#28767
Anonim
Pasif

161. Sakramentler nasıl kurtuluşun etkin araçları olurlar?
Sakramentler kendilerindeki bir güçten ya da bunları uygulayan kişilerin dindarlığı ya da amacından gelen bir erdemden (iyilikten) dolayı değil, Mesih’in bereketi ve Kutsal Ruh’un işleyişiyle kurtuluşun etkin araçları olurlar.[1049]

162. Sakrament nedir?
Mesih’in kendi kilisesinde teşkil ettiği kutsal düzenlemeler[1050] olup Mesih’in aracılığının yararlarını[1051] Lütuf Antlaşması[1052] içindeki kişilere belirler, mühürler ve sergiler;[1053] imanı ve diğer bütün lütufları güçlendirip ve büyüterek; [1054] itaate zorlar[1055] [Hristiyanların] aralarındaki paydaşlık ve sevgiyi doğrular ve aziz tutmalarını destekler[1056] ve dışarıdakilerle aralarındaki farkı ortaya koyar.[1057]

163. Sakramentin kısımları nelerdir?
Sakrament iki kısımdan oluşur; Mesih’in kendisinin kullanılması için belirlediği dışsal (fiziksel) ve duyusal işaretler; ve bunların işaret ettiği içsel ve ruhsal lütuf.[1058]

164. Mesih, Yeni Ahit altında kilisesine kaç tane Sakrament teşkil etmiştir?
Yeni Ahit altında Mesih, vaftiz ve Rab’bin Sofrası olarak kilisesine yalnızca iki sakrament vermiştir.[1059]

165. Vaftiz nedir?
Mesih tarafından Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adında su ile yıkanmamızın emblackildiği vaftiz, Yeni Ahit’in bir sakramenti[1060] olup, vaftiz olanların O’na aşılanmasının işareti ve mührü olarak[1061] kendi kanında günahların bağışlanmasını[1062] Ruh’u aracılığı ile yeniden doğuşunu,[1063] evlatlığa alınmasını,[1064] sonsuz hayata dirilişini,[1065] ciddi olarak gözle görülen kiliseye katılışını,[1066] herkes önünde tamamıyla ve sadece Rab’be ait[1067] olduklarını belirtir.

166. Kimler vaftiz edilmelidir?
Gözle görülen kilisenin dışında kalan ve vaat antlaşmasına yabancı olan kişiler, Mesih’e iman etmedikçe ve O’na boyun eğmedikçe vaftiz edilmemelidir.[1068] Anne ve Baba ya da bunlardan biri Mesih’e imanını ve itaatini ikrar ederse çocuklar da bu bakımdan antlaşmanın içindedir ve vaftiz edilmelidir.[1069]

167. Vaftizimiz nasıl ilerletilir (geliştirilir)?URL=”http://www.presbiteryen.org/westminsterud.htm#_ftn1070″%5D%5BB%5D%5B1070%5D%5B/B%5D%5B/URL
Gerekli olmasına karşın vaftizimizi ilerletme görevimizi çoğu kez görmezlikten geliyoruz, tüm hayat boyunca, özellikle denendiğimiz zamanlarda, başkalarının vaftizinde bulunduğumuz zamanlarda,[1071] ciddiyetle ve şükranla vaftizin doğasını ve Mesih’in bunu teşkil etme amacını, vaftiz aracılığı ile verilen ve mühürlenen ayrıcalıkları ve yararları düşünmeli ve [vaftizde] verdiğimiz ciddi andı turarak;[1072] günahlı kirliliklerimizle alçaltılarak vaftizin lütfuna ve sorumluluklarına doğru gitmek yerine, tersine kendimizi bunlardan yoksun bırakıyoruz;[1073] günahtan bağışlandığına emin olarak ve bu sakramentte bize mühürlenen diğer bereketlerde büyüyerek[1074] kendisine vaftiz edildiğimiz Mesih’in ölümünden ve dirilişinden güç alarak ve günahı öldürerek ve lütfa ağırlık vererek (lütufta yaşayıp),[1075] iman ile yaşamaya çalışarak, [1076] kutsallıkta ve doğrulukta yaşam sürerek[1077] ve bu işlerdeki kimseler olarak benlikten vazgeçip kendilerini Mesih’e vererek[1078] ve aynı Ruh’ta bir bedene vaftiz edilmiş diğerleriyle kardeşlik sevgisiyle yürüyerek.[1079]

168. Rab’in Sofrası nedir?
Rab’bin Sofrası Yeni Ahit’in bir sakramentidir,[1080] İsa Mesih’in buyurduğu şekilde ekmeğin ve şarabın verilmesi ve alınması ile O’nun ölümü sergilenir; bu sofraya uygun olarak katılanlar ruhsal gıda ve lütufta büyümek[1081] için O’nun bedeninden ve kanından beslenirler, Mesih’le birlik ve paydaşlığa katılır ve bundan emin olurlar;[1082] Tanrı’ya bağlanırlar,[1083] aynı mistik bedenin üyeleri olarak birbirleriyle olan sevgi ve beraberliğe [1084] tanıklık ederler ve şükranlarını yenilerler.[1085]

169. Rabbin Sofrası sakramentinde Mesih ekmek ve şarabın nasıl alınıp verilmesini buyurdu?
Mesih, Rab’bin Sofrası sakramentinin Söz’ün hizmetkarlarınca yapılmasını, ekmek ve şarabın [üzerine] Sözün ilan edilmesi, şükran ve dua ile sıradan kullanımın dışına çıkarılması (kutsanması); ekmeğin alınıp kırılması, ekmek ve şarabın katılımcılara verilmesini: katılımcıların Mesih’in kendileri için kırılan ve verilen bedenini ve dökülen kanını şükran ile hatırlayarak aynı buyruk altında ekmeği yemesini ve şaraptan içmesini buyurdu.[1086]

170. Rab’bin Sofrasına uygun bir şekilde katılanlar Mesih’in bedeninden ve kanından nasıl beslenirler?
Rab’bin Sofrasındaki ekmek ve şarapta Mesih’in bedeni ve kanı bedensel ve maddesel olarak ya da bunların içinde, yanında veya altında bulunmaz;[1087] fakat [bu fiziksel] hakikat ve gerçeklikten daha az olmamak üzere, Sofrayı oluşturan unsurların dışsal duyumlarında, Sofradan pay alan kişinin imanında ruhsal olarak [Mesih’in bedeni ve kanı] vardır.[1088] Böylece Rab’bin Sofrası sakramentine uygun bir şekilde katılan kişiler bedensel ve maddesel olarak değil, ruhsal bir şekilde, ancak gerçekte ve hakikatte Mesih’in bedeninden ve kanından beslenirler,[1089] aynı zamanda çarmıha gerilmiş Mesih’i ve Mesih’in ölümünün yararlarını imanla alıp kendilerine uyguluyorlar.[1090]

171. Rab’in Sofrası sakramentini alanlar [sofraya gelmeden] önce kendilerini buna nasıl hazırlarlar?
Rab’in Sofrası sakramentini alanlar buna yaklaşmadan önce kendilerinin Mesih’te olduklarını,[1091] günahlarını ve eksiklilerini,[1092] bilgilerinin gerçeğini ve ölçüsünü,[1093] imanlarını,[1094] tövbelerini,[1095] Tanrı’ya ve kardeşlere olan sevgilerini,[1096] bütün insanlara karşı karşılıksız sevgilerini,[1097] kendilerine karşı suç işleyenleri bağışlayıp [bağışlamadıklarını],[1098] Mesih’e olan sevgilerini[1099] ve yeni itaatlerini[1100] sınayarak[1101] ve bu lütufları kullanarak yenilenmiş (tazelenmiş) olmalı,[1102] ciddiyetle derin düşünerek[1103] ve hararetli dualarla[1104] kendilerini hazırlamalılar.
172. Mesih’te olmadığından veya Rab’bin Sofrasına yaklaşmak için yeterince hazır olmadığından kuşkulanan bir kişi bu Sofraya katılabilir mi?
Mesih’te olmadığından ya da Rab’bin Sofrası sakramentine katılmak için yeterince hazır olmadığını düşünen biri bundan tam olarak emin olmasa da gerçekten Mesih’te olabilir;[1105] eğer endişe (korku) ile Mesih’te olmadığını ve Sofra’ya katılmak için yeterince hazır olmadığını hissediyorsa,[1106] Mesih’te bulunma isteğinde samimi ise[1107] ve kötülüklerden kaçmayı arzu ediyorsa,[1108] [bu kimse] Tanrı’ya göre Mesih’tedir; bu durumda (bu vaatlerin edildiği ve sakramentin buyurduğu rahatlık zayıf ve şüpheli Hristiyanlar içindir de[1109]) inançsızlığına ağlıyorsa (üzülüyorsa)[1110] ve kuşkularını silmeye çalışıyorsa;[1111] öyleyse daha da güçlendirilmek için[1112] Rab’bin Sofrasına gelebilir ve gelmesi de gerekir.

173. İman ettiğini söyleyen ve Rab’bin Sofrasına katılmak isteyen kişiler alıkonulmalı mıdır?
Böyle kimseler bilgisiz (cahil) ve rezil biri ise, imanlarını açıklamalarına ve Rabbin Sofrasına katılmak istemelerine rağmen, yeterli eğitimi alana kadar, kendilerinin değiştiklerini gösterene kadar[1113] Mesih’in kilisesine bıraktığı yetki ile[1114] sakramentten alı konulabilir ve alıkonulmalıdır.

174. Rab’bin Sofrası yapılırken buna katılacak kimselerden ne talep edilir?
Rab’bin Sofrası sakramentini alacak kimselerden Rab’bin Sofranın yapıldığı sırada bunun düzenlenmesine uygun olarak bütün kutsal saygı ve dikkatleriyle gözlerini Tanrı’ya çevirmeleri,[1115] dikkatle unsurlara ve bu sırada yapılan işlere bakmaları,[1116] Rab’bin bedenine önemseyerek bakmaları,[1117] Mesih’in ölümü ve acıları üzerinde derin bir şekilde duygusal olarak düşünmeleri,[1118] sahip oldukları lütufları harekete geçirmeleri ve güçlendirmeleri:[1119] kendilerini yargılamaları,[1120] ve günahları için üzülmeleri[1121] kararlı bir şekilde Mesih’e acıkmaları ve susamaları,[1122] iman ile O’nda beslenmeleri,[1123] O’nun doluluğundan almaları[1124] O’nun doğruluğuna güvenmeleri[1125] O’nun sevgisinde sevinmeleri[1126] lütfu için O’na şükretmeleri[1127] Tanrı ile olan antlaşmasını[1128] ve tüm azizlere sevgilerini yenilemeleri[1129] talep edilir.

175. Rab’bin Sofrası sakramentine katılan imanlıların bundan sonraki görevleri nelerdir?
Rab’bin Sofrası sakramentini aldıktan sonra Hristiyanların görevi, o zamanda (sakramentin yapıldığı zaman boyunca) nasıl davrandıklarını ve bunda ne kadar başarılı olduklarını çok ciddiyetle gözden geçirmelidir;[1130] eğer kendileri [bu cevaptan] bir güçlenme ve teselli buluyorlarsa Tanrı’ya şükretmeleri[1131] ve bunun [güçlenme ve teselli] devam etmesi için yalvarmaya devam etmeleri gerekir,[1132] kötü yola sapmaya karşı dikkat etmeli[1133] adaklarını yerine getirmeli[1134] sıklıkla Rab’bin Sofrasına katılmak için kendi kendilerine gayret göstermeli:[1135]
eğer bir yarar bulmadılarsa sakramente hazırlanmalarını ve davranışlarını daha fazla gözden geçirmeliler:[1136] eğer hazırlanmada ve davranışlarda kendilerini Tanrı ve vicdanları önünde uygun görüyorlarsa meyve çıkması için uygun bir zaman beklemeleri gerekmektedir:[1137] fakat, eğer [sakramente hazırlıkta ve davranışlarında] başarısız oldularsa alçaltılmalılar[1138] ve bundan böyle daha dikkatli ve gayretli bir şekilde katılmalıdırlar.[1139]

176. Vaftiz ve Rab’bin Sofrası sakramentleri hangi noktalarda uyuşmaktadır?
Vaftiz ve Rab’bin Sofrası sakramenti her ikisinin de yazarının (yaratanının) Tanrı olması sebebiyle uyuşmaktadır;[1140] her ikisinin de ruhsal yönü Mesih ve O’nun yararlarıdır[1141] her ikisi de aynı antlaşmanın mühürleridir,[1142] her ikisi de başka herhangi bir kimse tarafından değil, sadece Müjde’nin [atanmış] hizmetkarlarınca verilmelidir;[1143] her ikisi de Mesih’in kilisesinde O’nun ikinci gelişine kadar devam ettirilmelidir.[1144]

177. Vaftiz ve Rab’bin Sofrası sakramentleri hangi noktalarda farklıdır?
Vaftiz ve Rab’bin Sofrası sakramentleri şu noktalarda birbirinden farklıdır: vaftiz bir kez, suyla, yeniden doğuşumuzun ve Mesih’e aşılanışımızın işareti ve mührü olarak uygulanması verilmesi gerekir,[1145] bebeklere bile uygulanmalıdır;[1146] Rab’bin Sofrası sıklıkla uygulanmakta iken ekmek ve şarap unsurları canlara ruhsal gıda olarak Mesih’i temsil eder ve sergiler,[1147] Mesih’te devam etmemizden ve büyümemizden bizleri emin kılar[1148] ve sadece kendi kendilerini sınayabilme yaşına ve yeteneğine (olgunluğuna) sahip olanlar içindir.[1149]