#28783
Anonim
Pasif

Rabbin Günü-36

99. Üçüncü emirde Tanrı’nın bizden isteği nedir?

Lanet ederek,1 yalan yere2 yada gereksiz yemin ederek3

Tanrı’nın ismini ne küfür yada kötü amaçla kullanmalı,

ne de görgü tanığı olduğumuz şeylerde sessiz kalarak4

korkunç günahlara karıştırmalıyız.

Bu emir

Onu uygun bir şekilde

O’na itirafta bulunalım5

O’na dua edip6

yaptığımız ve söylediğimiz her şeyde O’nu övelim7 diye

Tanrı’nın kutsal adını saygı ve korkuyla kullanmamızı8

talep eder.

1 Levililer 24:10-17

2 Levililer 19:12

3 Matta 5:37, Yakup 5:12

4 Levililer 5:1, Süleymanın Meselleri 29:24

5 Matta 10:32-33; Romalılar 10:9-10

6 Mezmur 50:14-15, I.Timoteyus 2:8

7 Koloseliler 3:17, (I.Timoteyus 6:1, Romalılar 2:24)

8 Mezmur 99:1-5, Yeremya. 4:2 (İşaya 45:23)

100. Tanrı’nın ismine küfretmek ve lanet etmek ciddi bir günah mıdır ki Tanrı bunu önlemeyen ve yasaklamayanlara kızgındır?

Aslında evet9

Daha büyük bir günah yoktur,

Tanrı’nın ismine küfretmek kadar

başka hiçbir günah O’nu bu kadar çok kızdırmaz.

Bu sebepten ceza olarak ölümü emretmiştir.10

9 Levililer 5:1

10 Levililer 24:10-17

Rabbin Günü-37

101. Fakat Tanrı’nın adını eğer saygıyla kullanıyorsak bir ant içebilir miyiz?

Evet, hükümetler bunu talep ettiğinde

yada bir zorunluluk olduğunda

gerçeğin değerini yükseltmek ve güvenilirliğini korumak için,

Tanrı’nın görkemi ve komşularımızın iyiliği ant içebiliriz.

Kutsal Kitaba inananlar tarafından doğru bir şekilde kullanıldığında1

böyle antlar Tanrı’nın Sözünde uygun görülür.2

1 Tekvin 21:24, (Tekvin 31:53), Yeşu 9:15, (I.Samuel 24:22), I.Krallar 1:29-30,

Romalılar 1:9, II.Korintliler 1:23

2 Tesniye 6:13; 10:20, Yeremya. 4:1-2, İbraniler 6:16

102. Azizler yada diğer yaratılmışlar aracılığı ile yemin edebilir miyiz?

Hayır.

Yasal bir yeminin anlamı

bütün kalbimi bilen biri olarak

doğruluğuma tanıklık etmeye

ve yanlış yemin ettiğimde beni cezalandırması için Tanrı’yı çağırmaktır.3

Yaratılmış hiçbir şeyin böyle bir yüceliği yoktur.4

3 Romalılar 9:1; II.Korintliler 1:23

4 Matta 5:34-37; 23:16-22; Yakup 5:12

Rabbin Günü-38

103. Dördüncü emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

İlk olarak,

Müjdenin hizmeti ve eğitimi

özellikle dinlenme gününde devam ettirilmelidir,1

Tanrı Sözü’nün ne öğrettiğini öğrenmek için2

sakramentlere katılmak için3

topluluk içinde Tanrı’ya dua etmek için4

Hristiyan sunusunu yoksullara getirmek için5

Tanrı halkının toplantısına sürekli katılmalıyım.6

İkinci olarak,

hayatımın her günündeki

kötü yollarımı bırakmalı,

Kutsal Ruh’u aracılığı ile Rab’bin bende çalışmasına izin vererek

böylece sonsuz sebte (dinlenmeye)

bu hayatta şimdiden başlamalıyım.7

1 Tesniye 6:4-9; 20-25, I.Korintliler 9:13-14, II.Timoteyus 2:2; 3:13-17, Titus 1:5

2 Romalılar 10:14-17, I.Korintliler 14:31-33; I.Timoteyus 4:13

3 I.Korintliler 11:23-25

4 Koloseliler 3:16, I.Timoteyus 2:1

5 Mezmur 50:14; I.Korintliler 16:2; II.Korintliler 8 & 9

6 Tesniye 12:5-12, Mezmur 40:9-10; 68:26, Elçilerin İşleri 2:42-47, İbraniler 10:23-25

7 İşaya 66:23, İbraniler 4:9-11

Rabbin Günü-39

104. Beşinci emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

Anne ve babamı onurlandırmalı, sevmeli ve itaat etmeliyim(*),

ve beni düzeltecek yada cezalandıracak olan

üzerimde yetki sahibi olan herkese

uygun bir şekilde itaat edip saygı göstermeliyim;1

ve Tanrı’nın bizleri yönetsin diye seçtikleri2

hata işlediklerinde sabırlı olmalıyım3

(*) Loyal: vefalı olmak, sadık kalmak, bağlı kalmak

1 Çıkış 21:17, Süleymanın Meselleri 1:8; 4:1, Romalılar 13:1-2,

Efesliler 5:21-22; 6:1-9; Koloseliler 3:18-4:1

2 Matta 22:21, Romalılar 13:1-8, Efesliler 6:1-9, Koloseliler 3:18-21

3 Süleymanın Meselleri 20:20; 23:22, I.Petrus 2:18

Rabbin Günü-40

105. Altıncı emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

Komşularımı

düşüncelerimle, sözlerimle, bakışımla yada sözsüz (beden diliyle) işaretlerle

ve kesinlikle gerçek eylemlerle

küçümsemeyip, hakaret etmemeli, nefret edip öldürmemeliyim.

Başkaları için böyle bir kişi olmayıp1

intikam arzularını kendimden uzakta tutmalıyım.2

Kendime de zarar vermemeli ve kendim için umursamazca tehlike yaratmamalıyım.3

Adam öldürmeyi önlemek göreviyle

hükümet kılıçla kuşatılmıştır.4

1 Tekvin 9:6, Levililer 19:17-18, Matta 5:21-22; 26:52

2 Süleymanın Meselleri 25:21-22, Matta 18:35, Romalılar 12:19, Efesliler 4:26

3 Matta 4:7; 26:52, Romalılar 13:11-14

4 Tekvin 9:6, Çıkış 21:14, Romalılar 13:4

106. Bu emir yalnız öldürmekten mi söz ediyor?

Adam öldürmeyi yasaklamakla

Tanrı, cinayetin kökü olan

kıskançlık, kin, öfke, öç almaktan nefret ettiğini bizlere öğretiyor.5

Tanrı’nın gözünde bunların hepsi cinayettir6

5 Süleymanın Meselleri 14:30, Romalılar 1:29; 12:19, Galatyalılar 5:19-21,

(Yakup 1:20), I.Yuhanna 2:9-11

6 I.Yuhanna 3:15

107. Komşumuzu herhangi bir şekilde öldürmemek yeterlimidir?

Hayır.

Kıskançlık, kin ve öfkeyle yargılamak yerine

Tanrı bize

komşularımızı kendimiz gibi sevmemizi7

onlara karşı sabırlı, barışsever, nazik,

merhametli ve dostça davranmamızı,8

kendimize olduğu kadar onlara gelecek zararları önlemeye çalışmamızı,

düşmanlarımıza bile iyi davranmamızı9 söylüyor.

7 Matta 7:12; 22:39, Romalılar 12:10

8 Matta 5:-312, Luka 6:36, Romalılar 12:10, 18, Galatyalılar 6:1-2, Efesliler 4:2, Koloseliler 3:12, I.Petrus 3:8

9 Çıkış 23:4-5, Matta 5:44-45, Romalılar 12:20 [Süleymanın Meselleri 25.21-22]

Rabbin Günü-41

108. Yedinci emirde Tanrı’nın bizden isteği nedir?

Tanrı bütün iffetsizliği yargılar.1

Pak olmamaktan tam anlamıyla nefret etmeli,

ve evli yada bekar pak ve saygın bir yaşam yaşamalıyız.3

1 Levililer 18:30; Efesliler 5:3-5

2 Yahuda 22, 23

3 I.Korintliler 7:1-9, I.Selanikliler 4:3-8, İbraniler 13:4

109. Tanrı bu emirde zina etmek gibi yalnızca skandal yaratan günahları mı yasaklıyor?

Beden ve can olarak bizler Kutsal Ruh’un tapınağıyız

ve Tanrı her ikisini de pak ve kutsal tutmamızı ister.

Bu yüzden Tanrı iffetsizliği kışkırtan her şeyi4

eylemleri, bakışları, konuşmaları, düşünceleri yada arzuları yasaklar.5

4 I.Korintliler 15:33, Efesliler 5:18

5 Matta 5:27-29, I.Korintliler 6:18-20, Efesliler 5:3, 4