Re: Heidelberg İlmihali

#28781
Anonim
Pasif

Rabbin Günü-22

57. ‘Ölülerin dirilişi’ sizlere nasıl bir teselli olur?

Sadece bu yaşamdan sonra ruhum hemen başım olan Mesih’e doğru alınacak değil;1

aynı zamanda Mesih’in gücüyle diriltilen bedenim dahi

ruhumla yeniden birleşecek

Mesih’in görkemli (kutsal) bedenine benzer hale getirilecektir.2

1 (Luka 16:22), Luka 23:43, Filipililer 1:21-23

2 (Eyüp 19:25-26), I.Korintliler 15:20, 42-46, 54, Filipililer 3:21, I.Yuhanna 3:2

58. İnanç açıklamasının sonsuz yaşamla ilgili maddesi sizi nasıl teselli ediyor?

Sonsuz sevincin başlangıcını şimdiden

kalbimde tecrübe ediyorum,3

bu yaşamdan sonra da

hiçbir gözün görmediği,

hiçbir kulağın duymadığı,

hiçbir insanın hayal edemeyeceği

Tanrı’nın sonsuzluk boyunca övülmesi için olan

mükemmel kutsanmışlığı alacağım.4

3 (Yuhanna 17:3), Romalılar 14:17, (II.Korintliler 5:2-3)

4 (Yuhanna 17.24) Yuhanna 17:3; I.Korintliler 2:9

Rabbin Günü-23

59. Bütün bunlara inanmanın size iyiliği nedir?

Mesih’te Tanrı önünde doğruyum ve sonsuz hayatın mirasçısıyım.1

1 Yuhanna 3.36, Romalılar 1:17, (Habakuk 2:4) Romalılar 5:1-2

60. Tanrı’da nasıl doğru olursunuz?

Yalnızca İsa Mesih’teki gerçek iman aracılığı ile.2

Vicdanım Tanrı’nın bütün emirlerine karşı ağır günahlar işlediğim

ve onlardan hiçbirini asla tutmadığıma3

dair beni suçlamakla birlikte

ve halen kötü olan her şeye meyilli olduğum4

yinede

bütün bunlara layık olmaksızın5

ancak yalnızca lütuf ile6

Mesih’in benim yerime olan itaatinden dolayı

sanki hiç günah işlememişim yada günahlı değilmişim gibi

sanki mükemmel bir şekilde itaat etmişim gibi7

Tanrı beni kabul eder ve

Mesih’in mükemmel bedel ödemesini(*), doğruluğunu ve kutsallığını bana bağışlar.8

Bütün yapmam gereken

Tanrı’nın bu armağanını inançlı bir yürekle kabul etmektir.9

2 Romalılar 3:21-28, Galatyalılar 2:16, Efesliler 2:8, 9, Filipililer 3:8-11

3 Romalılar 3:9-10

4 Romalılar 7:23

5 (Tesniye 9:6, Hezekiel 36:22) Titus 3:4-5

6 Romalılar 3:24, Efesliler 2:8

7 Romalılar 4:24, 25; II.Korintliler 5:21

8 Romalılar 4:3-5, [Tekvin 15.6] II.Korintliler 5:17-19, I.Yuhanna 2:1-2

9 Yuhanna 3:18, Elçilerin İşleri 16:30, 31, (Romalılar 3:22)

61. Niçin yalnızca imanla Tanrı’da doğru olduğunuzu söylüyorsunuz?

Çünkü bu Tanrı’nın benden hoşnut kalmasını sağlayan

sahip olduğum imanımın bir herhangi değerinden dolayı değildir.

Yalnızca Mesih’in bedel ödemesi(*), doğruluğu ve kutsallığı

beni Tanrı önünde doğru yapar.10

Ve ben bu doğruluğu imanla alabilir ve benim yapabilirim,

yalnızca iman yoluyla

ve bundan başka bir yol yoktur.11

10 I.Korintliler 1:30-31, (I.Korintliler 2:2)

11 Romalılar 10:10; I.Yuhanna 5:10-12

(*) Yasanın günahın karşılığı olarak talep ettiği bedel.

Rabbin Günü-24

62. Niçin yaptığımız iyi işler bizleri Tanrı’da doğru yapamaz yada en azından doğru sayılmamıza yardım etmez?

Çünkü

Tanrı’nın sınamasından geçebilecek doğruluk

tamamıyla mükemmel olmalı

ve ilahi yasanın ölçülerine her şekilde uymalıdır.1

Bu hayatta yapabileceğimiz en iyi şey bile

mükemmel değildir

ve günahla lekelenmiştir.2

1 Romalılar 3.20, [Tesniye 27:26], Galatyalılar 3:10

2 İşaya 64:6

63. Bu ve gelecek yaşamda Tanrı’nın ödüllendirmeyi vaat ettiği iyi işlerin bir şey kazanmayacağını nasıl söyleyebilirsiniz?3

Ödül kazanılmamıştır,

o lütfun bir armağanıdır.4

3 Matta 5:12, İbraniler 11:6

4 Luka 17:10, II.Timoteyus 4:7-8

64. Fakat bu öğretiş insanları umursamaz (ilgisiz) ve kötü yapmıyor mu?

Hayır.

Gerçek imanla Mesih’e aşılanmışlarından

şükran meyveleri çıkmaması

imkansızdır.5

5 (Matta 7:18), Luka 6:43-45, Yuhanna 15:5

Rabbin Günü-25

Sakramentler

65. Yalnızca imanla Mesih’e ve O’nun bereketlerine paydaş olduğumuzdan öyleyse bu iman nereden gelir?

Kutsal Müjdenin vaaz edilmesiyle1

yüreklerde iman var eden Kutsal Ruh,2

kullandığımız sakramentler aracılığı ile

imanı tasdik eder.3

1 Romalılar 10:17; I.Petrus 1:23-25

2 Yuhanna 3:5; I.Korintliler 2:10-14; Efesliler 2:8; (Filipililer 1:29)

3 Matta 28:19, 20; I.Korintliler 10:16

66. Sakramentler nedir?

Sakramentler görmemiz için kutsal işaret ve mühürlerdir.

Bizlerin bunları kullanmasıyla

Müjdenin vaadini daha iyi anlamamızı sağlasın

ve bu vaade mührünü koysun diye

Tanrı bunları teşkil etmiştir.4

Ve Tanrı’nın Müjdesinin vaadi budur:

yalnızca lütuf ile

Mesih’in çarmıhta tamamladığı

eşsiz kurban sebebiyle

günahlarımızın affı ve bize sonsuz yaşam vermesi.5

4 Tekvin 17:11; Tesniye 30:6; Romalılar 4:11

5 Matta 26:27, 28; Elçilerin İşleri 2:38; İbraniler 10:10

67. Söz ve Sakrementler imanımızı kurtuluşumuzun tek temeli olarak İsa Mesih’in çarmıh üzerinde kurban oluşuna odaklama amacında mıdır?

Doğru!

kurtuluşumuzun tamamının

Mesih’in çarmıhtaki tek kurban olmasına dayandığını

Müjdede Kutsal Ruh bize öğretir

ve kutsal sakramentler aracılığı ile bizi bundan emin kılar6

6 Romalılar 6:3; I.Korintliler 11:26; Galatyalılar 3:27

68. Yeni Antlaşmada Mesih’in teşkil etmiş olduğu kaç sakrament vardır?

İki: Vaftiz ve Rabbin Sofrası.7

7 Matta 28:19, 20; I.Korintliler 11:23-26

Rabbin Günü-26

Vaftiz

69. Mesih’in çarmıhta yaptığı tek kurbanın kişisel olarak sizin için olduğunu vaftiz size nasıl hatırlatıyor ve sizi emin kılıyor?

Mesih bu dışsal yıkanmayı teşkil etti1

ve suyun bedenin kirliliğini yıkadığı kadar gerçek

Onun kanının ve Ruh’unun kesinlikle

ruhumun kirliliğini diğer bir değişle bütün günahlarımı

yıkayacağını vaat etti.2

1 Elçilerin İşleri 2.38 (Matta 28:19)

2 Matta 3:11; (Markos 16:16; Yuhanna 1:33; Elçilerin İşleri 2:38) Romalılar 6:3-10; I.Petrus 3:21

70. Mesih’in kanıyla ve Ruh’uyla yıkanmak ne demektir?

Mesih’in kanıyla yıkanmanın anlamı:

Mesih’in çarmıhta benim yerime kurban olarak dökülen kanı sebebiyle

Tanrı’nın lütuf aracılığı ile günahlarımı bağışlaması demektir.3

Mesih’in kanında yıkanmanın anlamı:

Gittikçe daha fazla günaha öleyim

ve artan bir şekilde kutsal ve suçsuz bir yaşam süreyim diye

Kutsal Ruh’un beni yeniledi

ve Mesih’in bir üyesi(*) olarak ayırdı.4

3 Zekeriya 13:1; Efesliler 1:7; İbraniler 12:24; I.Petrus 1:2;

Esinleme 1:5;(Esinleme 7:14)

4 Hezekiel 36:25, Yuhanna 3:5-8; Romalılar 6:4; I.Korintliler 6:11;

Koloseliler 2:11-12

(*) Mesih’in bedeninin (azaları) üyeleri

71. O’nun kanıyla ve Ruh’uyla yıkandığımızın vaftiz suyuyla yıkandığımız kadar gerçek olduğunu Mesih nerede vaat ediyor?

Vaftizin teşkil edildiği yer şöyle der:

‘Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin.

Onları Baba,

Oğul ve

Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin.’5

‘İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek’6

Kutsal Yazı vaftizi yeniden doğuş yıkaması7 ve günahlardan temizlenme olarak saydığında bu vaat tekrarlanır.8

5 Matta 28.19

6 Markos 16.16

7 Titus 3.5

8 Elçilerin İşleri 22.16

Rabbin Günü-27

72. Suyla bu dışsal yıkama günahları yıkar mı?

Hayır, yalnızca İsa Mesih’in kanı ve Kutsal Ruh

bizleri bütün günahlardan temizler.1

1 Matta 3:11, I.Petrus 3:21, I.Yuhanna 1:7

73. O zaman niçin vaftizi günahlardan arınma ve yeniden doğuş yıkaması olarak Kutsal Ruh adlandırmaktadır?

Bu sözler için Tanrı’nın iyi bir sebebi var.

Suyun bedenin kirliliğini yıkaması gibi

Mesih’in kanı ve Ruh’unun günahlarımızı temizlediğini

Tanrı bize öğretmek istiyor.2

Fakat daha önemlisi,

Tanrı, ilahi bir işaret ve kanıt(*) ile bizi emin kılmak istiyor ki,

ruhsal olarak bizlerin günahlarımızdan arınması

su ile fiziksel olarak temizlendiğimiz kadar gerçektir.3

2 I.Korintliler 6:11; Esinleme 1:5; 7:14

3 (Markos 16:16), Elçilerin İşleri 2:38; Romalılar 6:3-4; Galatyalılar 3:27

(*) Rehin olarak bırakılan şey anlamında

74. Bebekler de vaftiz edilmeli mi?

Evet.

Yetişkinler gibi, çocuklar da

Tanrı’nın antlaşması içindedir ve Tanrı’nın halkıdır.4

Mesih’in kanı aracılığı ile günahların affı

ve iman var eden Kutsal Ruh

onlara yetişkinlerden daha az vaat edilmemiştir.5

Bu sebepten bebekler antlaşma işareti olan vaftizle

Hristiyan (Tanrı’nın) kilisesine kabul edilmeli

ve inançsızların çocuklarından ayrılmalıdır.6

Eski Antlaşmada sünnet ile yapılan7 bu sakrament

Yeni Antlaşmada vaftiz ile yer değiştirmiştir.8

4 Tekvin 17:7; Matta 19:14

5 İşaya 44:1-3; Elçilerin İşleri 2:38-39; 16:31

6 Elçilerin İşleri 10:47; I.Korintliler 7:14

7 Tekvin 17:9-14

8 Koloseliler 2: 11-13

Rabbin Günü-28

Rabbin Sofrası

75. Mesih’in çarmıhta tek kurban oluşunu ve O’nun bütün armağanlarını paylaştığımızı Rab’bin Sofrası size nasıl hatırlatır ve sizi bundan emin kılar?

Bu şekilde,

Mesih bana ve bütün inananlara

bölünen bu ekmeği yememi ve bu kaseyi içmemi emretti.

Bu emirle bu vaadi verdi:1

İlk olarak,

Rab’bin benim için bölünen ekmeğini

ve bana verilen kasesini

gözlerimle gördüğüm kadar gerçektir ki,(*)

Onun çarmıhtaki bedeni benim için sunuldu ve parçalandı,

Onun kanı benim için döküldü.

İkinci olarak,

Mesih’in bedeninin ve kanının güvenilir bir simgesi olarak bana verilen

bu sofraya hizmet edenin elinden aldığım

ve ağzımla tattığım Rab’bin ekmeği ve kasesi

kadar gerçektir ki,(*)

O çarmıha gerilmiş bedeni ve dökülen kanı ile

canımı sonsuz hayat için besler ve tazeler.

1 Matta 26:26-28; Markos 14:22-24; Luka 22:19-20; I.Korintliler 11:23-25

(*) güvenilirdir ki,

76. Mesih’in çarmıhta parçalanan bedenini yiyip dökülen kanını içmek
ne anlama geliyor?

Bunun anlamı,

inanan bir kalple

Mesih’in bütün acılarını ve ölümünü kabul etmek

ve inanarak günahların affını ve sonsuz yaşamı almak.2

Bundan da öte, bizde ve Mesih’te yaşayan Kutsal Ruh aracılığı ile

Mesih’in kutsal bedeni ile gittikçe artan bir şekilde birleşiyoruz.3

Böylece o göklerde 4 ve biz yeryüzünde olduğu halde,

bizler Onun etinden et, Onun kemiklerinden kemiğiz.5

Bedenimizin üyeleri tek bir ruh tarafından hükmedildiği gibi

Bizde tek bir Ruh tarafından hükmedilip

Sonsuzluk boyunca yaşayacağız 6

2 Yuhanna 6:35, 40, 50-54

3 Yuhanna 6:55-56; I.Korintliler 12:13

4 Elçilerin İşleri 1:9-11, (Elçilerin İşleri 3:21), I.Korintliler 11:26, Koloseliler 3:1

5 I.Korintliler 6:15-17; Efesliler 5:29-30; I.Yuhanna 4:13

6 Yuhanna 6:56-58; 15:1-6; Efesliler 4:15-16, I.Yuhanna 3:24

77. Bu bölünen ekmeği yiyip bu kaseden içmek kadar gerçek, Mesih kendi bedeni ve kanıyla inananları besleyip yenileyeceğini nerede vaat ediyor?

Rabbin Sofrasının teşkil edilmesinde:

Ele verildiği gece Rab İsa

eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi:

«Bu sizin uğrunuza feda edilen benim bedenimdir.

Beni anmak için böyle yapın.»

Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi:

«Bu kâse benim kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır.

Bunu her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın.»

Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her içtiğinizde,

Rab’bin gelişine dek Rab’bin ölümünü ilan etmiş olursunuz.1

Bu vaat Pavlus’un sözleri aracılığı ile tekrarlanır:

Tanrı’ya şükrettiğimiz şükran kâsesiyle

Mesih’in kanına paydaş olmuyor muyuz?

Bölüp yediğimiz ekmekle

Mesih’in bedenine paydaş olmuyor muyuz?

Ekmek bir olduğu gibi, biz de çok olduğumuz halde tek bir bedeniz.

Çünkü hepimiz bir ekmeği paylaşıyoruz.2

1 I.Korintliler 11.23-26

2 I.Korintliler 10.16-17