#28760
Anonim
Pasif

36. Bu yaşamda aklanma, evlatlığa ve kutsallaştırılmaya eşlik eden ya da bunlardan çıkan yararlar nelerdir?
Bu yaşamda aklanma, evlatlığa ve kutsallaştırılmaya eşlik eden ya da bunlardan çıkan yararlar, Tanrı’nın sevgisinin ve vicdan huzurunun,[84] Kutsal Ruh’ta sevincin,[85] lütfun artmasının[86] ve yolun sonuna dek dayanmanın[87] güvencesidir.

37. İnanlılar ölümlerinde Mesih’ten ne yararlar alırlar?
İnanlıların canlıları ölümlerinde kutsallıkta kusursuz kılınır[88] ve hemen yüceliğe geçerler;[89] ve bedenleri yine Mesih’le birleşmiş olarak[90] dirilişe dek[91] mezarlarında dinlenirler.[92]

38. İnanlılar dirilişte Mesih’ten ne yararları alırlar?
Dirilişte inanlılar, yüceliğe yükseltildikten sonra,[93] yargı gününde açıkça kabul edilecekler ve suçsuz çıkarılacaklar[94] ve sonsuzluk boyunca[95] Tanrı’dan tam zevk almakta kusursuz bir şekilde bereketleneceklerdir.[96]

39. Tanrı’nın insana şart koştuğu sorumluluk nedir?
Tanrı’nın insandan istediği sorumluluk, açıklamış olduğu iradesine itaattir.[97]

40. İtaat etmesi üzere Tanrı’nın insana açıkladığı ilk kural neydi?
Tanrı’nın itaat etmesi için insana bildirdiği ilk kural ahlaksal yasaydı.[98]

41. Ahlaksal yasa nerede özet olarak anlaşılabilir?
Ahlaksal yasa özet olarak on emirden anlaşılabilir.[99]

42. On emrin özeti nedir?
On emrin özeti, Tanrımız olan Rab’bi bütün yüreğimizle, bütün canımızla, bütün gücümüzle ve bütün aklımızla sevmek ve komşumuzu kendimiz gibi sevmektir.[100]

43. On Emrin önsöz nedir?
On Emrin önsöz şu sözlerdedir: Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Allah’ın Yehova ben’im.[101]

44. On Emrin önsözü bize ne öğretiyor?
On Emrin önsözü bizlere, Tanrı Rab, Tanrımız ve Kurtarıcımız olduğundan O’nun bütün buyruklarını tutmamız gerektiğini öğretiyor.[102]

45. İlk emir nedir?
İlk emir ‘Karşımda başka ilahların olmayacak’tır.[103]

46. İlk emirde ne istenmektedir?
İlk emir, Tanrı’nın tek gerçek kutsal Tanrı ve Tanrımız olduğunu[104] bilip kabul etmemizi ve buna uygun olarak O’na tapınıp O’nu yüceltmemiz istemektedir.[105]

47. İlk emirde ne yasaklanmıştır?
İlk emirde, gerçek Tanrı’nın, Tanrı[106] ve Tanrımız[107] olduğunu inkar etmek[108] ya da O’na tapınmayıp O’nu yüceltmemek ve sadece O’na ait olan[109] bu tapınma ve yüceltmeyi başka herhangi bir şeye vermek yasaklamıştır.

48. İlk emirdeki “karşımda” sözüyle bize özellikle ne öğretiliyor?
İlk emirdeki “karşımda” sözüyle bize, her şeyi gören Tanrı’nın, herhangi bir başka tanrıya sahip olma günahını gördüğünü ve bundan büyük hoşnutsuzluk duyduğunu öğretilmektedir.[110]

49. İkinci emir hangisidir?
İkinci emir “Kendin için oyma put, yukarıda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında suda olanın hiç suretini yapmayacaksın; onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin çünkü ben, senin Tanrın Rab, benden nefret edenlerden babalar günahını çocuklar üzerinde, üçüncü ve dördüncü nesil üzerinde arayan ve beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine inayet eden kıskanç bir Tanrıyım” diyen emirdir.[111]

50. İkinci emirde ne istenmektedir?
İkinci emir, bütün dinsel tapınma ve buyrukların Tanrı’nın Sözü’nde belirtiği gibi kabul edilmesini, yerine getirilmesini ve bunlara paklıkla ve tamamına uyulması istemektedir.[112]

51. İkinci emirde ne yasaklanmıştır?
İkinci emir, Tanrı’ya tasvirlerle[113] ya da Sözü’nde belirtilmemiş olan başka yollarla tapınılmasını yasaklamıştır.[114]

52. İkinci emire eklenen nedenler nelerdir?
İkinci emre eklenen nedenler, Tanrı’nın üzerimizdeki hakimiyeti,[115] bize sahip oluşu[116] ve kendisine tapınılmasındaki[117] coşkunluğudur.

53. Üçüncü emir hangisidir?
Üçüncü emir şudur: “Tanrın Rab’bin ismini boş yere ağzına almayacaksın; çünkü Rab kendi ismini boş yere ağzına alanı suçsuz tutmayacaktır”.[118]

54. Üçüncü emirde ne istenmektedir?
Üçüncü emir Tanrı’nın isimlerinin,[119] ünvanlarının,[120] niteliklerinin,[121] kurallarının,[122] Sözü’nün[123] ve işlerinin[124] kutsal ve saygılı bir şekilde kullanılması istemektedir.

55. Üçüncü emirde ne yasaklanmıştır?
Üçüncü emir Tanrı’nın aracılığıyla Kendisini bildirmiş olduğu herhangi bir şeyin kirletilmesini ya da kötüye kullanılmasını yasaklamıştır.[125]

56. Üçüncü emire eklenen neden nedir?
Üçüncü emre eklenen neden, bu emre karşı gelenler insanların cezalarından kaçabilmeseler bile Rab Tanrımız onların kendi doğru yargısından kaçmalarına izin vermeyeceğidir.[126]

57. Dördüncü emir hangisidir?
Dördüncü emir şudur: Sabat gününü takdis etmek için onu hatırında tut. Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın; fakat yedinci gün Tanrın RAB’be Şabattır; sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin, hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü RAB gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı ve yedinci günde istirahat etti; bunun için RAB Şabat gününü mübarek kıldı ve onu takdis etti.[127]

58. Dördüncü emirde ne istenmektedir?
Dördüncü emir, Tanrı’nın Sözü’nde belirtmiş olduğu belirli zamanları Tanrı için kutsal tutmak; özellikle de yedi gün içinden bir tam günü, kendisi için kutsal bir Şabat olarak tutulması istemektedir.[128]

59. Tanrı yedi günün içinden hangisini hafta tutulacak Şabat olmak üzere atamıştır?
Dünyanın başlangıcından Mesih’in dirilişine dek, Tanrı haftanın yedinci gününü haftalık Şabat olarak; ve o zamandan beri de, dünyanın sonuna kadar devam etmek üzere, haftanın ilk gününü Hristiyan Şabat’ı olarak atamıştır.[129]

60. Şabat günü nasıl kutsal tutulmalıdır?
Şabat, yapılması gereken işler ve merhamet işleri dışında[130] bütün gün boyunca kutsal dinlenme ile[131] diğer günlerde yapılması yasal olan dünyasal işler ve eğlencelerden de dinlenerek[132] ve bütün zamanı toplulukla ve kişisel olarak Tanrı’ya tapınmayı pratik ederek[133] kutsal tutulur.

61. Dördüncü emirde ne yasaklanmıştır?
Dördüncü emir, yapılması gereken görevlerin yapılmamasını ya da dikkatsizce yapılmasını,[134] vaktin boşa harcanarak[135] ya da yapılması günah olan şeylerin yapılmasını[136] ya da dünyasal işlerimiz ya da eğlencelerimiz hakkında gereksiz düşünceler, sözler ya da işler ile güne hakaret edilmesini yasaklamıştır.[137]

62 Dördüncü emre eklenen nedenler nelerdir?
Dördüncü emre eklenen nedenler, Tanrı’nın işlerimizi yapmamız için bize haftanın altı günü izin vermesi,[138] yedinci günün kendisine ait olduğunu teşvik ederek, bu konuda kendi örneği ve Şabat gününü kutsamış olmasıdır.[139]

63 Beşinci emir hangisidir?
Beşinci emir şudur: “Babana ve anana hürmet et, ta ki, Tanrın RAB’bin sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun”[140]

64. Beşinci emirde ne istenmektedir?
Beşinci emir üstler,[141] astlar[142] ya da eşitler[143] olarak herkese bulundukları konuma uygun şekilde saygı gösterilmesi ve gerekli görevlerin yerine getirilmesi istemektedir.

65. Beşinci emirde ne yasaklanmıştır?
Beşinci emir, her konumda ve ilişkilerde herkese ait oldukları saygı ve görevlerin ihmal edilmesini ya da bunlara karşı bir şey yapılmasını yasaklamıştır.[144]

66. Beşinci emre eklenen neden nedir?
Beşinci emre eklenen neden, bu emri tutan herkes için (Tanrı’nın yüceliğine hizmet edeceği ve kendi iyiliklerine yarayacağı sürece) uzun ömür ve refahtır.[145]

67. Alıncı emir hangisidir?
Altıncı buyruk şudur: “Adam öldürmeyeceksin”[146]

68. Altıncı emirde ne istenmektedir?
Altıncı emir, kendi hayatımızı[147] ve başkalarının hayatını[148] korumak için yasal olan her gayreti göstermemiz istemektedir.

69. Altıncı emirde ne yasaklanmıştır?
Altıncı emir, kendi hayatımıza ya da komşumuzun hayatına adil olmayan bir biçimde son vermemizi ya da buna yol açan herhangi bir şey yapmamızı yasaklamıştır.[149]

70 Yedinci emir nedir?
Yedinci emir şudur: “Zina etmeyeceksin”[150]

71. Yedinci emirde ne istenmektedir?
Yedinci emir, kendimizin ve komşumuzun paklığını yürekte, sözde ve davranışta korumamızı istemektedir.[151]

72. Yedinci emirde ne yasaklanmıştır?
Yedinci emir, bütün pak olmayan düşünceleri, sözleri ve davranışları yasaklamıştır.[152]

73. Sekizinci emir nedir?
Sekizinci emir şudur: “çalmayacaksın”[153]

74. Sekizinci emirde ne istenmektedir?
Sekizinci emir, dışşal durum ve refah yükseltmede ve mal mülk edinmede, kendimiz ve başkaları için yasal yolları seçmemizi istemektedir.[154]

75. Sekizinci emirde ne yasaklanmıştır?
Sekizinci emir, kendimizin ya da komşumuzun dışşal durum ve refahına haksız yere zarar verecek ya da verebilecek her şeyi yasaklamıştır.[155]

76. Dokuzuncu emir nedir?
Dokuzuncu emir şudur: “Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin”[156]

77 Dokuzuncu emirde ne istenmektedir?
Dokuzuncu emir, insanlar arasında gerçeğin desteklenmesi ve yayılmasını[157] ve özellikle tanıklık ederken[158] kendimizin ve komşumuzun iyi isminin korunmasını istemektedir.[159]

78 Dokuzuncu emirde ne yasaklanmıştır?
Dokuzuncu emir, gerçeğe karşı önyargılı olan ya da kendimizin veya komşumuzun iyi ismine zarar verecek her şeyi yasaklamıştır.[160]

79. Onuncu emir nedir?
Onuncu emir şudur: “Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin”[161]

80 Onuncu emirde ne istenmektedir?
Onuncu emir, içersinde bulunduğumuz konumla bütünüyle tatmin olmamızı;[162] komşumuza ve ona ait olan her şeye karşı doğru ve sevgi dolu bir ruh çerçevesinde olmamızı istemektedir.[163]

81. Onuncu emirde ne yasaklanmıştır?
Onuncu emir, kendi durumumuz hakkında bütün hoşnutsuzluğu,[164] komşumuzun iyi halinden dolayı kıskanmayı ya da üzülmeyi[165] ve ona ait olan herhangi bir şeye karşı uygun olmayan her hareket ve isteği yasaklamıştır.[166