ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Çocuk – Bebek Bebek Vaftizine Kelami bakış Re: Bebek Vaftizine Kelami bakış

#27930
Anonim
Pasif

Kutsal Ruh vaftizi ve su vaftizi

İncil’in su vaftizini incelemeden önce Kutsal Ruh’un ruhsal vaftizini incelememiz ve aradaki farkı kavramamız son derece önemlidir. Zaten çoğu yorumcular su vaftizini Kutsal Ruh vaftiziyle karıştırdığındandır ki su vaftizini kendiliğinden kurtuluş sağlayan bir tören olduğu düşüncesine kaymaktadır. Belirtelim ki, su vaftizi değil ama Kutsal Ruh vaftizi iman eden günahlıya kurtuluş vererek mühürler, yeniden doğuş verir, benlikteki tüm günahların arınışını sağlayarak Tanrı’nın bir çocuğu durumuna getirir. Ancak bu vaftiz iman edeni karanlığın egemenliğinden özgür ederek Tanrı’nın egemenliğine aktarır ve Mesih’in ruhsal bedeninin bir parçası yapar. Su vaftiziyse Kutsal Ruh’un yürekte gerçekleştirdiği bu görünmez vaftizin sadece görünür ifadesidir. Su vaftizi İncil anlayışına göre yalnızca yürekten iman edip tövbe ederek Kutsal Ruh’la vaftiz olanlara uygulanmalıdır (bkz. Elçi 10:44,47-48; 9:17-18). Bunun dışındaki bütün vaftizler insan uygulamasından öteye geçmez.

Örneğin yanlış bir şekilde su vaftizine uygulanan ama gerçekte Kutsal Ruh vaftizini gösteren ayetlerden biri Yuhanna 3 bölümdeki “bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı’nın egemenliğine giremez” ayetidir. Bu ayet hatalı biçimde kilise tarihinin erken dönemlerinde su vaftizine uygulanmasına reğmen gerçekte su vaftiziyle ilgili değil Kutsal Ruh vaftiziyle ilgilidir. Su Kutsal Kitap’ta açık biçimde bazen ilan edilen Tanrı Sözünü bazen de doğrudan Kutsal Ruh’u temsil eder. Örneğin elçi Petrus “siz geçici bir tohumdan değil ama Tanrı’nın diri ve ebedi sözüyle yeniden doğdunuz” (1Pi. 1:23) der. Bazı çevriler sözkonusu Yuhanna 3:5 ayetini doğrudan şöyle çevirir: “Bir kimse Ruh olan sudan doğmadıkça Tanrı’nın egemenliğine giremez” . Bazı yorumcular da burada birisi fiziksel normal doğum öbürü de ruhsal doğum olmak üzere iki doğumdan söz edildiğini belirtir. “Sudan” doğmakla anne karnında döllenmeyi (fiziksel doğuş) “Ruh’tan” doğmakla da Kutsal Ruh’la göksel yeniden doğuşu anlatmak istenilebilir. Ayet 6’daki beden-ruh karşıtlaması da buna bir destek olarak sunulabilir. Bir şey açıktır bu ayet su vaftiziyle değil Kutsal Ruh vaftiziyle ilgilidir. Montgomery Henry de bu ayetin su vaftiziyle ilgili olmadığını vurgular.

Titus 3:5-6: “Tanrı bizi kurtardı. Bunu yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle yeniden doğuş yıkamasıyla.. üzerimize döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle yaptı” . Burada da vurgulanan gerçek su vaftizi değil ama imanla gerçekeştirilen tövbe eyleminde Kutsal Ruh’un yürekte yaptığı yeniden doğuş yıkaması veya yenilemesidir (Aynı bkz. Efs. 5:26 ve 1Pe. 3:21).