Re: Heidelberg İlmihali

#28779
Anonim
Pasif

Rabbin Günü-15

37. ‘Acı çekti’ ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Yeryüzündeki bütün hayatı sırasında özellikle yaşamının sonunda can ve beden olarak

Mesih, Tanrı’nın bütün insanlığın günaha karşı olan kızgınlığından dolayı acı çekti.1

Acı çekmekle Meshedilmiş tek kurban olarak,2

bedende ve canında olarak bizi sonsuz mahkumiyetten özgür kılmak için yaptı3

ve Tanrı’nın lütfunu, doğrulunu

ve sonsuz yaşamı bizler için kazandı.4

1 İşaya 53, (I.Timoteyus 2:6), I.Petrus 2:24, 3:18

2 Romalılar 3:25, (I.Korintliler 5:7, Efesliler 5:2), İbraniler 10:14, I.Yuhanna 2:2, 4:10

3 Romalılar 8:1-4, Galatyalılar 3:13,

(Koloseliler 1:13, İbraniler 9:12, I.Petrus 1:18-19)

4 Yuhanna 3:16, Romalılar 3:24-26, (II.Korintliler 5:21, İbraniler 9:15)

38. Mesih ‘Pontius Platus zamanında’ yargı olarak neden acı çekti?

O günahsız olduğu halde toplumsal bir yargıda mahkum oldu5 bizim yerimize cezaya çarptırılarak bizlerin üzerine düşen Tanrı’nın şiddetli yargısından bizleri özgür kıldı6

5 Luka 23:13-24, Yuhanna 19:4, 12-16

6 İşaya 53:4, 5, II.Korintliler 5:21, Galatyalılar 3:13

39. Başka bir ölüm şekliyle ölmek yerine ‘Çarmıha gerilmek’ önemli mi?

Evet. Çarmıh ölümü Tanrı tarafından lanetlendiğinden

bu ölüm benim üzerimde olan laneti Onun yüklendiğine beni ikna eder.7

7 Galatyalılar 3:10-13, Tesniye 21:23

Rabbin Günü-16

40. Mesih neden ölmek zorundaydı?

Çünkü Tanrı’nın adaleti ve doğruluğu bunu talep etti,1

Yalnızca Tanrı Oğlu günahlarımızın bedelini ödeyebilirdi.2

1 Tekvin 2:17

2 Romalılar 8:3, Filipililer 2:8, İbraniler 2:9, (İbraniler 2:14-15)

41. Neden O (Mesih) gömüldü?

O’nun gömülmesi ölümünü doğrulamaktadır.2

2 İşaya 53:9, Yuhanna 19:38-42, Elçilerin İşleri 13:29, 1. Korintliler 15:3-4

42. Mesih bizler için öldüğüne göre neden bizler halen ölmek zorundayız?

Bizlerin ölümü günahlarımızın bedelini ödemiyor.3 Bunun yerine günah işlememize bir nokta koyuyor ve bizim

Sonsuz hayata girişimiz oluyor.4

3 Mezmur 49:7

4 Yuhanna 5:24, Filipililer 1:21-23, 1.Selanikliler 5:9-10

43. Mesih’in çarmıhta kurban olması ve ölmesinden daha ne menfaatimiz var?

Bedenin kötü arzuları bizi yönetmesin 5 bunun yerine kendimizi O’nu hoşnut eden bir şükran takdimesi olarak adayabilelim diye 6

Mesih’in ölümüyle eski benliğimiz O’nunla birlikte çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü. 7

5 Romalılar 6:12-14

6 Romalılar 12:1, Efesliler 5:1-2

7 Romalılar 6:5-11, Koloseliler 2:11-12

44. İnanç Açıklamasına “ölüler diyarına indi” ifadesi niçin eklenmiştir?

Kişisel sıkıntılar ve denenme zamanlarında Mesih’in benim Rab’bim olduğundan, özellikle çarmıhta ve daha öncesinde

Sözle anlatılamayan şiddetli elem, acı ve dehşet altında canının acı çekmesiyle beni cehennemin şiddetli elem ve eziyetinden

Kurtardığına emin kılar. 8

8 İşaya 53, Matta 26:36-46, 27:45, 46, Luka 22:11, İbraniler 5:7-10, (Mezmur 18:5-6, 116:3)

Rabbin Günü-17

45. Mesih’in dirilişi bize nasıl yarar sağlıyor?

İlk önce, dirilişiyle O ölüme galip geldi ve böylelikle ölümü aracılığı ile bizler için kazandığı doğruluğa bizleri paydaş kıldı.1

İkinci olarak, Onun gücüyle bizler de şimdiden yeni bir hayata dirildik.2

Üçüncü Mesih’in dirilişi görkem içinde dirilişimizi garantiledi3

1 Romalılar 4:25; I.Korintliler 15:16-20; I.Petrus 1:3-5

2 Romalılar 6:5-11; Efesliler 2:4-6; Koloseliler 3:1-4

3 Romalılar 8:11; I.Korintliler 15:12-23; Filipililer 3:20, 21.

Rabbin Günü-18

46. ‘O Göğe çıktı’ demenin anlamı nedir?

Havarilerin gözü önünde yerden göğe yükselen Mesih,1 dirileri ve ölüleri yargılamak üzere tekrar geleceği güne kadar2 bizim iyiliğimiz için orada kalacaktır.3

1 Markos 16:19; Luka 24:50, 51; Elçilerin İşleri 1:9-11

2 Matta 24:30; Elçilerin İşleri 1:11.

3 Romalılar 8:34; İbraniler 4:14; 7:23-25; 9:24

47. Fakat vaat ettiği gibi dünyanın sonuna kadar Mesih bizimle değil midir?4

Mesih tamamen insan ve tamamen Tanrı’dır.

O insansal doğasında şu anda yeryüzünde değildir5

Fakat Ondaki Tanrısallık, görkem, lütuf ve Ruh’ta şu anda bizden uzakta (ayrı) değildir.6

4 Matta 28:20

5 Elçilerin İşleri 1:9-11, 3:19-21,

(Matta 26:11; Yuhanna 16:28; 17:11, İbraniler 8:4)

6 Matta 28:18-20; Yuhanna 14:16-19; (Yuhanna 16:13)

48. Eğer Onun insansal yönü Tanrısal yönünün olduğu yerde değilse öyleyse Mesih’in iki doğası birbirinden ayrı değil mi?

Elbette değil.

Onun Tanrısallığı sınırlı olmayıp ve O şimdi her yerde olduğundan7

açıktır ki, Mesih’in Tanrısal doğası Onun yüklenmiş olduğu insansal sınırlılığın çok ötesindedir fakat aynı zamanda Onun Tanrısal kişiliği Onun insansal doğasına birleşmiş olarak durur (aynı zamanda Tanrısal kişiliği Onun insansal doğasındadır).8

7 Yeremya. 23:23-24; Elçilerin İşleri 7:48-49, İşaya 66.1

8 Yuhanna 1:14; 3:13; Koloseliler 2:9

49. Mesih’in göğe yükselişinin bize yararı nedir?

İlk önce, bizim için gökte Babasının önünde yakarır.9

İkinci olarak, bedenimizin cennette oluşu bizim başımız olan Mesih’in

bizi kendi üyeleri olarak, cennetteki yanına alacağının garantisidir.10

Üçüncü olarak, O Ruhunu yeryüzüne ilerisi için teminat olarak yeryüzüne gönderir.11 Ruh’un gücüyle bizler hayatlarımız için,

yalnızca dünyasal şeyler değil,

Mesih’in olduğu yerde, Tanrı’nın sağında oturduğu,12 yukarıdaki şeyleri

Hedef olarak belirleriz.

9 Romalılar 8:34, I.Yuhanna 2:1

10 Yuhanna 14:2, 17:24; Efesliler 2:4-6

11 Yuhanna 14:16, (Elçilerin İşleri 2:33), II.Korintliler 1:21-22; 5:5

12 Koloseliler 3:1-4

Rabbin Günü-19

50. ‘Tanrı’nın sağına oturdu’ ifadesi niçin konulmuştur?

Mesih kilisesinin başı olduğunu göstermek için göğe yükseldi1

ve Baba her şeyi O’nun aracılığı ile yönetmektedir.2

1 Efesliler 1:20-23, Koloseliler 1:18

2 Matta 28:18, Yuhanna 5:22-23

51. Bizim başımız olan Mesih’in görkeminin bize yararı nedir?

İlk olarak Kutsal Ruhu’yla üyeleri olan bizlerin üzerin gökten armağanlarını döker.3

İkinci olarak gücüyle bütün düşmanlara karşı bizleri savunur ve korur4

3 Elçilerin İşleri 2:33; Efesliler 4:7-12

4 Mezmur 110:1-2 (Mezmur 2:9), Yuhanna 10:27-30; Esinleme 19:11-16

52. Mesih’in Geri dönüp ‘dirileri ve ölüleri yargılaması’ sizler için nasıl bir tesellidir?

Bütün sıkıntı ve zulümlerde gözlerimi göğe çevirim

benim yerime Tanrı’nın önünde yargıda durmuş olan

ve üzerimdeki tüm laneti kaldıran

ve tek yargıç olan Onu emin bir şekilde beklerim.5

Benim ve kendisinin bütün düşmanlarını sonsuz yargıya mahkum edecek

fakat beni ve bütün seçilmiş olanlarını

göklerin görkemi ve sevinci içinde

kendisinin olduğu yere alacak.6

5 Luka 21:28, Romalılar 8:22-25, Filipililer 3:20-21, Titus 2:13, 14

6 Matta 25:31-46, I.Selanikliler 4:16-17, II.Selanikliler 1:6-10

Rabbin Günü-20

Kutsal Ruh Tanrı

53. Kutsal Ruh’la ilgili olarak neye inanıyorsunuz?

İlk olarak O, Baba ve Oğul gibi sonsuz Tanrı’dır.1

İkinci olarak O bana gerçek iman aracılığı ile

beni Mesih’e ve Onun bütün bereketlerine paydaş kılsın,3

beni teselli etsin,4

ve sonsuza dek benimle kalsın diye.5

kişisel olarak verilmiştir.2

1 Tekvin 1:1, 2; Matta 28:19; Elçilerin İşleri 5:3, 4; (I.Korintliler 3:16)

2 Galatyalılar 3:14, (I.Petrus 1:2)

3 Yuhanna 15:26; Elçilerin İşleri 9:31

4 Yuhanna 14:16-17, I.Petrus 4:14

5 I.Korintliler 6:19; II.Korintliler 1:21-22; Galatyalılar 4:6, (Efesliler 1:13)

Rabbin Günü-21

54. ‘Kutsal evrensel (katolik) kilise’ ile ilgili neye inanıyorsunuz?

Tanrı’nın Oğlu’nun Ruh’u ve Sözü1 aracılığı ile

bütün halklardan,2

dünyanın başından sonuna kadar,3

kendisi için topladığı, koruduğu ve saklı tuttuğu

ve sonsuz yaşam için bir topluluk seçtiği4

ve gerçek imanda birleştirdiğine5 inanıyorum.

ve ben bu topluluğun şimdi 6 daima7 yaşayan bir üyesi kalacağım.

1 Yuhanna 10: 14-16 Elçilerin İşleri 20:28, Romalılar 10.14-17, Koloseliler 1:18

2 Tekvin 26:3-4, Esinleme 5:9

3 İşaya 59:21, I.Korintliler 11:26

4 Matta 16:18, Yuhanna 10:28-30, Romalılar 8.28-30, Efesliler 1.3-14

5 Elçilerin İşleri 2:42-47, Efesliler 4:1-6

6 I.Yuhanna 3:14, 19-21

7 Yuhanna 10:27-28, I.Korintliler 1:4-9, I.Petrus 1:3-5

55. ‘Kutsalların paydaşlığı’ndan ne anlıyorsunuz?

İlk önce inanların bu topluluğun üyeleri olarak, her biri

Mesih’te ve Ondaki tüm hazinelere ve armağanlara paydaş olurlar.8

İkinci olarak her üye bu armağanları diğer üyelere hizmet ve onların zenginleşmesi için gönülden ve sevinçle kullanmayı bir görev olarak düşünmek zorundadır.9

İkinci olarak her üye topluluğun diğer üyelerine hizmet etmek ve onları bütün her şeyde zenginleştirmek için bu armağanları gönülden ve sevinçle kullanmayı düşünmek zorundadır.

8 Romalılar 8:32, I.Korintliler 6:17; 12:4-7, 12-13, I.Yuhanna 1:3

9 Romalılar 12:4-8, I.Korintliler 12:20-27; 13:1-7, Filipililer 2:4-8

56. ‘Günahların affı’ ile ilgili olarak neye inanıyorsunuz?

Mesih’in kefaretinden dolayı

her hangi bir günahım10

yada hayatım boyunca savaşmak zorunda olduğum

günahlı doğam için11

Tanrı’nın bana karşı durmayacağına inanıyorum.

Onun lütfuyla

Mesih’in doğrulunu bana sayan Tanrı,

beni sonsuzluk dek yargıdan özgür kılar.12

10 Mezmur 103:3-4, 10, 12, Mika 7:18-19, II.Korintliler 5:18-21, I.Yuhanna 1:7; 2:2

11 Romalılar 7:21-25.

12 Yuhanna 3:17, 18; 5:24; Romalılar 8:1, 2