#28670
Anonim
Pasif

Vaftiz Sakramentine Giriş

Eski Antlaşma döneminde Tanrı halkına iki ana ruhsal tören ( Sakrament ) verilmişti. Bunlardan birincisi İbrahim zamanında verilen ” Sünnet ” , diğeri ise Musa zamanında verilen ” Fısıh ” idi. Bunların her ikisi de İsa mesih’in yapacağı kurbana işaret ettikleri için kan ile gerçekleşmekteydi.

Yeni Antlaşma döneminde kiliseye yine iki ruhsal tören sakrament verilmiştir. Bunlardan biri Vaftiz , diğeri ise Rab’bin Sofrası’ dır. Bunlar İsa Mesih’in tamamlamış olduğu kurbana işaret ettikleri için kansız gerçekleşirler.

Bu ruhsal törenler ruhsal lütufların görülebilir sembolleridir. Bu semboller vaftizde su, Rabbin Sofrası’nda ise ekmek ve şaraptır. Sembollerin amacı, sembolize ettiği şeye dikkat çekmektir. Bu ruhsal törenler Tanrı’nın İsa Mesih aracılığı ile insanlarla yaptığı Yeni Antlaşma’nın mühürleridir. Mühür; Tanrı’nın, olduğunu ve olacağını söylediği şeylerin gerçekliliğini ve geçerliliğini onaylar. İşaret ettiği lütfu pekiştirip güçlendirir – Ama lütuf ve kurtuluşu kişiye kazandıran Sakramentler değildir. – Ancak mühürler tanrı’nın vaatlerini simgeler. Kişiler kendilerini vaatlere itaat etme yükümlülüğünden ayrı tutmayıp bu mührün kendi hayatlarında etkili olması için Tanrı’nın Antlaşmasını tutmalıdır. Eğer ortada ruhsal bir gerçek yoksa bu mührün de bir etkisi de yoktur. Yani bu mühür işaret ettiği gerçeği var etmez.

Sakramentler ( ruhsal törenler ) Lütuf Antşaması’nın kutsal işaretleri ve mühürleridir. İsa mesih’i ve O’nun yararlarını temsil etmek amacıyla Tanrı tarafından oluşturulmuştur. Bu törenlerin başka bir amacı da, kiliseye ait olanlarla olmayanlar arasındaki ayrımı görebilmektir. ( KESKİNÖZ )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf , İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi: ” Kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen ev çöker. ” ( Luka 11:17 ) :kucak:
isa su üstünde rabbe hamdolsun