#28785
Anonim
Pasif

Rabbin Günü-47

122. İlk istek ne demek istiyor?

Adın kutsal kılınsın:

Bütün işlerin için

ve onların önünde parlayan her şey:

her şeye kadir gücün, bilgeliğin, şefkatin,

adaletin, merhametin ve gerçeğin için

Seni doğru bir şekilde bilmemize,1

Seni kutsayıp, tapınmamıza ve övmemize yardım et demektir.2

Ve bunun anlamı

bizim yüzümüzden sana küfredilmesin

fakat daima yüceltilip övülsün diye

düşündüklerimizle, söylediklerimiz ve yaptıklarımızla,

bütün hayatımızı yönetmemizde bize yardım et.3

1 Yeremya. 9:23-24; 31: 33-34; Matta 16:17, Yuhanna 17:3

2 Çıkış 34:5-8, Mezmur 145; Yeremya. 32:16-20, Luka 1:46-55, 68-75,

Romalılar 11: 33-36

3 Mezmur 115:1, Matta 5:16

Rabbin Günü-48

123. İkinci istek ne demek istiyor?

Egemenliğin gelsin:

Sana artan bir şekilde itaat edebilmemiz için

Sözünle ve Ruh’unla bizleri yönet.1

Kiliseni güçlendir ve onu büyüt.2

Şeytanın bütün işlerini yık,

Sana karşı gelen her gücü

ve Sözüne karşı olan her planı yık.3

Bunu Senin içinde olduğun

krallığın tamamlanıp mükemmel olana kadar

her şeyde yap.4

1 Mezmur 119:5, 105; 143:10, Matta 6:33

2 (Mezmur 51:18); 122:6-9, Matta 16:18, Elçilerin İşleri 2:42-47

3 Romalılar 16:20, I.Yuhanna 3:8

4 Romalılar 8:22-23, I.Korintliler 15:28, Esinleme 22:17, 20

Rabbin Günü-49

124. Üçüncü istek ne demek istiyor?

Gökte olduğu gibi yeryüzünde de

Senin isteğin olsun:

Bütün insanlara ve bize yardım et ki,

kendi isteklerimizi reddedelim

ve küstahça karşılık vermeksizin Senin isteğine itaat edelim.

Yalnızca tek iyi Sensin.1

Gökteki melekler gibi istekle ve sadakatle

yapmaya çağrıldığımız bütün işleri tamamlamamıza yardım et.3

1 Matta 7:21, 16:24-26; Luka 22:42, Romalılar 12:1-2, Titus 2:11, 12

2 I.Korintliler 7:17-24, Efesliler 6:5-9

3 Mezmur 103:20-21

Rabbin Günü-50

125. Dördüncü istek ne demek istiyor?

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver:

İyi olan her şeyin tek kaynağı Sen olduğun için1

Seni bilelim diye

hepimizin fiziksel ihtiyaçlarına bak2

ve ne işlerimiz ve kaygılarımız

ne de armağanların

Senin kutsaman olmadan bizi iyi yapamaz.3

Yalnızca Sana güvenmemiz

ve yaratıklara güvenmekten dönmemiz için bize yardım et.4

1 Elçilerin İşleri 14:17; 17:25, Yakup 1:17

2 Mezmur 104:27-30; 145:15-16, Matta 6:25-34

3 Tesniye 8:3, Mezmur 37:16; 127:1-2, I.Korintliler 15:58

4 Mezmur 55:22; 62; 146; Yeremya. 17:5-8, İbraniler 13:5-6

Rabbin Günü-51

126. Beşinci istek ne demek istiyor?

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

Sende bizim suçlarımızı bağışla:

Mesih’in kanı sebebiyle

biz zavallı günahkarları

işlediğimiz günahlardan dolayı

yada bizde olan kötülüklerden dolayı bizleri suçlu tutma.1

Bizler komşularımızı bağışlamaya tamamıyla kararlı olduğumuz gibi

bizdeki lütfunun bir kanıtı olarak

bizleri bağışla.

1 Mezmur 51:1-7; 143:2, Romalılar 8:1, I.Yuhanna 2:1-2

2 Matta 6:14-15; 18:21-35

Rabbin Günü-52

127. Altıncı istek ne demek istiyor?

Ayartılmamıza izin verme

Kötü olandan bizi kurtar:

Kısa bir süre için bile kendi ayaklarımızın üzerinde durmak için

bizler çok zayıfız.1

Ezeli düşmanımız olan

şeytan2 dünya3 ve kendi benliğimiz4

bize saldırmaktan asla durmaz..

Rab böylece,

bu ruhsal savaşta

yenilgiye düşmeyelim diye

Kutsal Ruh’unun gücüyle

bizi tut ve güçlü kıl5

ama biz sonunda mutlak zaferi kazanana dek

düşmanlarımıza karşı oldukça sıkı durabilelim.6

1 Mezmur 103:14-16, Yuhanna 15:1-5

2 II.Korintliler 11:14, Efesliler 6:10-13, I.Petrus 5:8

3 Yuhanna 15:18-21

4 Romalılar 7:23, Galatyalılar 5:17

5 Matta 10:19-20; 26:41, Markos 13:33, Romalılar 5:3-5

6 I.Korintliler 10:13, I.Selanikliler 3:13; 5:23.

128. Bu duanın sonunda ne demek istiyorsunuz?

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

Sonsuzlara dek Senindir:

Sen hepimizin güçlü kralı olduğun için

Sana yaptığımız bu isteklerimizi yalnızca yapmayı istemiyorsun

fakat bizlere her şeyde iyi olanı verebilirisin7

ve kendimizden dolayı değil

adının kutsallığından dolayı

övgülerimizi daima kabul edersin.8

7 Romalılar 10:11-13, II.Petrus 2:9

8 Mezmur 115:1, (Yeremya. 33:8, 9) Yuhanna 14:13

129. ‘Amin’ ne demektir?

Amin demek, bundan emin olmaktır.

Öyle çok emin olmak ki; Tanrı, benim ona dua ederek isteğimden

daha öte benim dualarımı dinlemesidir.

daha fazla bir istekle dinler.9

9 İşaya 65:24, II.Korintliler 1:20, II.Timoteyus 2:13