#29260
Anonim
Pasif

Değerli Kardeşlerim,

Şimdi de Westminster İnanç Açıklamasından “İyi İşler” bölümünden alıntılar yaparak paylaşımımı bitirmek istiyorum. Gözterdiğiniz sabır için teşekkürler…

BÖLÜM XVI: İyi İşler


1. İyi işler yalnızca Tanrı’nın kutsal Sözünde açıklanan işlerdir,[1] Sözün onaylamadığı, insanlarca ortaya çıkarılmış, kör bir heyecanla ya da iyi niyet gösterisi şeklinde olanlar değildir.[2]

2. Bu iyi işler, Tanrı’nın buyruklarına itaat etmek amacıyla yapılırsa, gerçek ve yaşayan bir imanın meyvelerini ve kanıtlarını oluştururlar[3]: İmanlılar bu işler aracılığıyla şükranlarını gösterir,[4] güvencelerini güçlendirir,[5] kardeşlerini bina eder,[6] müjdenin gerçeğini çekici kılarlar,[7] düşmanlarının ağzını kapatırlar[8] ve Tanrı’nın önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa’da yaratılmış olan bu kişiler[9] Tanrı’yı yüceltirler,[10] ve bu kutsallık meyvelerine sahip olarak en sonunda sonsuz yaşama kavuşurlar.[11]


3. İyi işler yapma yetileri kendilerinden değil, Mesih’in Ruhundan kaynaklanmaktadır.[12] Ve bunları yapmak üzere yeterli kılınmaları için, önceden almış oldukları lütufların yanı sıra Tanrı’yı hoşnut eden şeyleri arzulamak ve yapmaları için aynı Kutsal Ruh’un Kendisinin onların içinde çalışması gerekmektedir:[13] Ancak Ruh’un işleyişi dışında herhangi bir sorumluluğu yerine getirmeleri gerekmiyormuş gibi ihmalkar olmamalıdırlar; tersine içlerinde bulunan Tanrı lütfunu alevlendirmede itinalı olmalıdırlar.[14]

4. Bu hayatta itaatin en yüksek derecelerine ulaşmış olan insanlar bile, Tanrı’nın istediklerinden çok daha fazlasını yapmakta yetersiz kalırlar. Gerçekte bu kişiler, yapmakla yükümlü olduklarının büyük bir kısmını yerine getirmekte başarısızdırlar.[15]

5. Gelecekte açıklanacak olan görkem ile iyi işler arasındaki büyük oransızlıktan ve Tanrı’yla bizim aramızdaki büyük ayrılıktan (uzaklıktan) ötürü en iyi işlerimizle bile günahların bağışını ya da Tanrı’dan gelen sonsuz yaşamı kazanamayız ve bunlar aracılığıyla ne her hangi bir kazanç sağlayabilir ne de önceki günahlarımızın hakkettiği bedeli tatmin edebiliriz,[16] ancak yapabildiğimiz her şeyi yerine getirdiğimizde bile yalnızca bizden zaten istenmiş olan yükümlülükleri yerine getirmiş oluruz ve yine değersiz hizmetkarlar olarak kalırız:[17] bunlar iyi olduklarından O’nun Ruhu’ndan çıkarlar;[18] fakat bunlar bizim tarafımızdan yapıldıklarından ötürü lekelidirler ve Tanrı yargısının şiddetine dayanamayacak kadar zayıflık ve yetersizlikle karışık durumdadırlar.[19]

6. Bu nedenle, imanlılar Mesih aracılığıyla kabul edildiklerinden, iyi işleri de O’nda kabul edilir;[20] ancak bu, onların şimdiki yaşamda Tanrı’nın gözünde tamamıyla suçlanamayacak ve reddedilemeyecek konumda oldukları için değildir;[21] fakat her ne kadar birçok zayıflık ve eksikliklerle dolu olsa da içtenlikle yapılan işleri Tanrı Kendi Oğlu’nda değerlendirerek kabul etmekten ve ödüllendirmekten hoşnut olmaktadır.[22]


[1] Mika 6:8, Romalılar 12:2, İbraniler 13:21

[2] Matta 15:9, İşaya 29:13, I.Petrus 1:18, Romalılar 10:2, Yuhanna 16:2 I.Samuel 15:21-23

[3] Yakup 2:18, 22

[4] Mezmur 116:12-13, I.Petrus 2:9

[5] I.Yuhanna 2:3, 5, II.Petrus 1:5-10

[6] II.Korintliler 9:2, Matta 5:16

[7] Titus 2:5, 9-12, I.Timoteyus 6:1

[8] I.Petrus 2:15

[9] Efesliler 2:10

[10] I.Petrus 2:12, Filipililer 1:11, Yuhanna 15:8

[11] Romalılar 6:22

[12] Yuhanna 15:4-6, Hezekiel 36:26-27

[13] Filipililer 2:13; 4:13; II.Korintliler 3:5

[14] Filipililer 2:12, İbraniler 6:11-12, II.Petrus 1:3, 5, 10-11, İşaya 64:7, II.Timoteyus 1:6, Elçilerin İşleri 26:6-7, Yahuda 20-21

[15] Luka 17:10, Nehemya 13:22, Eyüp 9:2-3, Galatyalılar 5:17

[16] Romalılar 3:20; 4:2, 4, 6, Efesliler 2:8-9, Titus 3:5-7, Romalılar 8:18, Mezmur 16:2, Eyüp 22:2-3; 35:7-8

[17] Luka 17:10

[18] Galatyalılar 5:22-23

[19] İşaya 64:6, Galatyalılar 5:17, Romalılar 7:15, 18; Mezmur 143:2; 130:3

[20] Efesliler 1:6, I.Petrus 2:5, Çıkış 28:38, Tekvin 4:4, İbraniler 11:4

[21] Eyüp 9:20, Mezmur 143:2

[22] İbraniler 13:20-21, II.Korintliler 8:12, İbraniler 6:10, Matta 25:21, 23