İnanç İkrarımız – Statement of Faith

Neye İnanıyoruz?

Sitemiz Protestan görüşünde hazırlandıysa da, Ortodoks ve Katolik inançlarda olanlar da buradaki temel bilgilerden rahatlıkla yararlanabileceklerdir. Burada hazırlanmış Kutsal kitap derslerini kişisel İncil çalışmalarınızda ya da kişisel araştırmalarınızda kullanabilirsiniz.

KUTSAL KİTAP: (Kitab-ı Mukaddes)

Kutsal Kitap, Tevrat, Mezmurlar (Zebur), Peygamberlerin Yazıları ile Incil’den oluşur ve tümüyle TANRI’nın esinidir; asla değişmemiştir, kesinlikle güvenilirdir. Bu nedenle Kutsal Kitabın inanç, ibadet ve uygulamayla ilgili her konuda güvenilir ve tek yetkili kaynak olduğuna inanıyoruz. (Luk.24:27+44; 2. Tim.3: 16-17; 2:Pet.l.19-21;…)

Tek referans kaynağımız Kutsal Kitap olduğundan, çıkış noktası Kutsal Kitap olmayan hiçbir Hristiyan gelenek, görenek, uygulama, ibadet biçimi, kilise yönetim biçimi ve öğretişlere topluluğumuzda yer vermiyoruz.

TANRI:

Tek bir TANRI’nın var olduğuna inanıyoruz!

O Özünde tektir ama tekliğinde, Kendini BABA (görünmez ÖZ), OĞUL (Tanrısal SÖZ) ve Kutsal RUH (Tanrısal GÜÇ) olarak açıklamıştır (Yar.1:1-3; Yasa. Tek.6:4; Mat.28: 19; Mar.12:29).

TANRI evreni var eden, koruyan ve devam ettiren yüce Yaratan’dır.

TANRI SEVGIDIR (1. Yuh.4.8+ 16); bu nedenle kendi varlığını açıklar ve Insanları sonsuz mutluluğa kavuştururken veya yargılarken mutlak kudretine ve sonsuz kayrasına göre adil davranır. (1.Tim.2.5; 2.Kor.13.14;..)

[/list][push h=”40″]

[/column_1]

[column_1 width=”1/2″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”zoom-in” implicit=”true”]

[push h=”50″]

[/column_1]

[/column]

[divider type=”1″]

[/divider]

[column width=”1/2″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[push h=”80″]

İNSAN:

Insan’ın, TANRI’nın benzeyişinde (Yar.l:26-27), Yaratana Izzet ve yücelik verip (Yeş.43:7) TANRI’yla bir sevgi ilişkisinde yaşaması için (Yer.31:33; Yuh.3:16) yaratıldığına inanıyoruz.

Ancak insanın günah işlediği için bedensel ve ruhsal bir ölümle TANRI’dan koparak Uzaklaştığına ve bütün Insanların bu yüzden günahlı bir doğa ile dünyaya geldiklerine, düşünce, söz ve eylemlerinde günahlı olduklarına inanıyoruz. (Yar. 1:26-27; Rom.3: 10-18+23). Bu yüzden her bir insan TANRI katında suçlu olmakla birlikte doğal haliyle TANRI’nın azabı ve yargısı altındadır. (Yuh.3: 18+36; Efes.2: 1-2; ..).

İSA MESİH:

ISA MESIH’in bütün peygamberlerce ilan edilen Kurtarıcı, ve TANRI’nın ezeli-ebedi Sözü (Kelam) olduğuna inanıyoruz. Bu Söz, beden alıp dünyamıza bir insan olarak gelmiştir (Yuh.l:1-3, 14+18). Kendisine ‘TANRI’nın Oğlu’ unvanı verilmesi bu ruhsal anlamdadır .

RAB ISA MESIH’in insanların günahlarını bağışlatıcı kurban olarak çarmıhta öldüğüne, üçüncü gün ölümü ve Şeytanı yenerek dirildiğine inanıyoruz. Bu nedenledir ki bizim iman ettiğimiz Rab Isa Mesih, Islam’daki ölüp dirilmemiş Isa peygamber değildir ve olamaz.(Rom.5: 18; 1.Kor.15:3-4; Ibr.2:14; 5:9-10).

Bu kurban, insanı günahın gücünden ve suçundan arındıracak güçtedir. Ahiretteki ebedi azaptan kurtarabilecek tek çaredir. Bütün insanları sonsuza dek kurtarmak için tümüyle gerekli ve yeterlidir.

RAB ISA MESIH’in gökyüzüne yükseldiğine, bütün güç ve yetkinin üzerinde yücelmiş olduğuna, TANRI’nın sağında Yüce Başrahibimiz ve Aracımız olarak görev yaptığına inanıyoruz (Elç.l:9-10; Efes.l:20-21; Ibr.4:14; 8:1; 1.Yuh:2.1).

[/column]

[column width=”1/2″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”zoom-in” implicit=”true”]

[/column]

[divider type=”1″]

[/divider]

[column width=”1/2″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

KURTULUŞ:

Insanın kurtuluşunun yalnızca TANRI’nın ISA MESIH’te sunduğu kurtuluş armağanına iman etmekle gerçekleştiğine inanıyoruz.

Günahlı durumunu anlayıp tamamen çaresiz durumda olduğunu kavrayan insan, içten bir pişmanlıkla tövbe edip Mesih’e Iman etmekle kurtulabilir. Günaha sırt çevirip kendi iyi işlerine dayanmadan, ancak ve ancak çarmıha gerilmiş ve ölümden dirilmiş olan ISA MESIH’e Iman ederek TANRI’nın kayrasıyla aklanır, Kutsal RUH’tan doğar ve TANRI’nın çocuğu olur!

Günahlı insanın TANRI’yı tanımak, O’nunla barışarak günahlarından arınmak ve sonsuz kurtuluşa kavuşmak için bundan başka bir çaresi yoktur!

Inanlı kurtulmuş olmasının sonucu olarak, RAB’bin önceden hazırladığı ve O’nu hoşnut eden iyi işlerin yolunda yürür. (Yuh.l:12; 3:3-5; 14.6; Tit.3:5; Elç.2:38; 4:12; Efes.2:8-10)

KUTSAL RUH:

Kutsal RUH’un sonsuza dek kilise (inanlılar topluluğu) ile birlikte olduğuna, kiliseyi tüm gerçekte eğittiğine ve yönlendirdiğine inanıyoruz (Yuh.l4 : 26;16:13 ).

Kutsal RUH kilisenin ortak yararı için çeşitli armağanlar verir; inanlıları kiliseye ve yeryüzüne hizmet etmek amacıyla donatarak yönlendirir. (Rom 12:6-8; 1.Kor. 12:4-11; Efes.4:11-12).

ISA MESIH’e iman eden herkes, Kutsal RUH’u karşılıksız olarak alır. Kutsal RUH inanlıların içinde yaşayarak, inanlıyı içten değiştirerek MESIH’e benzer bir hale getirmek için çalışır, sonsuz yaşam güvencesi verir ve tanıklıkta bulunmak üzere doğaüstü bir şekilde güçlendirir.

Kutsal RUH ayrıca insanlara günah, doğruluk ve gelecek yargı konularında suçluluklarını gösterir (Yuh. 14:26; 16:7+13; Elç. 10: 19-20; 1.Kor:3. 16; 2.Kor. 1:22; Ga1.5:22-25; Elç. 1:8; Yuh. 16:8-11).

İNANLILAR TOPLULUĞU (Kilise):

MESIH’in bedeni olan tek ve evrensel bir kiliseye inanıyoruz. Kilise bir bina değildir; ISA MESIH’e iman eden insanlar topluluğudur. Kilisenin seçilmiş bir soy, kralın rahipleri, kutsal bir ulus ve TANRI’nın öz halkı olduğuna inanıyoruz.

Kilise, MESIH ISA’nın köşe taşı olduğu elçiler ve peygamberlerden oluşan bir temel üzerine bina edilmektedir. Kilise tek bir ümit, tek bir beden, tek bir RUH ve tek bir vaftizle birleşmiştir .

Kilisenin başı MESIH’tir, kilise O’na bağlıdır ve O’nun sözünü dinler.

TANRI farklı yerlerdeki Inanlıları kendi yetkisini, kişiliğini, yaşamım ve gücünü yerel kiliseler oluşturarak görsel bir şekilde insanların yaşamına ulaştırmak amacıyla birleşmeye çağırmıştır (I.Kor.l:2; Efes.l:22-23; 2:19-22; 4:4-6; 5:22-32; I.Pet:2.5-10).

TAPINMA:

Tapınmanın Ruh’ta ve gerçekte olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle tapınma ve dualarımızda ezbere dualara, şekilciliğe ve biçimciliğe yer vermiyoruz. Inanlılar dua ve tapınma zamanlarında Rabbi kendi ana dillerinde, ayakta ya da oturarak, isterlerse ellerini kaldırarak, sesli ya da sessiz şekillerde, istedikleri yer ve zamanlarda belirli kalıp ve kurala bağlı olmadan yüceltebilirler, dua ve yakarışlarını Rabbe sunabilirler. (Yuhanna 5).

RAB İSA MESİH’İN TEKRAR GELİŞİ:

RAB ISA MESIH’in, topluluğunu kendi yanına almak için, gözle görülür bir biçimde kişisel ve öz insan bedeniyle gökyüzünden yeryüzüne kudret ve görkemle geleceğine inanıyoruz (Mat.24:30-31; Elç.1: 11; 1.Sel.4: 13-18).

YARGI VE SONSUZLUK:

Her şeyin sonunda bütün Insanların ölümden dirileceğine, ISA MESIH’e Iman ederek kurtulmuş olanların sonsuz bir mutluluk, kaybolmuş olanların ise sonsuz bir utanç yaşayacakları ebediyetin başlayacağına inanıyoruz (Mat.25:46; Yuh.5:28-29; 2.Sel.l:9; Vahiy 21:1-7; 22: 1-5

[/column]

[column width=”1/2″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

[divider type=”1″]

[/divider]

[blank h=”10″]

[/blank]

Loading