Re: Heidelberg İlmihali

#28784
Anonim
Pasif

Rabbin Günü-42

110. Sekizinci emirde Tanrı neyi yasaklıyor?

Tanrı yalnızca yasa ile cezalandırılabilen hırsızlık ve soygunu yasaklamıyor.1

Fakat hile ve dolandırıcılıkla

planlar düzenleyerek yasalmış gibi gösterdiğimiz2

yanlış ölçüyle, yanlış ebatla yada sayıyla

hileyle mal edinmek,

sahte para basmak,

haddinden fazla faiz almak

yada Tanrı tarafından yasaklanmış başka bir şeyle3

kazanç elde etmek

Tanrı’nın gözünde komşularımızdan çalmak demektir.

Buna ilave olarak Tanrı açgözlülüğü4 ve

armağanlarının gereksizce israf edilmesini5 yasaklar.

1 Çıkış 22:1, I.Korintliler 5:9-10; 6:9, 10

2 Tesniye 25:13-16, Mezmur 15:5, Süleymanın Meselleri 11:1; 12:22,

Hezekiel 45:9-12, Luka 6:35

3 Mika 6:9-11, Luka 3:14, Yakup 5:1-6

4 Luka 12:15, Efesliler 5:5

5 Süleymanın Meselleri 21:20; 23:20-21; Luka 16:10-13.

111. Tanrı bu emirde sizden ne talep ediyor?

Komşularımın iyiliği için yapabileceğim her şeyde

başkalarının bana davranmasını istediğim gibi

onlara davranmalıyım

ve ihtiyacı olanlara paylaşabileyim diye

sadakatle çalışmalıyım.6

6 İşaya 58:5-10, Matta 7:12, Galatyalılar 6:9-10, Efesliler 4:28

Rabbin Günü-43

112. Dokuzuncu emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

Tanrı’nın isteği

hiç kimseye karşı asla yalan tanıklıkta bulunmamam,

kimsenin sözlerinin anlamını çarpıtmamam,

dedikodu ve iftira yapmamam,

bir şey duymadan yada sebep olmaksızın

kimseyi yargılamaya katılmamamdır.1

Mahkemede yada başka bir yerde

her türlü yalan yada hileden uzak durmalıyım;

bunlar şeytanın kendisinin kullandığı yollardır

ve bunlar Tanrı’nın çok şiddetli(*) öfkesini üzerime getirir.2

Gerçeği sevmeli,

samimiyetle onu konuşmalıyım

ve açıkça gerçeği kabul etmeliyim.3

Komşularımın iyi isminin değerini yükseltmek ve korumak4 için

ne yapabilirsem yapmalıyım.

(*) intense: yoğun

1 Mezmur 15, Süleymanın Meselleri 19:5, 9;( 21:28), Matta 7:1, Luka 6:37,

Romalılar 1:28-32

2 Levililer 19:11-12, Süleymanın Meselleri 12:22; 13:5, Yuhanna 8:44,

Esinleme 21:8

3 I.Korintliler 13:6, Efesliler 4:25

4 I.Petrus 3:8-9; 4:8

Rabbin Günü-44

113. Onuncu emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

Tanrı’nın emirlerinden herhangi birine

en küçükmüş gibi gözüken kötü bir düşünce yada arzu bile

yüreğimde doğmamalı.

Bunun yerine, bütün kalbimle

daima günahtan nefret etmeli

ve her ne doğruysa ondan hoşnut kalmalıyım.1

1 Mezmur 19:7-14; 139:23-24, Romalılar 7:7-8

114. Fakat Tanrı’ya dönenler bu emirlere mükemmel bir şekilde

itaat edebilirler mi?

Hayır.

Bu yaşamda en kutsal olan bile

yalnızca bu itaatte çok az ilerleme yapmıştır.2

Bununla birlikte ciddi bir kararlılıkla

Tanrı’nın emirlerinin

yalnızca bazılarına değil, hepsine göre

yaşamaya başlarlar.3

2 Vaiz 7:20, Romalılar 7:14-15, I.Korintliler 13:9, I.Yuhanna 1:8-10

3 Mezmur 1:1-2, Romalılar 7:22-25, Filipililer 3:12-16

115. Bu hayatta On Emri hiç kimse mükemmel bir şekilde tutamazsa
öyleyse Tanrı niçin onların çok ciddiyetle vaaz edilmesini istiyor?

İlk olarak, gittikçe artan bir şekilde

günahlılığımızı bilelim

ve daha büyük bir istekle

günahlarımızın affı ve doğruluk için Mesih’e bakarak yaşayabilelim diye.4

İkinci olarak,

Kutsal Ruh’un lütfu için Tanrı’ya dua ederken

Tanrı’nın benzerliğinde gittikçe artan bir şekilde yenilenelim diye

hedefimiz olan bu yaşamdan sonraki mükemmelleşmeye ulaşıncaya kadar5

çalışmaktan da asla durmayalım.

1 Mezmur 32:5, Romalılar 3:19-26; 7:7, 24-25, I.Yuhanna 1:9

2 I.Korintliler 9:24, Filipililer 3:12-14, I.Yuhanna 3:1-3

Rabbin Günü-45

Dua

116. Neden Hristiyanlar dua etmek ihtiyacı duyar?

Çünkü dua Tanrı’nın bizden beklediği teşekkürün en önemli bir parçasıdır.1

Hem de Tanrı, lütfunu ve Kutsal Ruh’unu

sürekli dua edip ve içsel yakarışta bulunarak

kendisinden bu armağanları isteyen

ve bunlar için teşekkür edenlere verir.2

1 Mezmur 50:14-15; 116:12-19, I.Selanikliler 5:16-18

2 Matta 7:7-8, Luka 11:9-13

117. Tanrı bizleri dinlemek için nasıl dua etmemizi ister?

*(Tanrı’nın duymaktan hoşnut olduğu dua)

İlk önce,

başka bir tanrıya değil, kendisini sözünde açıklayan tek gerçek Tanrı’ya

istememizi emrettiği şeyleri istemek için

yürekten dua etmeliyiz.3

İkinci olarak, ihyacımızı ve sefaletimizi bilerek,

hiçbir şeyi saklamadan

ve O’nun görkemli varlığının önünde kendimizi alçaltmalıyız.4

Üçüncü olarak, layık olmadığımız halde

Kendi sözünde vaat ettiği üzere

Rabbimiz İsa Mesih’ten dolayı

Tanrı’nın bizlerin duasını dinlediğinden emin olarak

biz bu sarsılmaz temelde durmalıyız.5

3 Mezmur 145:18-20, Yuhanna 4:22-24, Romalılar 8:26-27, Yakup 1:5,

I.Yuhanna 5:14-15, (Esinleme 19:10)

4 II.Tarihler 7:14; (20:12), Mezmur 2:11; 34:18; 62:8, İşaya 66:2, Esinleme 4

5 Dan. 9:17-19, Matta 7:8, Yuhanna 14:13-14; 16:23; Romalılar 10:13, Yakup 1:6

118. Tanrı bize ne için dua etmemizi emretti?

Rabbimiz olan Mesih’in bizlere öğrettiği

Duada olduğu gibi

ruhsal ve fiziksel olarak ihtiyacımız olan her şey için.6

6 Matta 6:33, Yakup 1:17

119. Bu dua (Rabbin duası) nedir?

Ey Göklerdeki Babamız

Adın kutsal kılınsın

Egemenliğin gelsin

Gökte olduğu gibi yeryüzünde de

Senin isteğin olsun

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

Sende bizim suçlarımızı bağışla

Ayartılmamıza izin verme

Kötü olandan bizi kurtar

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

Sonsuzlara dek Senindir. Amin.7

7 Matta 6:9-13; Luka 11:2-4.

Rabbin Günü-46

120. Mesih niçin Tanrı’yı Babamız olarak çağırmamızı emretti?

Duamızın başlangıcında,

duamıza temel olan; Mesih aracılığı ile babamız olan Tanrı’ya

çocukça korku ve güveni, Mesih içimizde tutuşturmak ister

Babalarımız bu yaşam için gerekli şeylerde bizleri reddetmediği gibi,

bizlere Baba olan Tanrımız

imanla istediğimiz şeyleri bizlere vermeyi

daha az reddedecektir.1

1 Matta 7:9-11, Luka 11:11-13.

121. Göklerdeki kelimesi neden vardır?

Bu ifadede Tanrı’nın göksel görkemini

dünyasal bir şey olarak düşünmememiz2

ve bedenimiz ve canımız için her şeyi

O’nun Tanrısal gücünden beklememiz için vardır.3

2 Yeremya. 23:23-24, Elçilerin İşleri 17:24-25

3 Matta 6:25-34, Romalılar 8:31-32