#28064
Anonim
Pasif

BÖLÜM XX
Hıristiyan'ın Özgürlüğü ve Vicdan Özgürlüğü

I. Mesih'in Müjde altında imanlılar için satın aldığı
özgürlük, imanlı kişilerin günahın suçluluğundan,
Tanrı'nın mahkum edici gazabından, ahlaksal yasanın lanetinden;
şu anki kötü dünyadan, Şeytan'a tutsaklıktan, günahın
boyunduruğundan; güçlüklerin kötülüğünden, ölümün
dikeninden, mezarın zaferinden ve sonsuz lanetten özgür
olmalarını ve ayrıca Tanrı'ya özgürce yaklaşabilmelerini , ve
bir köle korkusuyla değil, fakat çocuk sevgisi ve istekli bir
bilinçle O'na itaat etmelerini içerir. Tüm bunlar yasa altındaki
imanlılar için de geçerliydi. Ancak, Yahudi Topluluğu'nun tabi
olduğu törensel yasanın boyunduruğundan özgür kılınmalarında
olduğu gibi ve lütuf tahtına daha büyük bir cesaretle
yaklaşabilmelerinde ve Tanrı Ruh'unun esinini yasa altındaki
imanlıların normal olarak sahip olduklarından daha dolu olarak
almalarında olduğu gibi Yeni Antlaşma altında, Hıristiyanların
özgürlüğü daha da genişlemiştir.

II. Yalnızca Tanrı, vicdanın Rab'bidir ve onu Tanrı Sözü'ne
her şekilde karşı olan insan öğretilerinden ve buyruklarından; ya
da bunun yanında iman ve tapınma ile ilgili konularda özgür
kılmıştır. Öyle ki vicdana karşı hareket ederek bu gibi
öğretilere inanmak ya da bu gibi buyruklara itaat etmek gerçek
vicdan özgürlüğüne ihanet etmek anlamına gelir ve soyut bir
iman, kati ve kör bir itaat istemek de aynı zamanda vicdan ve
düşünce özgürlüğünü yok etmek olur.

III. Hıristiyan özgürlüğü adı altında her hangi bir günah
işleyenler ya da şehvetle yanıp tutuşanlar böyle yapmakla
Hıristiyan özgürlüğünü zedelerler. Çünkü özgürlüğün
amacı, tüm günlerimiz boyunca O'nun önünde kutsallıkta ve
doğrulukta korkusuzca Rab'be hizmet edebilmemiz için
düşmanlarımızın ellerinden kurtarılmış olmaktır.
IV. Tanrı'nın düzenlediği bu güçler ve Mesih'in satın
aldığı özgürlük, Tanrı tarafından yok etmek için değil, fakat
karşılıklı olarak birbirimizi koruma ve desteklememizi sağlama
amacını taşıdıklarından, Hıristiyan özgürlüğü bahanesiyle,
ister devletsel, ister kilisesel olsun herhangi bir yasal güce ya da
bu gücün yasal olarak kullanılmasına karşı çıkanlar,
Tanrı'nın kurmuş olduğu bu düzene karşı direnmiş olurlar.
Doğanın ışığına, ya da (gerek iman, gerekse tapınma ya da
konuşma olsun) Hıristiyanlığın bilinen ilkelerine ve
tanrısallığın gücüne aykırı olan bu gibi düşünceleri
yayanlar ya da bu tür uygulamaları sürdürenler ya da kendi
doğalarında veya onları yayıp, devam ettirmekle Mesih'in,
Kilisesi'nde kurmuş olduğu dışsal huzur ve düzeni yıkıcı olan
yanlış düşünce ya da uygulamalarda bulunan kişiler yasal olarak
hesap vermeye çağrılabilirler ve bunu kilisenin yaptırımları
takip edebilir.