ğåêëàìó âàøó ğàçîøëş â ñåòè èíòåğíåò, äåëàş ñàéòû

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27116
  klaus
  Anahtar yönetici

  Äàì Âàøó ğåêëàìó íà ìíîãèõ ñàéòàõ èíòåğíåòà rev2287@gmail.com

  1)  3òûñÿ÷è èíòåğíåò-äîñîê 99dollars ğó÷íîé ğåãèñòğàöèåé. Ïîäáèğàş
  âûñîêî÷àñòîòíûå ñëîâà è ìåíÿş òåêñò ïğè ğàññûëêå ÷òîáû îõâàòèòü áîëüøåå
  êîëè÷åñòâî çàïğîñîâ. Ïîñëå âûïîëíåíèÿ ğàáîòû ïğåäîñòàâëş îò÷åòû –
  ññûëêè ãäå äàë ğåêëàìó è âàğèàíòû îáúÿâëåíèé.
  2)  21òûñÿ÷ó èíòåğ.äîñîê 99dollars àâòîìàòè÷åñêîé ğàññûëêîé. Òîæå
  ïîäáèğàáòñÿ âûñîêî÷àñòîòíûå êëş÷åâûå ñëîâà ïî Âàøåé òåìå è ìåíÿåòñÿ
  òåêñò ïğè ğåãèñòğàöèè.Îò÷åòû ïğåäîñòàâëÿş. +  êàòàëîãàõ ßíä. èëè Ãóãë ïîÿâèòñÿ
  ïğèìåğíî 12òûñÿ÷ ññûëîê
  3) Ğåãèñòğàöèÿ âğó÷íóş â ëşáûõ ñàéòàõ íà Âàø âûáîğ 99dollars çà 2000
  ñáîğ ıòèõ ñàéòîâ â ñòîèìîñòü âõîäèò (ÿ ñîáèğàş). Òîæå ïîäáèğàş â÷ ñëîâà
  è ìåíÿş òåêñò.Îò÷åòû â âèäå ññûëîê ıòèõ ñàéòîâ è â÷ çàïğîñîâ.
  4) Ñáîğêà áàç ïîòåíöèàëüíûõ êëèåíòîâ (àäğåñà, e-mail, òåëåôîíû è äğóãóş
  èíôîğìàöèş) 99dollars çà 1000.
  5) Íà 160òûñÿ÷ èíòåğíåò-ôîğóìîâ 99dollars . Â ıòîì âàğèàíòå òîæå
  ïîáèğàş â÷ ñëîâà è ìåíÿş òåêñò.
  6) Äåëàş ñàéòû îò ìèíè ñàéòà äî ïîğòàëà. Ïğèìåğíàÿ öåíà áèçíåñ-ñàéòà
  250äîë. “ïîä êëş÷” + ñòàğòîâàÿ ğàñêğóòêà áåñïëàòíî.

  rev2287@gmail.com

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.