yahudilerin Hz. İsa’dan delil göstermesini istemelerine karşılık, Markos İncilinde onlara asla delil gösterilmeyeceği haber verildiği halde, Matta’da onlara Yunus peygamberin delilinin gösterileceği ifade edilmektedir.

  4- Hz. İsa’nın kabre konulduktan bir süre sonra kabirden çıkışma Yuhanna İnciline göre, Havariler çok şaşırmışlardır. Bu İncilin naklettiğine göre Havariler böyle bir olayı asla beklemiyor ve ummuyorlardı. Halbuki Sinoptik İncillere göre Havariler, Hz. İsa’nın kabre konulduktan üç gün sonra dirilip kabirden çıkacağını biliyorlardı. Çünkü Hz, İsa çarmıha gerilmeden önce defalarca bunu onlara söylemişti.

  5- Sinoptik İncillere göre Petrus ve arkadaşları, Hz. İsa’nın davetinin ilk günlerinde onun mucizesi ile ağlarını balıkla doldurmuşlar ve denizdeki fırtınadan kurtulmuşlardır. Yu-hanna’ya göre bu hadise, Hz. İsa’nın davetinin ilk günlerinde değil, yeniden dirilip kabirden çıktıktan sonra olmuştur.

  6- Hz. İsa, Kefernahum’da vermiş olduğu meşhur dağ vaazından sonra Matta’ya göre önce bir cüzzamlıyı, sonra yüzbaşının hizmetçisini iyi etmiştir. Lukaya göre ise ilk önce Petrus’un kaynanasını, sonra diğer hastaları tedavi etmiştir. Luka, yüzbaşının hizmetçisinin tedavisinden bahsetmez.

  7- Hz. İsa’nın, öldükten sonra dirilttiği havra reisinin kızı konusunda Matta İncili, reisin, kızını diriltmesi için kızı öldükten sonra Hz.İsa’yı çağırdığını haber verirken; Markos İncili, havra reisinin, kızı henüz ölmeden, tam ölmek üzere iken Hz. İsa’yı çağırdım haber vermektedir.

  8- Hz. Yahya’nın yediği şeyler konusunda Matta İncili, “Yahya yemiyerek, içmeyerek geldi” derken, Markos İncili, “Yahya deve tüyü giymişti, belinde kuşağı vardı, çekirge ve yaban balı yerdi” demektedir.

  9- Luka İnciline göre, şarap, içip sarhoş olmak, “çünkü rabbin gözünde büyük olacak, şarap ve içki içmeyecek” denilerek yasaklandığı, sarhoşluk veren herşeyin içilmesinin ve kumarın haram olduğu bildirildiği halde, Yuhanna İncilinde Hz. İsa Kana düğününde misafirler için mucize göstermek sureti ile suyu şaraba çevirmiş, ve insanların bol bol şarap içmesini sağlamıştır.

  10- Hz. İsa’nın üzerine güzel koku saçan kadın ile ilgili olarak:

  a) Markos’a göre kadın, kokuyu hamursuz bayramından iki gün önce dökmüştür. Yuhanna’ya göre ise kadın kokuyu hamursuz bayramından altı gün önce dökmüştür.

  b) Matta ve Markos’a göre koku dökme olayı Simun’un evinde olmuştur. Yuhanna’ya göre ise Mecdelli Meryem’in evinde olmuştur.

  c) Matta ve Markos’a göre kadın, kokuyu Hz.İsa’nın başına dökmüştür. Yuhanna’ya göre ise kadın kokuyu Hz. İsa’nın ayaklarına dökmüştür.

  d) Matta’ya göre, kadının bu güzel kokuyu Hz. İsa’nın üzerine dökmesine öğrencileri karşı çıkmışlardır. Markos ye Yuhanna’ya göre ise sadece daha sonra ihanet edecek olan Ye-huda İşkaryot karşı çıkmıştır

  Dört İncilden ikisi, Markos ile Yuhanna, Hz.İsa’nın nesebinden hiç bahsetmezler. Diğer iki İncil, Matta ile Luka, onun neşeinden bahsetmekle beraber, verdikleri soy kütüğü bakımından bu iki İncil arasında açık bir çelişki vardır.

  Matta İncili, Hz.İsa’nın soy kütüğünü Hz.İbrahim’e kadar götürmekte, ondan ileriye götürmemektedir. Luka İncili ise Hz İsa’nın nesebini Hz.Adem’e kadar ulaştırmaktadır. Mat-ta’da Hz.İsa’dan Hz.İbrahim’e kadar kırk kişi sayılırken, Luka’da elli beş kişi sayılmaktadır. Luka, Hz. İbrahim’den Hz. Adem’e kadar ayrıca yirmi kişi saymaktadır, bu kısım Mat-ta’da yoktur. Luka’nın verdiği soy kütüğünde toplam isim sayısı yetmiş beşe ulaşmaktadır. Burada akla şöyle bir ihtimal gelebilir: Matta’nın vermiş olduğu listede bazı isimler unutulmuş olabilir, Luka, Matta’nın unutmuş olduğu isimleri listesine ilâve ederek sayıyı yetmiş beşe çıkarmış olabilir. Fakat gerçek böyle değildir. Matta’nın birden kırka kadar saymış olduğu isimlerle, Luka’nın birden elli beşe kadar saydığı isimler arasında büyük farklılıklar vardır. Matta’nın, Hz. İsa’nın atası olarak zikrettiği isimlerden yirmi üç tanesini Luka hiç zikretmiyor.

  Luka’nın, Hz.İsa’nın atası olarak zikrettiği isimlerden otuz sekiz tanesini de Matta hiç zikretmiyor. İki İncilde yer alan iki farklı ve ayrı soy kütüğü vardır ve bunların birbirini tamamlaması imkânsızdır. Bu durumu daha açık bir şekilde göstermek için her iki İncilde verilen soy kütüğünü karşılıklı olarak bir tablo halinde takdim etmemiz mümkündür.

  Hz.Isa’nın Ataları:

  Matta İnciline göre Luka İnciline Göre

  1- Yusuf Yusuf
  2-Yakub Heli
  3-Mattan Mattat
  4-Eleazar Levi
  5-Eliud Melki
  6-Ahim Yannay
  7-Sadok Yusuf
  8-Azor Matta tya
  9-Elyakim Amos
  10-Abiud Nahum
  11-Zerubbabel Esli
  12-Şealtiel Naggay
  13-Yekonya Maat
  14-Yoşiya Mattatya
  15-Arnon Semeih
  16-Manasse Yoseh
  17-Hizkiya Yoda
  18-Ahaz Yoanarı
  19-Yotam Risa
  20-Uzziya Zerubbabe]
  21-Yoram Şealtiel
  22-Yehoşafat Neri
  23-Asa Melki
  24-Abiya Addi
  25-Rehoboam Kosam
  26-Süleyman Elmadam
  27- Davud Er
  28-Yesse Yeşu
  29-Obed Eliezer
  30-Boaz Yorim
  31-Salmon Mattat
  32-Nahşon Levi
  33-Amminadap Simeon
  34-Ram Yehuda
  35-Hetsron Yusuf
  36-Perets Yonam
  37-Yehuda Elyakim
  38-Yakub Melea
  39-Ishak Menna
  40-İbrahim Mattata
  41- Natan
  42- Davud
  43- Yesse
  44- Obed
  45- Boaz
  46- Salmon
  47- Nahşon
  48- Amminadap
  49- Aram
  50- Hetsron
  51- Perets
  52- Yehuda
  53- Yakub
  54- İshak
  55- İbrahim

  Görüldüğü gibi iki listede yer alan isimlerin büyük bir çoğunluğu birbirine uymadığı gibi, uyan isimlerin sıradaki yerleri farklıdır.Tabloda açıkça görüldüğü gibi Luka’nın ilâve ettiği isimler, Matta’nın eksik bıraktığı isimler değildir, iki İncil farklı farklı soy kütükleri vermişlerdir. Burada özellikle Matta’nın verdiği soy kütüğünde Hz. Süleyman, Hz. İsa’nın atası olarak zikredilirken, Luka’da Hz. Süleyman’ın kütükte yer almamakta olduğunu belirtmek gerekir.

  Aslında her iki İncil, Hz. İsa’nın nesebini vermekle beraber ayrıca onun babasız olarak doğduğunu, annesi Meryem’in, Tanrı’dan hamile kaldığını, Tanrı’nın onun rahmine ruhu üfürmesi ile İsa’nın dünyaya geldiğini belirtmişlerdir. Yani bu iki İncile göre Hz.İsa’nın İnsan cinsinden babası yoktur. Buna rağmen İnciller, Hz. İsa’nın nesebini annesi Meryem tarafından değil de, üvey babası Yusuf tarafından yürütmektedirler, bu açık bir çelişkidir. Hz.İsa, Yusuf’un oğlu değilse, onun sulbünden meydana gelmemişse, Yusuf nasıl Hz.İsa’nın babası olabiliyor? Hz. İsa Marangoz Yusuf’un sperminden hasıl olmadığı halde bu iki İncilde Yusuf, onun babası sayılarak Hz. İsa’nın soy kütüğüne katılıyor. Hz. İsa’ya bir soy kütüğü tesbit edilecekse, bunun üvey baba Yusuf tarafından değil, annesi Hz.Meryem tarafından olması gerekirdi. Eğer ona bir soy kütüğü yazılması gerekli ise, bunun: İsa, Meryem’in oğlu, Meryem, İmran’ın kızı(218), İmrân… oğlu gibi neseb; Meryem, İmrân…tarafından yürütülmeli idi. Dolayısı ile Matta ve Luka İncillerinin, Hz. İsa’ya üvey babası Yusuf tarafından yürütmüş oldukları neseb, gerçekte Hz.İsa’nın nesebi değildir. Bu İncillerin verdikleri soy kütüğü yanlış bir soy kütüğüdür. Bu iki İncildeki Hz.İsa’mn soy kütüğü listeleri, aynı incillerin diğer yerlerindeki haberlerle çelişki göstermektedir

  Muharref İncillerin Hz. Yahya ile ilgili olarak verdikleri haberler çoğunlukla birbirleri ile çelişkilidir. Bu çelişkilerin başında Yahya’nın, İlya olup olmadığı hususunda verilen bilgilerdeki farklılıklardır. Matta İncilinde Yahya’nın İlya olduğu belirtilirken, Yuhanna İncilinde ise tam tersi söylenerek Yahya’nın İlya olmadığı ifade edilmektedir. Matta’da Yahya hakkında şöyle haber verilmektedir: “İsa, ‘İlya gerçekten gelecek ve herşeyi yeniden düzene koyacak’ diye cevap verdi. ‘Size şunu söyleyeyim. İlya zaten gelmiştir, ama onu tanımadılar, ona yapmadıklarını bırakmadılar… O zaman öğrenciler İsa’nın kendilerine vaftizci Yahya’dan sözettiğini anladılar”. Matta İncilindeki bu ifadeden, Yahya’nın İlya olduğu açıkça anlaşılıyor. Ancak dördüncü İncilin yazarı Yuhanna, Matta ile aynı fikirde değildir. O, bu konuda şu bilgiyi veriyor: Yahudiler Yahya’ya, ‘Sen kimsin?’ diye sormak üzere Kudüs’ten kahinlerle Levilileri gönderdikleri zaman, Yahya’nın tanıklığı şöyle oldu: ‘Ben peygamber değilim’ diye açıkça konuştu. Onlar kendisine, ‘Öyleyse sen kimsin? İlya’ mısın? ‘ diye sordular. O da ‘Değilim’ dedi.’ Sen peygamber misin?’ sorusuna da ‘hayır’ cevabını verdi”. Matta’ya göre, Hz.İsa, Yahya’nın İlya olduğunu söylerken; Yuhanna’ya göre bizzat Yahya’nın kendisi, kendisinin İlya olmadığını söylüyor. Yahya İlya mı, değil mi? Hangi İncile inanalım ve nasıl karar verelim?

  İncillerde Yahya ile ilgili olarak geçen çelişkili haberlerden bir diğeri de, onun Hz. İsa’yı baştan beri tanıyıp tanımadığı konusunda verilen haberlerdir. Yuhanna’ya göre Hz. Yahya, Hz. İsa’yı vaftiz ettiği günden itibaren tanımakta ve onun Mesih olduğunu bilmektedir. Çünkü o, ruhun gökten Hz. İsa’nm üzerine bir güvercin biçiminde indiğini görmüş ve onun “Tanrı’nın Oğlu” olduğuna o andan itibaren tanıklık etmiştir. Yuhanna İnciline göre Hz. Yahya şöyle söylemiştir: ” Ben su ile vaftiz ediyorum, ama aranızda biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çarığının bağını bile çözmeye layık değilim…Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı’nın kuzusu… Benden sonra biri geliyor, o benden üstündür, çünkü o, benden önce vardı, dediğim kişi işte budur”. Yuhanna’da geçen bu ifadelere göre Yahya(A.S.), ilk gördüğü andan itibaren Hz. İsa’nın, “Tanrı’nın Oğlu” olduğunu bilmektedir. Diğer incillerde ise bunun tersine, Hz. Yahya’nın, Hz. İsa’yı iyice tanımadığı, onun Mesih olup olmadığı konusunda tereddütlerinin bulunduğu, hatta bu tereddüdü gidermek için öğrencilerini Hz. İsa’nın bulunduğu yere gönderip işi tahkik ettirdiği haber verilmektedir. Luka ve Matta bu mevzuda şu bilgiyi veriyorlar: “Yahya’nın öğrencileri bütün bu olup bitenleri kendisine bildirdiler. Öğrendlerden ikisini yanına çağıran Hz. Yahya, ‘Gelecek olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?’ diye sormaları için onları rabbe gönderdi”. Luka ve Matta’da verilen bu bilgiye göre, Yahya, Hz. İsa’nın kim olduğunu tam bilmemektedir ve onun gelecek olan Mesih olduğundan emin değildir. Bu yüzden kendisine “Sen Mesih misin, değil misin?” diye sordurmaktadır. Halbuki Yuhanna İncilinde, Yahya’nın, Hz. İsa’yı daha vaftiz etmeden önce tanıdığı ve onun “Tanrı’nın oğlu” olduğunu bildiği haber verilmektedir.

  Kilise tarafından sahih olduklarına ve vermiş oldukları bütün haberlerin doğru olduğuna hükmedilen dört İncilde, mevcut olan çelişkiler öylesine içiçe ve karmaşıktır ki, bunları tek tek saymakla bitirmek mümkün değildir. Mesela, Yahya konusundaki bir diğer çelişki, Hz. Yahya’nın, Hz. İsa’ya onun kim olduğunu öğrenmek üzere göndermiş olduğu öğrencilerin sayısı konusundaki çelişkidir. Matta’ya göre öğrencilerin sayısı belli değildir. Bu İncil, Yahya’nın Hz. İsa’ya kaç kişi gönderdiğini rakamla belirtmiyor. Luka İncilinde ise rakam verilmek sureti ile iki öğrencinin gönderildiği belirtiliyor.

  Hz. Yahya’nın , Hz. İsa’yı tanıyıp tanımadığı konusunda Luka ve Matta incilleri verdikleri haberlerde kendi içlerinde çelişkiye düşmektedirler.Bu iki İncilden aktarmış olduğumuz yukardaki pasaja göre Hz. Yahya, Hz. İsa’yı tanımamaktadır. Fakat bu iki İncil, çok kısa olarak naklettikleri Hz.İsa’nın, Yahya tarafından vaftiz edilmesi hikayesinde, sanki Yahya’nın, Hz. İsa’yı daha vaftiz olayından önce tanıyıp bildiği şeklinde bir imaj vermektedirler”. İşi biraz daha derinleştirerek incele yecek olursak; Matta. 3: 13-15 ve Luka. 3: 16-22’ye göre, Yahya’nın vaftiz sırasında Hz. İsa’nın kim olduğunu bildiğini; fakat bunun tam tersine. Matta, l1: 2-3 ve Luka. 7:18-19’a göre, vaftiz olayından çok sonra, Yahya hapse atıldığı sırada Yahya’nın, Hz. İsa’nın kim olduğunu bilmediğini görürüz. Acaba Yahya, önceleri Hz. İsa’yı tanıyordu da sonraları unuttu mu?
  ..gibi.. çok fazla çelişki var. yani bir siteden buldum. itibar edebileceğim bilgiler midir? çünkü benim İncil’im 4 incilden alınan bölümleren oluşturulmuş, daha çok İncil’i yeni yeni tanımaya başlayanlar için bir kaynak. bu bilgilere bir siteden ulaştım. bu çelişkiler doğruysa nasıl açıklanır? yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. esenlikle.

  #36287
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Sevgili Closer,

  Forumdaki degerli paylasimlarini ilgiyle izliyorum. Butun onyargilarindan kurtulmus olarak Tanrinin gercegini hazineler arastirir gibi arastirdikca her gun yeni gerceklerle karsilasacak ve sonucta umarim Tanriyi kisisel olarak taniyacak, bileceksin.
  Ustteki alintidaki butun iddialara hem Forum icerisinde, hem de cesitli web sitelerinde (ornegin, http://www.incilturk.com, http://www.islamacevap.net ) Incil isiginda cevaplar verilmistir. Su kadarini soylemeliyim ki, Incildeki Celiskiler basligi altinda siralanan butun itirazlar Incil metinleri arasindaki baglantilari bilmemekten ve anlamamaktan kaynaklanmaktadir. Incilde anlatilan olaylarin gerisinde yatan ruhsal derslerden bihaber pesinhukumlu musluman yazarlar tarafindan yazilarak internet sitelerine yuklenmis olan bu yazilara bakarak Incil konusunda saglikli bir sonuca varman mumkun degildir. O nedenle benim sana onerim, elindeki Incili Tanriya dua ederek kendi basina okuman ve okuduklarin konusunda Tanridan sana aciklamada bulunmasini beklemendir. Eger bunu yaparsan o zaman Incilin Tanri Sozu olup olmadigini kavrayacak ve anlayacaksin.

  Yukaridaki itirazlara zaman icerisinde burada tekrar cevaplar verilecektir. Paylasimlarini samimi bir sekilde surdururken, ayni zamanda kendi anadilinde, turkce olarak Tanriya seslenmeni ve Onunla konusarak Ondan seni gercegine yonlendirmesini istemeni tavsiye ediyorum.

  #36279
  Anonim
  Pasif

  Sevgili evangelist,
  Bu dediğini her gün yapıyorum. işe yarıyor gerçekten. Buna rağmen tuhaf bir tedirginlik var üzerimde. buradaki herkese tanıdık gelir bu herhalde. Onca zaman biat ediyorsun bir inanca sonra gerçeğin tapılası olmadığını görüyorsun. Bir başka inanca yaklaşırken temkinli davranmalıyım bu yüzden aksi benim maymun iştahlı olduğumu gösterir. Bu, gömlek değiştirmek değil; inancına göre yaşar kişi. Doğru şeye inandığıma emin olmak istiyorum, doğru yaşamak için çünkü bu önemli. Dünyadaki sınırlı hayat için sınavlara deli gibi çalışan biz sonsuzluk için bir şey yapmazsak bu ironi olmaz mı?

  Doğruyu bulduğuma emin olmak için sorularımla sizi yoruyorum. Siz bana yanıtlarınızla ağılı gösteriyorsunuz. Bir an gelecek Mesih İsa bana kapıyı açacak. O zaman bir kardeş kazanacaksınız, ben de birçok kardeşe sahip olacağım.

  Yanıtlar için, ilginiz için teşekkürler.

  Esenlikler

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.