#28765
Anonim
Pasif

111. Üçüncü emir hangisidir?
Üçüncü emir şudur: “Tanrın Rab’bin ismini boş yere ağzına almayacaksın; çünkü Rab kendi ismini boş yere ağzına alanı suçsuz tutmayacaktır”.[564]

112. Üçüncü emirde şart koşulan sorumluluklar nelerdir?
Üçüncü emir, Tanrı’nın isminin, unvanlarının ve niteliklerinin,[565] kurallarının,[566] Sözünün,[567] sakramentlerinin,[568] duanın,[569] andların,[570] adakların,[571] O’nun işlerinin[572] ve Kendisini açıkladığı başka herhangi bir yolun, kutsal bir şekilde ve saygıyla düşünüş,[573] derin düşünüş,[574] söz,[575] ve yazı ile;[576] kutsal bir tavır,[577] Müjdeye yaraşır bir yaşayışla,[578] Tanrı’nın yüceliği,[579] kendimizin[580] ve diğerlerinin iyiliği için[581] kullanılmasıdır.

113. Üçüncü emirde hangi günahlar yasaklanmaktadır?
Üçüncü emirde yasaklanan günahlar, Tanrı’nın ismini gerektiği gibi kullanmamak;[582] ve o ismi cahil,[583] boş yere,[584] saygısız ve ahlaksız,[585] batıl bir şekilde[586] kötü anlamda sarf ederek çarpıtmak ya da unvan ve niteliklerini,[587] kurallarını,[588] işlerini[589] hakaret[590] ve yalana karıştırarak kullanmak;[591] tüm günahlı lanetlemeler,[592] and içmeler,[593] adaklar,[594] andımızı ve adaklarımızı eğer yasal bir şekilde yapılmışlarsa bozmak[595] ya da eğer yasal değilseler bunları yerine getirmek;[596] Tanrı’nın hükümlerine[597] ve sağlayışına[598] karşı homurdanmak ve tartışmak,[599] meraklı bir şekilde bunlara burnumuzu sokmak[600] ve bunları yanlış uygulamak; Sözü yanlış yorumlamak,[601] yanlış uygulamak,[602] ya da her hangi bir şekilde bir kısmını ya da tümünü çarpıtmak;[603] ahlaksız şakalar[604] meraklı ve faydasız sorular sormak, boş çabalar ya da yanlış öğretinin korunması;[605] Tanrı ismi altında toplanmış yaratıkları ya da her hangi bir şeyi çarpıtarak sihir yapmak için[606] ya da günahlı şehvetler ve uygulamalar için kullanmak;[607] Tanrı’nın gerçeğine, lütfuna ve yollarına karşı[608] iftira etmek,[609] bunları aşağılamak,[610] sövmek[611] ya da karşı çıkmak; ikiyüzlü bir şekilde ya da kötü amaçlar için dini kabul etmek;[612] dinden utanmak[613] ya da rahatsız,[614] akılsız,[615] meyvesiz,[616] ve başkaldırıcı bir yürüyüş,[617] ya da bundan geriye kayarak dine utanç getirmek.[618]

114. Üçüncü emre eklenen nedenler nelerdir?
Üçüncü emre eklenen nedenler şu sözlerde bulunmaktadır I]Tanrın Rab’bin[/I ve I]çünkü Rab kendi ismini boş yere ağzına alanı suçsuz tutmayacaktır[/I[619] O, Tanrımız ve Rabbimizdir, bu nedenle ismi bizler tarafından ahlaksızca kullanılmamalıdır ya da çarpıtılmamalıdır;[620] buna özellikle itaat edilmelidir çünkü bu buyruğu ihlal edenleri aklamaktan ve kurtarmaktan öylesine uzak olacaktır ki, bu kişiler insanların yargısından kaçabilseler de[621] Tanrı, bu kişilerin kendi doğru yargısından kaçmalarına göz yummayacaktır;[622]

115. Dördüncü emir hangisidir?
Dördüncü emir şudur: Sabat gününü takdis etmek için onu hatırında tut. Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın; fakat yedinci gün Tanrın RAB’be Şabattır; sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin, hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü RAB gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı ve yedinci günde istirahat etti; bunun için RAB Şabat gününü mübarek kıldı ve onu takdis etti.[623]

116. Dördüncü emirde şart koşulan sorumluluklar nelerdir?
Dördüncü emir, Tanrı’nın Sözünde bildirdiği belirli zamanları tüm insanların kutsamasını ya da Tanrı’ya takdis etmesini şart koşar, özellikle bu zaman yedi günden biridir; ki bu da dünyanın başlangıcından Mesih’in dirilişine dek yedinci gün ve Mesih’in dirilişinden sonraki zamanlar için, dünyanın sonuna dek aynı kalmak üzere birinci gün idi; buna Hristiyan Şabatı denir[624] ve Yeni Ahit’de Rab’bin Günü olarak nitelendirilir.[625]

117. Şabat ya da Rab’bin günü nasıl kutsal tutulmalıdır?
Şabat ya da Rab’bin günü tüm gün boyunca kutsal dinlenişle kutsal tutulmalıdır,[626] yalnızca her durumda günahlı olan işlerden değil, fakat diğer günlerde yapılması yasal olan dünyasal işlerden ve eğlencelerden bile dinlenmektir;[627] ve bütün bu zamanı (gerekli işler ve merhamet işleri için gerekli olan belirli bir süre hariç olmak üzere)[628] hem toplu hem de kişisel olarak Tanrı’ya tapınıştan zevk almaktır:[629] ve bu doğrultuda, dünyasal işimizi uygun bir şekilde ayarlamak ve yerine getirmek için yüreğimizi öylesine bir öngörü, özen ve düzen ile hazırlamalıyız ki, bu günün sorumlulukları için daha özgür ve hazırlıklı olabilelim.[630]

118. Şabat gününün görevi neden özellikle aile yöneticilerine ve diğer üstlere yönlendirilmiştir?
Şabat gününü tutma görevi özellikle aile yöneticilerine ve diğer üstlere yönlendirilmiştir, çünkü bunu yalnızca kendileri tutmakla yükümlü değildirler, ancak aynı zamanda kendi yönetimleri altında olan kişiler tarafından tutulduğundan da emin olmak yükümlülüğü altındadırlar; çünkü çoğu zaman [yöneticiler] kendi işleri nedeniyle diğerlerinin Şabat gününü tutmalarını engellemektedir.[631]

119. Dördüncü emirde hangi günahlar yasaklanmaktadır?
Dördüncü emirde yasaklanan günahlar, yapılması şart koşulan sorumlulukların her hangi bir şekilde yapılmaması,[632] dikkatsiz, ihmalkar ve fayda getirmeyecek bir şekilde yapılması, ve bunlardan bıkkınlık duyulması;[633] vaktin boşa harcanarak güne saygısızlık edilmesi ve yapılması günah olan şeylerin yapılarak;[634] ve dünyasal işlerimiz ya da eğlencelerimiz hakkında gereksiz düşünceler, sözler ya da işler ile günün bozulmasıdır.[635]

120. Dördüncü emre onu daha da vurgulamak için eklenen nedenler nelerdir?
Dördüncü emre onu daha da vurgulamak için eklenen nedenler, bunun adilliğinden ortaya çıkarılmıştır, Tanrı, yedi günden altısını kendi işlerimize ayırmamıza izin vermiştir; ve bunlardan yalnızca bir günü kendisi için ayırdığını şu sözlerde ifade etmiştir: “Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın”[636] Tanrı’nın bu günün özel olarak kendisine ait olduğunu iddia etmesinden: “fakat yedinci gün Tanrın RAB’be Şabattır”[637] kendi davranışıyla ortaya koyduğu örnekten: “Çünkü RAB gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı ve yedinci günde istirahat etti” ve Tanrı’nın bu günü kendisine hizmet edilmesi için kutsaması ile yalnızca o gün üzerine vermiş olduğu bereket ile değil, fakat bununla birlikte bizim o günü kutsal tutmamız aracılığıyla bizlere de bir bereket yolu olması için bu günü belirlemiş olmasından ortaya çıkar; bunun için RAB Şabat gününü mübarek kıldı ve onu takdis etti.[638]

121. Dördüncü emirde hatırında tut” ifadesi neden kullanılmıştır?
Dördüncü emirde “hatırında tut” ifadesinin kullanılması[639] bir taraftan bunu hatırlamanın verdiği yüce fayda aracılığıyla bu günü tutmaya hazırlanmış olmamız[640] ve bunu tutmakla, diğer buyrukları da daha iyi bir şekilde tutmuş[641] ve inancın özünün bulunduğu yaratılış ve kurtarılış gibi iki yüce bereketi şükranla hatırlama içersinde devam etmiş olmamız;[642] ve diğer taraftan da [genel vahyin] içersinde daha az doğa ışığı bulunmasından ötürü[643] onu unutmaya oldukça hazır olduğumuzdan ileri gelmektedir,[644] buna rağmen [şabat günü] diğer zamanlarda yapılması yasal olan şeyleri yapmadaki doğal özgürlüğümüzü kısıtlamaktadır;[645] yedi günde bir kere gelir ve çoğu zaman dünyasal işlerimiz bu günü düşünmemizi, onun için hazırlanmamızı ya da onu takdis etmemizi engeller;[646] ve şeytan, kullandığı tüm yollarla birlikte dinsizlik ve tanrısızlığı getirmek, bu günün yüceliğini ve hatta tüm anısını silmek için yoğun bir şekilde çalışmaktadır.[647]

122. İnsana karşı olan sorumluluklarımızı içeren altı emrin özeti nedir?
İnsana karşı olan sorumluluklarımızı içeren altı emrin özeti, komşumuzu kendimiz gibi sevmek[648] ve kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak başkalarına da öyle davranmaktır.[649]

123. Beşinci emir nedir?
C. Beşinci emir şudur: “Babana ve anana hürmet et, ta ki, Tanrın RAB’bin sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun”[650]
124. Beşinci emirdeki “baba ve ana” ile kim kastedilmektedir?
Beşinci emirdeki Baba ve ana ifadeleri ile kastedilen yalnızca doğal anne babalar değil,[651] ancak yaş[652] ve armağan bakımından tüm üstler;[653] ve özellikle gerek aile,[654] gerek kilise,[655] ya da toplum içerisinde Tanrı’nın atamasıyla bizler üzerinde yetki sahibi olanlar kastedilmektedir.[656]

125. Üstler neden baba ve anaya benzetilmiştir?
Üstlerin baba ve anaya benzetilmelerinin nedeni, her ikisinin de astlarına sorumluluklarını doğal anne babalar gibi öğretmeleri, farklı ilişkilere uygun olarak onlara sevgi ve şefkat göstermeleri;[657] ve astlarının doğal anne babalarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirirmişlerçesine, kendi üstlerine karşı olan yükümlülüklerini de daha büyük bir istek ve neşe ile yerine getirme arzusunu onlarda var etmeleri içindir.[658]

126. Beşinci emrin genel kapsamı nedir?
Beşinci emrin genel kapsamı, üstler, astlar ya da eşit kademedekiler olarak içinde bulunduğumuz farklı ilişkilere uygun şekilde karşılıklı yükümlülüklerimizi yerine getirmektir.[659]

127. Astların, üstlere karşı borçlu oldukları onur nedir?
Astların üstlere karşı borçlu oldukları onur, yürekte,[660] sözde[661] ve davranışta tüm gerekli saygı;[662] onlar için dua ve hamt;[663] sahip oldukları erdem ve lütufları taklit etmek;[664] yasal olan buyruk ve öğütlerine istekli itaatkarlık;[665] düzeltmelerine gerektiği gibi boyun eğmek;[666] çeşitli rütbelerine ve konumlarının doğasına uygun olarak kendilerine ve yetkilerine sadık olmak,[667] bunları korumak[668] ve devam ettirmek;[669] zayıflıklarına katlanmak ve bunları sevgiyle örtmek,[670] öyle ki, onlar ve yönetimleri için onur kaynağı olsunlar.[671]

128. Astların üstlerine karşı işleyebilecekleri günahlar nelerdir?
Astların, üstlerine karşı işleyebilecekleri günahlar, onlara karşı yapmakla yükümlü oldukları sorumlulukları ihmal etmek;[672] verdikleri yasal öğütler,[673] buyruk ve düzeltmelerinde[674] üstlerini[675] ve bulundukları konumu[676] kıskanmak,[677] onları küçük görmek[678] ve onlara karşı baş kaldırmak;[679] kendilerine ve yönetimlerine utanç ve onursuzluk getirecek şekilde sorun ve olay çıkarıcı davranışlarda bulunulmak,[680] lanet okumak ve aşağılamak.[681]

129. Üstler, aslarına karşı ne yapmakla yükümlüdürler?
Üstlerin, Tanrı’dan aldıkları yetkiye ve içersinde bulundukların konuma uygun olarak astlarına karşı olan yükümlülükleri, onları sevmek,[682] onlar için dua etmek[683] ve onları kutsamak;[684] onları bilgilendirmek,[685] öğüt vermek ve uyarmak;[686] iyi olanı yapanları tasvip etmek,[687] taktir etmek[688] ve ödüllendirmek;[689] yanlış olanı yapanları tasvip etmemek,[690] azarlamak ve cezalandırmak;[691] can[692] ve beden için gerekli olan tüm şeyleri onlara sağlamak[693] ve onları korumak:[694] ve ciddi, kutsal ve örnek bir tavırla Tanrı’nın yüceltilmesini sağlamak,[695] kendilerine saygı duyulmasını hakketmek[696] ve böylece Tanrı’nın kendilerine verdiği o otoriteyi muhafaza etmek.[697]

130. Üstlerin günahları nelerdir?
Üstlerin günahları, kendilerinden şart koşulan sorumlulukların ihmal edilmesi dışında,[698] uygunsuz bir şekilde kendi iyiliklerini,[699] yüceliklerini istemeleri,[700] rahatlık, kazanç ya da zevk arzulamaları;[701] yasal olmayan şeyleri[702] ya da astların gerçekleştirme gücü olmayan şeyleri buyurmaları;[703] kötü olan şeyi yapmaları için onlara öğüt vermek,[704] onları teşvik etmek,[705] ya da onları bu konuda kayırmak;[706] iyi olan şeyleri yapmak konusunda onları tersi yönde ikna etmek, teşviklerini kırmak ya da tasvip etmemek;[707] yersiz (zamansız) bir şekilde onları düzeltmek;[708] dikkatsiz bir şekilde onları yanlış yapmaya, ayartmaya, ya da tehlikeye karşı korumasız bırakmak;[709] onların öfkesini uyandırmak;[710] ya da her hangi bir şekilde adaletsiz, uygunsuz, katı ya da dikkatsiz davranışlarla kendilerine onursuzluk getirmelerine ya da otoritelerinin azalmasına sebep olmak.[711]

131. Eşit kademedekilerin sorumlulukları nelerdir?
Eşit olanların sorumlulukları, birbirlerinin onuruna ve değerine saygı duymak,[712] birbirlerine saygı göstermekte yarışmak;[713] ve birbirlerinin armağan ve ilerlemeleriyle kendilerininmişçesine sevinmek.[714]

132. Eşit kademedekilerin günahları nelerdir?
Yapmaları şart koşulan sorumlulukları ihmal etmek dışında[715] eşit kademedekilerin günahları; birbirlerine sahip oldukları değeri vermemek,[716] armağanları kıskanmak,[717] bir başkasının ilerlemesi ya da başarılarından üzüntü duymak[718] ve kendilerini diğerlerinden üstün görmektir.[719]

133. Beşinci emre bağlı olan ve onu güçlendiren şeyler nelerdir?
Beşinci buyrukla bağlantılı olan şeyler şu sözlerle özetlenebilir: “Rab’bin sana göstereceği ülkede ömrün uzun olsun”[720] Bu vaat, uzun ve bol bir yaşamı içermektedir. Beşinci buyruğu yerine getiren kişi, Tanrı’nın yüceliği ve kendi iyiliği için hizmet etmektedir.[721]

134. Altıncı emir nedir?
Altıncı buyruk şudur: “Adam öldürmeyeceksin”[722]

135. Altıncı emrin gerekleri nelerdir?
Altıncı emrin gerekleri kendimizin[723] ve başkalarının[724] canını almaya yönelik tüm düşünceleri ve amaçları dikkatli bir şekilde anlamaya çalışmak ve bunlara yasal bir şekilde direnmek,[725] tüm tutkuları yatıştırmak,[726] tüm fırsatlardan,[727] ayartılardan[728] ve uygulamalardan kaçınmak; ömrü tüketen şeylere karşı çıkmak,[729] şiddete karşı kendimizi savunmak,[730] Tanrı’nın eline sabırla katlanmak,[731] zihnimizin sakinliğine,[732] ruhumuzun sevincine,[733] yiyeceklerimize,[734] içeceklerimize,[735] sağlığımıza,[736] uykumuza,[737] işlerimize,[738] dinlencemize[739] özen göstermek, pak düşüncelere,[740] sevgiye,[741] merhamete,[742] yumuşak huyluluğa, uysallığa, iyiliğe,[743] barışçıllığa,[744] terbiyeli konuşmalara ve davranışlara,[745] uzlaşmaya, haksızlıklara katlanmaya, bağışlamaya, kötülüğe iyilikle karşılık vermeye,[746] sıkıntıda olanları teselli etmeye, masum olanları korumaya ve savunmaya adanmış olmaktır.[747]

136. Altıncı emirde yasaklanan günahlar nelerdir?
Altıncı emirde yasaklanan günahlar şunlardır: kendimizin[748] ya da başkalarının[749] canını toplum adaleti,[750] kanuni savaş[751] ya da gerekli savunma olmaksızın[752] almak, hayatımızı sürdürmek için gereken unsurları göz ardı etmek ya da bırakmak,[753] günah dolu öfke,[754] nefret,[755] kıskançlık,[756] öç arzusu,[757] aşırı tutkular,[758] kaygılar,[759] yiyeceklerin, içeceklerin,[760] işlerimizin[761] ve dinlencenin[762] dengesiz kullanımı, bir kimsenin canına kasteden[763] kışkırtıcı sözler,[764] zulüm,[765] kavga, vurma,[766] yaralama ve bunun gibi şeylere meyilli olmak.[767]

137. Yedinci emir nedir?
Yedinci emir şudur: “Zina etmeyeceksin”[768]

138. Yedinci emrin gerekleri nelerdir?
Yedinci emrin gerekleri bedenimizde,[769] zihnimizde, duygularımızda,[770] sözlerimizde[771] ve davranışlarımızda[772] paklığa önem vermek ve bunu kendimizde ve başkalarında korumaya adanmış olmak,[773] gözlerimizi ve diğer tüm duyularımızı titizlikle denetlemek,[774] ölçülü davranmak temiz arkadaşlık ilişkileri kurmak,[775] uygun bir şekilde giyinmek,[776] bekarlık armağanı olmayan kişilerle evlenmek,[777] evlilik ilişkisine[778] ve evimize sadık kalmak,[779] [Hristiyan] çağrımıza bağlı kalmak,[780] paklığımızı bozacak olan her türlü tehlikeden ve ayartıdan uzak durmaktır.[781]

139. Yedinci emrin yasakladığı günahlar nelerdir?
Yedinci emrin yasakladığı günahlar arasında yapmamız gerekenleri yapmamanın dışında,[782] zina, evlilik dışı ilişki,[783] tecavüz, ensest ilişki,[784] eşcinsellik ve doğal olmayan her türlü arzular,[785] pak olmayan hayallerin, düşünceler, amaçlar ve duygular,[786] tümü yoz ve pis ilişkiler, bunları dinlemek,[787] şehvet uyandıran görünüm,[788] hafif davranışlar, uygun olmayan giyim,[789] yasal olan evliliklerin yasaklanması,[790] yasal olmayan evliliklerin serbest olması,[791] genel evlere izin vermek, bunlara tahammül etmek ya da gitmek[792] bekarlık çağrısını karıştırmak,[793] evliliği gereksiz yere ertelemek,[794] birden çok eşe sahip olmak,[795] uygun olmayan boşanma,[796] eşini terk ketmek,[797] boş gezerlik, açgözlülük, sarhoşluk,[798] kötü arkadaşlar,[799] şehvetli şarkılar, kitaplar, resimler, danslar, tiyatro oyunları,[800] kendimizde ya da başkalarında buna benzer pak olmayan tüm etkinliklere ve işlere yönelmek.[801]